Middle East (သုိ႔) အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ဆုိသည္မွာ

Posted on

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေနာက္အာရွႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသတို႔ ပါဝင္သည္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္းမုိင္ ၂.၈သန္း က်ယ္၀န္းၿပီး လူဦးေရ ၃၇၁သန္းေနထုိင္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံပါ၀င္သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘာရိန္း ၊ ဆုိက္ပရပ္ ၊ အီဂ်စ္ ၊ အီရန္ ၊ အီရတ္ ၊ အစၥေရး ၊ ေဂ်ာ္ဒန္ ၊ ကူ၀ိတ္ ၊ လက္ဘႏြန္ ၊ ေျမာက္ပုိင္းဆုိက္ပရပ္ ၊ အုိမန္ ၊ ပါလက္စတုိင္း ၊ ကာတာ ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ၊ ဆီးရီးယား ၊ တူရကီ ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ထာင္စု (ယူေအအီး) ႏွင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အာေရဗ် ၊ ဂရိ ၊ ဟီးဘရူး ၊ ကာ့ဒ္ ၊ ပါရွန္း ၊ တာကစ္ဘာသာစကားမ်ားကို အဓိကသုံးစြဲ၍  အျခားဘာသာစကား ၆၀ ခန္႔ကုိလည္း ေျပာဆုိသုံးစြဲၾကသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလြန္ရွည္လ်ားရႈပ္ေထြးေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ဘီစီ ၃၅၀၀ ခန္႕တြင္မက္ဆိုပိုေတးနီးယန္းေဒသအျဖစ္စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၄ ရာစုခန္႕တြင္ ဖာရိုဘုရင္မ်ားအုပ္စိုးေသာ အခါကာလျဖစ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ အဓိက ဘာသာတရားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ဴးဘာသာ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာတို႔ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၁ ရာစုတြင္အေရွ႕ဘက္ေျမထဲ ပင္လယ္ေဒသတြင္ ရိုမန္အင္ပါယာျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီးဂရိယဥ္ေက်းမႈမ်ားစိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ွႏွံ႔ခဲ့သည္။ ၇ ရာစုခန္႕တြင္ရိုမန္ ႏွင့္ ပါရွန္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ဘိုင္ဇန္တိုင္းရိုမန္ႏွင့္ ဆာဆနစ္ပါရွန္းတို႕အားနည္းလာခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္အား ေကာင္း လာခဲ့သည္။ ၁၅ ရာစုတြင္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဂရိ၊ ေဘာ္လကန္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီအထိနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာ အားေကာငး္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ၁၇ ရာစုခန္႔တြင္ ဥေရာပသားတို႔ အရင္းရွင္စံနစ္ႏွင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္လာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စိီးပြားေရး၊ လူဦးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပုိငး္တြင္ ဥေရာပသားတို႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအာရပ္တို႕ထက္မ်ားစြာသာလြန္ခဲ့သည္။ ခရစ္ ၁၇၀၀ အတြင္း ဟန္ေဂရီေဒသတြင္းမွ ေအာ္တိုမန္တို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆုတ္ခြာလာခဲ့ရၿပီး အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်လာခဲ့သည္။ အယ္ေဘးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားမွလြဲ၍ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာအတြင္းသက္ဆင္းခဲ့ေသာ အျခားဥေရာပ ေဒသမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

၁၇၀၀ မွ ၁၉၁၈ အတြင္း ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းအင္အားဆုတ္ယုတ္လာၿပီး ဥေရာပက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေက်ာ္တက္သြားခဲ့ သည္။ ၁၉ ရာစုအေရာက္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပုိငး္ေဒသကို ဥေရာပက ေငြေရးေၾကးေရးအရလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း၌ပင္ ျပင္သစ္က အယ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူနီးရွားကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းလက္ဘႏြန္ႏွင့္ဆီးရီးယားကိုပါလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္က အီဂ်စ္ကိုက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ႀသဇာေညာင္းခဲ့သည္။ အီတလီက လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဒိုဒီးဆင့္ကြ်န္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ အေနာက္သားတို႔၏ရန္မွကာကြယ္ရန္ ဂ်ာမဏီကို ဆရာတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေႂကြးႏြံအိုင္အတြင္းသိဳ႕သာပိုမိုသက္ဆင္းလာခဲ့သည္။

၁၉ ရာစုေႏွာင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာ ပိုင္းမ်ားတြင္ ဥေရာပႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေခတ္မီနိုင္ငံေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္အားထုတ္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္မွ မယ္ဟမၼက္အလီႏွင့္ အဗၺဒူလ္ဟာမစ္ (ဒုတိယေျမာက္) တို႕က ၁၉၀၆ တြင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲၿပီး အေနာက္ပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဥပေဒ၊ ေလာကဓါတ္ပညာေရး၊ စက္မႈထြန္းကားေရးတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ စစ္အရာရွိလူ တန္းစားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာလူတန္းစားမ်ားေပၚေပါက္လာသ ျဖင့္ ယခင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ပညာေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ ၾသဇာေညာင္းေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံျဖစ္လာခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အသံုးျပဳရေသာေငြေၾကးမ်ားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ေခ်းငွားေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံမြဲၿပီး အေနာက္သားတို႔ၾသဇာသာ ပိုကဲလာကာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားအေပၚအယံုအၾကည္နည္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျမွာ္အျမင္ အလြန္ႀကီးခဲ့ေသာ မယ္ဟမၼက္အလီ၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ သူ႕ေနာက္ဆက္ခံသူက ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ေဒဝါလီခံေစခဲ့ရသည္။ အစၥလာမ္ကမၻာတြင္ အေနာက္ပံုစံက်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကးစား စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာစစ္အရာရွိမ်ားထိုစဥ္ကတည္းကေပါက္ပြားလာခဲ့သည္။ ထိုသူတို႕သည္ မိမိတို႔အာဏာ စြန္႔ရန္မွတစ္ပါး အျခားအေျပာင္းအလဲမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္မွာ ထိုစဥ္ကတည္းကျဖစ္သည္။

ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေအာ္တိုမန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာအာရပ္တို႔၁၉၁၈ တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ သို႔က်ေရာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က လွ်ဳိ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ႏွစ္ကိုယ္ၾကားခဲြေဝယူခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဂ်ဴးအေျခခ်ု နယ္ေျမေပးရန္ ဘဲလ္ဖိုးေၾကျငာခ်က္ (Balfour Declaration) ျဖင့္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျပင္သစ္တို႕ကသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႕အလုိက်ျပဳျပင္ခဲ့သည္။

၁၉၀၈ ခုႏွစ္ ပါရွန္းတြင္ေရနံေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္အယ္ဂ်ီးရီးယားတို႔ တြင္လည္းေရနံမ်ားေတြ႕ရွိလာေသာအခါ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသမိုင္းတစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀ ရာစုစက္မႈေခတ္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္အေရးပါလာခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုဝက္ႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားတြင္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ အေနာက္ႏွင့္ ဥေရာပသားတို႔ ထြက္ခြါသြားၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ထားရစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေခတ္သစ္သမိုင္း စတင္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္မိုပိုလာ ခဲ့သည္။

၁၉၅၄တြင္ အီဂ်စ္၊ ၁၉၆၃တြင္ ဆီးရီးယား၊ ၁၉၆၈တြင္ အီရတ္၊ ၁၉၆၉တြင္ လစ္ဗ်ားတို႔၌ အေနာက္ ဆန္႔က်င္ေရးအစိုးရမ်ားအာဏာရလာေသာအခါ ဆိုဗီယက္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ စစ္ေအးစာ မ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ အီဂ်စ္မွ ဂေမးလ္ အက္ဘဒယ္ နက္ဆာႏွင့္ အီရတ္မွ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္တို႔ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစၥေရးလ္ကိုေခ်မႈန္းရန္၊ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ရန္၊ အေနာက္အရင္းရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တက္လာေသာယင္းတို႕ကို လူႀကိဳက္မ်ားခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိမိမိတို႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းရွိလက္က်န္မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ အီရန္ႏွင့္ ပါရွန္းပင္လယ္ ေကြ႕ေစာ္ဘြားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရေတာ့သည္။ ရွီးအိုက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ဘုရင္ကိုေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်၍ ဘာသာေရးအစိုးရတစ္ရပ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၉ အထိ အီရန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္လာခဲ့ သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲအပါအဝင္ အာရပ္ႏွွင့္ အစၥေရးတို႕စစ္ပြဲႀကီးငယ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။

အီဂ်စ္တြင္ နက္ဆာကို ဆက္ခံေသာ အဏၰဝါဆာဒက္အာဏာရလာေသာအခါ အစၥေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပါလက္စတိုင္း ယာဆာအာရာဖတ္ဦးေဆာင္၍ အေမရိကန္၊ ဂ်ဴးႏွင့္ အေနာက္ကို ပစ္မွတ္ထား၍အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကာလၾကာရွည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ပါလက္စတိုင္းတို႕ကို ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္တို႕က ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက်ဆံုးသြားျခင္း သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသအေပၚရိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

ရုရွႏွင့္ ယူကရိန္းမွ အစၥေရးလူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားအျပား အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရနံအတြက္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚအားကိုးေနရျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ရုရွမွေရနံကို ေစ်းေပါ ေပါျဖင့္ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့သည္။ အီဂ်စ္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ စသည့္ဆိုရွယ္လစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တုံ႔ဆိုင္းသြားေစခဲ့သည္။ ဆတ္ဒမ္ဟူစိန္ကဲ့သို႔အာဏာရွင္မ်ားကို လည္း ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အစား အာရပ္အမ်ဳိးသားဝါဒ ဘက္သို႔တိမ္းညႊတ္သြားေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာရပ္ အမ်ဳိးသားဝါဒီကို အေျခခံ၍ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲႏွင့္ ၁၉၉၀ ကူဝိတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ေက်ာ္စစ္ မ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ၿပီး ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား တို႔ပူးေပါင္းကာ အီရတ္တို႔ကို ကူဝိတ္ေျမေပၚမွျပန္လည္ေမာင္းႏွင္တိုက္ထုတ္ေသာပါရွန္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်တြင္အေမရိကန္တို႔ အၿမဲတမ္း စစ္အေျခစိုက္စခန္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔က ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အစၥေရးႏွင့္ ဟဇၨဘိုလာလက္နက္ကိုင္မ်ားတစ္လေက်ာ္ၾကာစစ္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္စစ္ပြဲ ဟုေခၚတြင္သည္။ ဟဇၨဘိုလာတို႔ကို အီရန္ႏွင့္ဆီးရီးယားက လက္နက္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ စစ္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားအကူအညီေပးခဲ့သျဖင့္ အမွန္တကယ္တြင္ အစၥေရးကတစ္ဖက္ ၊ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားကတစ္ဖက္ျဖစ္ပြားေသာစစ္ပြဲကို ၾကားခံကိုယ္စားလွယ္ထား၍ တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ေပ သည္။

၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္အေနာက္တိုင္းေဝဖန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဝဖန္ေရး သမားအခ်ဳိ႕တို႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ျပႆနာဇုံအျဖစ္သာမက ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေသာေဒသ အျဖစ္လည္းရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာဖရိကအခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ေအာင္ျမင္လာမႈေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို လ်င္ျမန္စြာေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အာဏာပိုင္အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ေရနံအေပၚတြင္အလြန္အကြ်ံမွီခိုအားထားခဲ့သည္။ လူဦးေရနည္းၿပီး ေရနံအဆမတန္ႂကြယ္ဝေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကာတာ၊ ဘာရိန္းႏွင့္ ယူေအအီးတို႔ကဲ့ သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသာ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

Human Resource Program

Leave a Reply