အေနာက္ဘက္လြန္မင္း ျပည္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းသည့္အခါ ရွင္တစ္ဆူ ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္သာရခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းသိၾကမွာပါ။ လူတစ္ေယာက္ ဆိုသည္မွာ သခင္အတြက္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ သတၱိရွိစြာကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ငထင္ငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္တစ္ဆူကေတာ့ ထိုေခတ္ထိုအခါက […]