ကမာၻ့သမိုင္း ကို သင္ဖူး ေလ့လာဖူးသူတိုင္း ဂရိႏိုင္ငံ က အလက္ဇႏၵား ဘုရင္ႀကီးအေၾကာင္းကို သိၾကမွာပါ။ သူဟာ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ျပည့္ဝၿပီး စစ္ေရးဗ်ဴဟာ ကၽြမ္းက်င္တာေၾကာင့္ အီဂ်စ္၊ ပါရွား၊ […]