ခရစ္ယာန္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းမ်ား (သုိ႔) ႏုိက္သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ႏုိက္ ဟူေသာအဂၤလိပ္စကားသည္  မူလက လုလင္ဟု သာမန္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ကာလေရြ႕ေသာ္ ထုိစကားသည္ လူပ်ဳိေတာ္ဟူ၍ လည္ေကာင္း ၊ စစ္မႈထမ္းဟူ၍လည္ေကာင္း ၊ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းဟူ၍ လည္ေကာင္း အဓိပၸါယ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မင္း ၊ မိဖုရား ၊ သားေတာ္ ၊ သမီးေတာ္ ၊ ၿမဳိ႕စား ၊ ရြာစား ၊ မွဴးႀကီးမတ္ရာ ၊ ေသနာပတိတုိ႔၏ ထံပါ၌ မင္းမႈထမ္းၾကရသည္။

ဥေရာပတုိက္ အလယ္ေခတ္တြင္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံတုိ႔၌ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိေခ် ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ ႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စစ္ခင္းသည့္အခါ မင္းမိဖုရား စသည္တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ အမႈထမ္းတုိ႔ကုိ တစ္ဦးခ်င္းရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲမ်ားအတြက္ အားကုိးအားထားျပဳၾကသည္။ ထုိအမႈထမ္းတုိ႔သည္ ငယ္စဥ္ကပင္လွ်င္ ျမင္းစီးအတတ္ ၊ ေလးျမားအတတ္ ၊ ဓားခုတ္လွံွထုိးအတတ္ စသည္တုိ႔၌ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ရသည္။ သူရသတၱိႏွင့္လည္း ျပည့္စုံရသည္။

ထုိအခါ ထုိအမႈထမ္းတုိ႔ကုိ စုိးပုိင္ေသာ အရွင္သခင္တုိ႔က ငါသည္သင့္ကုိ ‘ႏုိက္’ ဟု အမည္မွည့္သည္ဟူ၍ဆုိကာ လည္ကုပ္ကုိ ဓားျပားျဖင့္ရုိက္ၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေႏွာင္းေခတ္တုိ႔၌မွာမူ သူေကာင္းျပုျခင္းခံရမည့္ သူ၏ပုခုံးကိုဓားဦးျဖင့္ တုိ႔ရုံသာတုိ႔ရသည္။ အလယ္ေခတ္က စစ္မႈထမ္းဟူသည္မွာ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၉၆ခုမွ စတင္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကရူးဆိတ္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဆာရာဆင္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ရာ၌ ခရစ္ယာန္ျမင္းစီးသူရဲေကာင္းတုိ႔၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ အထူးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာေလသည္။ ၁၁၁၈ ခုတြင္ ထုိသူရဲေကာင္းတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ဖြားျမင္ရာေဒသသုိ႔ လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ ဘုရားဖူးတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလုိ႔ငွာ ေဂ်ရုဆလမ္ၿမဳိ႕ရွိ ေဆာ္လမြန္ဘုရားေက်ာင္းရွိရာေနရာကို ဗဟုိဌာနျပဳ၍ ႏုိက္သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။

ျပင္သစ္သူရဲေကာင္း Hugues de Payens ဦးေဆာင္ကာ တပ္မွဴး ၁၃ေယာက္ႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့စည္းခဲ့ၾကသည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က Poor fellow knights of the church and of temple of Solomon ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕သူရဲေကာင္းမ်ား (knights templar) ဟုေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

ထုိအဖြဲ႔၏ ေကာင္းသတင္းေက်ာ္ေစာလာေသာအခါ ဥေရာပအရပ္ရပ္မွ သူရဲေကာင္းတုိ႔ ထုိအဖြဲ႔ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ထုိသည္မွစ၍ ႏုိက္တင္းပလား သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔ထင္ရွားကာ ၊ အင္အားႀကီးမားလာေလသည္။ ထုိစဥ္က စိန္႔ဂြ်န္းႏုိက္သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ တ်ဴတန္သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔တုိ႔သည္လည္း ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိက္တင္းပလာတုိ႔က ပုိ၍ နာမည္ႀကီးခဲ့ေလသည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀အတြင္းတြင္ ႏုိက္တင္းပလား သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔သည္ တန္ခုိးၾသဇာႀကီးမားလာ၍ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအဖြဲ႔သည္ ဘုရင္၏ ၾသဇာကုိပင္လွ်င္ လႊမ္းမုိးစျပဳ၍ လာေလသည္။ templer ေခါင္းေဆာင္သည္ ဘုရင္မ်ားထက္ပင္ ၾသဇာႀကီးသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရင္သည္ မိမိႏုိင္ငံကိုသာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ္လည္း templer ေခါင္းေဆာင္သည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းရွိ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳ ကရူးဆိတ္စစ္ပြဲတြင္ ခရစ္ယာန္တုိ႔ စစ္ရႈံးသည့္အတြက္ ႏုိက္တင္းပလားအဖြဲ႔သည္ ေဂ်ရုဆလင္မွ ဆုတ္ခြာကာ ဆုိက္ပရပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ခဲ့ရသည္။ အဖြဲ႔၀င္တုိ႔သည္ ဆုိက္ပရပ္ကြ်န္းမွ တစ္ဆင့္ ဥေရာပတုိက္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွွံ႔သြားၾကသည္။ တန္ခုိးထြားလာေသာ ထုိအဖြဲ႔ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိအဖြဲ႔သည္ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္၏ အျမင္မၾကည္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၁၃၀၄ခုနွစ္ ျပင္သစ္-အဂၤလိပ္စစ္ပြဲ တြင္ ျပင္သစ္ဘုရင္က ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ အကူအညီေတာင္းသည့္အခါတြင္လည္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံစုံမွျဖစ္သည္ဆုိကာ မကူညီသျဖင့္ ျပင္သစ္ဘုရင္၏ အၿငဳိးထားမႈကို ခံရျပန္သည္။ ၁၃၀၇ တြင္ ဗာတီကန္က ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ႏုိက္တင္ပလားမ်ားအား သုတ္သင္ရန္ လ်ဳိ႕၀ွက္အမိန္႔ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၁၃၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပင္သစ္ဘုရင္ စတုတၳဖိလစ္ က တင္ပလားအဖြဲ႔၀င္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးကာ အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕သတ္ခဲ့သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ friday 13 တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ friday 13 သည္ နိမိတ္မေကာင္းဟူေသာ အယူအဆမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ခရစ္ ၁၃၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီျပည္မွအပ အျခားေသာ ဥေရာပတုိက္ရွိ တုိင္းျပည္တုိ႔က ႏုိက္တင္ပလားသူရဲေကာင္းအဖြဲ႔ကို ႏွိပ္ကြပ္လာျပန္သည္။ အဂၤလန္ျပည္သည္ ဗာတီကန္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း တင္ပလားတုိ႔ကုိ မသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယအက္ဒြပ္ဘုရင္ လက္ထက္တြင္ ထုိအဖြဲ႔၀င္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ယင္းတုိ႔ပုိင္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ကသိမ္းပုိက္လုိက္ေလသည္။ ထုိစဥ္မွစ၍ ႏုိက္တင္းပလား သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔သည္ တိမ္ေကာခဲ့ေလသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သူရဲေကာင္း အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေသာ အစဥ္အလာမွာကား အဂၤလန္ ႏွင့္ ဥေရာပတုိက္ရွိ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလရာ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔၌သူရဲေကာင္းအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ယေန႔တုိင္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထင္ရွားတည္ရွိေနေပသည္။ ယခုေခတ္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ သူေကာင္းျပဳျခင္းခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဆာ ဘြဲ႔တပ္၍ ေခၚရသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္၏ ဇနီးကို ေလဒီ ဟု ေခၚရသည္။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္တုိင္ ႏုိက္သူရဲေကာင္းအျဖစ္ျဖင့္ သူေကာင္းျပဳျခင္းခံရေသာ္ ထုိအမ်ဳိးသမီးကို ဒိမ္း ဟုေခၚရ၏။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ ၁၂
En WIkipedia

Leave a Reply