ေရးသားသူ – Dr.Aung ခ်ီလီႏိုင္ငံ ရဲ႕ Concepcion ၿမိဳ႕ရဲ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းမွာ ရွိၿပီး ခ်ီလီႏိုင္ငံ ႏွင့္ တီဟီတီ ရဲ႕ အလယ္ေလာက္ မွာ ရွိတဲ႔ […]