နာဂလူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

နာဂလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂေတာင္တန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ နာဂလူမ်ဳိးသည္ တစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။ ၎တို႔ေနထိုင္ရာေဒသ၏ ပထဝီဝင္အေနအထားကိုလိုက္၍ စကားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားမွာ အနည္းငယ္စီ ကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။ နာဂလူဦးေရ စုစုေပါင္း ၂သန္းခန္႔ရွိၿပီး ၁.၈၅သန္း သည္ အိႏၵိယ မဏိပူရ ၊ အာသံ ႏွင့္ အ႐ုနခ်ယ္ ပရာဒက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ေနထုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သူဦးေရမွာ ၁သိန္းခြဲခန္႔ ရွိသည္။

ထင္ရွားေသာ နာဂအမ်ဳိးစုမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္ရွိ နာဂေတာင္တန္းတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာ ေနာက္ေကာ္နာဂ၊ ထန္ဂန္နာဂ၊ ေဟၿမဲ နာဂ၊ ရန္ပန္နာဂ၊ တန္ခူးနာဂ၊ ပါရာနာဂ၊ ေခါင္ဆိုင္နာဂ၊ ရာရာနာဂ၊ ရာစာနာဂႏွင့္ မက္ဝဲယားနာဂမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အာသံ နယ္ဘက္ရွိ နာဂေတာင္တန္းတြင္မူ အန္ဂါမီ နာဂ၊ ကြန္ယက္နာဂ၊ ေအအိုနာဂ၊ ကာလ ယိုကန္ဂ်ဴနာဂ၊ လိုတာနာဂ၊ ဆန္တန္နာဂ၊ ဆီမာနာဂ စသည္တို႔မွာ ထင္ရွားသည္။ ေနာက္ေကာ္ႏွင့္ ထန္ဂန္နာဂတို႔သည္ နမ္း ခ်ာရင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚရွိ ဟိန္ဆမ္ ႏွင့္ ေကာင္းဟိန္ရြာမ်ားအနီး ေတာင္ေျခ တစ္ဝိုက္တြင္ေနထိုင္၍ ေအးခ်မ္းေဖာ္ေရြေသာ စိတ္ထားရွိၾကသည္။ နန္းဖြတ္ခါေခ်ာင္းအနီး တြင္ ေဟၿမဲနာဂ၊ ရန္ပန္နာဂ၊ ရာရာႏွင့္ ရာစာ နာဂမ်ား ရြာတည္၍ ေနထိုင္ၾကေပသည္။ ရန္ပန္နာဂတို႔သည္ နာဂေတာင္တန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္အစြန္းဆံုး၌လည္း ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔သည္ ဝမ္းဗိုက္တြင္ ႀကိမ္ေခြမ်ား စြပ္ထားေလ့ရွိသည္။

တန္ခူးနာဂ၊ ပါရာနာဂႏွင့္ ေခါင္ဆိုင္ နာဂတို႔မွာ ဆုမၼရာနယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ တန္ခူးနာဂမ်ားမွာ ထိုေဒသတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ရြာ ၁၈ ရြာမွ်ပင္ ရွိသည္။ လီဆိုင္အနီးတြင္ ပါရာနာဂရြာ သံုးရြာခန္႔ ရွိသည္။ လီဆိုင္ႏွင့္ ၁ဝ မိုင္အကြာ၌ ယီဒုန္၊ ဒင္ဝရင္းႏွင့္ ခ်ီရာနာဂရြာမ်ားရွိသည္။ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသႏွင့္ စန္ပန္ဗြမ္ ေတာင္ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌လည္း နာဂလူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရသည္။ စာရာေမထိ ေတာင္တစ္ဝိုက္တြင္ မက္ဝဲယားရြာ တစ္ရြာ၊ ထန္ရြာ ႏွစ္ရြာ၊ ထန္မုန္ရြာ တစ္ရြာတို႔မွာ အႀကီးဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ နာဂေတာင္တန္း အလယ္ခန္႔ အာသံနယ္ႏွင့္နီးကပ္ေသာ အပိုင္းတြင္ ပုန္ညိဳနာဂ၊ ေဇာ္ေလာနာဂ၊ ဇက္ပေလာ္နာဂႏွင့္ ဝီလမ္နာဂမ်ား ေနထိုင္ ၾကသည္။

အာသံနယ္ရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ အန္ဂါမီနာဂမ်ား ရြာဖြဲ႕၍ေနၾကေပသည္။ ရြာတည္ပံုမွာ ေတာင္ကုန္းေပၚ၌ အဆင့္ဆင့္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ တစ္ေျပးညီတည္းမရွိဘဲ ျမင့္ျမင့္တည္ရွိၾကသည္။ ရြာကိုပတ္လိုလွ်င္ ေလွကားထစ္တက္ရသကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ တက္သြားရသည္။ အိမ္မ်ားေပၚတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြား တိရစၧာန္ပံုမ်ား၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမတို႔၏ပံုမ်ား ကို ပန္းပုထြင္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ သည္။ သစ္သားေအာ္လန္မ်ား တပ္ထားေသာ အိမ္ဆိုလွ်င္ အလွဴပြဲႀကီးမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရ အမႈထမ္းဝတ္ေသာ ဝတ္႐ုံနီမ်ား ၿခံဳထားၾက သည္။

ကိုယ္ေပၚတြင္ ႐ုိးရာအလိုက္ ခါးတြင္ ႀကိမ္ေခြႏွင့္ အနက္ေရာင္ပိတ္စငယ္တစ္ခုကို အရွက္လံု႐ုံမွ် ဝတ္ဆင္ထားျခင္းရွိသည္။ မိန္းမမ်ားမွာ အျပာေရာင္အက်ႌ ဝတ္သည္။ မြန္ဂိုလူမ်ဳိးႏွင့္ဆင္ဆင္တူ၍ မ်က္ႏွာဝိုင္း သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အပ်ဳိဆိုလွ်င္ ဆံပင္အရွည္မထား ကတံုးနီးပါးခန္႔ ရိတ္ထား သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳမွသာလွ်င္ ဆံပင္ အရွည္ခံရသည္။ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ေျခေထာက္ႏွင့္ ခါးတြင္ ႀကိမ္ကြင္းမ်ား ဆင္ယင္သည္။ နားေပါက္၌ ျခည္မွ်င္စမ်ား သြင္းထားသည္။ ပုတီးကံုးမ်ား၊ ခ႐ုခြံမ်ားကို က်ား၊ မ တပ္မက္စြဲလမ္းစြာ ဆင္ယင္ၾကသည္။ ခိုႏိုမာနာဂမ်ားသည္ အန္ဂါမီနာဂမ်ားအတြက္ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္၊ လက္ဝတ္ ရတနာမ်ားလုပ္၍ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ကြန္ယက္နာဂလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ရြာအမ်ား အျပားပင္တည္၍ ေနထိုင္ၾကရာ ဝက္ခ်င္းရြာရွိ ကြန္ယက္နာဂမ်ားမွာ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ သည္။ အရပ္အေမာင္း၊ ကာယဗလ အခ်ဳိးက် ေျပျပစ္သည္။ ဆံပင္ကို အတိုထားသည္။ နားေပါက္၌ ပန္းပြင့္မ်ား ပန္ေလ့ရွိသည္။ ဝါခ်ည္ျဖင့္ အဝတ္ရက္၍ နံငယ္ပိုင္းမွ်သာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဖ်ာရက္၍ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္သည္။ ခါးတြင္ ႀကိမ္ေခြမွ်သာ ပတ္ထားသည္။ ရွီအြန္ရြာရွိ ကြန္ယက္မ်ားသည္ ဝက္ခ်င္းရြာမွ ကြန္ယက္ မ်ားႏွင့္ စကားမတူေပ။ ေယာက္်ားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာတြင္ ပါးရဲထိုးသည္။ ဆံရွည္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူသည္။

ဆံပင္ကို ေနာက္တြဲထံုးေလ့ ရွိသည္။ မိန္းမမ်ားမွာ လက္တစ္ဝါးခန္႔ အဝတ္စငယ္ကိုသာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အိုတင္ရြာမွ ကြန္ယက္မ်ားမွာ ၁၅ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္အထိ မည္သည့္အဝတ္မွ် မဝတ္ၾက ေပ။ ထိုအရြယ္မွေက်ာ္လြန္မွသာ လက္တစ္ဝါး ခန္႔သာ ဝတ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို မိဘမ်ားက လက္မထပ္ေစလိုေသးေၾကာင္းကို ခဲနားဆြဲကာ ဝတ္ဆင္ထားက သိသာႏိုင္သည္။ လက္ထပ္ ရန္ သေဘာတူပါက ေၾကးနားဆြဲ ဆင္ေပးၾက သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စုတူခ်င္း လက္မထပ္ရေပ။

နာဂေတာင္တန္းရွိ ဟဲလီဖုန္ေတာင္၌ ဆီမာနာဂ၊ ဆန္တန္နာဂ၊ ရန္ဂမာနာဂ၊ ဟိုလုန္ဂါနာဂတို႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ နာဂ တစ္မ်ဳိးလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ပါက ႐ုပ္ရည္မွာ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အလြန္တူသည္။ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္ ေတာင့္တင္း၍ အရပ္ျမင့္သည္။ မိန္းမမ်ားသည္လည္း ေယာက္်ားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာယဗလ အခ်ဳိးက်ေျပျပစ္သည္။

ေယာက္်ားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သန္မာထြားက်ဳိင္း သည္။ နာဂတို႔၏ အလုပ္အကိုင္မွာ မိုးအခါ တြင္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိး၏။ ေတာင္ယာ ရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ အိမ္မိုးရန္၊ အိမ္ျပင္ရန္ အတြက္ သစ္၊ ဝါးခုတ္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း မွာ ေရႏွင့္ ထင္း သယ္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။ နာဂတို႔၏အိမ္မွာ တဲတန္းရွည္ ေျမစိုက္ အမိုး ကုပ္ကုပ္ႏွင့္ တိုးလွ်ဳိတံခါးေပါက္ ေဖာက္ထား သည္။ အိမ္အမိုးကို ထန္းလက္၊ အုန္းလက္ စသည့္ အလက္မ်ား မိုးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္ျပားမ်ားျဖင့္ အိမ္အမိုး မိုးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တဲ၏အလယ္ တစ္ေနရာတြင္ ေျမႀကီးမ်ားကို ေဘာင္ခတ္၍ ထည့္ထားၿပီးလွ်င္ မီးဖို သံုး၊ ေလးဖိုမွ် ျပဳလုပ္ၿပီး မီးအၿမဲထည့္ထားသည္။ အိပ္ရာအတြက္ ခုတင္သဖြယ္ အိပ္စင္ျမင့္ျမင့္လုပ္၍ ေအာက္မွ မီးဖို ဖိုထားသည္။ အိပ္စင္တစ္ခုလွ်င္ မီးဖို တစ္ခု ရွိၿမဲျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တဲ မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။

ရြာမ်ားမွာ ေရတံခြန္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ တည္ရွိေလ့ရွိသည္။ ရြာတိုင္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံဇရပ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ေယာက္်ားေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ေဂဟာမ်ား ထားေလ့ရွိသည္။ အတိုင္ပင္ခံဇရပ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးအုပ္စုအလိုက္ သီးျခားေဆာက္ေလ့ရွိ သည္။ တစ္ေဆာင္ႏွင့္တစ္ေဆာင္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ ေလ့ရွိသည္။ ထိုဇရပ္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားမ်ား စုေဝး၍ ရပ္မႈရြာမႈကိစၥအရပ္ရပ္ကို နံနက္တိုင္း ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ လယ္ကြင္းသို႔ ဆင္းၾကသည္။ ဇရပ္တြင္ ကုလားတက္သဖြယ္ သစ္သားကိုထြင္း၍ လုပ္ ထားေသာ စည္ႀကီးမ်ားရွိသည္။ အဝအက်ယ္ မွာ ၁၂ လက္မမွ ၁၈ လက္မခန္႔အထိရွိ၍ က်ည္ေပြ႕သဖြယ္ တုတ္တံျဖင့္ ထုႏွက္ရသည္။ ရန္သူလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းသာေသာ အထိမ္း အမွတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စည္ကို ထုႏွက္ၾကသည္။ အရွိန္ယူ၍ ထြင္းလုပ္ရသည္ျဖစ္၍ ရြာ မီးေလာင္ရာတြင္ ယင္းစည္ကို မီးထဲမပါေစရန္ မီးလြတ္မည့္ေနရာ၌ ထားေလ့ရွိသည္။ ဇရပ္ ႏွင့္ မနီးမေဝး သစ္ပင္ေပၚတြင္ လင့္စင္တစ္ခု ထားရွိ၍ ကင္းေစာင့္ခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ရြာပတ္လည္၌လည္း ကင္းတဲမ်ားထားသည္။

နာဂတို႔သည္ စပါးစပ်ဳိးေသာအခ်ိန္အခါ တြင္ ရြာတည္ေထာင္သူ အႀကီးအကဲ၏အဆက္အႏႊယ္တစ္ဦးဦးက ဦးေဆာင္၍ ဆုေတာင္းၿပီးမွ စပါးေစ့မ်ားကို ႀကဲခ်သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားက ပ်ဳိးႀကဲခ် သည္။ စပါးစိုက္သည့္အလယ္တြင္ပင္ ပိန္းဥ ပင္မ်ားကို ေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးသည္။ ပိန္းဥမွာ နာဂတို႔၏ မူလသမား႐ုိးက် အစာျဖစ္ေသာ္ လည္း ပိန္းဥကိုစိုက္ျခင္းသည္ ေယာက္်ားမ်ား အဖို႔ ဂုဏ္ငယ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ မိန္းမ မ်ားကပင္ စိုက္ရသည္။ တူးရသည္။ သယ္ယူ ရသည္။ စပါးပင္မ်ား ေပါက္လာေသာအခါ ေပါင္းသင္ရ၊ ႏုတ္ရသည္မွာလည္း နာဂတို႔ အတြက္ မေနမနားရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ပင္ ျဖစ္သည္။ စပါးအထြက္ေကာင္းရန္၊ ပ်ဳိးေအာင္ရန္ ေပါင္းျမက္မ်ားကို မျပတ္ႏုတ္ ေပးရသည္။

အခ်ဳိ႕လယ္မ်ားတြင္ လူငွား၍ ႏုတ္ရသည္။ အခ်ဳိ႕လယ္မ်ားတြင္ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားပူးေပါင္း၍ မိမိတို႔ လယ္မ်ားကို တစ္လွည့္စီေပါင္းႏုတ္ၾကသည္။ ေပါင္းႏုတ္ခ်ိန္ ၿပီးေျမာက္ေသာအခါ လယ္တဲ မ်ား၌ အေကြၽးအေမြးမ်ား တည္ခင္းဧည့္ခံ ၾကသည္။ လယ္ကို ကူညီေပးေသာသူအား ဆန္အရက္ကို အဝတိုက္၍ ေက်းဇူးဆပ္ၾက သည္။ ရြာထဲ၌လည္း အထူးဧည့္ခံေကြၽးေမြး ပြဲမ်ား လုပ္ၾကသည္။ လျပည့္ေန႔က်ေရာက္ ေသာအခါ၌လည္း ေပ်ာ္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌လည္း ထိုနည္းတူပင္ က်င္းပၾကသည္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပ ေနစဥ္အတြင္း မည္သူ႔ကိုမွ် ရြာထဲသို႔ အဝင္ မခံၾကဘဲ ရြာလံုးကြၽတ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေသာက္စားကခုန္ၾကေလ့ရွိသည္။

ထိုပြဲမ်ားအျပင္ အလွဴေပးပြဲဟူ၍လည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီျပဳလုပ္ ေသာ ပြဲျဖစ္သည္။ နာဂတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သည္ လူကံုထံ ေၾကးရတတ္ ျဖစ္လာလို ပါက ဤကဲ့သို႔ အလွဴေပးရသည္။ ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္တံုးဆြဲပြဲကို က်င္းပရသည္။ အလွဴရက္ မတိုင္မီ အလွဴရွင္သည္ ေက်ာက္တံုး ႏွစ္တံုး ကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြထားရသည္။ အလွဴေန႔ နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ နာဂေယာက္်ားမ်ား သည္ အိမ္ေရွ႕သို႔ထြက္၍ အစြမ္းကုန္ ၿဖီးလိမ္း ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ ပိုမို သက္ဆိုင္ေသာေန႔ျဖစ္သျဖင့္ မိန္းမမ်ားမွာ သင့္႐ုံသာျပင္ဆင္ၾကသည္။

ၿပီးလွ်င္ အလွဴရွင္ အိမ္သို႔ အစုလိုက္သြားၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကိုသတ္ၿပီး အမဲဖ်က္၍ ေဝငွ ေပးသည္။ အလွဴရွင္မွာ ေပါင္ တစ္ေခ်ာင္းကို ရရွိသည္။ ၁၄ ရက္လံုးလံုး ထိုေပါင္သားကိုသာ စားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရြာမွ နတ္ဝင္သည္ကို ပင့္ေခၚၿပီး ငွက္ေပ်ာရြက္ခြက္ ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဆန္အရက္ကို တိုက္ သည္။ နတ္ဝင္သည္က ”သင့္ေကာက္စပါးမ်ား၊ ေပါမ်ားေစေသာ္၊ အရက္မ်ားလည္း မကုန္ မခန္းႏိုင္ေအာင္ ေပါမ်ားေစေသာ္၊ ေဘး အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ခ်မ္းသာေစေသာ္”ဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ ေဝငွျပန္သည္။ ေနအေတာ္ျမင့္လွ်င္ အလွဴရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေယာက္်ား ၃ဝ၊ ၄ဝ ခန္႔သည္ ေတာင္႐ုိးေပၚရွိ ေတာအုပ္သို႔ ဝင္ၾက သည္။ ေတာထဲ၌ ႀကိဳတင္ရွာေဖြထားေသာ ေက်ာက္တံုး ႏွစ္တံုးကို ႀကိမ္ႀကိဳးေခြမ်ားျဖင့္ ရစ္ပတ္ခ်ီေႏွာင္လ်က္ သစ္သားစြပ္ဖားေပၚသို႔ တင္ၿပီး ဆြဲယူၾကသည္။

လမ္းပန္းမေျပျပစ္ သည့္ ေနရာမ်ား၌ ညာသံေပး၍ ဟည္းတိုက္ ဆြဲၾကရသည္။ ေနအေတာ္ေစာင္းမွပင္ လယ္ကြင္းမ်ားဆီသို႔သြားေသာ လမ္းအနီးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ အျခားအလွဴရွင္မ်ား ပစ္ခ်ထားေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားရွိေပသည္။ အလွဴရွင္ သည္ ႀကိဳတင္တူးေဖာ္ထားေသာ တြင္း ႏွစ္တြင္း ထဲသို႔ သယ္ယူလာေသာ ေက်ာက္တံုး ႏွစ္တံုး ကို ပစ္ခ်ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ အလွဴရွင္က ေက်ာက္တံုးႀကီးေပၚသို႔ ¤င္း၏ ဇနီးက ေက်ာက္တံုးငယ္ေပၚသို႔ အသီးအသီး အရက္ အနည္းငယ္စီ ေလာင္းခ်ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ ႏြား၏ေသြးျဖင့္ မ်က္ႏွာကို သုတ္လိမ္းၾကၿပီးေနာက္ ”ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဆန္ေရ စပါး စားမကုန္ေအာင္ ေပါမ်ားပါေစေသာ္”ဟု ႏွစ္ဦးလံုး ဆုေတာင္းၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္တံုးဆြဲပြဲ ၿပီးေျမာက္ေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာ္သံဟစ္သံ ၾကဴးေတာ့သည္။

လူအုပ္ႀကီးလည္း လွံမ်ား၊ ဓားမတိုမ်ားကို ေလထဲတြင္ လႊင့္ကစား၍ ကခုန္သီဆိုလ်က္ ရြာသို႔ျပန္လာၾကသည္။ ထိုညတြင္ ညလံုး ေပါက္ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးၾကသည္။ ရက္မ်ား မၾကာမီ အလွဴရွင္၏ အိမ္ျမင့္မို၌ သစ္သား ေအာ္လန္သဖြယ္ အခြၽန္ႏွစ္ခုကို တပ္ဆင္လိုက္ သည္။ ထိုအရာကိုေလ့လာၾကည့္ပါက အိမ္ရွင္ သည္ အလွဴပြဲႀကီးေပးခဲ့ေၾကာင္းကို သိသာ ႏိုင္သည္။ ထိုအရာႏွင့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားသည္ အလွဴရွင္အား လူကံုထံ ေၾကးရတတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ပို၍ဂုဏ္တက္ လိုပါက ေက်ာက္တံုးကို ႏွစ္တံုးမွ ရွစ္တံုး၊ ၁ဝ တံုးအထိ ဆက္၍ စိုက္ထူႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းႏိုင္သူ ရွားပါးၾကသည္။ အလွဴရွင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ၎၏ ဝိညာဥ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ ေက်ာက္တံုး၌ ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ နာဂရြာမ်ား ၌ ေက်ာက္တံုးအစား ေက်ာက္ျပားမ်ားကို စက္ဝိုင္းသဏၭာန္ ဝိုင္း၍စီထားသည္။ နာဂ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ သခၤ်ဳိင္းဂူမ်ားကို ရြာထဲ၌ လည္းေကာင္း၊ ရြာလမ္းနံေဘး၌လည္းေကာင္း တည္ထားၾကသည္။ ဂူေပၚတြင္တင္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါက ထိုသူ အသက္ရွင္စဥ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားပါက ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သမွ်ကို သိရွိႏိုင္ၿပီး ေက်ာက္တံုး ငယ္မ်ားမွာမူ ၎၏ခ်စ္သူမ်ားကို ေဖာ္ျပထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဂူမ်ား၌ ေက်ာက္တံုးငယ္ ၆ဝ ခန္႔ပင္ ေတြ႕ရသည္။

နာဂလူမ်ဳိးမ်ားကိုင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္ မွာ လွံ၊ တုတ္ရွည္ထိပ္တြင္ ဓားမတိုသဖြယ္ တပ္ထားေသာအရာႏွင့္ ေလးျမားတို႔ျဖစ္သည္။ လံွတံ၌ မုတ္ဆိတ္ေမြးမ်ားကို အေရာင္စံုေဆး ဆိုး၍ တပ္ထားၾကသည္။ လံွသြားတြင္ အဆိပ္ လူးေလ့ရွိသည္။ ၃၅ ေပမွ ေပ ၄ဝ အတြင္း လက္မွန္းတည့္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္သည္။ နာဂ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ရက္ကန္းရက္လုပ္တတ္ၾကသည္။ နာဂတို႔ တြင္ ႐ုိးရာအကမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ¤င္းတို႔ မွာ လွံအက၊ ဓားအက၊ စစ္ေရးျပအကတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုအခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေဒသ ျဖစ္ေသာ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းႏွင့္ နာဂ တိုင္းရင္းသားမ်ား တစ္ဝက္စီခန္႔၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ အနည္းငယ္၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တန္ကြန္နာဂ၊ မကူရီနာဂ၊ ပါရာနာဂမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ား၊ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိုင္းေနာင္နာဂ၊ မက်န္နာဂ၊ က်န္း/ကား နာဂ၊ ေနာက္ေအာ္ နာဂ၊ ဂုဏ္ဝပ္/မာေနာက္၊ ဟိုင္းေျမ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ဟိုင္းေျမ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾက သည္။ မူရင္း နာဂမ်ဳိးစုႀကီး ေလးမ်ဳိးရွိၿပီး နာဂ မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ၆၄ မ်ဳိး ရွိသည္။ မူလ နာဂလူမ်ဳိးစုႀကီးေလးမ်ဳိးမွာ ကြမၼရာနာဂ၊ ထငံနာဂ၊ စန္းနာဂႏွင့္ ဟဲေျမနာဂတို႔ ျဖစ္ၾက သည္။

နာဂတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သည္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္း ၿပီးစ ေနာက္ႏွစ္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမဝင္မီ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ပြဲရက္မတိုက္ဆိုင္ေအာင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး တစ္ရြာမွာ က်င္းပသည့္ပြဲေတာ္ကို အျခားရြာ မ်ားမွ သြားေရာက္ပါဝင္ေပ်ာ္ရႊင္ေလ့ရွိၾက သည္။ နာဂ႐ုိးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္လံုးေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားမွ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ လာမည့္ႏွစ္ တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း ပြဲေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမွ ေပးရန္/ ရရန္ ေၾကြးၿမီမ်ားကိုလည္း ပြဲေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အေလ့ပါရွိသည္။

နာဂ ႐ုိးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ယခင္က တစ္ရြာ တစ္ရက္ က်င္းပေနသည္မွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအားနည္းေနသည္ဟု နာဂ အႀကီးအကဲမ်ားက ယူဆလာၾကၿပီး ၁၉၅၆-၅၇ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္မ်ား တစ္ေပါင္းတည္း က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စု အႀကီးအကဲမ်ား အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္းၾကၿပီး တစ္ရပ္တစ္ရြာတစ္ရက္စား ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ကို နာဂ႐ုိးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ တစုတေပါင္းတည္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ားကိုယ္တိုင္လည္း နာဂ႐ုိးရာႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ရက္ကို တကူးတက လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

နာဂ႐ုိးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခား သား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ စိတ္ဝင္ တစား လာေရာက္ေလ့လာေလ့ရွိၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းထံုးတမ္းဓေလ့အတိုင္း ႐ုိးရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ားႏွင့္ ေရွးပံုစံ မပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားရွိ၍ နာဂ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ တီးမႈတ္ကခုန္ေသာသီခ်င္းမ်ားသည္ အလြန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ နာဂ ႐ုိးရာပြဲေတာ္တြင္ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား၊ ႐ုိးရာေတးသီခ်င္း မ်ား၊ အကမ်ဳိးစံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို ေတြ႕ျမင္သိရွိႏိုင္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ နာဂ ႐ုိးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ကိုးကားခ်က္ ။ ။ ျမန္မာ႕စြယ္စံုက်မ္း အတြဲအမွတ္ – ၅

ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္

မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
The Mirror Daily

Leave a Reply