မဟာေဇယ် သူရသခၤယာဘြဲ႔ခံ နာခံေတာ္ ဦးေပၚဦး နဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ ရယ္စရာေလွ်ာက္ထုံးေတြကုိပဲ အၿမဲၾကားရ ဖတ္ရလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဦးေပၚဦးဟာ ညီလာခံမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတည္အခန္႔စကားေတြကုိသာေျပာတတ္ၿပီး မင္း […]