ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ့ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထြက္လာခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသ႐ွိ ဂ်ဴးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ရီ႐ူအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ […]