တေန့မွာ ဘိုးေတာ္ဘုရားက တိုင္းခန္းလွည့္သတဲ့။ အဲဒီအခါမွာ မိန္းမ တစ္ေယာက္က သူ့ကေလးကို ရိုက္ေနသတဲ့။ ဒီေတာ့ ဘိုးေတာ္ဘုရားက ကေလးကို သူလိုခ်င္တာ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီးေပးရင္ ၊ ေခ်ာ့ရင္ […]

မဟာေဇယ် သူရသခၤယာဘြဲ႔ခံ နာခံေတာ္ ဦးေပၚဦး နဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ ရယ္စရာေလွ်ာက္ထုံးေတြကုိပဲ အၿမဲၾကားရ ဖတ္ရလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးေပၚဦးဟာ ညီလာခံမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတည္အခန္႔စကားေတြကုိသာေျပာတတ္ၿပီး မင္း […]