သမိုင္းဝင္ ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
Photos : Bkg,Naing Naing Tun

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ႏွစ္ ၄၀၀ နီးပါး သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့သည့္ အင္း၀ေခတ္မတိုင္မီက ပင္းယေခတ္ႏွင့္စစ္ကိုင္းေခတ္တို႕သည္ ပုဂံမပ်က္မီ အခ်ိန္အတြင္း ပုဂံႏွင့္ အၿပိဳင္ေပၚထြန္းခဲ့ၾကသည္။ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ေက်ာ္စြာမင္းလက္ထက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၈၇-၁၂၉၈) တြင္ ရွမ္းညီေနာင္သုံးဦးျဖစ္သည့္ အစ္ကိုႀကီး အသခၤယာအား ျမင္စိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အစ္ကိုလတ္ ရာဇသၾကံအား မကၡရာကို လည္းေကာင္း၊ညီ သီဟသူအား ပင္လယ္ကို လည္းေကာင္း စားေစခဲ့ရာမွ ရွမ္းညီေနာင္သုံးဦးသည္ ဘုရင္ေက်ာ္စြာကို နန္းခ်၍ မိမိ တို႕ နယ္အသီးသီးတြင္ မင္းျပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ျမင္စိုင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ေတာင္ဘက္ ၁၉ မိုင္အကြာတြင္လည္းေကာင္း၊ မကၡရာၿမိဳ႕ေဟာင္း သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ပင္လယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ကူမဲၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ငါးမိုင္အကြာ တြင္လည္းေကာင္း တည္ရွိေနၾကသည္။

အစ္ကိုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အသခၤယာႏွင့္ ရာဇသၾကၤ ံတို႕ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သီဟသူသည္ ပင္လယ္မွ ေျပာင္း ေရႊ႕ကာ အင္း၀ေတာင္ဘက္၊ ငါးမိုင္အကြာ ပန္းေလာင္ျမစ္အနီး၌ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ ပင္းယကို တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ သီဟသူ၏သား ေစာယြန္းက သကၠရာဇ္ ၆၇၇ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၅ ခုႏွစ္) တြင္ စစ္ကိုင္းကို တည္၍ နန္းစံခဲ့ရာ ပုဂံေခတ္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ ေစာနစ္လက္ထက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၉၉-၁၁၃၂၅) တြင္ ပင္းယႏွင့္စစ္ကိုင္းသည္ သီးျခားမင္းၿပိဳင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နန္းၿပိဳင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ပင္းယ နန္းတည္ႏွစ္ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၇၄ ခုႏွစ္ကို `ေသာ္တာလ၊ ပင္းယတည္သည့္ တစ္စီးရွင္`ဟု အမွတ္အသားျပဳခဲ့ၾက သည္။ ပင္းယသည္ၿမိဳ႕သက္ ၅၁ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး မင္းေျခာက္ဆက္အနက္ တစ္စီးရွင္သီဟသူက ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၂၂ ခုႏွစ္ အထိ၊၊ ဥစၥနာက ၁၃၂၂ ခုႏွစ္မွ ၁၃၄၄ ခုႏွစ္အထိ၊ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာက ၁၃၄၄ ခုႏွစ္မွ ၁၃၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ၊ေက်ာ္စြာငယ္က ၁၃၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၃၅၉ ခုႏွစ္အထိ၊ နရသူက ၁၃၅၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၅ ခုႏွစ္ အထိ စိုးစံခဲ့ၾကၿပီး ဥဇနာေျပာင္က ၁၃၆၅ ခုႏွစ္တြင္ သုံးလသာ နန္းစံခဲ့ကာ အင္း၀ဘုရင္ သတိုးမင္းဖ်ားက ပင္းယကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပင္းယမင္းဆက္ျပတ္ခဲ့သည္။

ပင္းယကို မတည္မီ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ေနရာမွေျမကို တူးခဲ့ရာ အရိုးအခက္ အရြက္အသီးႏွင့္ တကြ ေရႊအဆင္းရွိေသာ ပန္းပင္ ကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ၿမိဳ႕ရာကို ႀကည့္ေသာအခါ ေရႊပန္း ကို ရရွိခဲ့သျဖင့္ ပန္းရဟု ေခၚဆိုရာမွကာလၾကာရွည္ခ်ိန္တြင္ ပင္းယ ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ေပသည္။ ပင္းယႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္စစ္ကိုင္းကို အသခၤယာေစာယြမ္းက ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကိုကို “သားတိုးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္း တည္” ဟုလည္းေကာင္း၊ “သံတံတိုင္း၊စစ္ကိုင္းတည္”ဟု လည္းေကာင္း မွတ္သား ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ကိုင္းတြင္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း မင္းဆက္ ခုနစ္ဆက္က အုပ္စိုးခဲ့ရာ အသခၤရာေစာယြမ္းက ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၅ ခုႏွစ္မွ ၁၃၂၇ ခုႏွစ္အထိ္၊ ေနာင္ေတာ္ တရာ့ဖ်ားက ၁၃၂၇ ခုႏွစ္မွ၁၃၃၆ ခုႏွစ္ အထိ္၊ေရႊေတာင္တက္က ၁၃၃၆ ခုႏွစ္မွ ၁၃၃၉ ခုႏွစ္အထိ၊ က်စြာ က ၁၃၃၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၄၈ ခုႏွစ္၊ ေနာ္ရထာ မင္းရဲက ခုနစ္လ ၊ ဆင္ျဖဴရွင္ တရာဖ်ားငယ္က ၁၃၄၉ ခုႏွစ္မွ ၁၃၅၂ ခုႏွစ္အထိ္၊ မင္း ေျပာက္ က ၁၃၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၃၆၅ ခုႏွစ္ အထိ စိုးစံခဲ့ၾကသည္။ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ဘုရင္ သတိုးမင္းဖ်ားသည္ ပင္းယႏွင့္ စစ္ကိုင္းကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းမင္းဆက္ျပတ္ခဲ့သည္။

ပင္းယ ေရႊစည္းခုံ

ပုဂံႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္နန္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ပင္းယသည္ အင္း၀အနီးတြင္ တည္ရွိခဲ့ၾကသည္။စစ္ကိုင္းႏွင့္အင္း၀သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ျခားလ်က္ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းစီ၌ တည္ရွိၿပီး ပင္းယကိုမူ အင္း၀ႏွင့္ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ေတာင္ ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပင္းယႏွင့္အင္း၀ အၾကားတြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕တည္ရွိေနကာ တံတားဦး ႏွင့္ ပင္းယသည္ ရန္ကုန္ မႏၱေလး အျမန္လမ္းမ၏ တစ္ဖက္စီတြင္ တည္ရွိေနၾကသည္။

ၿမိဳ႕သက္ ၅၁ ႏွစ္ ႀကာျမင့္ခဲ့သည့္ ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္္ ေရႊစည္းခုံ ေစတီ၊ ဂူႀကီးသုံးလုံးႏွင့္ နန္းဦးေစတီတို႕သည္ လက္ရွိ ေက်ာက္ဆည္ တံတားဦးကားလမ္း၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ ေျမာက္ တန္း လ်က္ တည္ရွိေနၾကသည္။ ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ စတုဂံပုံၿမိဳ႕ရိုးသည္ ထင္ရွားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ကုန္းရိုးတန္းတစ္ခုအသြင္သာ ခပ္ ေရးေရးျမင္ႏိုင္ၿပီး ေတာင္ေျမာက္ အလ်ားက အေရွ႕ွေနာက္ အနံေအာက္ တိုသည္။

ပင္းယေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ကို ပင္းယၿမိဳ႕ရိုး၏ ေတာင္ဘက္၌ ေလးေထာင့္ပႏၷက္တြင္ ပစၥယာ သုံးဆင့္ခံ၍ တည္ထားၿပီး နတ္လမ္းေလွကားႏွင့္ ေထာင့္ေစတီမ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ပင္းယကို တည္ခဲ့စဥ္က နန္း၊ ၿမိဳ႕၊ က်ဳံး၊ ေထာက္ရွည္ကန္၊ အတြင္းေက်ာင္း၊ ေရႊဂူႏွင့္ ေရႊစည္းခုံ ခုနစ္ဌာနကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၇၄ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၁၃ ခုႏွစ္) တြင္ တစ္ခ်ိန္တစ္နာရီတည္း စ၍ တည္ခဲ့ေၾကာင္း တြင္းသင္းရာဇ၀င္တြင္ ေရးသားထားသည္။
သီဟသူသည္ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမၿပီးစီးမီ နတ္ရြာစံခဲ့သျဖင့္ သားေတာ္ ဥစၥနာမင္းက ဆက္လက္ တည္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း မုံေရြးဆရာေတာ္က တစ္စီးရွင္သီဟသူသည္ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ကို ၿပီးစီးသည္အထိ တည္ထားခဲ့ၿပီး ေရႊထီးတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥစၥနာမင္းက ေစတီေတာ္ကို မ်ိဳလ်က္(ငုံလ်က္) ထီးတင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊စဥ့္ကူးမင္းလက္ထက္တြင္ ေစတီၿပိဳကြဲသျဖင့္ တူးခြာေသာအခါ တစ္စီးရွင္၏ေကာင္းမႈေစတီေတာ္ကို ေရႊထီး ႏွင့္တကြ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေစတိယကထာ (ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္) တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္က တည္ခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ထီးတင္ေလ့မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂံေခတ္ ေနာက္ ပိုင္း ပင္းယေခတ္တြင္ တည္ခဲ့သည့္ ေစတီမ်ားကို ထီးတင္ခဲ့ၾကသည္။

ပင္းယေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊစည္းခုံေစတီကို အင္း၀ႏွင့္ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားက ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ အင္း၀ဘုရင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲႏွင့္စေနမင္းတို႕သည္ ေရႊစည္းခုံေစတီကို လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊခ်ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္းေဘာင္ ဘုရင္ ေျမဒူးမင္းက ေျမမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ေျမဒူးမင္း၏ သားေတာ္စဥ့္ကူးမင္းသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၃၈ ခုႏွစ္တြင္ပင္းယ ေရႊ စည္းခုံေစတီကို ခ်ရားသီးမွ ေအာက္ေျခအထိေရႊပိန္းခ်ခဲ့သည္။၁၁၄၃ ခုႏွစ္၊တန္ေဆာင္မုန္း လဆန္း ၄ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္)တြင္ စဥ္ကူးမင္းသည္ ပင္းယေရႊစည္းခုံေစတီၿပိဳက်ခဲ့သျဖင့္ အသစ္တည္ထားရန္ ဘုရား၏ ေျမာက္တြင္ နန္းစံကာ အုတ္ေဟာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ေရႊစည္းခုံေစတီ၏ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ရွိ လိုဏ္ေစတီငယ္တစ္ခုအတြင္း၌ ဗုဒၶျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲထားသည့္ နံရံ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားရွိသည္။အတြင္းလိုဏ္မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ထပ္တစ္ရာ ၾကာပန္းပုံကို ျမင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း နံရံပန္းခ်ီမ်ားသည္ မ်ား စြာပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။ေစတီေတာ္ေရွ႕ဘက္ေစာင္းတန္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ဂူငယ္တစ္ခုအတြင္း၌လည္း နံရံေဆးပန္းခ်ီ မ်ားက်န္ရွိသည္။ေဗာင္း၀တ္ရုံ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားက တံခြန္၊ၾကက္လွ်ာ၊ပန္းခိုင္မ်ားကိုင္လ်က္ ပုဆစ္တုပ္ရွိခိုး ေနပုံမ်ား ႏွင့္ ေက်းငွက္မ်ားက ပန္းခက္၊ပန္းခိုင္ မ်ားကိုက္ခ်ီလာၾကသည့္ ပုံမ်ားကို ေရးဆြဲထားသည္။

ပင္းယ ဂူႀကီးသုံးလုံး

ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း၊တံတားဦး ေက်ာက္ဆည္ကားလမ္း၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိသည့္ လိုဏ္ဘုရား သုံးဆူကို ေဒသခံမ်ားက ဂူသုံးလုံးဟု ေခၚဆိုၾကရာမွ ပင္းယ ဂူႀကီးသုံးလုံးဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ယင္းဂူမ်ားကို မည္သူတည္ခဲ့ေၾကာင္းအတိအက် မသိရွိၾကဘဲ ႏႈတ္ေျပာစကားမ်ားအရ တစ္စီးရွင္ သီဟသူက ေတာင္ဘက္ဆုံးဂူကို တည္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အလယ္ဂူႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ဂူအၾကား၌ ေက်ာက္စာဂူအတြင္း ေက်ာက္စာႏွစ္ခ်ပ္ရွိခဲ့ရာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္တြင္ ပင္းယ ဒုတိယနန္းစံ ဥစၥနာမင္းႀကီးက ဂူသုံးခု ေျမေနရာကို လွဴဒါန္းေၾကာင္းေရးထိုးထားသည္။ေက်ာက္စာတြင္ ဂူႀကီး၊ဂူေျပာက္၊လတ္ထဂူ တို႕ကို တည္ၿပီး ေျမလွဴေၾကာင္းေရးထားသျဖင့္ ဂူႀကီးသုံးလုံးကို ပင္းယမင္းဆက္ ဒုတိယ ဘုရင္ဥစၥနာက တည္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆို ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေက်ာက္စာတြင္ပါရွိသည့္ သကၠရာဇ္ ၇၁၂ ခုႏွစ္တြင္ `ဥစၥနာမင္းႀကီးသည္ အိမ္နိမ့္အရပ္၌ဂူျပဳ၍`ဟူသည့္ စာသားကိုေထာက္လ်က္ စာေရးဆရာ ဗိုလ္ရွိတ္က ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္သုံးမိုင္ေက်ာ္အကြာတြင္ အိမ္နိမ့္ကန္ရြာ ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားက ယင္းရြာကို မင္းညီမင္းသားမ်ား အိမ္နိမ့္စံဘ၀တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုၾကေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စာပါ အိမ္နိမ့္အရပ္သည္ အိမ္နိမ့္ကန္ရြာေလာ၊ဂူႀကီးသုံးလုံးရွိေနသည့္ ေနရာေလာဟု ကြဲျပားစြာ မသိႏိုင္ေၾကာင္းသုံးသပ္ခဲ့သည္။

ဂူႀကီးမ်ားအနီးရွိ ေက်ာက္စာဂူသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဂူျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ မူလက တည္းက ဂူႀကီးမ်ားအနီးတြင္ စိုက္ထူခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ မသိရွိႏိုင္သကဲ့သို႕ အျခားတစ္ေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ယူေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္လည္း မသိရွိၾကေသးပါေခ်။ ထုထည္ႀကီးေသာ ဂူဘုရားႀကီးသုံးဆူသည္ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ဂူႏွင့္ တစ္ဂူ ေပ ၁၂၀ ကြာျခားကာ ေတာင္ေျမာက္ တန္းလ်က္တည္ရွိေနသည္။ဂူဘုရားသုံးဆူအနက္ အလယ္ဂူဘုရားသည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္၍ ေဘးႏွစ္ဆူတြင္ လိုဏ္ပတ္လမ္းမ်ားပါရွိ ကာ ဂူေပၚသို႕တက္ရန္ေလွကားမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဂူသုံးလုံး၏ မ်က္ႏွာေလးဘက္လုံးတြင္ မုခ္ေပါက္မ်ားပါရွိၿပီး အတြင္း၌ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားရွိသည္။ဂူသုံးလုံးကို ပုဂံေခတ္လြန္ လက္ရာမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ကာ ေတာင္ဘက္ဂူတြင္ ပန္းေတာ့ လက္ရာမ်ားက်န္ရွိေနၿပီး လက္ရာေျမာက္သည့္ ဘီလူးပန္းကိုက္ႏွင့္္ ဘီလူး ပန္းဆြဲမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ေတာင္ဘက္ဂူတြင္ ရွိခဲ့သည့္ နံရံေဆးပန္းခ်ီမ်ားသည္ ေမွးမွန္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဂူ ဘုရားမ်ားတြင္ စဥ့္ခြက္မ်ား ထားရွိခဲ့သည့္ ေနရာ(စဥ့္ခြက္ရာ) မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စဥ့္ခြက္မ်ားကို မျမင္ၾကရေတာ့ ပါေခ်။

နန္းဦးေစတီ

ပင္းယနန္းဦးေစတီသည္ ဂူႀကီးသုံးလုံး၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ လယ္ကြင္းမ်ားအၾကား၌ တည္ရွိေနၿပီး ယခုအခါတြင္ေစတီ ေတာ္ကို အုတ္ကုန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သာ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။နန္းဦးေစတီ၏ အေနာက္တြင္ ပင္းယနန္းေတာ္ရာရွိခဲ့ၿပီး ေစတီေတာ္ကို နန္းေတာ္ဦးတြင္ တည္ထားခဲ့သျဖင့္ နန္းဦးေစတီဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။နန္းဦးေစတီကို တည္ထားခဲ့သူကို အတိအက် မသိရွိၾက ေသာ္လည္း ပင္းယၿမိဳ႕တည္ ခုနစ္ဌာနတြင္ပါ၀င္ သည့္ နန္းေတာ္ႏွင့္ အတူတည္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ နန္းဦးေစတီ အလွဴရွင္ သည္ ပင္းယတည္ တစ္စီးရွင္သီဟသူဟု မွတ္ယူၾကသည္။

နန္းဦးေစတီေတာ္သည္ ၿပိဳပ်က္ေနၿပီသျဖစ္သျဖင့္ မူလပုံစံကို မခန္႕မွန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေလးေထာင့္ပႏၷက္ကိုသာ ျမင္ႏိုင္ၾက သည္။ ေစတီေတာ္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ မုခ္ေပါက္တစ္ခုရွိသည္။ နန္းဦးေစတီမွ ေညာင္ရမ္းေခတ္လက္ရာ စက်င္ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူကို ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေစတီေတာ္ကို ေညာင္ရမ္းေခတ္တြင္ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ဟန္ရွိေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္ လက္ရာ ယင္းရုပ္ပြားေတာ္ (မင္း၀တ္ဘုရား)ကို အင္း၀ျပ တိုက္တြင္ ျပသထားသည္။

နန္းဦးေစတီေတာ္၏ အေနာက္တြင္ ရွိသည့္ ပင္းယနန္းေတာ္ရာကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး သံဆူးႀကိဳးမ်ားကာရံကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ပင္းယနန္းေတာ္သည္ ေတာင္ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူလ်က္ စတုရန္းေပ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည္။ေျမနန္းျပာသာဒ္ေဆာင္၊ေဇတ၀န္ေဆာင္၊ ေဗာင္း ေတာ္ေဆာင္၊ ေတာင္စမုခ္ေဆာင္၊ေျမာက္စမုခ္ေဆာင္တို႕ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

ပင္းယနန္းေတာ္ရာ တူးေဖာ္မႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအရ နန္းေတာ္သည္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။နန္းေတာ္ရာ အုတ္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် အလ်ား ၁၈ လက္မ၊အနံ ကိုးလက္မႏွင့္ အထူ သုံးလက္မခန္႕ရွိၿပီး အခိ်ဳ႕အုတ္ မ်ားတြင္ စပါးခြံရာမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၇၀၀) ေက်ာ္က ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အထင္အရွားရွိခဲ့သည့္ ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ စတုဂံပုံ နန္းေတာ္ အုတ္ၿမိဳ႕ ရိုးေဟာင္း၊ပင္းယဂူႀကီးသုံးလုံးျဖစ္သည့္ ေတာင္ဂူ၊အလယ္ဂူႏွင့္ေျမာက္ဂူ၊ပင္းယေရႊစည္းခုံေစတီ၊ ေစတီရင္ျပင္ရွိ ခိုနန္းခ်ိဳး အုတ္ဖိနပ္ တိုင္၊နန္းဦးေစတီအပါအ၀င္ အေဆာက္အဦ ၂၀ ကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ေစာင့္ေရွာက္ထိန္း သိမ္းျပဳျပင္ထားသည္။

ဥစၥနာမင္းႀကီး တည္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ စကား ခုနစ္ေက်ာင္းေနရာသည္လည္း ပင္းယၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ားြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။စကားေက်ာင္းမ်ားကို စကားသစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႕တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာကို ပင္က်ား အရပ္ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္စကားေက်ာင္းေနရာမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာ ဗိုလ္ရွိတ္က ထင္ရွားေသာ စကားေက်ာင္းေနရာတစ္ခုမွာ စကားအင္းရြာ၏ အေနာက္ဘက္၊မင္းကြန္းဘုရား၏ အေနာက္ဘက္ ကုန္းျမင့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းျပခဲ့သည္။ယင္းေနရာတြင္ ေက်ာင္း၀ိုင္းရာကို ပီျပင္စြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ကာ သဲေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ ထား သည့္ သရက္ကင္း ေလွကား က်န္ရွိေနၿပီး ယင္းေနရာသည္ စကားေက်ာင္းမ်ားအနက္ အလယ္အက်ဆုံးေက်ာင္း ေနရာဟု ယူဆရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ပင္းယ နိဂုံး

သတိုးမင္းဖ်ားသည္ ဘေထြးေတာ္ ပင္းယဘုရင္မင္းေၿပာက္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ စစ္ကိုင္းဘုရင္ဥဇနာေျပာင္တို႕ကို လုပ္ႀကံၿပီး ပင္းယတြင္ ယာယီမင္းျပဳခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၄ ခုႏွစ္ေမလတြင္ စစ္ကိုင္းပ်က္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လတြင္ ပင္းယပ်က္ခဲ့သည္။ သတိုးမင္းဖ်ား သည္ ပင္းယႏွင့္ စစ္ကိုင္းကိုပူးေပါင္းလ်က္ မင္းျပဳၿပီး မႀကာမီ ပင္းယသည္ ၿမိဳ႕အေနအထားမေကာင္း သျဖင့္ ရန္သူ ကို မလုပ္ႀကံ သာဟု ယူဆလ်က္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၇၂၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္ အဂၤါေန႕ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္) တြင္ အင္း၀ကို တည္ေထာင္နန္းစံခဲ့သည္။

သတိုးမင္းဖ်ားသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ အသခၤယာ ေစာယြန္း၏ သမီးစိုးစံ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ႏွင့္ တေကာင္းမင္းရိုး သတိုး တို႕၏သား ျဖစ္ၿပီး အင္း၀ၿမိဳ႕တည္ျမန္မာ သကၠရာဇ္ကို ”ထုတ္ခြန္သာ ၊ အင္း၀တည္”ဟု မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။
ပုဂံမင္းဆက္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ ေစာမြန္နစ္သည္ ပင္းယႏွင့္ စစ္ကိုင္းပ်က္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပုဂံတြင္ နန္းစံေနခဲ့ေသာ္လည္း သတိုး မင္းဖ်ားသည္ အင္း၀ကို ထူေထာင္၍ အင္အားႀကီးမားလာခ်ိန္တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ဘုရင္ထံ အညံ႕ခံခဲ့သျဖင့္ ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္းေခတ္မ်ား အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ပင္းယႏွင့္ စစ္ကိုင္းပ်က္ၿပီး သတိုးမင္းဖ်ားထူေထာင္ခဲ့သည့္ အင္း၀သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၆၄ ခုႏွစ္ မွ ၁၇၅၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၄၀၀ နီးပါးသက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့ကာ မင္းေနျပည္ေတာ္ေလးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အင္း၀ႏွင့္ အတူ ပင္းယႏွင့္ စစ္ကိုင္းသည္ သမိုင္း၀င္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ ပင္းယတြင္မင္း ေျခာက္ဆက္၊စစ္ကိုင္းတြင္ မင္း ခုနစ္ဆက္၊ အင္း၀တြင္ မင္း ၃၁ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အခ်ိန္ကာလမႀကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္ တစ္ ေခတ္ အျဖစ္ သမိုင္း၀င္ခဲ့သည့္ ပင္းယသည္ ပုဂံႏွင့္ အင္း၀ေခတ္အၾကား ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားၾကြင္း က်န္ေနခဲ့ သည့္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ တည္ရွိေနေပသည္။

ကိုးကား

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၆)(၉)
တြင္းသင္းမဟာရာဇ၀င္သစ္(ပထမတြဲ)
ျမန္မာရာဇ၀င္အက်ဥ္း(လွသမိန္)
အင္း၀နန္းစံမင္းမ်ားႏွင့္သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား(ဗိုလ္ရွိတ္၊ရတနာပူရ)

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

၅ ၊ ၉ ၊ ၂၀၁၇ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ

Leave a Reply