ေန သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ရွိေသာ ၾကယ္ ျဖစ္သည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ေနကို ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း လွည့္ပတ္၍ သြားေနၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနကို […]

ယူေရးနပ္စ္ၿဂဳိဟ္သည္ ဧရာမ ဓာတ္ေငြ႕အစိုင္အခဲ(gas giant) ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ တတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ ယူေရးနပ္စ္ သည္ ေရခဲမ်ား၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ႏွင့္ သံရည္မ်ားျဖင့္ […]