အႏၱရာယ္အရွိဆုံး ျဒပ္စင္တစ္မ်ဳိး (သုိ႔) ပလူတိုနီယမ္

Posted on

ပလူတိုနီယမ္ (Plutonium) ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ Dr. Glenn T. Sea Borg and Edwin McMillan, Kennedy, and Wahl တို႔က ကယ္လီဖိုးနီးယား ႏွင့္ ဘားကေလး တကၠသိုလ္ တို႔ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၎ ရွာေဖြမႈကို လၽွိဳ႕ဝွက္ခဲ့ၾကသည္။ Neptunium ကို တိုက္႐ိုက္ ရွာေဖြ ခဲ့ၿပီးမွ ပလူတိုနီယမ္ ကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပလူတိုၿဂိဳဟ္ ကို အစြဲျပဳ၍ ပလူတိုနီယမ္ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္သည္ ေငြေရာင္ရွိၿပီး အနည္းငယ္ဓာတ္တိုးမႈ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ပလူတိုနီယမ္ အပိုင္းအစႀကီး တစ္ခုကို ထိေတြ႕ၾကည့္ ပါက ပူးေႏြးေနသည္ သိရွိႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလိုေလၽွာက္ အယ္ဖာေရာင္စဥ္ ယိုယြင္းမႈ (Alpha decay) ျဖစ္စဥ္မွ ထြတ္ရွိလာေသာ စြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ ပလူတိုနီယမ္ အပိုင္းမ်ား သည္ ေရဆူပြက္ ႏိုင္သည္အထိ လုံေလာက္ေသာ အပူစြမ္းအင္ ကို ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

ပလူတိုနီယမ္ သည္ ျပင္းအားရွိေသာ Hydrochloric acid, Hydroiodic acid သို႔မဟုတ္ Perchloric acid တို႔တြင္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ျဖင့္ ဓာတ္ျပဳပါက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုံေဆာင္ခဲ သဏၭာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ သဘာ၀ ယူေရနီယမ္ သတၱဳ႐ိုင္းတြင္ ပလူတိုနီယမ္ကို အလြန္႔အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏမၽွသာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ၎ျဒပ္စင္ကို ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ုံမ်ားတြင္ သဘာဝယူေရနီယမ္မွ တြင္က်ယ္စြာ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္သည္ ေခတ္မွီေသာ နယူးကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပလူတိုနီယမ္သည္ ပမာဏ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိပါက ၎ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ျပဳမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပမာဏမ်ားစြာ စုပုံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ပလူတိုနီယမ္ သည္ ဓါတုေဗဒ လက္နက္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳၿပီး ျပင္ပသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ပိုင္အပူစြမ္းအင္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပာင္းလဲပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္၏ ပုံသဏၭာန္သည္ လုံးဝန္း ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး က်စ္လစ္ေသာ ပုံသဏၭန္အားျဖင့္ဆပ္စပ္ေနသည္။ ပလူတိုနီယမ္ျဒပ္စင္ ကို radiological weapons မ်ား တီထြင္မႈ တြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ပလူတိုနီယမ္ သည္ လူေနမႈ အဆင့္တန္းတစ္ခု အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္စြမ္းအားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ 238Pu ကို စြမ္းအင္ အတြက္ Seismic ပစၥည္းအျဖစ္ Apollo-14 lunar ေလယာဥ္ပ်ံ တြင္အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လကမၻာေပၚတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းတန္ဆာ မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ လည္း Voyager အမည္ရွိေသာ သေဘၤာႀကီးတြင္ စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 239Plutonium ကို မ်ိဳဆက္သစ္ ေခတ္မွီနယူကလီးယား လက္နက္မ်ား ထုပ္လုပ္ရာတြင္ ေလာင္စာ တစ္ခု အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

သဘာဝတြင္ ေတြ႕ရွိမႈအေျခအေန

ပလူတိုနီယမ္ ၏ မူလ ဇစ္ျမစ္ ကို သဘာ၀ ယူေရနီယမ္သတၱဳ႐ိုင္းမ်ားထဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။ လူသားမ်ား သည္ ပလူတိုနီယမ္ ေျမာက္မ်ားစြာကို နယူးကလီးယား စက္႐ုံမ်ားတြင္ ထုပ္လုပ္ၾကသည္။ နယူးကလီးယား စက္႐ုံမ်ား မွ အညစ္ေၾကး စြန္႔ပစ္မႉ ႏွင့္ လက္နက္ခဲမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား တို႔မွလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ပမာဏသည္ အနည္းငယ္မၽွသာ ျဖစ္သည္။ နယူးကလီးယား လက္နက္မ်ား စမ္းသက္မႈ သည္ ပလူတိုနီယမ္ ၏ မူလဇစ္ျမစ္ အခန္း က႑ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ကမၻာ့ပလူတိုနီယမ္ ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ၅၀ တန္ မၽွ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ႏွင့္ ဗုံးမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳမႈမွာ တစ္တန္မၽွသာ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ Alpha ေရာင္စဥ္တန္းသည္ အေရျပား ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခ်င္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ပလူတိုနီယမ္ ျဒပ္စင္ကို ႐ႉမိ (သို႔) စားသုံးမိပါက ကိုယ္တြင္း အဂၤါမ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္ေစသည္။ ၎ ျဒပ္စင္ကို ႐ႉမိပါက အဆုပ္ထဲသို႔ အလြန္ေသးငယ္လွသည့္ အမႈန္မ်ား ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ Micrograms မၽွေလာက္ေသာ ၎ပမာဏသည္ အဆုပ္ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အလြန္မ်ားျပားေသာ ပမာဏ ကို စားသုံးမိ (သို႔) ႐ႉမိပါက ဓာတ္ေရာင္ျခည္ အဆိပ္သင့္မႈ ကို ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။

ပလူတိုနီယမ္ ကို ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳပါက အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ နယူကလီးယား နက္လက္ခဲယမ္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာဌာနမ်ား၌ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ျခင္း ႏွင့္ နယူးကလီးယား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ကို ေလထုအတြင္း စမ္းသပ္မႈတို႔တြင္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပလူတိုနီယမ္ ကို ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ အခါ ၎သည္ ကမၻာေျမႀကီးသို႔ေနာက္ဆုံး၌ ျပန္လည္က်ေရာက္လာၿပီး ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈတို႔ကိုျဖစ္ေစသည္။

ပလူတိုနီယမ္ တြင္ Gamma ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မႈမရွိပါ။ က်န္းမာေရး အက်ိဳးဆက္ အရ ပလူတိုနီယမ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအားလုံး ဆိုးက်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎ျဒပ္စင္ကို ႐ႉ႐ႈိက္မိေသာအခါ ပလူတိုနီယမ္ သည္ အဆုတ္တြင္း ၊ အ႐ိုးအတြင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တြင္း အဂၤါမ်ားအတြင္း သို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ၎ ျဒပ္စင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ၾကာရွည္တည္ရွိေစၿပီး တစ္ဆက္ထဲ ခႏၶာအတြင္းရွိ ဆဲလ္ မ်ားကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ မ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာၿပီးလၽွင္ ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။ ထို႔အျပင္ ပလူတိုနီယမ္၏ ဆိုးက်ိဳးအရ ကိုယ္ခံအား က်ဆင္းေစၿပီး ၎ျဒပ္စင္၏ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေသေၾကပ်က္စီး သြားႏိုင္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ သတ္ေရာက္မႈမ်ား

ေရဒီယိုသတၱိႂကြေစေသာ အညစ္ေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္မထင္ စြန္႔ထုတ္မိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရထုအတြင္းသို႔ ပလူတိုနီယမ္မ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ပလူတိုနီယမ္ျဖင့္ နယူးကလီးယား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္စဥ္ အတြင္း ေရဒီယိုသတၱိ ႂကြေစေသာ အမႈန္မ်ား ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေျမဆီလႊာမ်ားကို ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစသည္။ ပလူတိုနီယမ္ျဒပ္စင္ သည္ ေျမဆီလႊာထဲသို႔ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စိမ့္ဝင္ေစၿပီး ေျမေအာက္ေရအထိ ေရာက္ရွိေစသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား သည္ ပလူတိုနီယမ္ကို စုပ္ယူႏိုင္မႈ နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔စုပုံေရာက္ရွိျခင္း (သို႔) စားေသာက္ဖြယ္ မ်ား အေပၚ ၌ ပလူတိုနီယမ္၏ Bio magnification ျဖစ္ေပၚရန္ ခဲယဥ္းသည္။

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply