ျမန္မာ့ရုိးရာ အခ်ိန္တိုင္းတာပုံမ်ား အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

ျမန္မာအခ်ိန္ စနစ္ သည္ ယခုကာလ စက္နာရီမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ရက္ကို သန္းေခါင္မွ သန္းေခါင္ တိုင္းတာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ တစ္ရက္မွာ တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ည ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ ဆိုသည္မွာ ေနထြက္မွေနဝင္ထိ ျဖစ္ၿပီး တစ္ည ဆိုသည္မွာ ေနဝင္မွ ေနထြက္ထိ ျဖစ္၏။ ျမန္မာနာရီအားျဖင့္ တစ္ရက္တြင္ နာရီ ၆၀ ရွိသည္။ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ည နာရီ ၃၀ ျဖစ္၏။ ျမန္မာနာရီတြင္မူ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ညနာရီ ၃၀ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေန႔နာရီ ၃၀ ေက်ာ္သြားသည္ကို ၃၁ နာရီ ၃၂ နာရီ စသျဖင့္ ေရး႐ိုးထုံးစံမရွိပါ။

ျမန္မာက တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ၆၀ ရွိသည္။ စက္နာရီက တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ ရွိသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာ တစ္နာရီလွ်င္ စက္ ၂၄ မိနစ္ရွိ၏။

ျမန္မာအခ်ိန္မ်ား ခြဲျခားေခၚပုံ

၁၀ ခဏ = ၁ လယ
၁၀ လယ = ၁ ခရာ
၁၀ ခရာ = ၁ ျပဏ္

၆ ျပဏ္ = ၁ ဗီဇနာ
၁၅ ဗီဇနာ = ၁ ပါဒ္
၄ ပါဒ္ = ၁ နာရီ

၇ နာရီခြဲ = ၁ ပဟိုရ္
၄ ပဟိုရ္ = ၁ ေန႔/ည
၆၀ နာရီ = ၁ ရက္
တစ္ရက္ ရွစ္ ပဟိုရ္

ေန႔တာ ဟူသည္ ေနထြက္မွ ေနဝင္အထိကာလ၊ ညဥ့္တာဟူသည္ ေနဝင္မွ ေနထြက္ထိကာလ ျဖစ္၏။ တစ္ရက္တြင္ ေန႔ ၄ ဗဟိုရ္၊ ညဥ့္ ၄ ဗဟိုရ္။ စုစုေပါင္း ၈ ဗဟိုရ္ရွိသည္။ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ညနာရီ ၃၀ ဆိုေသာ္လည္း ၁၂ လ လုံးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ေန႔တာ၊ ညတာ တူညီေသာလမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ေနအသြားအလာေပၚ မူတည္ၿပီး ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္မ်ား တစ္လႏွင့္တစ္လ မတူပါ။ ျမန္မာဆယ့္ႏွစ္လ ၏ ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္ တို႔ကို မွတ္သားထားႏိုင္ရန္အတြက္-

ပတ္သံတာရွည္၊ တီးသံျမည္၊ လက္ဆည္ကန္စာေရး။
တစ္ဆယ္ေလာင္းမည္၊ ထမ္းပိုးရည္၊ ယင္းသည္ နာရီေပး။
ဆယ့္ႏွစ္လလည္၊ ေန႔ဖို႔ရည္၊ ညဥ့္သည္ အႂကြင္းေဆး။ ဟူ၍ သံေပါက္လကၤာျဖင့္ စပ္ဆိုမွတ္တမ္းတင္ထား၏။

ေရနာရီ

ေရွးျမန္မာမင္း တို႔၏ ေရနာရီ ျပဳလုပ္ပုံမွာ ရတနာအျပည့္စီခ်ယ္ထားေသာ ေရအင္တုံထဲတြင္ ေရအျပည့္ထည့္၍ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အေပါက္ေဖာက္ထားေသာ ေၾကးဖလားတင္ထား၏။ ေၾကးဖလားမွာ ေၾကးနီအခ်ိန္ ၁၆ က်ပ္သား ေလး၏။ အေစာက္ ၇ လက္သစ္၊ မ်က္ႏွာဝအက်ယ္ ကိုးလက္သစ္ရွိသည္။ ဖလား၏ ေအာက္ေျခတြင္ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး၏ ဆံျခည္မွ်င္ ၁၆ မွ်င္ ဝင္႐ုံမွ်အေပါက္တစ္ေပါက္ ေဖာက္ထားသည္။ ေၾကးဖလား တစ္ခါျမဳပ္လွ်င္ တစ္နာရီ ဟု သတ္မွတ္သည္ ဖလား တစ္ခါနစ္လွ်င္ ေငြေမာင္း တစ္ခါတီးသည္။ ဤသည္ကိုေရတြက္၍ တစ္နာရီ တစ္ေမာင္းဟု ေခၚ၏။

ပဟိုရ္စည္ တီးပုံ

တစ္ရက္လွ်င္ ပဟိုရ္စည္ ၈-ႀကိမ္တီးသည္။ ေန႔ ၄ ႀကိမ္၊ ည ၄ ႀကိမ္ ျဖစ္၏။ တစ္ရက္အတြင္း ပဟိုရ္စည္တီးပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ေန႔အတြက္ ပဟိုရ္စည္တီးပုံမွာ
ေန႔တာႏွင့္ညတာညီမွ်ေသာ တန္ခူးလႏွင့္ သီတင္းကြၽတ္လမ်ားတြင္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္မွစ၍ ေရနာရီ တစ္နာရီလွ်င္ ေမာင္းတစ္ခ်က္၊ ၂ နာရီလွ်င္ ေမာင္းႏွစ္ခ်က္ အစဥ္အတိုင္း တီးသြားၿပီး ၇ ေမာင္း ေက်ာ္ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္၊ သို႔မဟုတ္ ၇ နာရီခြဲရွိေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းသံ ၁၁ ခ်က္ ႏွင့္ စည္သံ ၁၁ ခ်က္ကို တစ္လွည့္စီ တီးပါ သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ စည္ ၁၁-ခ်က္စီ တီးသည္ကို ေန႔တစ္ခ်က္တီးဟု ေခၚ၏။ ထိုတစ္ခ်က္တီး အခ်ိန္သည္ စက္နာရီ နံနက္ ၉ နာရီႏွင့္ ညီမွ်၏။

ထိုကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္တီးၿပီးေနာက္ ေရနာရီ တစ္နာရီလွ်င္ ေမာင္းတစ္ခ်က္တီးျပန္၏။ ထိုအခ်ိန္ကို တစ္ခ်က္တီးေက်ာ္ တစ္ေမာင္းဟူ၍ ေခၚပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္း ၇ နာရီႏွင့္ ၂ ပါဒ္ရွိလာျပန္ေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္စည္ ၂၂ ခ်က္စီ တီးျပန္၏။၎ကို ၂ ခ်က္တီးဟု ေခၚသည္။ ထို ေန႔ ၂ ခ်က္တီးအခ်ိန္မွာ စက္နာရီ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီႏွင့္ ညီမွ်သည္။

အစဥ္အတိုင္းဆက္တီးလာရာ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္ ရွိလာျပန္ေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ စည္ ၃၃ ခ်က္စီ တီးျပန္သည္။၎ကို ၃ ခ်က္တီးဟု ေခၚ၏။ ထို ၃ ခ်က္တီးအခ်ိန္သည္ စက္နာရီ ညေန ၃ နာရီႏွင့္ ညီမွ်၏။ ထို႔ေနာက္ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္ တြင္ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္စည္ ၄၄ ခ်က္စီ တီးျပန္သည္။၎ကို ၄ ခ်က္တီးဟုေခၚ၏။ ထို ၄ ခ်က္တီး အခ်ိန္ကား ေနဝင္ခ်ိန္ စက္ ၆ နာရီပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ညအတြက္ ပဟိုရ္စည္ ၄ ႀကိမ္ တီးပုံမွာလည္း အထက္ပါ ေန႔အတြက္ ပဟိုရ္စည္ တီးပုံအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။

ပဟိုရ္စည္ တီးပုံတီးနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ- ေန႔တာ၊ ညတာ တိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ရွည္သည္ျဖစ္ေစ။ ေန႔ႏွင့္ည နာရီတို႔ကို ေလးပိုင္းစီပိုင္းၿပီး တစ္ပိုင္းလွ်င္ တစ္ပဟိုရ္ တီး၏။ ဤကဲ့သို႔ ပဟိုရ္စည္ကို ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္လိုက္၍ တီးသျဖင့္ မည္သည့္လမဆို ေနထြက္ႏွင့္ နံနက္ ေလးခ်က္တီး၊ ေနဝင္ႏွင့္ ညေနေလးခ်က္တီး၊ မြန္းတည့္ႏွင့္ ေန႔ႏွစ္ခ်က္တီး၊ သန္းေခါင္ႏွင့္ ညႏွစ္ခ်က္တီးတို႔ အၿမဲ ညီေလသည္။

ပဟိုရ္စည္တီးခ်ိန္မ်ားကို စက္နာရီႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤပဟိုရ္စည္ ဆိုသည္မွာ ေ႐ႊနန္းေတာ္တြင္ ထားရွိေသာ ေရနာရီကိုၾကည့္လွ်က္ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ ပဟိုရ္စည္ေမွ်ာ္စင္ မွ တီးသျဖင့္ သာမန္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား၏ အရာမဟုတ္။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သား တို႔သာ ထို စည္တီးသံျဖင့္ အခ်ိန္ကို သိႏိုင္ေပမည္။ ေ႐ႊနန္းေတာ္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ေတာအရပ္ မ်ားတြင္မူ ေနလုံးႀကီးကို ၾကည့္လွ်က္ ေနထြက္တျပဴခ်ိန္၊ ေနထန္းတစ္ဖ်ား၊ ဆြမ္းခံဝင္ခ်ိန္၊ မြန္းတည့္ခ်ိန္၊ မြန္းတိမ္းခ်ိန္၊ ညေနေစာင္းခ်ိန္ စသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ညပိုင္းအတြက္ ေနဝင္ဖ်ိဳးဖ်၊ သူငယ္အိပ္ခ်ိန္၊ သက္ႀကီးေခါင္းခ်ခ်ိန္၊ သန္းေခါင္ၾကက္၊ လင္းအားႀကီးၾကက္ စသျဖင့္ ၾကက္တြန္သံကို အစြဲျပဳ၍ လည္းေကာင္း မွတ္သား ၾကရ၏။

အရပ္သုံး ေနနာရီတြက္ပုံ

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မနီးေသာ ေက်းေတာ႐ြာမ်ားတြင္ ဗဟိုရ္စည္သံမၾကားရေသာေၾကာင့္ နာရီကို အတိအက်သိရန္ မလြယ္။ သို႔အတြက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကိုမွတ္သားၿပီး အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကို မိမိအရိပ္မွ ထြက္လာေသာ ဖဝါး အရွည္ျဖင့္တိုင္းတာ တြက္ခ်က္၏။ လူတစ္ဦး၏ ေျခဖဝါး ၇ ဆသည္ အရပ္ႏွင့္ ညီသည္ ဆို၏။ ေနသည္ အယာဥ္သုံးပါးႏွင့္သြားေနသည္ျဖစ္ရာ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ရွိေသာ ဖဝါး အတိုင္းအတာမ်ား မွာလည္း မတူပါ။

ကုိးကား

ကဝိလကၡဏာသတ္ပုံက်မ္း
Myanmar Wikpedia

Leave a Reply