ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) အေမရိကန္ေဒၚလာဟူသည့္ ေငြစကၠဴသည္ တစ္ကမၻာလုံး သုံးစြဲလ်က္ရွိသည့္ အမာခံ ဘုံေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအားလုံးနီးပါးက အေမရိကန္ေဒၚလာကို စံေငြေၾကးအျဖစ္လက္ခံသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ […]