ေရွးေဟာင္းဂရိႏိုင္ငံ၏ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈအားနည္းေသးသည္ဟုဆိုရမည္။ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို Poleis ဟုေခၚၾကၿပီး လူနည္းစုကိုယ္စားျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား လည္းျဖစ္ၾကသည္။ ဂရိေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား အထြန္းကားဆုံး ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ […]