ေရးသားသူ – မိုင္းေနာ္ရိန္း(လူမႈဘဝ) သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္အရ ”လားဟူ”လူမ်ဳိးသည္ ”Tibeto Burma” မ်ဳိးႏြယ္စု(လိုလို)လူမ်ဳိးစုမွဆင္းသက္ လာသည့္လူမ်ဳိးဟုဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရွမ္းမ်ားက သူတို႔ကို […]

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကယားျပည္နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ဖက္၊ ကရင္ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္၊ ေျမာက္ဖက္ လတၱီတြဒ္ ၁၈ ံ ၅၀ ဒီဂရီႏွင့္ ၁၉ […]

ေရးသားသူ – မိုင္းေနာ္ရိန္း ဆင္းသက္လာပုံႏွင့္ ေနထိုင္ရာေဒသ ကယန္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မ်ဳိးႏြယ္ ႀကီး သံုးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ နိဂ႐ိုက္၊ ယူ႐ိုပြိဳက္၊ မြန္ဂိုလြိဳက္ဟူေသာ လူမ်ဳိးႀကီးမ်ားအနက္ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ […]

ေရးသားသူ – မိုင္းေနာ္ရိန္း(လူမႈဘဝ) ေျမာင္ဇီးလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းအက်ဥ္း ေျမာင္ဇီးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေကြ႕က်င္နယ္ရွိ မြန္ဂိုလီးယားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝ ေက်ာ္မွစ၍ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိုးကန္႔တို႔ေနထိုင္ရာ […]

ေရးသားသူ – ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ထ႐ံုလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရဝမ္လူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးအႏြယ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထ႐ံုလူမ်ဳိး တို႔သည္ မူလထ႐ုံျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔မွ ထ႐ံုလူမ်ဳိး ေလးငါးဆက္ခန္႔ကာလက […]

ေရးသားသူ – မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) နာဂလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂေတာင္တန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ နာဂလူမ်ဳိးသည္ တစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။ […]