ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတအလင္း)

ဂ်ပန္ဘာသာ စကားျဖင့္ နိပြန္ သို႕မဟုတ္ နိဟြန္းဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ အေရွ႕အာရွ ေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္ကုန္းေျမ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ အတြင္း၌ တည္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ Okhotsk ပင္လယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေရွ႕တရုတ္ ပင္လယ္ ႏွင့္ အေနာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕ ၀န္းရံေနသည္။တရုတ္ ဂ်ပန္ အသံထြက္ ကန္ဂ်ီး Kanji သည္ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေနလုံး ဟုဆိုလိုကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေနထြက္ႏိုင္ငံဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကၽြန္းငယ္ေပါင္း ၆၈၅၂ ခုရွိၿပီး ငလ်င္မၾကာခဏလႈပ္ေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ Honshu ၊ Hokkaido၊ Kyushu ႏွင့္ Shikoku ကၽြန္းၾကီးေလးကၽြန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပင္မကုန္းေျမ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ျပည္နယ္ ၄၇ ခု၊ ေဒသၾကီးရွစ္ခုတို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဟိုကုိင္ဒိုးကၽြန္းသည္ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ကာ အိုကီနာ၀ါက ေတာင္ဘက္ အစြန္ဆုံးျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၁၂၇ သန္းနီးပါးရွိသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒသမေျမာက္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ယင္းလူဦးေရတြင္ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးမ်ားက ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၾကၿပီး လူေပါင္း ၉ ဒသမ ၁ သန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနေလ့လာမႈမ်ားအရဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ အထက္ပိုင္းကာလမ်ားကတည္းက လူမ်ား အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ခဲ့ကာဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေစာဆုံးစာေပမွတ္တမ္းသည္ ေအဒီ တစ္ရာစုကေရးသားခဲ့သည့္ တရုတ္ သမိုင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ၁၂ ရာစု မွ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္တိုင္ ပေဒသရာဇ္ ရိႈးဂန္းမ်ားကအစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၇ ရာစု အေစာ ပိုင္းမွ စတင္၍ ကာလရွည္ၾကာစြာ တသီးတျခားရပ္တည္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္ သေဘၤာအုပ္စုက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တံခါးဖြင့္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ခ်ိန္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ရာစုႏွစ္ ႏွစ္စုနီးပါး ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပုန္ကန္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ အင္ပါယာနန္းေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာျပန္ လည္ရရွိခဲ့ ကာ ဂ်ပန္ အင္ပါယာကိုထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းတို႕တြင္ ပထမတရုတ္ ဂ်ပန္ စစ္ပြဲ၊ရုရွ ဂ်ပန္စစ္ပြဲႏွင့္ ပထမကမၻာစစ္တို႕တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားက မိမိ၏ စစ္အင္အားကို တုိးျမင့္ခဲ့ကာ အင္ပါယာကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေစခဲ့သည္။၁၉၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဒုတိယတရုတ္ ဂ်ပန္စစ္ပြဲသည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားကာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့သည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႕ က်ယ္ျပန္႕ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဟီရိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါစကီၿမိဳ႕တို႕အေပၚ အေမရိကန္က အႏုျမဴဗုံး ၾကဲခ်ခံရၿပီး ေနာက္ ဂ်ပန္တို႕ လက္နက္ခ်ကာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စနစ္ကိုက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(National Diet) ကိုဖြဲ႕စည္း သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ကာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ GDP တတိယအႀကီးမားဆုံးျဖစ္ကာ စတုတၳေျမာက္ ၀ယ္လိုအား အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ထို႕အတူဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ စတုတၳအၾကီးဆုံး ျပည္ပပို႕ကုန္ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံ၊ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားအင္အားစုရွိေနျခင္းႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပညာေရးအဆင့္အျမင့္ဆုံုးႏိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာရရွိေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ တတိယအဆင့္ ဒီဂရီတစ္ခုကိုရရွိထားၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေၾကညာခြင့္ကို တရား၀င္စြန္႔လႊတ္ထားရေသာ္လည္းကမၻာတြင္ကာကြယ္ ေရးအသုံးစရိတ္က်ခံသုံးစြဲမႈ တြင္ အ႒မေနရာတြင္ရပ္တည္ေနသည္။ ယင္းကာကြယ္ေရးစရိတ္မ်ားကိုကုိယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ က်ခံသုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ လူေနမႈအဆင့္ႏွင့္ လူ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အညႊန္းကိန္း အလြန္ ျမင့္မား သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ထို႕အတူ လူ႕သက္တမ္းျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ၿပီးကမၻာတြင္ ကေလးေသဆုံးမႈ အနည္းဆုံး တတိယေနရာ တြင္ရပ္တည္ေနသည္။ ဂ်ပန္သည္ သမိုင္း၊က်ယ္ျပန္႕ၾကီးမားသည့္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း၊အစားအစာ၊သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တိုးတက္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။

နိပြန္ ဂ်ပန္

ဂ်ပန္ဘာသာစကားနိဟြန္းသို႕မဟုတ္ နိပြန္သည္ ေနမင္း၏ ဇာစ္ျမစ္ဟုအဓိပၸာယ္ရွိကာ တက္ေန၀န္း ႏိုင္ငံေတာ္ဟုဆိုလို သည္။နိဟြန္းဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ တန္မင္းဆက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းျဖစ္သည့္ Old Book of Tang တြင္ အေစာဆုံး ပါရွိခဲ့သည္။ ခုနစ္ရာစုအဆုံးပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ယင္းတို႕ႏိုင္ငံအမည္ ကိုနိဟြန္း(Nihon) ဟုသုံးစြဲရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ရႈိတိုကုသည္ သကၠရာဇ္ ၆၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ခဲ့ရာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ `ကၽြႏ္ုပ္ေနထြက္ႏိုင္ငံေတာ္မွဘုရင္က ေန၀င္ႏိုင္ငံဘုရင္ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႕ပါသည္။ အေဆြေတာ္ က်န္းခန္႕သာ၍ မာပါစ`ဟ ုေရးသားကာ မိမိကိုမိမိ ေနထြက္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဧကရာဇ္ဟု သုံးစြဲခဲ့သည္။ နိဟြန္းဟူသည့္ စကားလုံးကိုမသုံးစြဲမီက ယာမာတို (Yamato) ႏွင့္ ၀ါကိုကု (Wakoku)ဟူသည့္အမည္မ်ားကိုသုံးစြဲခဲ့သည္။

Wa သည္ သုံးရာစု ကာလတြင္ တရုတ္တို႕က ဂ်ပန္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေခၚဆိုခဲ့သည့္ အမည္ျဖစ္သည္။ Wa ဟု အသံထြက္ခ်င္းတူ ေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ကြဲျပားသည့္ Wa သည္ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ လူပု ဟု ဆိုလိုသျဖင့္ ဂ်ပန္တို႕က မႏွစ္သက္ခဲ့ဘဲ အတူတကြ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းဟု ျပန္ဆိုႏိုင္သည့္ ဂ်ပန္စာလုံး Wa ကို သုံးစြဲခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႕သုံးစြဲသည့္ ဂ်ပန္ဟူသည့္အမည္သည္ တရုတ္အသံထြက္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ စကာလုံးျဖစ္ကာ အေစာပိုင္း ၀ူ မ်ိဳးႏြယ္ တရုတ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ မန္ဒါရင္မ်ား၏ အသံထြက္ကို မာကိုပိုလိုက Cipangu ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္ အကၡရာစာလုံးမ်ား အသံထြက္အရ ဇာပန္း (Zeppen) ျဖစ္ေပသည္။ဂ်ပန္ ကို ေရွးေခတ္ မေလးမ်ားက Japun ၊Japangဟု ေခၚဆို ခဲ့ ျခင္းသည္လည္း ေတာင္ပိုင္းတရုတ္တို႕၏ အသံကို ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။မေလးတို႕ သုံးစြဲခဲ့သည့္ ယင္းေ၀ါဟာရ ကို အေရွ႕ ေတာင္ အာရွႏွင့္ ကုန္သြယ္ခဲ့သည့္ ေပၚတူဂီမ်ားက ၁၆ ရာစုတြင္ ၾကားသိခဲ့သည္။

ေပၚတူဂီ ဘရင္ဂ်ီ ဘာသာေရးဂိုဏ္း၀င္ Luís Fróis ၁၅၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည့္ စာတစ္ေစာင္ကို အဂၤလိပ္ဘာသို႕ ျပန္ဆို၍ ၁၅၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ဂ်ပန္တို႕ကို Giapan ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းသည္ ဂ်ပန္အမည္ကို အဂၤလိပ္အမည္ျဖင့္ ပထမ ဆုံး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ မီဂ်ီတို႕ အာဏာျပန္လည္ရရွိခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ပန္ိုုင္ငံ၏ အမည္အျပည့္အစုံကို Dai Nippon Teikoku ဟု သုံးစြဲခဲ့သည္။အဓိပၸာယ္မွာ မဟာ ဧကရာဇ္ ဂ်ပန္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ နိဟြန္း ကိုကု ၊ နိပြန္ကိုကု (Nihon-koku /Nippon-koku) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟု တရား၀င္သုံးစြဲသည္။

ေရွးေဟာင္းဂ်ပန္

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၆၆၀ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ ပထမဆုံး ဧကရာဇ ္ဂ်မ္မူး ေခတ္မွစ၍ အဆက္ဆက္ ဆင္းသက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိ ဂ်ပန္ ႏိုုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးေန႕ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း သုံးေသာင္းကာလ၊ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းတြင္ ဂ်ပန္ကၽြန္းစုေပၚတြင္ လူသားမ်ားပထမဆုံး အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္တို႕အေၾကာင္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟန္မင္းဆက္ မွတ္တမ္းတြင္ ပထမဆုံးေတြ႕ရွိၾကရသည္။မင္းဆက္ သုံးဆက္ မွတ္တမ္းအရ ဂ်ပန္ကၽြန္းေပၚတြင္ အင္အားအၾကီးမားဆုံး မင္းဆက္သည္ သုံးရာစုတြင္ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ Yamataikoku ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ဂ်ပန္တို႕ထံ ကိုရီးယားမွ Baekje က စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ကာ မင္းသား ရႈိတိုကု က ဗုဒၶဘာသာျပန္႕ပြားေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈသည္ အဓိက အားျဖင့္ တရုတ္ တို႕၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို လက္မခံမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ား၏ တိုက္တြန္း အားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အာစုက ေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၅၉၂-၇၁၀)တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံ လာခဲ့ၾကသည္။

နာရာေခတ္(ခရစ္ႏွစ္ ၇၁၀-၇၈၄) တြင္ဘုရင္ကို ဗဟိုျပဳသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ကာ ဂ်ပန္စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈ အစျပဳခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အႏုပညာႏွင့္ ဗိသုကာ ပညာရပ္မ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ခရစ္ႏွစ္ ၇၃၅ ခုႏွစ္မွ ၇၃၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ေက်ာက္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႕ပြားခဲ့သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ ကန္မူးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို နာရာမွ နာဂိုကာက်ိဳ (လက္ရွိ က်ိဳတို)သို႕ ၇၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ သည္။ယင္းအခ်ိန္သည္ ဟိုင္ရန္ ေခတ္ (၇၉၄-၁၁၈၅) အစျပဳခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ကာ ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္းရင္းသားဂ်ပန္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ား အျဖစ္ စာေပ ကဗ်ာမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ဂ်ပန္ အမ်ိဳးသီခ်င္းကဗ်ာ Kimigayo ကို ယင္းေခတ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ဗုဒၶဘာသာ သည္ ယင္းကာလအတြင္း စတင္ျပန္႕ပြားခဲ့၍ အဓိက ဂိုဏ္းကြဲမ်ားေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္သည္ စစ္သည္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လူတန္းစားအျဖစ္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆာမူရိုင္း ေခတ္ဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။၁၁၈၅ ခုႏွစ္တြင္ Genpei စစ္ပြဲ၌ တိုင္ရာ(Taira ) မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ဆာမူရိုင္း မီနာမို တိုႏိုယိုရိတိုမိုအား ရႈိဂန္ အျဖစ္ ဧကရာဇ္က ခန္႕အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယိုရိတိုမိုသည္ ကာမာကုရတြင္ အာဏာထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယိုရိတို မို ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဟိုဂ်ိဳ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အာဏာရရွိခဲ့သည္။ကာမာကုရေခတ္(၁၁၈၅-၁၃၃၃)တြင္ ဇင္ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္း ေတာ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံက စတင္ခဲ့ကာ ဆာမူရိုင္းမ်ားအၾကား လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။၁၂၇၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမာကုရ ရိႈဂန္ မ်ားက မြန္ဂိုမ်ား က်ဴးေက်ာ္မႈကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္သည္ ၁၄၆၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ႕ကာ ရာစုႏွစ္သက္တမ္းရွည္ခဲ့သည့္ စန္ဂိုကု ေခတ္ ေပၚထြန္း ခဲ့ သည္။၁၆ ရာစုတြင္ေပၚတူဂီမွ ကုန္သည္ႏွင့္ သာသနာျပဳသူမ်ား ဂ်ပန္ေျမသို႕ ပထမဆုံးေရာက္ရွိခဲ့ၾကကာ ဂ်ပန္ႏွင့္ဥေရာပတိုက္ အၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ခဲ့သည္။ ၁၅၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၅၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္တို႕သည္ ကိုရီးယားကို က်ဴး ေက်ာ္ ၍ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေခတ္သစ္ ဂ်ပန္

၁၈၅၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မက္သူးပါေရးသည္ ကာနာဂါ၀ါသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ျပည္ပကမၻာသို႕လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ အလားတူ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ္လည္း မီဂ်ီ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ စည္းလုံးေသာ ဗဟိုႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ ႏိုင္ ခဲ့သည္။

မီဂ်ီတို႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ေခတ္မီေစေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ေခတ္မီ စက္မႈ ႏိုင္ငံျဖစ္လာရာတြင္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားက ဂ်ပန္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။အစိုးရအဖြဲ႕က မီဂ်ီ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ကာ လႊတ္ ေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။မီဂ်ီတို႕သည္ ဂ်ပန္ ဧကရာဇ္ႏိုင္ငံကို စက္မႈ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳး၍ မိမိ၏ ၾသဇာႀကီးမားေရးအတြက္ နယ္ ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဳျသျဖင့္ စစ္ေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ပထမ တရုတ္ ဂ်ပန္စစ္ပြဲႏွင့္ ရုရွ ဂ်ပန္စစ္ပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သည္တိုင္၀မ္၊ ကိုရီးယားတို႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံလူဦးေရသည္လည္း ၁၈၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ သန္း ၇၀ ရွိလာခဲ့သည္။ပထမကမၻာစစ္ႀကီး အတြင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ကာ အာရွတိုက္တြင္ နယ္ေျမႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ သည္။၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္သည္ မန္ခ်ဴးရီးယားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ကာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္တန္ ဆန္႕က်င္ေရး စာခ်ဳပ္ကို ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သုံးႏိုင္ငံ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို၍ ၀င္ရိုးတန္း သုံးႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ဂ်ပန္ နယ္စပ္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ ဂ်ပန္ ၾကားေနေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ညွိႏိႈင္းခဲ့ရာ ဆိုဗီယက္တို႕က မန္ခ်ဴးရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ပန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ရာမွ ဒုတိယ တရုတ္ ဂ်ပန္စစ္ပြဲ(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၇-၁၉၄၅) ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္တို႕သည္ နန္ကင္းၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္၍ လူအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၿပန္သျဖင့္ အေမရိကန္က ဂ်ပန္ကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕ခဲ့သည္။၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ သည္ အေမရိကန္ ပုလဲ ဆိပ္ကမ္းကို ေရွာင္တခင္ ဗုံးၾကဲခဲ့ရာမွ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ သုံးႏွစ္အၾကာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ဂ်ပန္တို႕ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရးစီစနစ္ကို အထူးျပဳသည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ပထ၀ီ၀င္

ကၽြန္းေပါင္း ၆၈၅၂ ခုရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕အာရွ ၊ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေတာင္တန္းႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသျဖင့္ ကမ္းရိုးတန္းေနရာမ်ားတြင္သာ လူမ်ားေနထိုင္ၾကကာ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆမ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲဇုန္ တစ္ခုတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ မီးေတာင္ရွင္ ၁၀၈ ခုရွိသည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္းမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သကဲ့သို႕ ဆူနာမီေရလိႈင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ရာစုႏွစ္တိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ တိုကိ်ဳ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၀ ၀၀၀ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။၁၉၉၅ ခုႏွစ္က လႈပ္ခဲ့သည့္ ဟန္ရွင္းငလ်င္ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္လႈပ္ခဲ့သည့္ ျပင္းအား ၉ ဒသမ ၁ မဂၢနီက်ဳ ရွိေသာ တိုဟိုးကု ငလ်င္သည္ ဆူနာမီေရလိႈင္း မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အျမင့္မား ဆုံးႏိုင္ငံမ်ား အညႊန္းကိန္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ၁၅ ေနရာ၌ ရွိခဲ့သည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ သစ္ေတာဇုန္ ကိုးခုတည္ရွိကာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္ ၉၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ ရွင္သန္ က်က္စား လ်က္ရွိသည္။ယင္းတို႕အနက္ ၀က္၀ံညိဳမ်ား၊ ျမီးတို Macaque ေမ်ာက္မ်ား၊ ေမြးပြ Raccoon ေခြးမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ လယ္ၾကြက္မ်ား၊ ေရပုတ္သင္ Salamander မ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ေတာရိုင္း အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ထား သည္။ထို႕အတူ ရမ္ဆာ ေရတိမ္ ေဒသ ၃၇ ခုကို ထိန္းသိမ္းထားေပသည္။ယင္းတို႕အနက္ ေလးခုသည္ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕၏ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံခဲ့ရသည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး တဟုန္ထိုးတိုးတက္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ မ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ မ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရနံအေရးအခင္းသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အလြန္နည္းပါးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို စြမ္းအင္ကို ထိေရာက္စြာသုံးစြဲရန္ ႏိႈးေဆာ္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္သည္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံးစက္ရုံ ၄၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ အညႊန္းကိန္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သည္ အဆင့္ ၃၉ တြင္ရပ္တည္ေနသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ က်ိဳတိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊင့္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုက္နာကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သုံးကာ ဘုရင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႕သတ္ထားသည္။ဖြဲ႕စည္း အုပ္ ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဘုရင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသာျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ အရပ္ ရပ္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား အပ္ႏွံသည္။ လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘုရင္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အကီဟီတိုျဖစ္ကာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၂ မွ စတင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ရွင္ဇို အာေဘးျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳ အာဏာကို ဂ်ပန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္(National Diet) ထံ အပ္ႏွင္း၍ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၆၅ ဦးပါ၀င္ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄၂ ဦးပါ၀င္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ သက္တမ္း ေလးႏွစ္ျဖစ္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို တရားရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆင့္ သုံးဆင့္ရွိေသာ တရားရုံးမ်ားက ခြဲေ၀ က်င့္သုံးသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးနီးပါးႏွင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈရွိကာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမ ွ စတင္ ၍ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ထို႕အတူ G8 ၊APEC ၊ASEAN Plus Three စသည့္ အဖြဲ႕ မ်ား တြင္ပါ၀င္သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႕အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒငသမ ၂ ဘီလ်ံ လွူဒါန္းခဲ့ကာ ကမၻာ့ ပဥၥမေျမာက္ အလွဴႏိုင္ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ဆံ၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနေပသည္။

စစ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကာကြယ္ေရး စရိတ္ အျမင့္မားဆုံးသုံးစြဲသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕(JSDF) သည္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္ေၾကညာခြင့္မရွိသကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မိမိစစ္အင္အားကို သုံးစြဲခြင့္မရွိေခ်။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သည္ ေသနတ္တစ္ခ်က္ပင္ မပစ္ေဖာက္သည့္ အတြက္ အာရွတိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္းတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ တည္ရွိခဲ့သည္။

ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ကို္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။အီရတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူ တပ္စြဲခဲ့ျခင္းသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတပ္မ်ားကို ျပည္ပတြင္ ပထမဆုံး အသုံးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၀န္းက်င္၏ လုံျခဳံေရး အေနအထားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ နယူးကလီးယားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ားအေရးေၾကာင့္ ျပင္းထန္မႈမ်ား တိုးတက္ လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ကမၻာတြင္တတိယ အၾကီးမားဆုံးျဖစ္ကာ ၀ယ္လိုအား စတုတၳအၾကီးဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမ်ားေသာ စက္မႈ စြမ္းအားကို ပိုင္ဆိုင္ထားကာ နည္းပညာအျမင့္မားဆုံးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ပင္လယ္ကူး သေဘာၤမ်ား၊ဓာတု ပစၥည္း မ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္သား အင္အားသည္ ၆၅ ဒသမ ၉ သန္းရွိခဲ့သျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေပသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။သြင္းကုန္အျဖစ္ ဇီ၀ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ၊ အမဲသားအမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္မ်ားႏွင့္စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ၁၉ ဒသမ ၇၃ သန္း လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ ခရီသြားလုပ္ငန္း ေအဂ်င္စီကို ထူေထာင္ခဲ့ကာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ လွည့္ ခရီးသည္ သန္း ၂၀ လာေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၂၄ သန္း ေက်ာ္လာ ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ခရီးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ကို သန္း ၄၀ ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့ကာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သန္း ၆၀ လာေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ သည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ ၂၀ ရွိၿပီး ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆုံး လည္ပတ္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားသည္ တိုက်ိဳ၊ ဟီၤရိုရွီးမားႏွင့္ ဖူဂ်ီေတာင္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္သည္ သုေသတန ရံပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၀ ဘီလ်ံသုံးစြဲခဲ့ကာ သုေတသနျပဳသူေပါင္း ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့၍ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ၂၂ ဦး ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ စတုရန္းမိုင္ ၁၄၅၉၃၆ က်ယ္၀န္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူဦးေရစာရင္းအရ လူ ၁၂၆ ၅၇၂ ၀၀၀ ေနထိုင္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အဓိကက် သည့္ အခ်က္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အခ်ိန္ကို ေလးစားလိုက္နာကာ စည္းကမ္းရွိ ၍ အလုပ္ၾကိဳးစားၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေမလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply