ခ်စ္ေဖ (ေတာင္တြင္းေျမ) Via : Irrawaddy Burmese လူသားေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားလာမႈနဲ႔ အတူ မိမိတို႔ ကမၻာ​ေပၚတင္ မဟုတ္ဘဲ အျခား ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ […]

နက္ပကၽြန္းၿဂိဳလ္ သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ၈ ခုေျမာက္ႏွင့္ ေနမွအေဝးဆုံးၿဂိဳလ္ျဖစ္သည္။နက္ပကၽြန္းသည္ ဓာတ္ေငြ႕အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿဂိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ျမင္နိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ ခါးပတ္ကြင္း ၄ ခုရွိသည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္ စတုတၳေျမာက္အႀကီးဆုံးႏွင့္ […]