စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ကိန္းဂဏန္း ၁၀ ခု ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားတိုင္းနီးပါးက ေန႕စဥ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သေကၤတမ်ားသည္ စိတ္၀င္ စားဖြယ္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ကိန္းမ်ားသည္ေရတြက္မႈအျဖစ္ သုံးစြဲသည့္ ယူနစ္ တစ္ရပ္သာျဖစ္သာမက အျခားထူးျခားေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ၾကေပသည္။

ကိန္းမ်ားကိုစတင္သုံးစြဲခဲ့ၾကစဥ္က အာေရဗ် ကိန္းဂဏန္းစနစ္၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဟိႏၵဴ အာေရဗ် ကိန္းဂဏန္းစနစ္ အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုတီထြင္ခဲ့သည့္ ေနရာသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ မူလ မွည့္ ေခၚခဲ့သည့္ အာေရဗ်ကိန္းဟူေသာအမည္သည္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိခဲ့ေခ်။ သို႕ေသာ္လည္းဥေရာပတိုက္သားမ်ားက ကိန္းမ်ားကို အာရပ္ မ်ားက တီထြင္ခဲ့သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကရာမွ အာေရဗ် နံပါတ္မ်ားဟုသာေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ကိန္းဂဏန္းသည္ နံပါတ္အစဥ္ တန္းမရွိခဲ့ေခ်။

၁၀။ ဘီလီယံ (Billion)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဘီလီယံဟူသည့္ ကိန္းကို ၁ ဂဏန္းေနာက္တြင္ သုညကိုးလုံးပါရွိေသာ သန္းေပါင္း ၁၀၀၀(၁ေထာင္) ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄၀၀ က ဘီလီယံယူသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးထြက္ရွိခဲ့သည္။ ပထမအဓိပၸာယ္သည္ လက္ရွိသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ၁ ဂဏန္းေနာက္မွ သုည ၉ လုံးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဓိပၸာယ္တြင္ ယခုအခါတြင္ ထရီလီယံဟုေခၚဆိုသည့္ ၁ ေနာက္၌ သုည ၁၂ လုံးပါရွိေသာကိန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘီလီယံဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္အၾကားတူညီျခင္းမရွိဘဲ အေမရိကန္က တစ္ ဘီလီယံသည္ သန္း ၁၀၀၀ ဟုသတ္မွတ္၍ ၿဗိတိန္က တစ္ဘီလီယံသည္ သန္းေပါင္းတစ္သန္းဟုသတ္မွတ္ကာ သန္း ၁၀၀၀ ကို Milliard ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထရီလီယံဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကိုအေမရိကန္က ၁ ေနာက္တြင္သုည ၁၂ လုံးပါရွိသည့္ ကိန္းဟုသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္က ၁ ေနာက္တြင္သုည ၁၈ လုံးပါရွိသည့္ကိန္းဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္သည္ ဘီလီယံႏွင့္ ထရီလီယံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ သုံးစြဲေနသည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

၉။ ေလးဆယ္ ကိန္းဂဏန္း(40)

၄၀ ဟူသည့္ ကိန္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Forty ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕သည္ပင္ ၄၀ ကို Fourty ဟု စာလုံးေပါင္းၾကသည္။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား၌ ကိန္းဂဏန္း ၄၀ ကို အမည္ေခၚေ၀ၚမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးေနၾကကာ အခ်ိဳ႕က u ကို ထည့္၍ အခ်ိဳ႕က ထည့္သြင္းျခင္းမရွိေခ်။အဂၤလိပ္အမ်ားစုက အဂၤလိပ္စကားလုံး Forty သည္ Four မွ ဆင္းသက္ လာသည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ u ထည့္သြင္းေရးသား ျခင္းကို မမွားယြင္းဟု ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

အမွန္စင္စစ္တြင္ Forty သည္ Four မွ ဆင္းသက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရွးသုံးအဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ Feowertig မွ ဆင္းသက္ လာကာ Feower သည္ ၄ ျဖစ္၍ tig သည္ ၁၀ ကိန္းမ်ားစုေပါင္းထားျခင္းဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Feowertig သည္ ၄၀ ျဖစ္၍ Feower သည္ ၄ ဂဏန္းအျဖစ္ အသုံးတြင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၁၅ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစုအတြင္း၌ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ သရ ေျပာင္း လဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ သရသံမ်ားေပ်ာက္ကာ အသံထြက္မ်ားေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ၁၆ ရာစုတြင္ Forty ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္း ပထမဆုံးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ Forty ကို တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ၾက သျဖင့္ Fourty ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္။

၈။ သန္းဂဏန္း Million

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ Million ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို ၁၄ ရာစုတြင္စတင္သုံးစြဲခဲ့သည္။ယင္းေ၀ါဟာရသည္ ေရွးသုံး ျပင္သစ္ million ႏွင့္ အီတလီ ေ၀ါဟာရ millione တို႕မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုလုံး သည္ ေထာင္ဂဏန္း ဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ဂရိစကား mille မွ ဆင္းသက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတြင္ မီလီယံ ဟူသည့္ စကားလုံးသည္ အသုံးျပဳရန္ မလိုအပ္ခဲ့သျဖင့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေခ်။ ထိုစဥ္က မည္သူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ မည္သည့္ အရာကိုမွ သန္း ဂဏန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယင္းေ၀ါဟာရကို သုံးစြဲရန္ မလိုအပ္ခဲ့ေခ်။

သို႕ေသာ္ လူအမ်ားက သန္းဂဏန္းအထိ ေရတြက္လာႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ကာအဂၤလိပ္စာတြင္ အျမင့္ဆုံး ကိန္းဂဏန္းအေခၚအေ၀ၚ ေထာင္ဂဏန္းကို þusend ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ယင္း၏ အဓိပၸာယ္သည္ၾကီးမား ေသာ ေထာင္ဂဏန္းျဖစ္သည္။ေရွးသုံးျပင္သစ္စကား million ကို အဂၤလိပ္စာလုံးအျဖစ္ မေမြးစားမီအခ်ိန္အထိ တစ္သန္းကို Þusendþusend (thousand thousand) (ေထာင္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္း) ဟု သုံးစြဲခဲ့ၾကေပသည္။

၇။ Googol

ဂူဂို (googol) သည္ ၁ ေနာက္တြင္ သုည အလုံး ၁၀၀ ပါေသာ ကိန္းျဖစ္သည္။ ယေန႕ ကမၻာတစ္၀န္း အသုံးျပဳေနသည့္ Google ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ BackRub ဟု သိရွိခဲ့ၾကသည္။ Google ကို ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားနက္တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ Larry Page သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ရွာေဖြမႈ နည္းစနစ္အတြက္ အမည္ေပးရန္ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ခဲ့ရာ မိတ္ေဆြတစ္ ဦး ျဖစ္သူ Sean Anderson က ၁ ဂဏန္းေနာက္တြင္ သုည အလုံး ၁၀၀ ပါ၀င္သည့္ Googo ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ Googolplex ဟု အမည္ေပးရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။  လာရီက Googol ဟူသည့္ စကားလုံးကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့သျဖင့္ အင္တာနက္တြင္ Googolplex.com ရွိ မရွိ ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ Googol အစား Google ဟု မွားယြင္းေရးသားမိရာမွ ယင္းစကားလုံးကို သေဘာက်ခဲ့ၿပီး Google ဟူသည့္ စကားလုံးေမြးဖြားလာခဲ့ရေပသည္။

အမ်ားမသိေသးသည့္ အခ်က္မွာ googol ႏွင့္ googolplex စကားလုံးႏွစ္ခုကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ အသက္ ကိုးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္က တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကေလး အမည္သည္ Milton Sirotta ျဖစ္ၿပီး သခ်ၤာပညာရွင္ Edward Kasner ၏ တူျဖစ္သည္။ Edward Kasner က တူျဖစ္သူအား ၁ ေနာက္တြင္သုည အလုံး ၁၀၀ ပါေသာ ကိန္းကို မည္သို႕ ေခၚမည္နည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာမွ ယင္းစကားလုံးႏွစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

Sirotta က ၁ ေနာက္တြင္သုည အလုံး ၁၀၀ ပါသည့္ကိန္းသည္ googol ျဖစ္ၿပီး ၁ ေနာက္တြင္သုညကို လက္ေညာင္းေအာင္ေရးရသည့္ကိန္းသည္ googolplex ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဦးေလးျဖစ္သူက Googolplex သည္ ၁ ေနာက္တြင္ googol သုညမ်ား ပါ၀င္သည့္ ကိန္းဟု သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

၆။ ပိုင္ pi

သခ်ၤာ ပညာရပ္ အသုံးအႏႈန္းပိုင္သည္ စက္၀ိုင္းတစ္ခု၏ အ၀န္းႏွင့္ အခ်င္း အခ်ိဳးက်သည့္ ပုံေသကိန္းျဖစ္ကာ ၃ ဒသမ ၁၄၂ ဟု တန္ဘိုး သတ္မွတ္သည္။သို႕ေသာ္ ပိုင္၏ တန္ဘိုးသည္ ပေဟဠိဆန္ခဲ့ကာ လူအမ်ားက ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ပိုင္ကို စိတ္၀င္ စားခဲ့ၾကသည္။

ေရွးေဟာင္း ေဘဘီလုံသားမ်ားက ပိုင္၏ တန္ဘိုးကို ၃ ဒသမ ၁၂၅ ဟု သတ္မွတ္၍ အီဂ်စ္တို႕က ၃ ဒသမ ၁၆ ဟု ခန္႕ မွန္းခဲ့သည္။အာခိမိဒီသည္ ပိုင္၏ တန္ဘိုးကို ပထမဆုံး အတိအက် ခန္႕မွန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပိုင္သည္ ၃ ဒသမ ၁၄၀၈ ႏွင့္ ၃ ဒသမ ၁၄၂၆၅ အၾကားရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ William Shanks သည္ ပိုင္၏ တန္ဘိုးကို ဂဏန္း ၇၀၇ လုံးအထိ တြက္ ခ်က္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၅၂၇ လုံးအထိသာ မွန္ကန္ခဲ့သည္။ Ferguson သည္၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ပိုင္တန္ဘိုးကို ဂဏန္း ၆၂၀ အထိ ႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂဏန္း ၇၁၀ အထိ တြက္ခ်က္ျပခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္မူ Takahashi Kanada သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကိန္းအလုံးေပါင္း၂၀၆ ၁၅၈ ၄၃၀ ၀၀၀ ပါ၀င္သည္အထိ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ပို၍ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည္ကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပိုင္၏ တန္ဘိုးကို ၁၀ ထရီလီယံအထိ တြက္ ခ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က ပိုင္ကို ၃ ဒသမ ၂ ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

စက္၀ိုင္း တစ္ခု၏ဧရိယာကို ေပတံတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ စက္၀ိုင္းဆြဲကြန္ပါတစ္ခုကို အသုံးျပဳကာ ရွာေဖြႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အယူအဆျဖင့္ စက္၀ိုင္းပတ္လည္တြင္ စတုရန္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲ၍ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။ သခ်ၤာပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းနည္းျဖင့္ အေျဖမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း Edward Goodwin သည္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ ေတြ႕ ရွိ မႈကို မူပိုင္ ခြင့္ျပဳလုပ္ကာ ယင္းနည္းကို သိရွိလိုသူမ်ားထံမွ မူပိုင္ေၾကးေတာင္းခံခဲ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈကိုဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႕ ပိုင္တြက္နည္းကို အခမဲ့ ေပးခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ေဂၚဒြင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ပိုင္တန္ဘိုး ၃ ဒသမ ၂ သည္ အတိအက် မွန္ကန္မႈ မရွိဘဲ အင္ဒီယာနာ ျပည္နယ္ တြင္ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္ခဲ့ျခင္းသည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ပါဂ်ဴးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ C.A. Waldo က တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

၅။ သုည Zero

ဆူမာရီယမ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀၀ အတြင္း သုညဟူသည့္ ကိန္းကို ပထမဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕သည္ သုညကို မည္သည့္ တန္ဘိုးမွ မရွိေသာ ကိန္းအျဖစ္ သုံးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိန္းတစ္လုံး၏ ေနာက္တြင္ထည့္ကာ ဆယ္ ဂဏန္း၊ရာဂဏန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သုံးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသုည ကို ႏွစ္ၾကိမ္တီထြင္ခဲ့ရာ၌ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၄၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၃၀၀ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ ေဘဘီလုံတို႕က ဦးစြာတီထြင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစဥ္က သုညကို ဂဏန္းတစ္လုံးအျဖစ္ အျပည့္အ၀ မသုံးဘဲ မည္ သည့္ အရာမွ မရွိသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္မာယာလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ပထမရာစု အနည္းငယ္တြင္ သုညကို တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။

သုညကို ကိန္းတစ္လုံးအျဖစ္ ငါးရာစုတြင္ ပထမဆုံးစတင္အသုံးျပဳခဲ့သူသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ သခ်ၤာပညာရွင္ Brahmagupta ျဖစ္သည္။ သူသည္ သုညကို အစက္ တစ္စက္အျဖစ္ အျခားကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ေအဒီ ၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ သုညကို ကိန္းတစ္လုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ သကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္၀န္းက်င္တြင္ အီတလီ သခ်ၤာပညာရွင္ Fibonacci သည္ ဥေရာပ၌ သုညကို အာေရဗ် ကိန္းမ်ားႏွင့္ အတူ သုံးစြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ သုညသည္ တရား၀င္ ကိန္းတစ္လုံး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ဥေရာပတိုက္မွ အစိုးရ အမ်ားစုက အာေရဗ် ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မသုံးစြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမာန္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတြင္မ်ားစြာ လိုအပ္သည့္ သုညကို လက္ခံ၍ ၀ွက္ကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ သုံးစြဲ ခဲ့ၾက သည္။ယင္းသို႕ သုံးစြဲျခင္းသည္ သုည(Cipher) ၏ မူလဇစ္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

၄။ Belphegor သုဒၶကိန္း Belphegor’s Prime

သခ်ၤာဘာသာရပ္တြင္သုဒၶကိန္းသည္ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၁၉ အစရွိသည့္ ဆခြဲကိန္းခြဲ၍ မရသည့္ ကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ Belphegor သုဒၶကိန္းသည္ ၁ ေနာက္တြင္ သုည ၁၃ လုံး၊ေျခာက္သုံးလုံး၊သုည ၁၃ လုံးဆက္လ်က္ ၁ ျဖင့္ ဆုံးသည့္ ကိန္းျဖစ္သည္။ (၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၆၆ ၆၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၁)

Belphegor ကိန္း သည္ အလြန္ပင္ရွည္လ်ားလွေသာ္လည္း ၁ ႏွင့္ ယင္းကိန္းကိုယ္တိုင္မွလြဲ၍မည္သည့္ ကိန္းႏွင့္မွ် စား ၍ မျပတ္သည့္ ကိန္းတစ္လုံးျဖစ္သည္။ပို၍ ထူးျခားေနသည္မွာ ယင္းကိန္းသည္ အဂၤလိပ္စကားလုံးမ်ားတြင္ရွိသည့္ ေနာက္မွျပန္ဖတ္ လွ်င္ ေရွ႕မွစဖတ္သည့္ စာလုံးကိုပင္ ျပန္လည္ရရွိသည့္ palindrome ကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။ Belphegor ၏ သုဒၶကိန္း ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၆၆ ၆၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၁ ကို ေနာက္မွ ျပန္ဖတ္၊ ျပန္ေရးလွ်င္လည္း ယင္းကိန္းကိုသာ ျပန္လည္ရရွိ သည္။ ထို႕အျပင္ မေကာင္းဆိုး၀ါး ကိန္းတစ္ခုဟု ယူဆၾကသည့္ ၆၆၆ သည္ သုဒၶကိန္း၏ အလယ္တည့္တည့္တြင္ပါရွိေနသည္။

Belphegor ၏ သုဒၶကိန္းတြင္ ကိန္း ၃၁ လုံးပါရွိေနရာ ဥေရာပတြင္ ကံမေကာင္းေသာ နံပါတ္ဟု ယူဆၾကသည့္ ၁၃ ဂဏန္း၏ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။  Belphegor သုဒၶကိန္းကို သုဒၶကိန္းသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အထူးစိတ္၀င္စားသူ Harvey Dubner ကရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ Harvey Dubner သည္ သုဒၶကိန္းမ်ားသည္ ၁၆၆၁ ကဲ့သို႕ ေရွ႕ျပန္ ေနာက္ျပန္ဖတ္၍ရသည့္ ကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိန္း မ်ားအလယ္တြင္ ၁၃ ၊ ၄၂၊ ၅၀၆၊ ၆၀၈၊ ၂၄၇၂၊ ၂၆၂၃ ႏွင့္ သုညမ်ား ပါရွိေနၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ Belphegor သုဒၶကိန္း ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Belphegor သုဒၶကိန္းတြင္ အစ ၁ ၏ ေနာက္ႏွင့္အဆုံး ၁ ၏ ေရွ႕တြင္ သုည ၁၃ လုံးစီရွိကာ အလယ္တြင္ ၆၆၆ ပါရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းသုဒၶကိန္းကို သခ်ၤာပညာရွင္ Cliff Pickover က ၆၆၆ ပါ၀င္သည့္ ငရဲမင္းသား(prince of Hell) ကိန္းဟု တင္စားေခၚဆိုခဲ့သည္။

၃။ ၅၀၄၀

၅၀၄၀ သည္ သာမာန္ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းဂရိ ပညာရွင္ ပေလတိုးက ျပည့္စုံေသာ ကိန္း တစ္လုံးဟု ယူဆခဲ့သည္။ ၅၀၄၀သည္ သုဒၶကိန္း ႏွင့္ သုဒၶကိန္းမဟုတ္သည့္ ကိန္းမ်ားကို စုစည္းထားသည့္ သုဒၶကိန္းမဟုတ္ေသာ ဂဏန္းတစ္လုံးျဖစ္ကာ ၅၀၄၀ ကို သုညၾကြင္းရန္စားႏိုင္သည့္ ကိန္း အလုံး ၆၀ ရွိသည္။

ပေလးတိုးသည္ ၅၀၄၀ ကို ၿပီးျပည့္စုံေသာ ကိန္းဟု ယူဆကာ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုကို လူဦးေရ ၅၀၄၀ ျဖင့္ ထူေထာင္သင့္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၅၀၄၀ ကိန္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ၿမိဳ႕ကြက္ ၅၀၄၀ ရိုက္၍ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား ၅၀၄၀ ကို ေ၀ခြဲေပးရန္အဆိုျပဳခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ေရွးေဟာင္းဂရိေခတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်းကၽြန္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ဟု အသိအမွတ္မျပဳသျဖင့္ ယင္းၿမိဳ႕၏လူဦးေရသည္ ၅၀၄၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ေျမကြက္မ်ားကို ခြဲစိတ္ျခင္းကို ဟန္႕ တား ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးကြယ္လြန္တိုင္း သူပိုင္ေျမကြက္ကို ႀကိဳတင္ေပးထားသည့္ သားတစ္ဦးတည္းကသာ ယင္းေျမကြက္ကို ဆက္ခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ သည္။ သားမရွိသူမ်ားသည္ မိမိသမီးမ်ား၏ ခင္ပြန္းမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေပးရန္လည္း သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ ပေလးတိုးသည္ ၿမိဳ႕သားမ်ားကို ကေလးမ်ား အမ်ားအျပားမယူရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ကာ ကေလး ေမြးဖြားမႈမ်ားျပားလာပါက အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႕ ပို႕မည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

၂။ ၆၆၆

က်မ္းစာမ်ားအရ ကမၻာႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ားတြင္ ကမၻာၾကီးအားအုပ္စိုးမည့္ မိစၦာနတ္ဆိုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိန္းဂဏန္းသည္ ၆၆၆ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ စာအုပ္အပိုင္းအစမ်ားတြင္ မိစၦာ နတ္ဆိုး၏ နံပါတ္ကို ၆၆၆ အစား ၆၁၆ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သုံးရာစုႏွစ္အကုန္တြင္ ဂရိဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ယင္းစာအုပ္ကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ရရွိခဲ့ၿပီး သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆုံး က်န္ရွိေနသည့္ စာအုပ္အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ Satan ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ Peter Gilmore က ယင္းတို႕၏ သာသနာေတာ္က ၆၆၆ ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ အကယ္၍ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ၆၁၆ ကို လက္ခံၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၆၆၆ ကို ေျပာင္းလဲရန္ ေႏွာင့္ေႏွမည္မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။

၁။ ၁၀၀

လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားက ၁၀၀ ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရ Hundred သည္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိခဲ့သည္။ တစ္မ်ိဳးသည္ လက္ရွိ သုံး စြဲေနသည္ အဓိပၸာယ္ ၁၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Hundrath ဟုေခၚသည့္ ၁၂၀ ျဖစ္သည္။၁၀၀ ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရသို႕ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၂၀ ဟူ၍ ရႈပ္ေထြးခဲ့သျဖင့္ ၁၀၀ ကို new hundred၊ ၁၂၀ ကို old hundred ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကာလၾကာရွည္လာခ်ိန္တြင္ old hundred ဟူသည့္ ၁၂၀ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ ေပသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေရတြက္ရသည့္ ကိန္းဂဏန္းအသစ္ကို တီထြင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း သိပၸံတြက္ခ်က္မႈဆိုင္ရာ ကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေနၾကဆဲျဖစ္သျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ကိန္းသစ္မ်ား ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကရေပသည္။

ကိုးကား
Top 10 Numbers With Very Interesting Histories

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply