လူခႏၶာကုိယ္က အပူစြမ္းအင္ကို ထုတ္ယူသုံးစြဲထားတဲ့ ဘူတာရုံ

Posted on

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းဘူတာရံုဟာ ၂သိန္းထက္မနည္းတဲ့ ခရီးသြားေတြ ေန႔တိုင္းျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႔စြမ္းအင္ ကုန္ဆံုးေနတာကိုေတာ့ သူတို႔သတိမထားမိပါဘူး။ စြမ္းအင္မ်ားကိုစုပ္ထုတ္ခံရျခင္းမဟုတ္ဘဲ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ေလ စြမ္းအင္ပိုကုန္ေလျဖစ္ျခင္းကိုဆိုလိုတာပါ။

ထို႔အျပင္၎ဘူတာရံုတြင္ရိွသည့္လူတိုင္းနီးပါးဟာ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ သြားဖို႔အလ်င္လိုေနၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔မွာပါတဲ့အထုတ္အပိုးမ်ားကိုဆြဲျပီး လမ္းသြက္သြက္ေလ်ွာက္ၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာၾကည့္ခ်င္၍ ျဖစ္ေစ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်င္၍ျဖစ္ေစ သူတို႔ခဏရပ္လို္က္တဲ့အခါ သူတို႔ခႏၶာကိုယ္မွမ်ားျပားတဲ့အပူမ်ားကိုထြက္ေစပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ဂ်န္ဟတ္ဆန္(Swedish real estate company )၏အင္ဂ်င္နီယာမ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ခႏၶာကိုယ္မွထြက္တဲ့စြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ရရိွမည့္ နည္းလမ္းကိုရွာခဲ့ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိ္န္ကုိအသံုးျပဳျပီး အေဆာက္အဦးကိုပူေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းက အယူအဆအသစ္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အျမဲတမ္းနီးပါးလူျပည့္က်ပ္ေနသည့္ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား ၊ ရုပ္ရွင္ရံုေတြကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားမွထြက္ေသာ အပူကိုအသံုးျပဳျပီး အေဆာက္အဦးကိုေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၎စေတာ့ဟုမ္းဘူတာတြင္လည္းေဆာက္အဦး ၂ ခုၾကားစြမ္းအင္လႊဲေျပာင္းတဲ့နည္းကိုအသံုးျပဳျပီး အေဆာက္အဦးကိုေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဤစနစ္၏အလုပ္လုပ္ပံုမွာ ဘူတာရံု၏ေလဝင္ေလထြက္ေနရာမ်ားတြင္ အပူကူးေျပာင္းသည့္ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားျပီး ထိုကိရိယာမ်ားက ခႏၶာကို္ယ္မွထြက္သည့္ အပူမ်ားကိုစုပ္ယူျပီး ေျမေအာက္အတြင္းရိွ ေရေလွာင္ကန္အတြင္းမွေရမ်ားကိုေႏြးေအာင္ျပဳလုပ္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္၎ေရမ်ားကို ေရစုပ္စက္ျဖင့္စုပ္ယူျပီး ကိုက္ ၁၀၀ အကြာအေဝးမွာရိွတဲ့ ၁၃ ထပ္ျမင့္တဲ့ Kungbrohuset ရံုးအေဆာက္အဦးသို႔ပို႔ျပီး အဓိကအပူေပးစနစ္ကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ၎စနစ္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းကာကြယ္ျခင္းစနစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရံုးအေဆာက္အဦး၏ စြမ္းအင္ကုန္ဆံုးမႈကို ၂၅ % အထိေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဤနည္းပညာကဆြီဒင္ကဲ့သို႔စြမ္းအင္ေစ်းၾကီးျပီး အေအးဓာတ္ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

၎စနစ္ကို စေတာ့ဟုမ္းဘူတာအျပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ျမိဳ႔ရိွ Rambuteau Métro station တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္နီးပါးၾကာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ား၏ခႏၶာကိုယ္မွ အပူထုတ္သကဲ့သို႔ မီးရထားမ်ားသည္လည္း မတ္ထရိုဘူတာအေပၚရိွ အခန္းမ်ားကိုအပူေပးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ ေအာ့စ္လို(Oslo)jျမိဳ႕တြင္လည္း မိလႅာမွထြက္သည့္အပူကို အိမ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဖင္လန္ႏွင့္ ၾသစေတးသ်တို႔တြင္လည္း ညစ္ညမ္းေရမ်ားမွ အပူအရင္းအျမစ္ကိုထုတ္ယူပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မင္နီဆိုးတာ(Minnesota) ျပည္နယ္ရိွ အေမရိကန္ေမာ(The Mall of America) တြင္လည္းေစ်းဝယ္သူမ်ားမွထြက္သည့္အပူကို ေဆာင္းရာသီတြင္ ျဖည့္စြက္အပူေပးစနစ္တြင္အသံုးျပဳပါသည္။

Leave a Reply