တေန႔တြင္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းက ကြ်န္ေတာ့ကုိေခၚသၿဖင့္ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္း၏ရုံးခန္းသုိ႔ ဝင္သြားရ၏။ ထုိေန႔က ကြ်န္ေတာ္၏ တပ္စိပ္က တပ္ရင္းလုံးခ်ဳံေရး တာဝန္ယူၿပီး ကင္းေစာင့္ေနရသည္။ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းကုိ အေလးၿပဳၿပီး ရပ္ေနသည္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးကေၿပာသည္။ […]

ကလီယိုပါထရားသည္ (Cleopatra) ေရွးေခတ္ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ အီဂ်စ္ဘုရင္မျဖစ္သည္။ ထူးျခားစြာလွပေသာ အဆင္းအဂၤါျပည့္စံုသည့္ဘုရင္မျဖစ္သျဖင့္ထိုေခတ္ကအထူးခၽြန္ဆံုးဘုရင္ ႏွစ္ပါးအား သူ၏ ရူပါရံုေက်ာ့ကြင္းသို႔ သက္ဆင္းေစ၍ သူေစသမွ်က္ို တသေ၀မတိမ္း ျပဳလုပ္ေပးၾကရေသာ အေျခသို႔ေရာက္ေအာင္ […]