ဆပ္ျပာ ရဲ႕သမုိင္း (သုိ႔) ဆပ္ျပာ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ကိုယ္ခႏၶာ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာ၌ ဆပ္ျပာသည္အဓိက အေရးႀကီးဆုံး ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဆပ္ျပာ ကို ေဖာေဖာသီသီ အသုံးျပဳေနႏိုင္စဥ္တြင္ ဆပ္ျပာ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ဂ႐ုမျပဳမိတတ္ၾကေခ်။ ဆပ္ျပာ အလြန္ရွားပါးေနသည့္အခ်ိန္က်ခါမွ ဆပ္ျပာကို အထူး ေတာင့္တမိတတ္ၾကသည္။

ဆပ္ျပာ သန္႔ရွင္းေစတတ္ပုံ၊ ေခ်းကၽြတ္ေစတတ္ပုံမွာဤသို႔ျဖစ္ ၏။ လူ၏ ကိုယ္ခႏၶာေပၚရွိ ေခၽြးေပါက္ငယ္မ်ားမွ ျပန္႔ထြက္ လာေသာ အဆီတို႔သည္ အညစ္အေၾကး၊ ဖုံမႈန္႔တို႔ႏွင့္ ၿငိတြယ္ ေပါင္းစပ္၍ အဝတ္အစား၌၎၊ ကိုယ္ခႏၶာ၌၎ ေခ်းေညွာ္ျဖစ္ ေစတတ္၏။ ဆပ္ျပာႏွင့္ ပြတ္တိုက္လိုက္ေသာအခါ ဆပ္ျပာ ျမႇဳပ္မွ ဖက္တီးအက္ဆစ္သည္ လူ႕ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္လာေသာ အဆီႏွင့္ ေပါင္းမိရာ၊ ေဆးေၾကာရာ၌ အဆီသည္ ေရႏွင့္ေရာ၍ ပါသြားေပသည္။ ဖုံမႈန္႔ႏွင့္ အညစ္အေၾကးတို႔မွာလည္း ဆပ္ျပာ ျမႇဳပ္မ်ားထဲတြင္ ကပ္ၿငိေပါင္းစပ္ ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္သြားၾက ရသည္။

ထိုသို႔ ဆပ္ျပာသည္ သန္႔ရွင္းမႈ၌ အေရးႀကီးသည့္ ပစၥည္း တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း၊ ခရစ္မေပၚမီက ဆပ္ျပာကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟူ၍ အမွတ္အသားမ်ား မေတြ႕ခဲ့ဘူးေခ်။ သို႔ရာ တြင္ ေရွးအလြန္က်ေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ သံလြင္ဆီ၊ သစ္ဆီႏွင့္ သဲဆပ္ျပာတို႔ကိုမူ ဆပ္ျပာသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ သုံးစြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း ကိုကား သိရေပသည္။ ေအဒီပထမရာစုႏွစ္အတြင္း ေရာမပညာ ရွိႀကီး ပလင္နီ ေရးသားခ်က္အရ၊ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆပ္ျပာမွာ ဆိတ္အဆီႏွင့္ ေကာ့စတစ္ဓာတ္ပါေသာ သစ္သား မွရသည့္ ျပာကိုေရာေႏွာ၍ က်ိဳခ်က္ယူေသာ ဆပ္ျပာျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

ဆပ္ျပာလုပ္ငန္းသည္ ၁၃ ရာစုႏွင့္ ၁၄ ရာစု ႏွစ္တို႔တြင္ အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမနီျပည္တို႔မွ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္ ျပည္မ်ားသို႔ ျပန္႔ပြားသြား၍၊ အေမရိကတိုက္တြင္ ၁၈ဝဝ ျပည့္ ႏွစ္ခန္႔ေလာက္အထိ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္ အိမ္တိုင္းလိုလို တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟူ၍ အမွတ္အသားမ်ားရွိေလသည္။

၁၈၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ ဓာတုေဗဒပညာရွင္ ရွက္ဗရယ္သည္ တိရစၧာန္တို႔၏ အဆီမ်ားမွာ ဖက္တီးအက္ဆစ္ႏွင့္ ဂလစ္ဆရင္း တို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ခဲ့ေလသည္။ ထိုျပင္ အယ္လကာလီႏွင့္ အဆီတို႔ အျပန္အလွန္ဓာတ္ဖက္ၾကျခင္းျဖင့္ ဆပ္ျပာျဖစ္လာပုံကိုလည္း ျပခဲ့သည္။ ရွက္ဗရယ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားႏွင့္ ၁၇၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လာဗလန္း တီထြင္ခဲ့ေသာ ဆားရည္ မွ ဆိုဒါထုတ္ယူနည္းမ်ားကို အေျချပဳ၍၊ ဆပ္ျပာလုပ္ငန္းသည္ ယခင္ေရွးေဟာင္းအေျခမွ လုံးဝေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ့ေလ သည္။

ဆပ္ျပာသည္ အမွန္အားျဖင့္ ဖက္တီးအက္ဆစ္အခ်ိဳ႕မွ ျဖစ္ေသာ သတၱဳဓာတ္ဆားျဖစ္သည္။ ဖက္တီးအက္ဆစ္မွျဖစ္ ေသာ ဆိုဒီယမ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္၊ အမ္မိုးနီးယမ္ ဓာတ္ဆားမ်ား သည္ သန္႔ရွင္းေစတတ္ေသာ သတၱိရွိ၍၊ ေရထဲတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ ၾကသည္။ ေဆးဖက္တြင္ သုံးစြဲေသာ ခဲဆပ္ျပာသည္ ေရထဲ၌ အရည္မေပ်ာ္ႏိုင္သျဖင့္ ေခ်းခၽြတ္ရာ၌ အသုံးမက်ေခ်။ ဆပ္ျပာ တြင္ အမာအေပ်ာ့မ်ိဳးျဖစ္၍၊ ဆိုဒီယမ္ဆပ္ျပာမွာ အမာမ်ိဳးျဖစ္ သည္။

ဆပ္ျပာခ်က္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆူပြက္ေအာင္ က်ိဳခ်က္သည့္နည္းကို အသုံးမ်ားၾက၏။ ဆပ္ျပာကို က်ိဳခ်က္ ရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ဒယ္အိုးႀကီးမ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမား၍ ေအာက္ေျခ၌ ကေတာ့ပုံသဏၭာန္ရွိသည္။ ဒယ္အိုးႀကီးမ်ားကို ေဘးပတ္လည္မွ ေရးေႏြးေငြ႕ျဖင့္ အပူတိုက္ေပးရသည္။ ထို ဒယ္အိုးႀကီးမ်ားထဲသို႔ အရည္ေပ်ာ္ေသာအဆီကို ထည့္ၿပီးေနာက္၊ ေကာ့စတ္စဆိုဒါအရည္ကို တျဖည္းျဖည္းေလာင္းထည့္ရ၏။ ထိုအခါ ဓာတ္ႏွစ္မ်ိဳးသည္ ဆာပြန္နီဖီေကးရွင္းေခၚ အျပန္ အလွန္ဓာတ္ဖက္မႈျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ဂလစ္ဆရင္း တို႔ကို သီးျခားျဖစ္လာေစသည္။

ဆပ္ျပာသည္ အေပၚ၌ေန၍၊ ဂလစ္ဆရင္းသည္ ေအာက္သို႔ ထိုင္က်သြားသည္။ ဂလစ္ဆရင္း သည္ ဆားရည္၌ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္၍ ဆပ္ျပာမွာ မေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္သျဖင့္ ဆားရည္ ေလာင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ဂလစ္ဆရင္းကို ဆပ္ျပာမွ ခြဲထုတ္ပစ္ႏိုင္ေလသည္။ ဂလစ္ဆရင္းကို မစြန္႔ပစ္ရေခ်။ အျခားေနရာမ်ား၌ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆပ္ျပာခ်က္႐ုံတို႔ တြင္ ဖက္တီးအက္ဆစ္ကို တိုက္႐ိုက္အသုံးျပဳ၍ ခ်က္လုပ္ရ ေသာေၾကာင့္ ဂလစ္ဆရင္းကို ေဘးထြက္ပစၥည္းအျဖစ္ မရရွိ ေခ်။

ဆပ္ျပာကို အထပ္ထပ္ဆူပြက္ေနေအာင္ က်ိဳထားၿပီး ေနာက္ အေအးခံရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမွာ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္ မၽွၾကာ၏။ ထိုေနာက္ ဆပ္ျပာကို ကရတ္ခ်ာေခၚ စက္သို႔ပို႔၍ ထိုစက္ထဲတြင္ လိုအပ္သည့္ အေမႊးနံ႔မ်ား၊ အေရာင္တင္ေဆး မ်ား စသည္တို႔ကို ထည့္ေပးရသည္။ ကရတ္ခ်ာ၏ အလယ္အူ တိုင္တြင္ ဒလက္မ်ားတပ္ဆင္ထားရာ ထိုဒလက္မ်ားျဖင့္ ဆပ္ ျပာကို ေခ်ာမႊတ္လာသည္အထိ ေမႊေပးရေလသည္။ ထိုေနာက္ အေျခာက္ခံသည့္ အခန္းသို႔ပို႔၍၊ ပုံစံခြက္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ထည့္ ထားလ်က္ အေျခာက္ခံထားရသည္။ ဆပ္ျပာမာလာေသာအခါ ဆပ္ျပာတုံးႀကီးမ်ားကို ေဈး၌ေရာင္းသည့္ အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရ ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ယူ၍၊ ေဈးသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားသို႔ ပို႔ေပးေလသည္။

ဆပ္ျပာေမႊးမ်ားကို ခ်က္လုပ္ေသာအခါ ကရတ္ခ်ာသို႔မပို႔ ဘဲ၊ တိုက္႐ိုက္အေျခာက္ခံၿပီးလၽွင္ ႀကိတ္စက္႐ုံ သို႔ပို႔ေပးရ သည္။ ထိုစက္တြင္ အဖတ္ငယ္ကေလးမ်ားျဖစ္လာသည္အထိ ႀကိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ အေမႊးနံ႔မ်ား၊ အေရာင္တင္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေပးရေလသည္။ ထိုသို႔ ေရာေႏွာၿပီးေသာအခါတြင္ ဒလိမ့္တုံးမ်ားထဲ၌ ထည့္ႀကိတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေမႊးနံ႔ စသည္တို႔ သည္ ဆပ္ျပာထဲ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံး ႀကိတ္ စက္မွ ထြက္လာေသာ ဆပ္ျပာကို ပုံစံခြက္၌သြင္း၍ လိုအပ္ သည့္ ပုံစံအတုံးငယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ စက္ျဖင့္ျပဳ လုပ္ေသာ ဆပ္ျပာမ်ားသည္ အျခားဆပ္ျပာတို႔ထက္ ေခ်ာမြတ္၍ အျမႇဳပ္ပိုထြက္သည္။

ဆပ္ျပာေမႊးမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕ က အဆန္းထြင္၍ အလင္းေပါက္ဆပ္ျပာကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုဆပ္ျပာမ်ိဳးကို ‘အေအးနည္း’ျဖင့္ ခ်က္လုပ္ရသည္။ ႐ိုး႐ိုးဆပ္ ျပာတြင္ အရက္ျပန္ ထည့္ၿပီးလၽွင္ အရက္ျပန္ကို ေပါင္းေခၽြးခံ၍ ထုတ္ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ အလင္းေပါက္ဆပ္ျပာကို ရႏိုင္သည္။ ႐ိုး႐ိုးဆပ္ျပာအျပင္ ေလသြင္းထည့္ထားေသာ ေရေပၚဆပ္ျပာ၊ ေဆးျဖင့္စီမံထားေသာ ဆပ္ျပာေမႊးမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾက သည္။ ဒုတိယ ဆပ္ျပာမ်ိဳးမွာ အသားအေရ၌ျဖစ္ေသာ အနာ ေရာဂါမ်ားကိုထိေရာက္စြာ ကုသကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဆပ္ျပာ မ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။

ဆပ္ျပာေတြကို စက္ရုံေတြမွာ ဘယ္လုိျပဳလုပ္သလဲ ဗီဒီယုိ

ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၄)
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply