မာယာလူမ်ဳိးလုိ႔ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ဥာဏ္အလြန္ထက္ၿပီး တီထြင္မႈေတြကိုဖန္တီးခဲ့ၿပီး သမုိင္းထဲကေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားတဲ့ လူမ်ဳိးစုတစ္စု အျဖစ္ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ အခုေဖာ္ျပတဲ့ Chichen Itza ၿမဳိ႕ေတာ္ဟာ ဒီမာယာလူမ်ဳိးေတြတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ […]

The Badain Jaran သဲကႏာၱရဟာ တရုတ္နိုင္ငံ နဲ႔ မြန္ဂိုးလီးယားနိုင္ငံအတြင္းပိုင္းအထိ ဆက္စပ္တည္ရွိေနျပီး အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္(၄၉၀၀၀) စတုရန္းကီလုိမီတာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ တတိယေျမာက္အၾကီးဆံုး သဲကႏာၱရျဖစ္ျပီး ေရွးယခင္ကေတာ့ […]