ႀကံ႕သူေတာ္ တုိ႔အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

Tapir ဟုေခၚသည့္ ႀကံ႕သူေတာ္သည္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ုိးစိတ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ၀က္ ႏွင့္ ပုံပန္းသ႑ာန္ခ်င္းတူၿပီး လႈပ္ယမ္းႏုိင္ေသာႏွာေမာင္းတုိ တစ္ခုပါရွိသည္။ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားကုိ အလယ္အေမရိက ၊ ေတာင္အေမရိက ေဒသမ်ား ႏွင့္ အာရွတုိက္ရွိ ဆူမားၾတားကြ်န္း ၊ မေလးရွား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရတတ္သည္။ သူတုိ႔သည္ စြတ္စုိေသာရြံ႕ေျမ ၊ ျမက္ခင္းျပင္ ၊ သစ္ေတာ ႏွင့္ ေတာင္ စသည္ျဖင့္ ေနရာမ်ဳိးစုံတြင္ ေနထုိင္က်က္စားေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မူ တနသၤာရီတုိင္း ႀကဳိး၀ုိင္းသစ္ေတာထဲတြင္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ (ရန္ကုန္တိရစာၦန္ရုံမွာလည္း ရွိသည္)

ႀကံ႕သူေတာ္အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိး ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ Baird ႀကံ႕သူေတာ္ ၊ ေတာင္အေမရိကႀကံ႕သူေတာ္(Lowland tapir) ၊ ေတာင္ႀကံ႕သူေတာ္ ႏွင့္ မေလးရွားႀကံ႕သူေတာ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ Baird ႀကံ႕သူေတာ္၏ အမည္သည္ မကၠဆီကုိတြင္ ထိုအမ်ဳိးအစားႀကံ႕သူေတာ္ကို ၁၈၄၃ခုႏွစ္က ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ သဘာ၀ေလ့လာေရးပညာရွင္ Spencer Fullerton Baird ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလယ္အေမရိကေဒသမ်ားတြင္ က်က္စားသည့္ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ဳိးစိတ္ကို Baird ႀကံ႕သူေတာ္ ဟုေခၚသည္။ ႀကံ႕သူေတာ္ ၄မ်ဳိးအနက္ ေတာင္အေမရိကႀကံ႕သူေတာ္မွ လြဲ၍ က်န္ ၃မ်ဳိးစလုံးမွာ လူမ်ား၏ အမဲလုိက္ခံရမႈ ႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားဆုံးရႈံးလာမႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း အေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရွိသည္။

အာရွတိုက္ရွိ ႀကံ႕ သူေတာ္မ်ိဳးတြင္ ေျခလက္ႏွင့္ ကိုယ္ေရွ႕ပိုင္းတို႔သည္ အနက္ သို႔မဟုတ္ အၫိုရင့္ေရာင္ရွိ၍၊ ကိုယ္ေဘးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတို႔၌ ျဖဴညစ္ညစ္အေရာင္ရွိသည္။ အေမရိကတိုက္ရွိ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ား၌ တစ္ကိုယ္လုံးပင္ အၫိုေရာင္ သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္ ရွိၾက သည္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရွိ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ိဳးမွာ ေတာထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္သာ ေနေလ့ရွိသည္။ အန္းဒီးေတာင္တန္း၌ ေတြ႕ရေသာအမ်ိဳးမွာ ေပ ၇ဝဝဝ၊ ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ ျမင့္ေသာ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ ေနေလ့ ရွိသည္။ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္း၌လည္း လူသိနည္းေသာ ႀကံ႕သူေတာ္ တစ္မ်ိဳးရွိေသးသည္။

ႀကံ႕သူေတာ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အရြယ္အစားမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလ်ား ၆ေပ အနံ ၃ေပခန္႔ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃၀၀ မွ ၇၀၀ ၀န္းက်င္အထိရွိတတ္သည္။ မေလးရွားႀကံ႕သူေတာ္သည္ အရြယ္အစားအႀကီးမားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကံ႕သူေတာ္သည္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ ႀကံ႕သူေတာ္ႏွင့္ အနီးဆုံးေဆြမ်ဳိးနီးစပ္သည့္ တိရစာၦန္မ်ားမွာ ျမည္း ၊ ေရျမင္း ၊ ျမင္း ႏွင့္ ႀကံ႕တုိ႔ျဖစ္သည္။

ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၁၀ သန္းခန္႔မွ ယေန႔အထိ လက္ရွိပုံစံအတုိင္းမေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ တိရစာၦန္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေရွ႕ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ေျခေခ်ာင္း ၄ေခ်ာင္းပါၿပီး ေနာက္ေျခေထာက္မ်ားတြင္ မႈ ၃ေခ်ာင္းသာ ပါရွိသည္။ ေၾကာက္လန္႔တတ္ကာ အျခားတိရစာၦန္မ်ားကို ဒုကၡမေပးတတ္ေသာ တိရစာၦန္ျဖစ္သည္။

ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားသည္ အရြက္စားသတၱ၀ါျဖစ္ၿပီး ျမက္ ၊သစ္ရြက္ ႏွင့္ သစ္သီးသစ္ဖုမ်ားကို စားေလ့ရွိကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ႀကိမ္ခန္႔ ရွာေဖြစားေသာက္ေလ့ရွိသည္။ သူတုိ႔၏ ႏွာေမာင္းတုိသည္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အေပၚပါးစပ္ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အရာျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ေပၚမွ သစ္ရြက္မ်ားကိုခူးရန္ ႏွင့္ သစ္သီးသစ္ဖု စေသာအရာမ်ားကို ေကာက္ယူရန္ ထုိႏွာေမာင္းတုိကုိ အသုံးျပဳသည္။

ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ေကာင္ခ်င္းစီ ေနထုိင္ေလ့ရွိေသာ တိရစာၦန္ျဖစ္သည္။  သူတုိ႔ေနထုိင္က်က္စားေလ့ရွိသည့္ ေနရာတစ္၀ုိက္ကို က်င္ငယ္ေရမ်ားျဖင့္ မွတ္သားထားေလ့ရွိၿပီး ထုိက်င္ငယ္ေရကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆး အနံ႔ခံျခင္းအားျဖင့္ ထုိနယ္ေျမထဲတြင္ အျခားႀကံ႕သူေတာ္ေရာက္ရွိ မရွိ ကိုသိႏုိင္သည္။

သူတုိ႔၏ အခ်ိန္အမ်ားစုကို ေရစပ္စပ္ေနရာမ်ားတြင္ ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္ေအးျမျခင္းကို ႏွစ္သက္သည့္အျပင္ ထုိေနရာတြင္ လွ်င္ျမန္စြာလႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားသည္ ေရလည္းငုပ္တတ္ေသးသည္။ အႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကဳံသည့္အခါ ေရေအာက္သုိ႔ငုပ္ကာ ႏွာေမာင္းကို အသက္ရႈပုိက္သဖြယ္အသုံးျပဳၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ပုန္းေအာင္း ေနတတ္ၾကသည္။ ဂ်ာဂြား ၊ က်ား ၊ မိေက်ာင္း ႏွင့္ အန္နာကြန္ဒါေျမြႀကီးမ်ားသည္ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ားကို အမဲလုိက္ေလ့ရွိသည္။

ႀကံ႕သူေတာ္မ်ား၏ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္သည္ ၁၃လခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္တစ္ေကာင္သာ ေမြးေလ့ရွိသည္။  အ႐ြယ္မေရာက္ေသးေသာ ႀကံ႕သူေတာ္ ကေလး မ်ားတြင္ အနက္ေရာင္ရွိေသာ ကိုယ္ေပၚ၌ အဝါႏွင့္အျဖဴအစင္း က်ားမ်ား ပါရွိေလသည္။ ႀကံ႕သူေတာ္တို႔သည္ အေၾကာက္ အလန္႔ႀကီးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ ႀကံ႕သူေတာ္သားအုပ္မ တို႔ကား၊ မိမိတို႔၏သားငယ္မ်ားကို အသက္ေပး၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ႀကံ႕သူေတာ္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ၂၅ႏွစ္မွ ၃၀ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။

VIDEO

သုတဇုန္

Ref:
Softschools Facts
Wikipedia

Leave a Reply