ဟိုင္းအီနာေကာင္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ဟိုင္းအီနာေကာင္ သည္ ဝံပုေလြႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာ တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘိဓာန္တြင္မူ “အာဖရိကႏွင့္အာရွတိုက္တို႔တြင္ေတြ႔ရသည့္ေခြးႏွင့္တူ၍အုပ္ဖဲြ႔ေနတတ္ကာအေသေကာင္ကိုစားေလ့ရိွေသာ၊ေလွာင္ရယ္သံအလားေအာ္ျမည္တတ္သည့္ေတာရိုင္းတိရစာၦန္” ဟု ဖြင့္သည္။

ဟိုင္းအီနာေကာင္သည္ စိတ္တက္ႂကြေသာအခါ မ်ားတြင္ ႐ူးသြပ္ေနသူ၏ ရယ္သံ ကဲ့သို႔ေသာ အသံကို ျပဳလုပ္ တတ္ေလသည္။ ဟိုင္းအီနာေကာင္သည္ ၾကည့္၍ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ မေကာင္းေခ်။  ယင္း၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မ်က္စိ မ်ား ရွိသည္။

ဟုိင္းအီနာေတြ ဘယ္လုိရယ္သလဲ ဗီဒီယုိ

ဟိုင္းအီနာေကာင္၏ နား႐ြက္မ်ားသည္ ရွည္၍ ေထာင္ေနၾကေလသည္။ ေနာက္ ေျခေထာက္မ်ားသည္ ေရွ႕ ေျခေထာက္မ်ားထက္ တိုသျဖင့္ အၾကည့္ရဆိုးၿပီးလၽွင္ ေက်ာကုန္းေနပုံရေလသည္။ ေျခေထာက္မ်ားတြင္ ေျခေခ်ာင္း ကေလးေပါင္း ေလးေခ်ာင္းစီသာ ရွိသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အလ်ား ၅ေပခန္႔ ၊ အျမင့္ ၂ေပခြဲေက်ာ္ နွင့္ အေလးခ်ိန္ ည၉၀ေပါင္ခန္႔ ရွိတတ္သည္။ အမမ်ားသည္ အထီးမ်ားထက္ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစား ပုိ၍ ႀကီးသည္။ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ေနတတ္ၿပီး တခါတရံ ဟုိင္းအီနာ တစ္အုပ္စုသည္ အေကာင္ ၈၀ခန္႔အထိပါ၀င္တတ္သည္။

ၿငိမ္သက္စြာ ရပ္၍ေနေသာ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ကိုပင္ ဟိုင္းအီနာေကာင္သည္ ကိုက္ခဲေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျမင္းႏွင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားသည္ ယင္းအား ေတြ႕ေသာအခါ ေၾကာက္၍ အားကုန္ေျပးၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေမာဆို႔၍ ေသကုန္ၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေသေကာင္မ်ားႏွင့္ အျခား တိရစၧာန္မ်ား ကိုက္သတ္ထားသည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို ဟိုင္းအီနာေကာင္မ်ား ေတြ႕ေသာအခါတြင္ စားၾကေလသည္။

တခါတရံ အုပ္စုေတာင့္လွ်င္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ျခေသၤ့ ၊ က်ားသစ္စေသာ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္တတ္သည္။ မ်ဳိးတူအခ်င္းခ်င္းလည္း ျပန္စားတတ္သည့္ တိရစာၦန္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ေရွးအခါက ထိုတိရစၧာန္မ်ားသည္ အာဖရိကတိုက္ေန လူမ်ား၏အိမ္သို႔ ညဥ့္အခါ ဝင္ေရာက္ၿပီးလၽွင္ မိဘမ်ား၏ နံေဘးတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကေသာ ကေလးငယ္ကို ကိုက္ခ်ီ၍ သြားတတ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူမ်ားက ထို ဟိုင္းအီနာ ေကာင္မ်ားကို လြန္စြာေၾကာက္႐ြံ႕ၾကေလသည္။ ထိုတိရစၧာန္သည္ ေန႔အခါမ်ားတြင္ ဂူႏွင့္တြင္းမ်ားတြင္ အိပ္၍ ေနတတ္ၾကၿပီးလၽွင္ ညဥ့္အခါမ်ားတြင္သာ ထြက္၍ အျခားသားရဲတိရစၧာန္မ်ား ကိုက္သတ္၍ ထားခဲ့ေသာ အေသ ေကာင္မ်ားကို ရွာေဖြ စားေသာက္ၾကသည္။

ဟိုင္းအီနာေကာင္၌ သန္မာသည့္ ေမး႐ိုးႀကီးမ်ားႏွင့္ သြားမ်ားရွိသည္။ ထိုသြားမ်ားျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားတို႔၏ ေျခ ေထာက္႐ိုးမ်ားကိုပင္ ကြဲေအာင္ ကိုက္ႏိုင္ေလသည္။ အသားမရွိေတာ့ေသာ အ႐ိုးမ်ားကိုသာ ေတြ႕ရေသာအခါ မ်ိဳးတြင္ ဟိုင္းအီနာေကာင္သည္ ထိုနည္းျဖင့္ အ႐ိုးတြင္းရွိ ျခင္ဆီကို ထုတ္ယူ၍ စားေသာက္ေလသည္။ ဟိုင္းအီနာေကာင္ သုံးမ်ိဳးရွိရာ ဟိုင္းအီနာအက်ား၊ အၫိုႏွင့္ အေျပာက္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဟိုင္းအီနာအက်ား၏ အေရာင္မွာ အၫိုေရာင္ျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ယင္း၏ ေဘးဘက္မ်ား၌ အထက္ႏွင့္ေအာက္ အမည္က်ားမ်ား ရွိသည္။ ဟိုင္းအီနာအေျပာက္ႏွင့္ ဟိုင္းအီနာအၫိုတို႔သည္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဆဟားရားသဲကႏၲရ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ၾက၍ ဟိုင္းအီနာ အက်ားသည္ အာဖရိကတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အာရွတိုက္ ေတာင္ပိုင္း၊ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံအထိ ျပန္႔ႏွံေန ၾကေလသည္။

ဟုိင္အီးနာအမသည္ တစ္ခါကုိယ္၀န္ေဆာင္လွ်င္ ႏွစ္လခြဲခန္႔သာၾကာျမင့္ၿပီး ၂ေကာင္မွ ၄ေကာင္အထိ ေမြးတတ္သည္။ ဟိုင္းအီနာမိခင္သည္ ေမြးကင္းစ ဟုိင္းအီနာေကာင္မ်ားကို ၄ပတ္ခန္႔ အထိသာ  ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ ေမြးကင္းစအေကာင္ေလးမ်ားသည္ပင္ အခ်င္းခ်င္းေသလုေမ်ာပါးတုိက္ခုိက္တတ္သည္။ ၅လသားအရြယ္တြင္ အသားကို စားတတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဟိုင္းအီနာေကာင္သည္ ဟိုင္းအင္ဒီးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္၍ ဟိုင္းအီနာအက်ားကို ပါဏေဗဒအရ ဟိုင္းအင္နာ ဟိုင္းအင္နာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟိုင္းအီနာအၫိုကို ဟိုင္းအင္နီဒီးဗ႐ြန္ နီယာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟိုင္းအီနာအေျပာက္ကို က႐ို လူတာ က႐ိုလူတာဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေလသည္။

အာဖရိကအခ်ုိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဟုိင္းအီနာေကာင္မ်ားကို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ေမြးျမဴထားၾကသည္။ ေတာထဲတြင္ေနထုိင္သည့္ ဟုိင္းအီနာေကာင္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၁၂ႏွစ္ခန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိရစာၦန္ရုံမ်ားတြင္မႈ ၂၅ႏွစ္ခန္႔အထိ အသက္ရွည္တတ္ၾကေလသည္။

VIDEO

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၁၄
Hyena softschool facts

Leave a Reply