ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ေနထိုင္ရာ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေခ်ာက္ႀကီးရွိသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းတို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ ေဘာလုံးကစားရာ ထိုေခ်ာက္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဘီအိုစီ ကုမၸဏီမွ ကုလားစာေရးမ်ား စု၍ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကသည္။ သူတို႔မွာ လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ […]