ဂယ္လီလီယို ဂယ္လီေလးရီ  ကို ႀကီးက်ယ္ေသာ သိပၸံပညာရွင္၊ ရွာေဖြ စူးစမ္းသူ၊ တီထြင္သူ၊ နကၡတ္ပညာရွင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ိန္သီးသေဘာတရားကို စတင္ေဖာ္ထုတ္သူ၊ အေလးခ်ိန္ သေဘာတရားကို စတင္ […]