ၿမိတ္ကၽြန္းစု တလႊားက ကြ်န္းစုမ်ား

Posted on

ၿမိတ္ကၽြန္းစုသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပါဝင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္စြန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကၽြန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ခန႔္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မေလး ကၽြန္းဆြယ္၏ အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခဖက္ရွိ ကပၸလီပင္လယ္တြင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပသၽွဴးကၽြန္းစုဟုလည္း ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။

ပထဝီဝင္

ကတန္ကၽြန္းသည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ အႀကီးဆုံးကၽြန္းျဖစ္ၿပီး စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၇၀ က်ယ္ဝန္းကာ ‌ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန႔္အကြာတြင္ ရွိသည္။ ဒုတိယအႀကီးဆုံးကၽြန္းက ကက္သရင္း ကၽြန္း ျဖစ္ကာ၊ ေတာဖုံးေနၿပီး ကမ္းစပ္၌ လမုေတာမ်ား ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ အျခား ထင္ရွားေသာ ကၽြန္းမ်ားမွာ – ျပင္စဘုကၽြန္း ၊ ခရစၥတီးကၽြန္း၊ ေဒါင္းကၽြန္း ၊ ကြမ္းသီးကၽြန္း ၊လမင္းကၽြန္း ၊ လန္ပိကၽြန္း ၊လက္စြပ္ေအာ္ကၽြန္း ၊မလိကၽြန္း ၊ ေငြကၽြန္း ၊စခန္းသစ္ကၽြန္း ၊ တနသၤာရီကၽြန္း ၊သူေဌးကၽြန္း ၊သံကၽြန္း ႏွင့္ သေရာသဟန္ကၽြန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ကတန္ကၽြန္း

ကတန္ကၽြန္း သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္းရွိ အႀကီးဆုံးကၽြန္းျဖစ္ကာ ၄၅၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ကၽြန္းရွိ French Bay Peak သည္ ၇၆၇ မီတာ (၂၅၁၆ ေပ) ျမင့္ကာ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ အျမင့္ဆုံးေနရာျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသၽွအုပ္စိုးစဥ္အခါက ဘုရင္ကၽြန္း King’s Island ဟု ေခၚေဝၚခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသအေခၚအေဝၚျဖစ္သည့္ ကတန္ကၽြန္းဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏အေနာက္ဘက္ ၁၀မိုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။ ကြ်န္းအလ်ား ၂၃ မိုင္ခန္႔ရွိၿပီး အနံသည္ ၁၁မိုင္ခန္႔ရွိသည္။ ကြ်န္းေပၚမွ အျမင့္ဆံုးေတာင္သည္ ေပေပါင္း ၂၅၃၀ ေပ ရွိသည္။ ယခုအခါ ကြ်န္းစုၿမိဳ႕တည္ရွိၿပီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ရွိရာ ကြ်န္းျဖစ္သည္။

ကံေမာ္ကြ်န္း /ကက္သရင္းကြ်န္း

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၀အကြာတြင္ရွိသည္။ အလ်ား ၁၈ မိုင္ အနံ ၁၁မိုင္က်ယ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်ယ္၍ ေတာင္ဘက္တြင္ စုခြ်န္သြားသည္။ အျမင့္ဆံုးေတာင္မွာ ေပးေပါင္း ၁၁၇၀ ျမင့္သည္။ ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းေနၿပီး ကမ္းစပ္တြင္ လမုေတာမ်ားရွိသည္။

ဇာဒက္ႀကီးကြ်န္း

တတိယအႀကီးဆံုးကြ်န္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၅၀ ခန္႔အကြာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြ်န္းႀကီး တစ္ကြ်န္းျဖစ္သည္။ အလ်ား ၁၈မိုင္ အနံ ၇ မိုင္က်ယ္သည္။ကြ်န္း၏အမည္ေဟာင္းမွာ စိန္႔မက္သ႐ူး (Saint Mathew island) ျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရတပ္စခန္းရွိရာ ဇာဒက္ႀကီးကြ်န္းျဖစ္သည္။

ကြမ္းသီးကၽြန္း

ကြမ္းသီးကၽြန္း သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ၇ ကီလိုမီတာခန႔္ ရွည္လ်ားသည္။ ေလးေထာင့္ဆန္ဆန္ ပုံသဏၭာန္ရွိကာ တနသၤာရီကၽြန္း၏ ေျမာက္ဖက္ ၁၅ ကီလိုမီတာခန႔္အကြာ ၿမိတ္ကၽြန္းစု၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္စြန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ကုန္းထူထပ္ေသာ ကၽြန္းျဖစ္သည္။ အျမင့္ဆုံးေနရာမွာ ၃၉၆ မီတာျမင့္သည္။

တနသၤာရီကၽြန္း

တနသၤာရီကၽြန္း သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြမ္းသီးကၽြန္း၏ ေတာင္ဖက္ ၁၅ ကီလိုမီတာအကြာ၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစု၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္စြန္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ၁၀ ကီလိုမီတာခန႔္ ရွည္လ်ားၿပီး မညီမညာပုံသဏၭာန္ရွိသည့္ ကၽြန္းျဖစ္သည္။ ေတာထူထပ္သည့္ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ၄၉၄ မီတာအျမင့္ရွိေသာ မတ္ေစာက္သည့္ တနသၤာရီေတာင္ထြတ္သည္ ကၽြန္းရွိ အျမင့္ဆုံးေနရာ ျဖစ္သည္။

နတ္သမီးေရတြင္းကၽြန္း

နတ္သမီးေရတြင္းကၽြန္း သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ကၽြန္းစုမ်ားအတြင္း၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ဝယ္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၁၂°၀၃’၅၅.၈၄၉” ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၈၉°၀၀’၅၁.၉၁၀” တြင္ ရွိသည့္ ကၽြန္း တစ္ကၽြန္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေဝဟင္မွ ရႈေမၽွာ္ပါက နတ္သမီးတပါး ကေနဟန္ ရွိသည္။ ကၽြန္း တခုလုံး၏ ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ ဧက ၅၀၀ ခန႔္ရွိကာ၊ အေရွ႕အေနာက္ အရွည္ ၃.၂၁ ကီလိုမီတာ၊ ေတာင္ေျမာက္အက်ယ္ ၂ ကီလိုမီတာ ရွိသည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ခုတ္လွဲျခင္း မခံရေသးေသာ မူလသစ္ပင္ႀကီးမ်ားစြာ ေပါက္ေရာက္ေနကာ၊ ကမ္းေျခတြင္ ႏူးညံ့သန႔္ရွင္းသည့္ သဲေသာင္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားမွာ ထည္ဝါသည္။

မလိကၽြန္း

မလိကၽြန္း သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ ပါဝင္သည့္ ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိတ္ကၽြန္းစု၏ ေျမာက္ဖက္အစြန္ဆုံးတြင္ တည္ရွိသည္။ ၉၉ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ၃၁ ကီလိုမီတာရွိေသာ ရွည္လ်ားေသးသြယ္သည့္ ကၽြန္းျဖစ္သည္။

လန္ပိကၽြန္း

လန္ပိကၽြန္း သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ကၽြန္းျဖစ္ၿပီး ၁၈၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းကာ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္းရွိ အႀကီးဆုံးကၽြန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေၾကာင့္ လန္ပိကၽြန္းရွိ ဆလုံလူမ်ိဳး ၂၀၀ ခန႔္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည့္ လန္ပိကၽြန္း အဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

သူေဌးကၽြန္း

သူေဌးကၽြန္း  သည္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ကၽြန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တို႔၏ အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ သူေဌးကၽြန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမွ ထိုင္းနိုင္ငံအေျခစိုက္ VSE Group ထံသို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားသည္။ ကၽြန္းေပၚတြင္ အက္ဒမန္ကလပ္ အမည္ရ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ကာစီနိုႏွင့္ အပန္းေျဖေဂါက္ကြင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္း

ေညာင္ဦးဖီးကြ်န္းသည္ ေကာ့ေသာင္းၿမဳိ႕ႏွင့္ ေရမုိင္ ၄၂မုိင္ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိသည္။ ထုိကြ်န္းသုိ႔သြားသည့္လမ္းတေလွ်ာက္တြင္  ဇာဒတ္ၾကီး၊ ဇာဒတ္ကေလး ႏွင့္ တျခားကြ်န္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး Speed boat ႏွင့္ သြားလွ်င္ ၁၅မိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိကြ်န္းေပၚတြင္ ျဖဴေဖြးေသာသဲေသာင္ျပင္ ၊ ေရေပၚေရေအာက္ရႈ႕ခင္းမ်ားႏွင့္  သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ား၏ အလွအပမ်ားကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား

တင္နိုင္တိုး (ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၃). ျမန္မာျပည္တစ္ခြင္ လမ္းညႊန္
ဦးစိုးနိုင္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆). ၿမိတ္ကၽြန္းစုရွိ ကၽြန္းမ်ား(Drakes island)တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply