ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မိဖုရားမ်ားဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု ၊ ဆင္ျဖဴမရွင္ ႏွင့္ စုဖုရားလတ္ တုိ႔ကိုသာေျပးျမင္ မိၾကေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ေက်ာ္သည္ ဆုိရာမွာ မာနႀကီးသည့္ဘက္ ၊ […]