စိန္ျဖဴ (စိန္အဆိပ္)အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အာဆင္းနစ္(Arsenic) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ဓာတုေဗဒသေကၤတမွာ As ျဖစ္သည္။ အဝါ၊ အနက္၊ မီးခိုးဟူေသာ သုံးမ်ိဳးစပ္အေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေငြေရာင္သမ္းေနေသာ ႂကြပ္ဆတ္သည့္ […]

ဆီလီကြန္သည္ သတၱဳမဟုတ္ေသာ ဓာတုျဒပ္စင္တစ္ခု ျဖစ္၍ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ဗာဇီးလီယပ္အမည္ရွိ ဓာတုေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက စတင္ေတြ႕ရွိသည္။ ထိုဆီလီကြန္ ျဒပ္စင္ကို သဘာဝတြင္ ပစၥည္းသန္႔သန္႔အေနႏွင့္ မည္သည့္ […]