စက္ဘီးေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း

Posted on

စက္ဘီး၏ အေျခခံ ပုံသဏၭန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမွာ ပထမဆုံး ခ်ိန္းႀကိဳးကို အသုံးျပဳ၍ ေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ဒယ္လ္ကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ အနည္းငယ္မၽွသာ ေျပာင္းလဲေသးသည္။ အေသးစိတ္ တည္ေဆာက္ပုံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာမူ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာအသုံးျပဳ ဒီဇိုင္းပညာတို႔ တိုးတက္လာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာတို႔သည္ စက္ဘီးစီးျခင္း အမ်ိဳးအစား တစ္ခုစီအတြက္ သီးသန္႔ တည္ေဆာက္ေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ားကို အလြန္လၽွင္ျမန္ေသာ အရွိန္ျဖင့္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစခဲ့သည္။

စက္ဘီးဟူသည္ ေပၚေပါက္လာပုံမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ ၁၇၇၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရစ္ဂ်ာနယ္ တြင္ ေျခယက္စက္ဘီးတစ္မ်ိဳးကို ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ၂ ဦးက တီထြင္ ျပဳလုပ္လိုက္ၾကၿပီဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့၏။ ထိုစက္ဘီး မွာ သစ္သားေဘာင္တစ္ခုကို ေရွ႕ေနာက္ထားရွိေသာ ဘီး ၂ ဘီးတြင္ အေသတပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာျဖစ္ေလသည္။

စီးသူသည္ သစ္သားေဘာင္ကို ခြ၍ထိုင္ၿပီးလၽွင္ ေျမႀကီးကို ေျခႏွင့္ကန္ကာ ယက္ကာ၊ ဘီးလိမ့္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရ ေလသည္။ ထိုစက္ဘီးသည္ ညီညာ ပ်ံ႕ပ်ဴးေသာ ေျမျပင္တြင္ အသင့္အတင့္မၽွ အရွိန္ျဖင့္ သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္းတက္မ်ား တြင္မူ အလ်င္းပင္ အသုံးမဝင္ေတာ့ေခ်။ ဆင္ေျခေလၽွာမ်ားကို စီးဆင္းရာတြင္ကား အလြန္ပင္ လ်င္ျမန္ေလသည္။

၁၈၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ေပၚခဲ့ေသာ ေျခယက္စက္ဘီးထက္ အနည္းငယ္သာသည့္ ေျခ ယက္စက္ဘီးကို ႀကံစည္ျပဳလုပ္လိုက္ေလသည္။ ထိုစက္ဘီး၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေရွ႕ဘီးကို ထိုင္တန္းသစ္သား ေဘာင္ တြင္ ငုတ္ျဖင့္လၽွိဳသြင္းကာ လွည့္ႏိုင္ေအာင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ပင္ ျဖစ္၏။ ထိုအစီအမံေၾကာင့္ ေရွ႕ဘီးကို လက္ကိုင္ျဖင့္ ထိန္းကာ လိုရာဖက္သို႔ ဦးလွည့္ေပးႏိုင္ေလသည္။

စေကာ့လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္လည္း ၁၈၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျခနင္း တပ္ ၃ ဘီးစက္ဘီးကို၎၊ ၁၈၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေျခနင္းတပ္ ၂ ဘီးစက္ဘီးကို၎၊ စီမံျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထိုစက္ဘီးတို႔၏ ထူးျခားခ်က္ကား ေနာက္ဘီးဝင္႐ိုးကို ေျခနင္းမွ ေမာင္းတံႏွင့္ ဆက္ကာ လွည့္ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေျခနင္းတပ္ ၂ ဘီး စက္ဘီး၏ ေရွ႕ဘီးမွာ လက္မ ၃ဝ ခန္႔ျမင့္၍ အားေပးဘီး ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဘီးမွာ လက္မ ၄ဝ ခန္႔ ျမင္ၿပီးလၽွင္ ၂ ဘီး စလုံး မွာ သံတိုင္ယာကြပ္ထားေသာ သစ္သားဘီးမ်ား ျဖစ္ၾက ေလသည္။ ထိုစက္ဘီးသည္ ယခုေခတ္သုံး စက္ဘီးမ်ား၏ ေရွ႕ေျပး နမူနာပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္၊

ထိုေနာက္၌ကား ယခုေခတ္ ကေလးစီး သုံးဘီးစက္ဘီးမွာ ကဲ့သို႔ ေျခနင္းကို ေရွ႕ဘီး၏ ဝင္႐ိုးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ စက္ဘီးျမင့္ႀကီးမ်ား ေခတ္စားလာေလသည္။ ေရွ႕ဘီးမွာ လြန္ စြာပင္ ႀကီးမား၍ ေနာက္ဘီးမွာမူ အဆမတန္ ေသးငယ္ေလ သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စီးနင္းရာ တြင္ ပို၍ ခရီးတြင္ေစရန္ ျဖစ္၏။ ေရွ႕ဘီးတို႔သည္ လက္မ ၆ဝ မွ ၆၄ လက္မထိ အျမင့္ရွိတတ္ၾကသည္။ ထို စက္ဘီးမ်ိဳးကို စီးတတ္ရန္မွာ အေလ့အက်င့္ မ်ားစြာလိုသည့္အျပင္ အထိန္း ရလည္း ခက္ေသာေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားေလသည္။

၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ျပည္၌ သံတာယာမ်ားအစား ရာဘာ တာယာမ်ားကို စတင္ သုံးစြဲလာၾက၏။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ အ႐ြယ္တူညီ ေသာ ႏွစ္ဘီးတပ္စက္ဘီးကို ေရွးဦးစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေဘာင္မွာလည္း ယခင္ စက္ဘီးမ်ား၏ ေဘာင္ထက္ နိမ့္၍ က်ယ္ျပန္႔ေလသည္။ ေျခနင္းကိုလည္း ေရွ႕ဘီးတြင္ မဟုတ္ဘဲ ဘီးႏွစ္ခုစပ္ၾကားတြင္ ေခြးသြားစိတ္ဘီးတစ္ခု၌ တပ္ဆင္ထား၍ ေနာက္ဘီး ဝင္႐ိုးသို႔ သံႀကိဳးတစ္ခုျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားေလ သည္။ နင္းလိုက္သည့္အခါ စက္ဘီးသည္ ေနာက္ဘီး၏အား ျဖင့္ လိမ့္ရ၏။ ထိုစက္ဘီးမွာ ယခုေခတ္သုံး စက္ဘီးမ်ား၏ သေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္တြင္ကား သံလုံးငယ္ ဘယ္ရင္ကေလးမ်ားကို မပြန္းေအာင္ ထည့္ျခင္း၊ စပရင္ခံ သားေရထိုင္ခံမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း အစရွိေသာ ျပဳျပင္ခ်က္မ်ားကို တစ္စတစ္စ ျပဳလုပ္လာၾကၿပီးလၽွင္ ေနာက္ဆုံး ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေရာ္ဗာတိုင္ယာမ်ားအစား ေလလုံးတိုင္ယာမ်ားကို ေျပာင္း လဲ တပ္ဆင္လိုက္ေသာအခါ ယခုေခတ္သုံးစက္ဘီး၏ အသြင္ အျပင္သို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။

စက္ဘီးလုပ္ငန္းသည္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္မွ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ ၿပိဳင္ဘီးမ်ားမွာ သာမန္စက္ဘီး၏ အေလးခ်ိန္ ထက္ဝက္သာ ရွိေလသည္။ ေဘာင္မ်ားႏွင့္ ႐ႊံ႕ကာမ်ားကို လြန္စြာေပါ့ပါးေသာ က႐ိုမီယမ္ (ေခၚ) သတၱဳတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ လက္ကိုင္မွာ ႏြားခ်ိဳ ကုပ္ကဲ့သို႔ ေအာက္ဖက္သို႔ ေကာက္ထားေလသည္။ စီးနင္းရာတြင္ သာမန္စက္ဘီးမ်ားထက္ သုံးေလးဆပို၍ လ်င္ျမန္ေစရန္ အတူးဂီယာေခၚ ေခြးသြားစိတ္ဘီးတစ္ခုကို ေနာက္ ဘီးဝင္႐ိုးတြင္ တပ္ဆင္ထားေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္ဘီးကို အေႏွးယာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

စက္ဘီးကို ၁၉ရာစုတြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး အခုအခါ တကမၻာလုံးတြင္ အစင္းေပါင္း သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဒသ အမ်ားစုတို႔တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိက အသုံးျပဳၾကသည္။ စက္ဘီးမ်ားကို အပန္းေျဖျခင္းတြင္ အသုံးျပဳရာတြင္လည္း ေခတ္စားၿပီး ကေလးမ်ား၏ ကစားစရာ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး အေထာက္အကူပစၥည္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲဌာနတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ စာႏွင့္ ပါဆယ္ပစၥည္းပို႔ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အားကစား ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတြင္ လည္းေကာင္း အသုံးျပဳၾကေသးသည္။

စက္ဘီးနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ စိတ္၀င္စားစရာ အခ်ဳိ႕

စက္ဘီးေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး စက္ဘီးကို ျပင္သစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေခတ္စက္ဘီးမ်ား၏ ဒီဇုိင္းကို အဂၤလန္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ႏွစ္စဥ္ စက္ဘီးေပါင္း သန္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။

Boneshaker ဟုေခၚေသာ စက္ဘီးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္အေနျဖင့္ ၁၈၆၈ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ပါရီၿမဳိ႕တြင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁၇၆ေပါင္ရွိသည့္စက္ဘီးမ်ားျဖစ္သည္။

ပထမဆုံးစက္ဘီးေပၚေပါက္ၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔မွ တရုတ္ျပည္သုိ႔ စက္ဘီးေရာက္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ စက္ဘီးေပါင္း သန္း ၅၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

သြားလာေရးအတြက္ အဂၤလန္က စက္ဘီးကုိ ၅% ခန္႔အသုံးျပဳသည္။ အေမရိကန္တုိ႔တြင္မူ ၁% ပင္မရွိေသာ္လည္း နယ္သာလန္ ၃၀% က မူ စက္ဘီးကို အသုံးျပဳသည္။

နယ္သာလန္သည္ စက္ဘီးအစီးဆုံးႏုိင္ငံဟု ဆုိႏုိင္သည္။ လူ ၈ ေယာက္တြင္ ၇ေယာက္မွာ ကုိယ္ပုိင္စက္ဘီးရွိၾကသည္။

စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ စက္ဘီးတစ္စီး၏ အျမန္ဆုံးႏႈန္းမွာ ၁နာရီ ၈၃ မုိင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔နာမည္အႀကီးဆုံး စက္ဘီးတံဆိပ္ျဖစ္သည့္ BMX ဘီးမ်ားကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္မွ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားအတြက္ ေစ်းေပါေပါ နွင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔နာမည္အႀကီးဆုံး စက္ဘီးၿပဳိင္ပြဲမွာ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အနီးအနားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ Tour de France ၿပုိင္ပြဲျဖစ္သည္။ ၂၁ရက္မွ ၂၃ရက္ၾကာ ၿပဳိင္ဆုိင္ရသည့္ ထုိပြဲကို ကမာၻအရပ္ရပ္မွ စက္ဘီးခ်န္ပီယံမ်ား လာေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကၿပီး ပထမဆုမွာ ယူရုိ ၅သိန္း ျဖစ္သည္။

စက္ဘီးကုိ Bicycle ဟုေခၚသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ ျပင္သစ္စကားလုံး bicyclette မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစဦးပုိင္းစက္ဘီးမ်ားကို Bicycle ဟု မေခၚပဲ velocipede ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

Myanmar Wikipedia
Amazing facts of Bicycle

Leave a Reply