အာဖရိက တလႊားမွ အင္ပါယာမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – Academy Page

အာရွ ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိက မွ အင္ပါယာမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစု သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အာဖရိကတြင္လည္း သမုိင္းတေလွ်ာက္ Ajuran အင္ပါယာ ၊ မာလီအင္ပါယာ ၊ Songhai အင္ပါယာ ၊ ဘီနင္အင္ပါယာ  Ashanti အင္ပါယာ ၊ Aksumite အင္ပါယာ စသည္ျဖင့္ အင္ပါယာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဂါနာ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ , မာလီအင္ပါယာ ႏွင့္ Songhai အင္ပါယာ တို ့သည္ ေအဒီ ၁၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ အခ်ိန္ အတြင္း အင္အားၾကီးထြားခဲ့သည့္ အင္ပါယာမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ ။ ထိုအင္ပါယာေဒသမွ ဘုရင္မ်ားသည္ အာဖရိက အေနာက္ဖက္ေဒသမွ ေရႊသတၱဳတူးေဖၚသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ဂါနာ အင္ပါယာသည္ ေအဒီ ၅ -ရာစုအခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး အင္ပါယာ၏ အၿမင့္ဆံုး အခ်ိန္သည္ ေအဒီ ၁၀၀၀ – ခုႏွစ္အခ်ိန္ခန္ ့ကၿဖစ္ကာ ၁၃ -ရာစုအခ်ိန္တြင္ တစစီၿပိဳလ္ကြဲ သြားခဲ့ ၾကသည္ ။ ဂါနာ ဘုရင္မ်ားက်ရွံဳးၿပီးေနာက္ ၁၃-ရာစုအခ်ိန္တြင္ ထိုေဒသ၌ မာလီအင္ပါယာ ထြန္းေတာက္လာခဲ့ၿပီး ၁၅-ရာစုအခ်ိန္တြင္ မာလီအင္ပါယာေဒသ အမ်ားအၿပားသည္ Songhai အင္ပါယာေဒသ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္ ။ ၁၅၉၁ – ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ ေၿမာက္ဖက္မွ Moroccan လူမ်ိဳးမ်ားမွ စစ္ေအာင္ႏုိင္မႈ ႏွင့္အတူ Songhai အင္ပါယာ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။

ဂါနာဘုရင့္ႏုိင္ငံ

ေအဒီ ၅ – ရာစုအခ်ိန္မွစ၍ အာဖရိကအေနာက္ဖက္ေဒသတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ဘုရင့္ႏုိင္ငံၿဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က Mauritania ႏုိင္ငံ အေရွ ့ေတာင္ဖက္ ေဒသ ႏွင့္ မာလီႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ေဒသတြင္ တည္ရွိခဲ့သည္ ။ ယေန ့ဂါနာႏုိင္ငံသည္ ထိုအခ်ိန္က တည္ရွိခဲ့သည့္ သူတို ့၏ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ အမည္ကိုရယူထားၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။

ထိုအခ်ိန္က ဂါနာဘုရင့္ႏုိင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ Soninke လူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး သူတို ့ ေဒသတြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရႊမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကာ ၊ အာဖရိကေၿမာက္ဖက္ေဒသရွိ မူဆလင္မ်ား၏ ထြက္ကုန္ ဆားမ်ားၿဖင့္ လဲလွယ္ကုန္သြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္ ။ သူတို ့၏ၿမိဳ ့ေတာ္သည္ ယေန ့ Mauritania ႏုိင္ငံ အေရွ ့ေတာင္ဖက္ရွိ Kumbi Saleh ၿမိဳ ့ၿဖစ္ၿပီး အင္ပါယာ၏ အၿမင့္ဆံုး အင္အားေကာင္းခ်ိန္သည္ ေအဒီ ၁၀၀၀ – ခုႏွစ္အခ်ိန္ခန္ ့ကၿဖစ္သည္ ။

ေအဒီ ၁၀၇၆ – ခုႏွစ္တြင္ ထိုေဒသရွိ  Berbers အုပ္စုမွ စတင္ေတာ္လွန္မႈ ႏွင့္အတူ ဂါနာဘုရင္မ်ား အင္အားက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ၁၂၀၃ – ခုႏွစ္တြင္ ဂါနာအင္ပါယာ၏ ၿမိဳ ့ေတာ္ အား Susu လူမ်ိဳးမ်ားမွ သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္ ။ ေအဒီ ၁၂၃၅ – ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ Kangaba ေဒသမွ ဘုရင္ Sundiata Keita သည္ ဂါနာမ်ားအား Battle of Kirina စစ္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂါနာအင္ပါယာ က်ရွံဳးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။

မာလီအင္ပါယာ

ေအဒီ ( ၁၃- ၁၄ ) ရာစုအခ်ိန္က အာဖရိက အေနာက္ဖက္ေဒသတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ အင္အားၾကီးမားသည့္ အာဖရိကန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အင္ပါယာတခုၿဖစ္သည္ ။ မာလီ အင္ပါယာသည္ Niger ၿမစ္ေဒသတြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးၿဖစ္ထြန္းရာေဒသ ၿဖစ္ကာ ေရႊသတၱဳမ်ား တည္ရွိသည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္ ။ ဤေဒသ သည္ ၁၁ -ရာစုအလယ္ေခတ္ အခ်ိန္က ဂါနာဘုရင္မ်ားၾကီးစိုးရာ ဂါနာအင္ပါယာေဒသ ၿဖစ္ခဲ့သည္ ။

ေအဒီ ၁၂၃၅ – ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ Kangaba ေဒသမွ ဘုရင္ Sundiata Keita သည္ ဂါနာမ်ားအား Battle of Kirina စစ္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂါနာအင္ပါယာ က်ရွံဳးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။ ထို ့ေနာက္ Sundiata Keita သည္ ထိုေဒသမွ အုပ္စုငယ္မ်ားကိုစုစည္းကာ မာလီ အင္ပါယာကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားမွဆိုသည္ ။

Sundiata လက္ထက္တြင္ မာလီ အင္ပါယာသည္ အလ်င္အၿမန္ က်ယ္ၿပန္ ့လာခဲ့ၿပီး အေနာက္ဖက္ အတၱလန္တိတ္ကမ္းေၿခေဒသ ၊ အေရွ ့ဖက္တြင္ Niger ၿမစ္ေဒသ ၊ ေၿမာက္ဖက္ ဆာဟာရကႏ ၱာရ ေဒသ အထိ က်ယ္ၿပန္ ့ခဲ့သည္ ။

ထိုအခ်ိန္က အင္ပါယာ၏ ၿမိဳ ့ေတာ္မွာ Niani ၿဖစ္ၿပီး အင္ပါယာထဲတြင္ ကြန္ဖက္ေဒးရွင္းၿပည္နယ္ ၃ -နယ္ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၁၂ – ခုကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ အင္ပါယာၿဖစ္သည္ ။ မာလီဘုရင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းထြက္ရွိသည့္ ေရႊမ်ားကို ဥေရာပေဒသမ်ား ၊ မူဆလင္တို ့၏ ၿမိဳ ့ေတာ္ ယေန ့ေဆာ္ဒီအာေရဗီယႏုိင္ငံ မကၠာေဒသသို ့ကုလားအုပ္မ်ား ၿဖင့္ သြားလာကာေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကသည္။

အစၥလမ္ အယူ၀ါဒၿပန္ ့ႏွံ ့လာမွဳ ႏွင့္အတူ မာလီဘုရင္ Mansa Musa သည္ အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္တဦး ၿဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤေဒသတြင္အစၥလမ္ အယူ၀ါဒမ်ား ပုိမုိျပန္ ့ႏွံ ့လာခဲ့သည္ ။ ေအဒီ ၁၄ – ရာစုအခ်ိန္တြင္ ေၿမာက္ပိုင္းၿပည္နယ္မ်ားမွ ေတာ္လွန္ပံုကန္မႈ ႏွင့္အတူ အင္ပါယာ သည္ အင္အား က်ဆင္းလာခဲ့သည္ ။

ပထမဆံုး Songhai လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးကိုယ္ပိုင္ခြဲထြက္ သြားခဲ့သည္ ။ ေအဒီ ၁၅- ရာစုအခ်ိန္တြင္ မာလီအင္ပါယာေဒသ အမ်ားအၿပားသည္ Songhai Empire ေဒသ ၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။

Songhai အင္ပါယာ

အာဖရိကအေနာက္ဖက္ Niger ၿမစ္ေဒသတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ အင္ပါယာၿဖစ္ၿပီး သူတို ့၏ အၿမင့္ဆံုးအခ်ိန္သည္ ေအဒီ (၁၅ – ၁၆ ) ရာစု အခ်ိန္ကၿဖစ္သည္ ။ Songhai လူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလေနရာသည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေနာက္ေၿမာက္ဖက္ Dendi ေဒသၿဖစ္ၿပီး သူတို ့သည္ ငါးဖမ္းလုပ္ ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ားၿဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည္ ။

ေအဒီ ၈-ရာစုအခ်ိန္တြင္ သူတို ့၏ စီးပြားေရးၿမိဳ ့ကို ယေန ့မာလီႏုိင္ငံ Gao ၿမိဳ ့တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ သူတို ့၏ေနရပ္သည္ တၿဖည္းၿဖည္းက်ယ္ၿပန္ ့လာခဲ့သည္ ။  Songhai လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသသည္ ၁၃ -ရာစုအခ်ိန္က မာလီအင္ပါယာေဒသ ၿဖစ္သည္ ။

Songhai လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အင္အားၾကီးထြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၃- ရာစုေနွာင္းပိုင္းအခ်ိန္တြင္ မာလီအင္ပါယာေဒသ မွ ခြဲထြက္ၿပီး Sunni dynasty ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္ ။ ေအဒီ ၁၄၇၁ – ခုႏွစ္အခ်ိန္ ဘုရင္ Sunni Ali လက္ထက္တြင္ မာလီအင္ပါယာ၏ အေရွ ့ဖက္ေဒသမ်ား ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ Songhai empire သည္လည္း ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့လာခဲ့သည္ ။

Songhai အင္ပါယာ က်ယ္ၿပန္ ့လာမႈ ႏွင့္အတူ နယ္ေၿမမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘဲ ၿပည္နယ္မ်ားစြာခြဲထြက္ လာခဲ့ၿပီး အင္အားက်ဆင္းလာခဲ့သည္ ။ ၁၅၉၁ – ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ ေၿမာက္ဖက္မွ Moroccan လူမ်ိဳးမ်ားမွ ဤေဒသကို သိမ္းယူမႈ ႏွင့္အတူ Songhai အင္ပါယာ သည္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။

Academy Page 

———————–

အာဖရိက တလွှားမှ အင်ပါယာများ

ရေးသားသူ – Academy Page

အာရှ ၊ ဥရောပ နှင့် အမေရိက မှ အင်ပါယာများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အများစု သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အာဖရိကတွင်လည်း သမိုင်းတလျှောက် Ajuran အင်ပါယာ ၊ မာလီအင်ပါယာ ၊ Songhai အင်ပါယာ ၊ ဘီနင်အင်ပါယာ  Ashanti အင်ပါယာ ၊ Aksumite အင်ပါယာ စသည်ဖြင့် အင်ပါယာများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။

ဂါနာ ဘုရင့်နိုင်ငံ , မာလီအင်ပါယာ နှင့် Songhai အင်ပါယာ တို့သည် အေဒီ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ အချိန် အတွင်း အင်အားကြီးထွားခဲ့သည့် အင်ပါယာများ ဖြစ်ကြသည် ။ ထိုအင်ပါယာဒေသမှ ဘုရင်များသည် အာဖရိက အနောက်ဖက်ဒေသမှ ရွှေသတ္တုတူးဖေါ်သည့် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကုန်သွယ်ရေးများကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြသည် ။

ဂါနာ အင်ပါယာသည် အေဒီ ၅ -ရာစုအချိန်မှ စတင်ခဲ့ပြီး အင်ပါယာ၏ အမြင့်ဆုံး အချိန်သည် အေဒီ ၁၀၀၀ – ခုနှစ်အချိန်ခန့်ကဖြစ်ကာ ၁၃ -ရာစုအချိန်တွင် တစစီပြိုလ်ကွဲ သွားခဲ့ ကြသည် ။ ဂါနာ ဘုရင်များကျရှုံးပြီးနောက် ၁၃-ရာစုအချိန်တွင် ထိုဒေသ၌ မာလီအင်ပါယာ ထွန်းတောက်လာခဲ့ပြီး ၁၅-ရာစုအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ အများအပြားသည် Songhai အင်ပါယာဒေသ ဖြစ်လာ ခဲ့သည် ။ ၁၅၉၁ – ခုနှစ်အချိန်တွင် မြောက်ဖက်မှ Moroccan လူမျိုးများမှ စစ်အောင်နိုင်မှု နှင့်အတူ Songhai အင်ပါယာ လုံး၀ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။

ဂါနာဘုရင့်နိုင်ငံ

အေဒီ ၅ – ရာစုအချိန်မှစ၍ အာဖရိကအနောက်ဖက်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် ဘုရင့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က Mauritania နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဖက် ဒေသ နှင့် မာလီနိုင်ငံ အနောက်တောင်ဖက် ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည် ။ ယနေ့ဂါနာနိုင်ငံသည် ထိုအချိန်က တည်ရှိခဲ့သည့် သူတို့၏ ဘုရင့်နိုင်ငံ အမည်ကိုရယူထားခြင်း ဖြစ်သည် ။

ထိုအချိန်က ဂါနာဘုရင့်နိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့ကြသူများမှာ Soninke လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး သူတို့ ဒေသတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ရွှေများကို သယ်ဆောင်ကာ ၊ အာဖရိကမြောက်ဖက်ဒေသရှိ မူဆလင်များ၏ ထွက်ကုန် ဆားများဖြင့် လဲလှယ်ကုန်သွယ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည် ။ သူတို့၏မြို့တော်သည် ယနေ့ Mauritania နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဖက်ရှိ Kumbi Saleh မြို့ဖြစ်ပြီး အင်ပါယာ၏ အမြင့်ဆုံး အင်အားကောင်းချိန်သည် အေဒီ ၁၀၀၀ – ခုနှစ်အချိန်ခန့်ကဖြစ်သည် ။

အေဒီ ၁၀၇၆ – ခုနှစ်တွင် ထိုဒေသရှိ  Berbers အုပ်စုမှ စတင်တော်လှန်မှု နှင့်အတူ ဂါနာဘုရင်များ အင်အားကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ၁၂၀၃ – ခုနှစ်တွင် ဂါနာအင်ပါယာ၏ မြို့တော် အား Susu လူမျိုးများမှ သိမ်းယူခဲ့ကြသည် ။ အေဒီ ၁၂၃၅ – ခုနှစ်အချိန်တွင် Kangaba ဒေသမှ ဘုရင် Sundiata Keita သည် ဂါနာများအား Battle of Kirina စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဂါနာအင်ပါယာ ကျရှုံးပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။

မာလီအင်ပါယာ

အေဒီ ( ၁၃- ၁၄ ) ရာစုအချိန်က အာဖရိက အနောက်ဖက်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် အင်အားကြီးမားသည့် အာဖရိကန်လူမျိုးများ၏ အင်ပါယာတခုဖြစ်သည် ။ မာလီ အင်ပါယာသည် Niger မြစ်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းရာဒေသ ဖြစ်ကာ ရွှေသတ္တုများ တည်ရှိသည့် ဒေသလည်း ဖြစ်သည် ။ ဤဒေသ သည် ၁၁ -ရာစုအလယ်ခေတ် အချိန်က ဂါနာဘုရင်များကြီးစိုးရာ ဂါနာအင်ပါယာဒေသ ဖြစ်ခဲ့သည် ။

အေဒီ ၁၂၃၅ – ခုနှစ်အချိန်တွင် Kangaba ဒေသမှ ဘုရင် Sundiata Keita သည် ဂါနာများအား Battle of Kirina စစ်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ဂါနာအင်ပါယာ ကျရှုံးပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။ ထို့နောက် Sundiata Keita သည် ထိုဒေသမှ အုပ်စုငယ်များကိုစုစည်းကာ မာလီ အင်ပါယာကို စတင် ထူထောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများမှဆိုသည် ။

Sundiata လက်ထက်တွင် မာလီ အင်ပါယာသည် အလျင်အမြန် ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး အနောက်ဖက် အတ္တလန်တိတ်ကမ်းခြေဒေသ ၊ အရှေ့ဖက်တွင် Niger မြစ်ဒေသ ၊ မြောက်ဖက် ဆာဟာရကန ၱာရ ဒေသ အထိ ကျယ်ပြန့်ခဲ့သည် ။

ထိုအချိန်က အင်ပါယာ၏ မြို့တော်မှာ Niani ဖြစ်ပြီး အင်ပါယာထဲတွင် ကွန်ဖက်ဒေးရှင်းပြည်နယ် ၃ -နယ် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁၂ – ခုကို ပေါင်းစည်းထားသည့် အင်ပါယာဖြစ်သည် ။ မာလီဘုရင်များသည် ဒေသတွင်းထွက်ရှိသည့် ရွှေများကို ဥရောပဒေသများ ၊ မူဆလင်တို့၏ မြို့တော် ယနေ့ဆော်ဒီအာရေဗီယနိုင်ငံ မက္ကာဒေသသို့ကုလားအုပ်များ ဖြင့် သွားလာကာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည်။

အစ္စလမ် အယူဝါဒပြန့်နှံ့လာမှု နှင့်အတူ မာလီဘုရင် Mansa Musa သည် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် ဤဒေသတွင်အစ္စလမ် အယူဝါဒများ ပိုမိုပြန့်နှံ့လာခဲ့သည် ။ အေဒီ ၁၄ – ရာစုအချိန်တွင် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များမှ တော်လှန်ပုံကန်မှု နှင့်အတူ အင်ပါယာ သည် အင်အား ကျဆင်းလာခဲ့သည် ။

ပထမဆုံး Songhai လူမျိုးများသည် လွတ်လပ်ရေး ရယူပြီးကိုယ်ပိုင်ခွဲထွက် သွားခဲ့သည် ။ အေဒီ ၁၅- ရာစုအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ အများအပြားသည် Songhai Empire ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။

Songhai အင်ပါယာ

အာဖရိကအနောက်ဖက် Niger မြစ်ဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် အင်ပါယာဖြစ်ပြီး သူတို့၏ အမြင့်ဆုံးအချိန်သည် အေဒီ (၁၅ – ၁၆ ) ရာစု အချိန်ကဖြစ်သည် ။ Songhai လူမျိုးများ၏ မူလနေရာသည် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဖက် Dendi ဒေသဖြစ်ပြီး သူတို့သည် ငါးဖမ်းလုပ် ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသူများ ဖြစ်သည် ။

အေဒီ ၈-ရာစုအချိန်တွင် သူတို့၏ စီးပွားရေးမြို့ကို ယနေ့မာလီနိုင်ငံ Gao မြို့တွင် ထူထောင်ခဲ့ပြီး နောက် သူတို့၏နေရပ်သည် တဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည် ။  Songhai လူမျိုးများ၏ ဒေသသည် ၁၃ -ရာစုအချိန်က မာလီအင်ပါယာဒေသ ဖြစ်သည် ။

Songhai လူမျိုးများသည် အင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပြီးနောက် ၁၃- ရာစုနှောင်းပိုင်းအချိန်တွင် မာလီအင်ပါယာဒေသ မှ ခွဲထွက်ပြီး Sunni dynasty ကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည် ။ အေဒီ ၁၄၇၁ – ခုနှစ်အချိန် ဘုရင် Sunni Ali လက်ထက်တွင် မာလီအင်ပါယာ၏ အရှေ့ဖက်ဒေသများ ကို သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် Songhai empire သည်လည်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည် ။

Songhai အင်ပါယာ ကျယ်ပြန့်လာမှု နှင့်အတူ နယ်မြေများကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ပြည်နယ်များစွာခွဲထွက် လာခဲ့ပြီး အင်အားကျဆင်းလာခဲ့သည် ။ ၁၅၉၁ – ခုနှစ်အချိန်တွင် မြောက်ဖက်မှ Moroccan လူမျိုးများမှ ဤဒေသကို သိမ်းယူမှု နှင့်အတူ Songhai အင်ပါယာ သည် လုံး၀ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။

Academy Page

One thought on “အာဖရိက တလႊားမွ အင္ပါယာမ်ား

Leave a Reply