ကမာၻေပၚက အႀကီးဆုံးကြ်န္း (သုိ႔) ဂရင္းလန္ကၽြန္း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရပတ္လည္၀ုိင္းလွ်က္ရွိေသာ ကုန္းေျမကုိ ကြ်န္းဟုဆုိလွ်င္ အဖရုိယူေရရွား(အာရွ+ဥေရာပ+အာဖရိက) ၊ အေမရိက(ေျမာက္+ေတာင္အေမရိက) ၊ အႏာၱတိက ႏွင့္ ၾသစေၾတးလွ်တုိ႔ကုိလည္း ကြ်န္းဟု ဆုိရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကုိ တုိက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆုံးကြ်န္းသည္ ဂရင္းလန္ကြ်န္းသာ ျဖစ္သည္။

ေနရာအနည္းငယ္တြင္သာ လူေနထုိင္၍ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ အနည္းဆုံးေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေျမာက္ဖ်ား အာတိတ္စက္ဝိုင္းအတြင္းသို႔ တစ္ကၽြန္းလုံးလိုလို က်ေရာက္ေနသည္။ ေဒဗစ္ေရလက္ၾကားႏွင့္ ဗက္ဖင္ပင္လယ္ေအာ္တို႔သည္ ဂရင္းလန္ကၽြန္းအား ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ပိုင္းျခား၍ထားေလသည္။ ဂရင္းလန္၏ အဓိပၸါယ္မွာ လူသားတုိ႔၏နယ္ေျမ(Land of People ) ျဖစ္သည္။

ဂရင္းလန္ကၽြန္း၏ ဧရိယာမွာ စတုရန္းမိုင္ ၈၄ဝဝဝဝ မၽွ ျဖစ္သည္။ အလ်ားမွာ မိုင္ ၁၆ဝဝ ခန္႔၊ အနံမွာ မိုင္ ၇ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ဝက္ေက်ာ္မၽွေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ထုထယ္ႀကီးမားေသာ ေရခဲျပင္ဖုံးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္ ထိပ္မ်ားသာလၽွင္ ကြက္ၾကား၊ ကြက္ၾကားအားျဖင့္ ေရခဲျပင္ ေပၚမွ ထိုး၍ ထြက္ေနသည္။

တစ္ကြ်န္းလုံး၏ ေနရာ ၈၅% ခန္႔ကို ေရခဲျပင္မ်ားဖုံးလႊမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ထိုေရခဲျပင္သည္ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ ကုေဋ ၁ဝဝ ေက်ာ္မၽွေလးေသာ ေရခဲမ်ားကို ပင္လယ္ထဲသို႔ ယူေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ပင္လယ္၌ ေမ်ာေနေသာ ေရခဲေတာင္ႀကီး မ်ားသည္ ခရီးသြားသေဘၤာမ်ားကို အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္သည္။

ဂရင္းလန္၏ ကမ္း႐ိုး တန္းမွာ ေက်ာက္ထူထပ္၍ ကုန္းေျမတြင္းသို႔ ရွည္လ်ားစြာ ဝင္ေနေသာ ဖီေအာ့ေခၚ ေရေျမာင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိ သည္။ဂရင္းလန္၏အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ၌ ေရေအးစီးေၾကာင္းတစ္ခု ျဖတ္၍ စီးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေအးလြန္ကဲသည္။

အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခမွာ အနည္းငယ္ေႏြး သျဖင့္၊ သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ား စိုစိုျပည္ျပည္ရွိ၏။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဂရင္းလန္တြင္ လူေပါင္း ၅၆၄၈၃ ခန္႔ ေနထိုင္သည္။ ထိုလူဦးေရထဲတြင္ ၈၈ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဂရင္းလန္ကြ်န္းသူ ကၽြန္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၂% မွာ ဒိန္းမတ္လူမ်ဳိး ႏွင့္ ဥေရာပသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကၽြန္းသား မ်ားမွာ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ အက္စကီးမိုးမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ ဆီးႏွင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုကၽြန္းသားတို႔သည္ ကူးသန္းသြားလာေရး အတြက္ ေခြးဆြဲစြပ္ဖားႏွင့္ ဖ်ံေရျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ေသာ ကယက္ေခၚ ေလာင္းေလွမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ တံငါ အလုပ္ပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေျမေခြး၊ ဝက္ဝံ အစရွိေသာ သားေကာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္လည္း အသက္ေမြးျမဴၾက သည္။

ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား

ဂရင္းလန္သည္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ သည္။ က႐ိုင္အိုလိုက္ေခၚ သတၱဳတစ္မ်ိဳးကို တင္ပို႔ေရာင္းခ် သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးဝါ၊ ေ႐ႊႏွင့္ သံတို႔ကို ကၽြန္းေပၚ တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ အျခားထြက္ကုန္တို႔မွာ ေဝလငါး အစိုႏွင့္ အေျခာက္ကုန္၊ ငါးႀကီးဆီ၊ ငွက္သိုက္၊ သားေမြးႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔၏အေရမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကၽြန္းကို ေရွးအခါကပင္လၽွင္ စကန္ဒီေနဗီးယန္း လူမ်ိဳးတို႔က သိရွိခဲ့သည္။ ခရစ္ ၁၅၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳးတို႔က ထပ္မံေတြ႕ရွိသည္။

ေရွးအခါက ဂရင္းလန္ကၽြန္းကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအစိုးရက ကိုလိုနီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ ေန႔တြင္ ယင္းကိုလိုနီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဂရင္းလန္ကၽြန္းကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ေလသည္။ ဂရင္းလန္ကၽြန္း၌ မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္ရွိရာ တစ္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက်ကို ဒိန္းမတ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေစလႊတ္ခြင့္ရွိသည္။ မၾကာေသးခင္ကေတာ့ ဂရင္းလန္သည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရနယ္ေျမ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မွာ ၁၀ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္ျဖစ္သည္။ ဂရင္းလန္တြင္ လူဦးေရ ၁ေထာင္အထက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕ေပါင္း ၁၃ၿမဳိ႕ပါ၀င္ၿပီး ၿမဳိ႕ေတာ္ Nuuk တြင္ လူဦးေရ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္သည္။

အထင္ကရေနရာမ်ားမွာ အလြန္လွပတဲ့ ေရခဲျမစ္ နဲ႔ ေရခဲေဆာင္မ်ားရွိရာ UNESCO စာရင္း၀င္ Ilulissat Ice-fjord ၊ Uunartoq ေရပူစမ္း ၊ အက္စကီးမုိးတုိ႔နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Sermermiut ၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ Nuuk ၊ ဂရင္းလန္အမ်ဳိးသားျပတုိက္ ၊ ဗုိက္ကင္းတုိ႔ရဲ႕ အေဆာက္အဦးအပ်က္အစီးတခ်ဳိ႕ ၊ ဂရင္းလန္ အေရွ႕ပုိင္းက Tasiilaq ၿမဳိ႕ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေ၀လငါးၾကည့္ျခင္း ၊ ႏွင္းစြပ္ဖားစီးျခင္း ႏွင့္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားၾကည့္ျခင္းတုိ႔သည္ ဂရင္းလန္သုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္သူတုိင္း မလုပ္မျဖစ္လုပ္ေလ့ရွိသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

 

Leave a Reply