မင္းရဲေက်ာ္စြာ ဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ ယေန႔ထိတုိင္ အမ်ားစု သိေနၾကဆဲျဖစ္မွာပါ။ ဘုရင္မျဖစ္ေသာ္ျငား ဘုရင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူပါ။ ရာဇ၀င္မွာေတာ့ မင္းရဲေက်ာ္စြာဟာ ရာဇာဓိရာဇ္ရဲ႕သား ေဗာေလာက်န္းေဒါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ […]