ေရငုပ္သေဘၤာဆိုသည္မွာ ေရေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာေရြ႕လ်ားသြားလာနိုင္ေသာ ေရယာဉ္တစ္မ်ိုးျဖစ္သည္။ သာမန္ေရေအာက္သြားယာဉ္မွာ ေရေအာက္တြင္ အကန့္အသတ္ျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္နိုင္သျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ နွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ေရငုပ္သေဘၤာ ဆိုေသာ အသံုးအနႈန္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ […]