အီတလီႏုိင္ငံ၊ ပါလာမုိ ၿမဳိ႕ ကတ္ပူခ်င္ ခရစ္ယာန္သီလရွင္ေက်ာင္းရဲ႕ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေၿမေအာက္သခ်ၤဳိင္း ထဲမွာေတာ့ မံမီေပါင္း ၈၀၀၀ခန္႔ဟာ လဲေလ်ာင္းေနပါတယ္။ ကာပူခ်င္ ေၿမေအာက္သခၤ်ဳိင္းဟာ ေဆးေရစိမ္ထားတဲ့ မံမီေတြေႀကာင့္ လူသိမ်ားပါတယ္။ […]