ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စတုရန္းပုံ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္၌ ဘုရင္စနစ္ကို ေနာက္ဆုံးက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ေရႊဘို၊ အင္း၀၊အမရပူရႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကရာ ေရႊဘို၊အမရပူရႏွင့္ မႏၱေလးတို႕ကို ေလးဘက္ညီ စတုရန္းပုံ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအနက္ ရတနာပုံ မႏၱေလးနန္းၿမိဳ႕ရိုး သည္ ယေန႕တိုင္ထင္ရွားျပည့္စုံစြာ က်န္ ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအား ၿမိဳ႕ရိုးတံတိုင္းမ်ားျဖင့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းသည္ ၿမိဳ႕ ဧရိယာ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ကိုပတ္ရံ ထားသည့္ တံတိုင္းမ်ားကို ေျမႀကီး၊ သစ္၊ အုတ္၊ေက်ာက္ စသည္တို႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက ေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရိုး ေဟာင္း၊ ၿမိဳ႕ရိုးပ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားတည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ေရွးအခါက ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ရာတြင္ က်ဳံးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ား မရွိေတာ့သည့္တိုင္အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕ ေဟာင္းမ်ားတြင္ က်ဳံးႏွင့္က်ဳံးရာမ်ား က်န္ရွိေနၾကသည္။ၿမိဳ႕၏ အရံအတား က်ဳံးမ်ားသည္ ညြန္က်ုံး၊ ေရက်ဳံးႏွင့္ အေျခာက္ က်ဳံးဟူ၍ သုံးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ညြန္က်ဳံးကို ရန္သူမ်ားျမိဳ႕တြင္းသို႕ ၀င္လာပါက ညြံအတြင္းသို႕ ကၽြံက် နစ္ျမဳပ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ညြန္ က်ဳံးသည္ နက္ရိႈင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ တူးေဖာ္ထားၿပီး ရုန္းကန္ထြက္ေျပးရန္ မလြယ္ကူသည့္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေျခာက္ ကံ်ဳးသည္ ၿမိဳ႕တြင္း သို႕ ရန္သူမ်ား ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ဟန္႕တားႏိုင္ရန္ သစ္ငုပ္၊သစ္ခၽြန္း၊ ဆူးေညာင့္ မ်ားကို ခလုပ္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္း မ်ား ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေျမျပင္က်ယ္ ျဖစ္သည္။ေရက်ဳံးသည္ ၿမိဳ႕ရိုးပတ္လည္တြင္ က်ယ္၀န္းေသာ ေျမာင္း ႀကီး မ်ားတူး ေဖာ္ကာ ေရမ်ားတည့္သြင္းထားသည့္ အရံအတား ျဖစ္ေပသည္။

ျမိဳ႕ရိုးမ်ားကို တံခါး၊ တံခါးျပ၊ တန္ေဆာင္း၊ ၿပာသာဒ္၊ ျပအိုး၊ ပစၥင္၊ ရဲေလာင္း၊ ရင္တား၊ သူရဲခို၊ မီးတားစသည့္ အဂၤါ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားကို ပုံစံရွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ (မိုင္းေမာ) ၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႕သည္ အ၀ိုင္းပုံျဖစ္၍ ဟံသာ၀တီ(ပဲခူး) ၿမိဳ႕ ေဟာင္း၊ ဟံသာ၀တီ(ေတာင္ငူ) ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ပခန္းႀကီး ၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႕သည္ ေထာင့္မွန္စတုဂံပုံ တည္ရွိခဲ့သည္။ ကေလး၊ ေပါရိသတ္၊ ၀ါဂရူႏွင့္ သရက္ခုံ(ေရဇင္း) ၿမိဳ႕ေဟာင္း တို႕သည္ မွန္ကူကြက္ပုံရွိေၾကာင္း သစ္ေတာအရာရွိ ဦးေအာင္ျမင့္က ေကာင္းကင္ ဓာတ္ပုံ မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့သည္။

အင္း၀ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ေထာင့္ခ်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးပါရွိသည့္ ေမာ္ယြန္းခ်ိဳးပုံစံျဖစ္ကာ ဟန္လင္း၊ဗိႆႏိုးႏွင့္ ေ၀သာလီႏွင့္ ဓည ၀တီ တို႕သည္ ေလးေထာင့္မဟုတ္ ၊ အ၀ိုင္းမဟုတ္သည့္ အေကြးအ၀န္းပုံရွိၾကသည္။ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ေဟာင္းကိုမူ မည္သည့္ ပုံဟု ေျပာဆိုရန ္ခက္ခဲသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ အနားေလးဘက္ညီ တည္ထားသည့္ စတုရန္းပုံ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ ရတနာပုံ မႏၱေလး၊ အမရပူရႏွင့္ ရတနာသိဃၤ ေရႊဘို ၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႕ျဖစ္ၾကၿပီး ပုဂံ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကိုလည္း စတုရန္းပုံဟု ဆိုၾကသည္။

ရတနာပုံ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေဟာင္း

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၁ ခုႏွစ္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္) တြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ ရတနာပုံ မႏၱေလးၿမိဳ႕ သည္ အနားတစ္ဘက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် တာ ၆၀၀ စီရွိသည္။ ၿမိဳ႕ကို ပတ္ထားသည့္ နန္းၿမိဳ႕ရိုးသည္တံခါး၊ တံခါးျပ၊ တန္ေဆာင္း၊ ၿပာသာဒ္ စသည့္ အဂၤါ ၁၂ ရပ္ႏွင့္အတူ ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ ျပည့္စုံစြာ က်န္ရွိေနသည္။ အမရပူရတြင္ နန္းစိုက္ခဲ့သည့္ မင္းတုန္းမင္း (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၂-၁၈၇၈) သည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၄၀၀ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၈ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမိဳ႕ရိုး တစ္ဘက္လွ်င္ တာ ၆၀၀ ရွိသည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တစ္တာလွ်င္ ၇ ေတာင္၊ သံ ေတာင္ တစ္ေတာင္လွ်င္ ၁၉ လက္မ ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ လွ်င္ ၿမိဳ႕ရိုး ေလးမ်က္ႏွာအရွည္ သည္ ၅ ဒသမ ၀၃၇ မိုင္ ရွိ သျဖင့္ တစ္တာ အကြာအေ၀းသည္ ၁၁ ဒသမ ၀၈၃ ေပ ျဖစ္သည္။

မႏၱေလး နန္းၿမိဳ႕ရိုးသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အတိုင္းအတာမ်ားအရ အေရွ႕အေနာက္ တစ္မိုင္ ႏွစ္ဖာလုံႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ တစ္မိုင္ ႏွစ္ဖာလုံ ၈၈ ကိုက္ရွိသျဖင့္ စတုရန္းပုံ အတိအက် မျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက ေရးသားခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ခရစ္ႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္ ကဆုန္လၿပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္) တြင္ မႏၱေလးနန္းၿမိဳ႕ရိုးကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ကာ ၿမိဳ႕ကို ခိုင္ခန္႕ျမင့္မားေသာ အုတ္တံတိုင္းကာရံလ်က္ နက္ရိႈင္းေသာက်ဳံးျဖင့္ ပတ္ ရံခဲ့သည္။ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ ထု ၁၀ ေပ ၆ လက္မ၊အျမင့္ ၂၈ ေပ ၆ လက္မျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးေပၚတြင္ ျပအိုးမ်ားတင္ထားကာ တံခါး ေပါက္ ၁၂ ေပါက္ ေဖာက္လုပ္ ခဲ့သည္။နန္းၿမိဳ႕ ၊က်ဳံး ၊မဟာေလာကမာရဇိန္ေစတီ ၊ပ႒ာန္း မဟာေရႊသိမ္ ၊အတုမရွိေက်ာင္း ၊ သုဓမၼာ ဇရပ္ႏွင့္ ပိဋကတ္တိုက္ ဟူသည့္ ၿမိဳ႕တည္ ခုနစ္ဌာနကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ပႏၷက္ တင္ခဲ့သည္။

မႏၱေလး နန္းၿမိဳ႕ရိုးတစ္ဘက္စီတြင္ တံခါးေပါက္သုံးေပါက္စီရွိၿပီး ဓာတ္တံခါးတစ္ခုကို မိတ္တံခါး ႏွစ္ခု အၾကား တြင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သျဖင့့္္ ၿမိဳ႕ရိုးတစ္ေလ်ာက္၌ ဓာတ္တံခါး ၄ ခုႏွင့္ မိတ္တံခါး ၈ ခုရွိသည္။ ေဗဒင္ယႀတာမ်ား အလိုအရ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရရွိေစရန္ ျမိဳ႕တံခါးမ်ားကို မိတ္ဖက္ ၊ ဓာတ္ဖက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။တံခါးေပါက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ရိုးအေရွ႕ မ်က္ႏွာတြင္ လြန္ကဲ၊ ဦးထိပ္၊ ေသာင္းညြတ္ဟု လည္းေကာင္း၊ ေတာင္မ်က္ႏွာတြင္ ကၽြန္းလုံးယူ ၊ ေက်ာ္မိုး ၊ရန္နည္ဟု လည္းေကာင္း အေနာက္ မ်က္ႏွာ တြင္ ေၾကးမုံ၊စည္ရွင္၊ထင္ရွားဟု လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာတြင္စည္သာ ၊ေလးသိန္း၊မန္းဦး ဟု လည္းေကာင္း အမည္မ်ားေပး ခဲ့သည္။

မႏၱေလး ၿမိဳ႕ရိုးတစ္ေလ်ာက္ တံခါး ၁၂ ေပါက္၊ ေထာင့္ ျပၾကီး ေလးခုႏွင့္ ျပငယ္ ၃၂ ခု ေပၚတြင္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ၄၈ ေဆာင္ ရွိသည္။ ဓာတ္တံခါး ေလးခုေပၚရွိ ျပာသာဒ္ မ်ားသည္ ဘုံ ခုနစ္ဆင့္၊ မိတ္တံခါး ရွစ္ခု ေပၚရွိ ျပာသာဒ္မ်ားသည္ ဘုံ ငါးဆင့္၊ ျပ ၄၈ ခုေပၚရွိ ျပာသာဒ္မ်ားသည္ ဘုံ ငါးဆင့္စီရွိၾကသည္။ ျပာသာဒ္မ်ားကို သစ္ေစးသရိုးကိုင္ၿပီး ဟသၤပဒါး ေရႊခ်ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ရိုးပတ္လည္တြင္ တာ ၂၀ ေျမလြတ္ခ်န္ၿပီး တာ၂၀ က်ယ္၍ အနက္ ၁၅ ေတာင္ရွိသည့္ က်ဳံးကိုတူးေဖာ္ခဲ့သည္။ မ်က္ ေမွာက္ေခတ္ အတိုင္းအတာမ်ားအရ မႏၱေလးက်ဳံးသည္ ေပ ၂၁၀ က်ယ္၍ ၂၂ ေပ ၆ လက္မ နက္သည္။ က်ဳံးအတြင္းသို႕ ရတနာနဒီ ေျမာင္းမွ ေရမ်ားသြယ္ယူ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ခုနစ္ဌာနလုံး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ သျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ၿမိဳ႕သိမ္းမဂၤလာအခမ္းအနားအျဖစ္ က်ဳံးအတြင္း ၌ ေရႊေလာင္းေရႊေလွမ်ားၿခံရံထားေသာ ျပည္ႀကီးမြန္ ေဖာင္ေတာ္ကိုစီးလ်က္ မႏၱေလးနန္းေတာ္အား လက္ယာရစ္ ပတ္ခဲ့သည္။

မႏၱေလးနန္း ၿမိဳ႕ရိုးမ်က္ႏွာစာ တစ္ဘက္စီတြင္ရွိသည့္ အလယ္တံခါးမႀကီး မ်ားေရွ႕တြင္ က်ံဳးကူးတံတား တစ္ခုစီႏွင့္ ေၾကးမုံ တံခါးေရွ႕တြင္ တံတား တစ္ခုကိုု ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ က်ဳံးကူး တံတားေပါင္း ငါးစင္းခန္႕ရွိသည္။ ေၾကးမုံ တံတားေခၚ အာဠ၀ီတံတားကို နန္းၿမိဳ႕ တြင္းမွ လူေသမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ရန္ အသုံးျပဳ ခဲ့သည္။

အမရပူရ ၿမိဳ႕ေဟာင္း

စတုရန္းပုံ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ အမရပူရကို ကုန္းေဘာင္ဆက္၏ ဆ႒မေျမာက္ဘုရင္ ဗဒုံမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၂-၁၈၁၉)က ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၄ ခုႏွစ္၊ တပို႕တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္၊ အဂၤါေန႕တြင္ စတင္ တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။ဗဒုံမင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊က်ဳံးေတာ္၊ ေရႊနန္းေတာ္၊ ေရႊဂူေတာ္၊ေက်ာင္းေတာ္ ၊ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္၊ ကန္ေတာ္ဟူသည့္ ခုနစ္ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္တည္း တည္ခဲ့သည္။

အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္လည္သည္ တာ ၂၀၀၀ ရိွသျဖင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေအာက္ေသးငယ္သည္။ ၿမိဳ႕၀န္းတစ္ေလ်ာက္တစ္တာ တြင္ သူရဲခို ႏွစ္ခုစီ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ အမရပူရ ၿမိဳ႕ရိုးတြင္ သူရဲခို ၄၀၀၀ ရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရိုးသည္ ၁၈ ေတာင္ ႏွစ္မိုက္( ၂၈ ေပ) ျမင့္၍ အုတ္ သုံးကုေဋ အသုံးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။အမရပူရ ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ နန္းေတာ္ အ၀န္းအ၀ိုင္းသည္ အေရွ႕အေနာက္ ၁၃၇ တာ၊ ေတာင္ေျမာက္ တာ ၁၂၀ ရွိ ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေထာင့္ ေလးေထာင့္တြင္ ျပၾကီး ေလးခုရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးတစ္မ်က္ႏွာတြင္ ျပငယ္ ရွစ္ခုစီ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ အမရပူရၿမိဳ႕ ပတ္လည္တြင္ အနံ ၁၀ တာ၊ အနက္ ၁၀ တာရွိသည့္ ေရက်ဳံးကို တူးေဖာ္ခဲ့သည္။အမရပူရၿမိဳ႕ကို တည္ခဲ့ သည့္နန္းတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ား အေၾကာင္းကို ေရႊဘုံနိဒါန္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ၾကေပသည္။

ၿမိဳ႕တံခါးမ်ားအျဖစ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေလးကၽြန္း၊ ဦးႏွိမ္ႏွင့္သိမ္းစည္းတံခါး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကၽြန္းလုံး၀င္၊ ကုန္းေမာ္ႏွင့္ နႏၵမူတံခါး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အာ၀ဠီ၊ စက္ရွင္ႏွင့္ရန္ႏွင္တံခါး၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္မ်ိဳးေအာင္၊ ေလးသိန္းႏွင့္မုခ္ဦးတံခါးတို႕ကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၁၂ ေပါက္ရွိခဲ့သည္။ၿမိဳ႕၀င္ေပါက္ အလယ္တံခါးမ်ားသည္ ဓာတ္တံခါးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕တံခါးတစ္ခုစီတြင္ ၾကာငုံ အထြတ္ပါရွိသည့္ ေမာ္ကြန္းတိုင္ တစ္တိုင္စီ စိုက္ထူခဲ့ၿပီး အလ်ား တစ္ ေတာင္ ေလးသစ္၊ အနံႏွစ္မိုက္ ေလးသစ္ရွိသည့္ပ်ဥ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ တံခါးအမည္မ်ားကို ထြင္း၍ သစ္ေစး အနီေရာင္သုတ္ကာ ေရႊခ်ထားသည္။ တံခါး တိုင္း၌`သကၠရာဇ္ ၁၁၄၄ နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ ၃ ေန႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ အမည္ အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး`ဟူသည့္ ေမာ္ကြန္းတိုင္ စာသားႏွင့္ ၿမိဳ႕တံခါး အမည္တစ္ခုစီကို ေရးထြင္းခဲ့သည္။

အမရပူရ ၿမိဳ႕ကို တည္ထားၿပီးေနာက္ ဗဒုံမင္းသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၅ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၁၂ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ရက္) တနလၤာေန႕တြင္ ရတနာပူရ အ၀မွ အမရပူရသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္ရွိ စက္ရွင္ ဓာတ္ တံခါးအျပင္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ မဂၤလာတဲနန္း၌ စံေတာ္မူခဲ့သည္။ထို႕ေနာက္ နယုန္လဆုတ္ ၁ ရက္ ေန႕တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ ကို ေ၀ါေတာ္ျဖင့္ လက္ယာရစ္လွည့္ကာ နန္းၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ကြန္ေထာက္နန္းတြင္ စံျမန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္ကို လက္ယာရစ္ပတ္၍ နန္းသိမ္းေတာ္မူခဲ့သည္။

ရတနာသိဃၤ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ေဟာင္း

ေရႊဘိုၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိကာ ဧရိယာ ၅၇၁၄ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းသည္။ရတနာ သိဃၤ ၏ နယ္နိမိတ္ကို ဇမၺူဴ႕ ဒီပ ဦးေဆာင္းက်မ္း တြင္ “အေရွ႕ကိုလားေသာ္ စည္လွ အင္ပင္ျမစ္ညာ၊ ေတာင္ကို လားေသာ္ မလႅာ ဂီရိ၊ အေနာက္ကို လားေသာ္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းႀကီး၊ ေျမာက္ကို လားေသာ္ အကၠပတ္ ဌာေန” ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို မတည္ မီ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္အၾကားရွိ တမၸဒီပ တြင္ အေျခခ်ခဲ့သည္။ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်၏ နယ္ေျမသည္ တာ ၄၇၀ မွ်သာ ရွိေသာ မုဆိုးဘိုရြာရွိ ထန္းလုံးတပ္သာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အျခားတစ္ပါးေသာ ထီးေဆာင္းမင္းအေပါင္းတို႕ ေစလႊတ္အပ္ေသာ သံတမန္တို႕ လာလွ်င္ ပ်ဴငွာေသာ ေလာက၀တ္ ျပဳႏိုင္ ရန္ ေနာင္အခါတြင္ ေရႊဘို ျဖစ္လာမည့္ နန္းၿမိဳ႕ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၃ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ ထူေထာင္ ခဲ့ရာ ကုန္းေဘာင္ ၊ ရန္ႀကီးေအာင္ ၊ရတနာ သိဃၤ ၊ မုဆိုးဘို ႏွင့္ ေရႊဘို ဟု အမည္ငါးမ်ိဳးတြင္ခဲ့ သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊က်ဳံး၊ နန္းေတာ္ ၊ေရႊခ်က္သိုေစတီ၊ပဟိုရ္စင္၊ နတ္ကြန္းေတာ္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ဟူေသာ ခုနစ္ဌာနကို တၿပိဳင္တည္း ပႏၷက္ခ်ကာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို တည္ခဲ့သည္။မူလၿမိဳ႕ေတာ္ အက်ယ္သည္ တာ ၂၀၀၀ ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ မ်က္ ႏွာတြင္ £ႏၵာ၊ဆင္ျဖဴႏွင့္ သူဇာ တံခါးသုံးေပါက္၊ အေနာက္မ်က္ႏွာတြင္ ေဇယာ၊ ကရ၀ိက္ႏွင့္ ရန္ၾကီးေအာင္ တံခါး သုံးေပါက္၊ ေတာင္ မ်က္ႏွာတြင္ ကုန္းေဘာင္ ႏွင့္ ရန္မ်ိဳးႏွိမ္ တံခါးႏွစ္ေပါက္၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာတြင္ လိုင္သာႏွင့္ မုယာတံခါး ႏွစ္ေပါက္တို႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း တံခါး ၁၀ ေပါက္ရွိခဲ့သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ ခုႏွစ္ ၊ တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၁၃ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္) တြင္ မူလတည္ခဲ့သည့္ ေရႊဘိုကို တံခါးေပါက္ ၄၀ ပါေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး အျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ စတုရန္းပုံ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္အႀကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၀န္း အတိုင္းအတာသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနသျဖင့္ ဗဒုံမင္းအမိန္႕အရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၇၇ ခုႏွစ္ တြင္ စာေရးႀကီး ေက်ာ္ထင္နႏၵမိတ္သည္ အလုံၿမိဳ႕၀န္ သီရိဓမၼာေသာက၊ ရတနာသိဃၤ ၿမိဳ႕၀န္ ေဇယ်သခၤ၊ၿမိဳ႕သူႀကီး ေဇယ် မဟာ ဗိုလ္၊ ၿမိဳ႕စာေရး ငေကာင္း၊ င၀န္၊ စက္ေဘာသစ္တို႕ အစုံ အညီျဖင့္ တိုင္းတာခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏ တိုင္းတာခ်က္အရ ေရြဘိုၿမိဳ႕သည္ အရပ္ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ ၁၀၀၁ တာ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ ေလးမ်က္ႏွာ တာ၀န္း ၄၀၀၄ အတိအက်ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရိုး တစ္ ဘက္ စီတြင္ တန္ေဆာင္းႀကီး တစ္ခု၊တံခါးေပါင္း ၁၀ ခု၊ ျပတင္းေပါင္း ၂၂ ခုစီ ျပဳလုပ္ထားသည္။တံခါးတစ္ေပါက္စီသည္ ၁၂ ေတာင္ က်ယ္ ၀န္းလ်က္ ေက်ာက္မ်ားစီခ်ထားသျဖင့္ ေက်ာက္တံခါးမ်ားဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေျမသားၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ အတြင္းအုတ္ၿမိဳ႕ရိုးဟူ၍ ၿမိဳ႕ရိုး ႏွစ္ထပ္ရွိသည္။ ေခတ္မီစနစ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းထြာ ေရး ဆြဲထား သည့္ ေျမပုံမ်ားအရ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ေတာင္ဘက္သို႕ ေလး ဒီဂရီ ႏွင့္ေတာင္ဘက္ၿမိဳ႕ရိုး သည္ အေနာက္ေတာင့္တြင္ ေလးဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းေနသည္။ အေရွ႕ အေနာက္ ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားသည္လည္း ေတာင္ ေျမာက္ တန္းမေနဘဲ အေရွ႕ၿမိဳ႕ရိုးသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေနာက္သို႕၊ အေနာက္ ၿမိဳ႕ရိုး သည္ ေတာင္ဘက္တြင္ အေရွ႕သို႕ ႏွစ္ ဒီဂရီ စီ ေစာင္းေနၾက သည္။

အတြင္းအုတ္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ စတုဂံပုံျဖစ္ၿပီး ေလးဘက္ပတ္လည္ ၁၅၉၆ တာရွိကာ အေရွ႕အေနာက္ (အနံ) ၃၅၂ တာႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ (အလ်ား) ၄၄၆ တာရွိသည္။ အလ်ားဘက္တြင္ တံခါးေပါက္ သုံး ေပါက္စီႏွင့္ အနံဘက္တြင္ တံခါးေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ စီ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ စုစုေပါင္း တံခါး ၁၀ ေပါက္ရွိသည္။ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုးသည္ အေျခတြင္ တစ္တာခန္႕ထူ၍ ၿမိဳ႕ရိုးအျမင့္သည္ ၁၂ေတာင္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕ရိုး တစ္ေလ်ာက္ ျပအိုး ၂၈ ခု ရွိသည္။ၿမိဳ႕ရိုးေအာက္ေျခမွ ၁၀ ေပ အကြာတြင္ ၿမိဳ႕ရိုးပတ္လည္ တစ္ေလ်ာက္ တာ ၂၀ က်ယ္ ၍ အေတာင္ ၂၀ နက္သည့္ က်ဳံးကို တူးေဖာ္ခဲ့သည္။

ေျမၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ အုတ္ၿမိဳ႕ရိုး ႏွစ္ထပ္အတြင္း၌ အလ်ား တာ ၁၀၀ ၊ အနံ ၆၄ တာရွိသည့္ နန္းၿမိဳ႕ကို ထု တစ္တာ၊ အျမင့္ ခုနစ္ ေတာင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ရိုးျဖင့္ ကာရံထားသည္။ ယင္း အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္း၌ အေရွ႕ဘက္မွ ၃၄ တာ အကြာတြင္ ထု ငါး ေတာင္ ၊ အျမင့္ ငါး ေတာင္ ရွိေသာ အုတ္ရိုးတစ္ခုကို ထပ္မံကာရံထားၿပီး အလယ္တြင္ ဗဟို ၀င္ေပါက္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုေနရာမွ ၁၅ တာ အကြာတြင္ ထု ေလးေတာင္ ၊ အျမင့္ေလး ေတာင္ရွိေသာ အုတ္ရိုးကို ထပ္မံကာရံထားၿပီး ယင္းအုတ္ရိုး၏အတြင္းပိုင္းတြင္နန္းေဆာင္ မ်ား ကို ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ ေခတ္ဦး၊ ေခတ္လယ္၊ ေခတ္ေႏွာင္းတြင္ ဘုရင္သုံးပါး တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ျမိဳ႕ေတာ္ သုံး ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ရိုးတံတိုင္းမ်ာအနက္ ယခုအခါတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိုးတစ္ခုတည္းသာ ထင္ရွားစြာ က်န္ရွိေနေပသည္။ သမိုင္း၀င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း ရတနာပုံ မႏၱေလးရွိ နန္းၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ ျပာသာဒ္ ၄၈ ေဆာင္အပါအ၀င္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေနရာေတာ္မ်ားကို ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသျဖင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ၿမိဳ႕ျပတည္ ေထာင္မႈ စနစ္ကို သုေတသီ မ်ား ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ထို႕အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားသည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ေနာက္ဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၱေလးနန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အတူ အမရပူရႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မ်ားသို႕လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ ေလ့လာလ်က္ရွိေနၾကရာ အားလုံးက သမိုင္းအေမြအႏွစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းမ်ား အရွည္တည္တံ့ေနေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရ မည္ သာျဖစ္ေပ သည္။

ကိုးကား

ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ႀကီး (ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
ေရႊဘုံနိဒါန္း(ေဇယ သခၤယာ)
ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕ရိုးစနစ္ပုံ(ေမာင္ယဥ္လိႈင္း၊ပ်ဥ္းမၿမိဳင္)
ျမန္မာ့ရက္စြဲသမိုင္း၊ကုန္းေဘာင္ဆက္(ဦးတိကၡဓမၼာလကၤာရႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၃ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၈ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ…..

Leave a Reply