အနာႀကီးေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

အနာႀကီးေရာဂါသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အလြန္ေရွးက်သည့္ ကိုယ္ေရျပားေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိုင္ကိုဘက္နီရီယမ္လီပေရး ေခၚေသာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ေရာဂါတကာ့ ေရာဂါထဲတြင္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လူျဖစ္႐ႈံးေသာ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ `ကူ႒ႏူနာ´ေရာဂါဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လူေတာမဝင္၊ ရွင္ေတာမတိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေမးထူးေခၚေျပာ မလုပ္ခ်င္ၾကပဲ ေရွာင္ခ်င္ရွားခ်င္ၾကသည္။ ေသြးမေတာ္ သားမစပ္သူမ်ားပင္ မဆိုထားႏွင့္ မိရင္းဖရင္း၊ သားသမီးအရင္းမ်ားပင္ ရင္နာနာႏွင့္ ခြဲခြာေနရေသာ ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သမုိင္း

အခ်ဳိ႕က်မ္းစာမ်ားတြင္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဘီစီ ၄၆၀ခန္႔တြင္ ဂရိ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္ Hippocrates က ဒီေရာဂါအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ဟုလည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလကတည္းက အီဂ်စ္ ၊ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ကမာၻ႔ေနရာေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားတြင္ ထုိေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ သူမ်ား ရွိေနၿပီ ဟု ဆုိၾကသည္။ ထင္ရွားသည့္ေရာမ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ Aulus Cornelius Celsus (25 BC – 37 AD) ႏွင့္ Pliny the Elder (23–79 AD) တုိ႔ကလည္း ထုိေရာဂါသည္ ေရွ႕ေဟာင္းေရာမေခတ္ကတည္းက ေပၚေပါက္ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားၾကသည္။

ခရစ္ႏွစ္ တစ္ရာခန္႔အတြင္း အီဂ်စ္ျပည္မွ ဥေရာပသို႔ ကူးစက္၍ ၁၄၀၀-ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ အဆိုးဝါးဆုံး ျဖစ္ပြားလာသည္။ ကုသကာကြယ္မႈမ်ား သီးျခားျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ သက္သာရာရသည္။ ၂၀-ရာစုႏွစ္တြင္ အာဖရိကတိုက္သို႔ ျပန္႔သြားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိေနသည့္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀၀၀ ရွိ အရုိးစုတစ္စုကုိလည္း အိႏၵိယတြင္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေပၚေပါက္ေနခဲ့ၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။

အစဥ္အဆက္ ထုိေရာဂါကုိ ကပ္ေရာဂါ ၊ က်ိန္စာတစ္ခုသဖြယ္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္တြင္မွ ေနာ္ေ၀းလူမ်ဳိး သမားေတာ္ G. H. Armauer Hansen က ထုိေရာဂါသည္ M. leprae(Mycobacterium leprae) ဟုေခၚသည့္ ေရာဂါပုိးမွ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ Hansen က ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ထုိေရာဂါကုိ Leprosy အျပင္ Hansen’s disease (HD) ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ အစဥ္အဆက္ေဆးပညာရွင္မ်ား ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တုိင္ ေအာင္ ထုိေရာဂါကို ထိေရာက္စြာဟန္႔တားႏုိင္သည့္ ေဆးကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေျခ။

အမ်ိဳးအစား

အနာႀကီးေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲျပားသည္။

အဖုအက်ိတ္သဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါ
ေခ်ာမြတ္ေသာသဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါ တို႔ျဖစ္သည္။

အဖုအက်ိတ္သဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါ

အဖုအက်ိတ္သဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ အေရျပား ထူအမ္းလာၿပီး ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အက်ိတ္မ်ားထြက္ကာ အနာႀကီးမ်ား ေပါက္လာတတ္သည္။ အနံ႔အသက္မေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ခြန္အားဆုတ္ယုတ္ျခင္း၊ အဆုတ္နာ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား ထပ္ဆင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

ေခ်ာမြတ္ေသာသဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါ

ေခ်ာမြတ္ေသာသဏၭာန္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ အေရျပားေအာက္ရွိ အာ႐ုံေၾကာမ်ား အဓိကထား၍ တိုက္ဖ်က္သည္။ အေရျပား အေသြးအေရာင္ပ်က္စီးၿပီး အကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ အႏူဆယ္ပါးတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေပြး၊ ဝဲ၊ ၫွင္း၊ တင္းတိတ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အကြက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အာ႐ုံခံစားမႈကင္းမဲ့၍ ထုံလာတတ္သည္။ ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသတတ္သည္။ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား လႈပ္ရွားမရျဖစ္ကာ ငုံးတိတိျဖစ္သည္အထိ ပဲ့ေႂကြတတ္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာ

အသားအေရ စူႂကြစုန္႔တက္ကာ အဖုအပိန္႔မ်ား ထြက္လာေလ့ရွိသည္။ ႏူနာအစိုအေျခာက္ႏွင့္ အေျခအေန ကြဲျပားသည္။ ေရာဂါျပင္းထန္၍ လာပါက ႏွာသီးဖ်ား၊ နား႐ြက္ဖ်ား၊ လက္ဖ်ားတို႔ ပဲ့ေႂကြက်ျခင္း၊ ေကြးေကာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အလြယ္တကူ ကူးစက္မႈ လ်င္ျမန္ျခင္း မရွိေပ။ ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားစတြင္ အလြယ္တကူ မသိရွိရတတ္ေပ။ ထိုေရာဂါကို ကုသႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကိုယ္အဂၤါမ်ား ျပန္၍ေကာင္းမလာႏိုင္ေပ။ ကုရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ကုသရသည္။  ႏူနာကု ကိုယ္ေရျပားေရာဂါ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေရာဂါသည္ ရပ္ကြက္မ်ား သီးျခားထားေလ့ရွိသည္။

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အနာႀကီးေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ ကုသေဆး (ဆာလဖုံး)ကို ၁၉၄၀-ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထိုေဆးကို ငါးႏွစ္မွ တစ္သက္လုံးတိုက္ေကၽြးရေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂-ခုႏွစ္တြင္ MDT(Mulit Drug Therapy)ေဆးေပါင္းေဆး ကုထုံးကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဤကုထုံးမွာ ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္။

ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ား

အနာႀကီးေရာဂါသည္ လက္ပရာဘက္ဆီးလပ္စ္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္။ ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတိုက္တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၂-ႏိုင္ငံရွိၿပီး ၁၁၇-ႏိုင္ငံသည္ အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းေဝးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အနာႀကီးေရာဂါ မပေပ်ာက္ေသးေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရာဇီး၊ ကြန္ဂို၊ မိုဇမ္ဘစ္၊ နီေပါႏွင့္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

အနာႀကီးေရာဂါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျမန္မာျပည္တြင္ အနာႀကီးေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆမ်ား လြဲမွားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လိင္အေပ်ာ္ဖက္ရာမွ ကု႒ႏူနာစြဲရသည္ဟု မွတ္ထင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အဆီမ်ားေသာ၊ ဆူေသာ ေျမေအာင္းသားမ်ားကို စား၍ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ ဤအယူအဆမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ေရာဂါျဖစ္လၽွင္ လူသိမခံဝံ့၊ ရွက္႐ြံ႕လာၾကသည္။ အိမ္တြင္းပုန္းလုပ္ကာ ဖုံးကြယ္ထားၾကသည္။ ေဆးၿမီးတိုႏွင့္ က်ိတ္၍ ကုသတတ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနာႀကီးေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၅၂-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေက်း႐ြာမ်ားအေရာက္ ကြင္းဆင္း၍ လူနာမ်ားရွာေဖြကာ Dapsone (ဒက္ပဆုံး)ေဆးမ်ား တိုက္ေကၽြးခဲ့သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ MDT ကုထုံးကို ၁၉၈၆-ခုႏွစ္မွ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ အနာႀကီးေရာဂါ အျဖစ္မ်ားသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ျပည္လုံး၏ ၈၅%ေသာ လူနာမ်ားကို MDT ေဆးတိုက္ေကၽြးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ MDT ေဆးေကၽြးကုသမႈျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းသူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းေဝးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလက က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းေဝးေရး ညီလာခံ၌ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနာႀကီးေရာဂါကင္းေဝးေၾကာင္း ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆)ရက္ေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာႀကီးေရာဂါ ကင္းေဝးေရးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Good Health ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အနာႀကီးေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္တုိင္း ကုိယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏုိင္ပါသလား ဆရာ။

တထစ္ခ် စြဲေနၾကတာက အနာႀကီးေရာဂါျဖစ္ရင္ ေျခလက္မ်က္စိ စတဲ့ ကုိယ္လက္အဂၤါေတြ မုခ်ပ်က္စီးေတာ့မွာပဲ ဆုိတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အနာႀကီးေရာဂါ ျဖစ္တဲ့သူတုိင္း ကုိယ္လက္အဂၤါ မပ်က္စီးၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ စာရင္းဇယားေတြအရ အနာႀကီးလူနာ အသစ္တစ္ရာမွာ ၁၅ ဦးေလာက္သာ ကုိယ္လက္အဂၤါ ပ်က္စီးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ က်န္တဲ့ သူေတြကေတာ့ ေျခတုိ႔၊ လက္တုိ႔၊ မ်က္ႏွာတုိ႔မွာ ေရာဂါအကြက္ေတြသာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနတာပါ။ ျမင္သာ ထင္သာတဲ့ ကုိယ္လက္အဂၤါ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အနာႀကီး ေရာဂါသည္ေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ ကုိယ္အဂၤါ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ျပႆနာရဲ႕ တရားခံ ဇာစ္ျမစ္ကေတာ့ ေဆးကုသမႈ ေနာက္က်တာပါ။

အနာႀကီးေရာဂါ ျဖစ္တဲ့အခါ ကုိယ္လက္အဂၤါေတြ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္စီးရတာပါလဲ ဆရာ။

အနာႀကီးေရာဂါဆုိတာ အေရျပားေရာဂါ တစ္ခုဆုိလည္း ဟုတ္တယ္။ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါ တစ္ခုဆုိလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အေရျပားေရာ၊ အာ႐ုံေၾကာေရာ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ထိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ရွားရွားပါးပါး အာ႐ုံေၾကာတစ္မ်ဳိးကုိပဲ ထိတဲ့ အမ်ဳိးအစားလည္း ရွိေသးတယ္။ Pure Neural Leprosy လုိ႔ ေခၚတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ လူနာအသစ္ တစ္ရာမွာ ေျခာက္ေယာက္ေလာက္အထိ ဒီအမ်ဳိးအစားကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အနာႀကီးေရာဂါကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ပုိး (Mycobacterium Leprae) ဟာ တကယ္ေတာ့ အာ႐ုံေၾကာေတြကုိ အလြန္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ အာ႐ုံေၾကာေတြထဲကုိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တာပါ။ ဒီေတာ့ အာ႐ုံေၾကာေတြ ထိခုိက္ပ်က္စီးၿပီး ကုိယ္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳၾကရတာပါ။ ေရာဂါပုိးက အာ႐ုံေၾကာေတြကုိ ဖ်က္စီးပစ္လုိက္သလုိ အ႐ုိးတုိ႔၊ အ႐ုိးႏုတုိ႔ကုိလည္း ဖ်က္စီးပစ္တတ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ အ႐ုိးေတြကုိ စားပစ္တာေပါ့။ ႏွာႏု႐ုိးေတြ ပ်က္စီးၿပီး ႏွာေခါင္း ျပားသြားတာမ်ဳိး ရွားရွားပါးပါး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ စကားေျပာရင္ေတာင္ မပီသေတာ့ဘဲ ႏွာသံေလး ပါေနတတ္ပါတယ္။ ပုိးေတြ အလြန္အမင္း မ်ားျပားတဲ့ အနာႀကီးေရာဂါ အစုိမ်ဳိး လူနာေတြမွာ ေရာဂါရင့္သြားရင္ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ ျပႆနာပါ။

အနာႀကီးေရာဂါရဲ႕ အာ႐ုံေၾကာ ပ်က္စီးမႈ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါဆရာ။

အာ႐ုံေၾကာပ်က္စီးမႈ အတိမ္အနက္က ေရာဂါအႏုအရင့္ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အနာႀကီးေရာဂါ ျဖစ္ခါစမွာေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာဂါအကြက္ေတြဟာ ခံစားမႈနည္းမယ္၊ ထုံမယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ေခၽြးထြက္နည္းမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေမႊးညင္းႏုေလးေတြ ပါးသြားမယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အာ႐ုံေၾကာကုိ စမ္းၾကည့္ရင္ ႀကီးေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ မနာဘူး။ ဒါကုိ ေဆးပညာမွာ ဒီကနဦးအဆင့္က အခ်ိန္မီကုရင္ စင္းလုံးေခ်ာ ေပ်ာက္တယ္။ Nerve Involvment လုိ႔ ေခၚတယ္။ အာ႐ုံေၾကာေတာ့ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီေပါ့။ ေနာက္တစ္ဆင့္က ခံစားမႈ အာ႐ုံထက္ လႈပ္ရွားမႈ ႂကြက္သားေတြပါ ထိခုိက္သြားတဲ့ ကိစၥပါ။ ဥပမာ- ေျခသုိင္းက်သြားမယ္။ ေျခေထာက္ေကာ့လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြ ေကြးသြားမယ္။ ဆန္႔ထုတ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ မ်က္စိပိတ္ၾကည့္ေပမယ့္ မ်က္လုံးက ပြင့္ေနမယ္။ ႀကိဳးစားပိတ္ေသာ္လည္း မရေတာ့ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ဒီလုိျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြဟာ ဘာမွ မၾကာေသးဘူး။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ ေျခာက္လအတြင္းပဲ ရွိေသးတယ္ဆုိရင္ ကုသမႈ ခံယူလုိက္တာနဲ႔ ပကတိ ျပန္ေကာင္းႏုိင္တယ္။ ပ်က္တာကုိ ျပင္လုိ႔ရေသးတဲ့ သေဘာ။ အာ႐ုံေၾကာ ထိခုိက္တာ (Nerve Damage) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဆင့္ကေန ေက်ာ္သြားရင္ ေဆးကုသမႈ မရခဲ့ဘူးဆုိရင္ အာ႐ုံေၾကာေတြ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီးသြားပါၿပီ။ ေဆးကုသေပမယ့္ ေကြးေသာလက္ေတြ ျပန္ဆန္႔ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ေျခသုိင္းက်ေနတာကုိ ျပန္ေကာ့ႏုိင္ေအာင္ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ပိတ္မရတဲ့ မ်က္စိကုိ ပိတ္ရေအာင္ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ျပန္ျပင္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ အဆင့္မုိ႔ အာ႐ုံေၾကာ ပ်က္စီးတာ (Nerve Degeneration) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေဆးနဲ႔ကုလုိ႔ ျပန္မေကာင္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္မုိ႔ ေဆးအျပင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြပါ လုပ္ေပးရပါတယ္။ အပ္နဲ႔ထြင္းလုိ႔ မရေတာ့တဲ့ အတြက္ ပုဆိန္နဲ႔ေပါက္ရမယ့္ ကိန္းပါ။

ဘယ္အာ႐ုံေၾကာေတြကို အမ်ားဆံုး ပ်က္စီးေစပါသလဲ ဆရာ။

အနာႀကီး ပုိးဟာ အေအးႀကိဳက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ျပင္ပအေပၚယံ အာ႐ုံေၾကာ (Peripheral Nerves) ေတြကုိပဲ ႏွိပ္စက္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ေက်ာ႐ုိးမႀကီးထဲက အာ႐ုံေၾကာႀကီးကုိ သူမႀကိဳက္ပါဘူး။ အာ႐ုံေၾကာေတြထဲမွာ တံေတာင္ဆစ္က က်ဥ္ေၾကာ (Ulnar Nerve) ကုိ အထိခုိက္ဆုံးပါ။ ဒီအေၾကာ ပ်က္စီးရင္ လက္သန္းနဲ႔ လက္သူႂကြယ္ ေကြးပါတယ္။ ထုံပါတယ္။ ဒုတိယ အထိခုိက္ဆုံး အာ႐ုံေၾကာက ေျခခ်င္းဝတ္နားအေၾကာ (PosteriorTibial) ပါ။ ဒီအေၾကာပ်က္စီး ထိခုိက္ရင္ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြ ေကြးၿပီး ေျခဖဝါး ထုံပါေလေရာ။ လက္ေကာက္ဝတ္မွာလည္း Median Nerve ဆုိတဲ့ အေၾကာရွိတယ္။ သူလည္း ထိတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ လက္မ ေကြးသြားမယ္။ လက္ဖဝါး ထုံမယ္။ ဒူးမွာလည္း Common Peroneal ဆုိတဲ့ အာ႐ုံေၾကာ ရွိတယ္။ သူထိရင္ ေျခသုိင္းက်သြားတယ္။ ေျခဖမုိးနဲ႔ ေျခသလုံး ထုံတယ္။ မ်က္ႏွာမွာေတာ့ မ်က္စိအေၾကာျဖစ္တဲ့ (Facial Nerve) ထိရင္ မ်က္စိ ပိတ္မရေတာ့ဘူး။ (Trigeminal Nerve) ထိရင္ မ်က္ၾကည္လႊာ ထုံပါေလေရာ။ ေခၽြးထြက္ေစတဲ့ အေၾကာ (Autonomic Nerves) ေတြလည္း ထိခုိက္ၿပီး ေခၽြးမထြက္ဘဲ အသားေျခာက္တဲ့ ကိစၥကလည္း ရွိေသးတယ္။ စုံေနတာပါပဲ။ အျခားအာ႐ုံေၾကာေတြလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခုိက္ေပမယ့္ ႐ႈပ္ေထြး သြားႏုိင္တာမုိ႔ ဒီေလာက္ပဲ ရွင္းျပပါရေစ။

အာ႐ံုေၾကာေတြ ထိခိုက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ ဆုိးက်ဳိးေတြကိုလည္း ရွင္းျပေပးပါ ဆရာ။

ထုံတာကုိ ဂ႐ုမစုိက္ရင္ အေတာမသတ္ႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြ ႀကံဳရမယ္။ အနာျဖစ္မယ္၊ မီးပူေလာင္မယ္၊ မ်က္စိမွာဆုိလည္း မ်က္ၾကည္လႊာ အနာျဖစ္မယ္၊ တိမ္စြဲမယ္ေပါ့။ ႂကြက္သား အားနည္းတာကုိ အေလးမထားရင္ အဆစ္ေတြ၊ အရြတ္ေတြ ခုိင္သြားၿပီး ေကြးေကာက္ လက္တုိ႔၊ ေျခတုိ႔ ျပန္ၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ အသားေျခာက္တာလည္း ဂ႐ုမစိုက္ရင္ အသားမာတက္၊ ပပ္ၾကားအက္ၿပီး အနာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ဆုိးက်ဳိးေတြ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ မျဖစ္ရေလေအာင္ လူနာေတြကုိ မိမိကုိယ္မိမိ ေစာင့္ေရွာက္နည္းေတြ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ တစုိက္မတ္မတ္ကုိ သင္ေပးေနရတာပါ။

အနာႀကီးေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖည့္စြက္ ေျပာလိုတာမ်ားရွိရင္ သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္က ႐ုပ္သံမွာ နာမည္ႀကီး ဟာသပညာရွင္ လူရႊင္ေတာ္ေတြရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ တစ္ခုမွာ အနာႀကီးေရာဂါသည္ အသြင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျပၿပီး ဟာသလုပ္ေနတာ ေတြ႕မိပါတယ္။ ႏွာသံေလးေပးၿပီး လက္ေတြေကြးျပ၊ ေတာင္းစားတဲ့ သ႐ုပ္ကုိ လုပ္ျပၾကတာပါ။ ရယ္စရာ၊ ေနာက္စရာ သေဘာထားၿပီး ဟာသေႏွာေနၾကတဲ့ အခန္းပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပတာဟာ တကယ့္အနာႀကီး ေဝဒနာရွင္ေတြရဲ႕ ႏွလုံသားကုိ အင္မတန္မွ နာက်င္ေစပါတယ္။ အရွက္ရေစပါတယ္။ အနာႀကီးေရာဂါ ျဖစ္ရင္ ဒီလုိ ကုိယ္လက္အဂၤါ ပ်က္စီးမယ္။ ဘဝပ်က္ၿပီး ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အျမင္မွားကုိ ျမင္ေစပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္မွာေရာ၊ ႐ုပ္သံမွာေရာ ဒီလုိျပကြက္ေတြကုိ လုံးဝဖယ္ရွားသင့္ၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အနာႀကီးေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆရာရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ကို သိခ်င္ပါတယ္။

အနာႀကီးေရာဂါရဲ႕ ကုိယ္လက္အဂၤါ ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ပါလာတဲ့ လူမႈေရး ျပႆနာေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ေဆးကု ေနာက္က်တာကုိ လက္ညႇိဳးထုိးရမွာပါ။ ေရာဂါကုိ သိေပမယ့္ ရွက္လုိ႔ ေနာက္က်တာလည္း ပါတယ္။ ရွက္ေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ပါတယ္။ တျခားအေၾကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အနာႀကီးေရာဂါ ရွိသူေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ (Discrimination) ဟာလည္း ကာယကံရွင္ေတြကုိ အခ်ိန္မီ ေဆးကုသဖုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွး သြားေစပါတယ္။ ေရာဂါရွိသူေတြေရာ၊ မသက္သူေတြေရာ ေစာေစာစီးစီး ျပသဖုိ႔၊ ေဆးကုသဖုိ႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီ တုိက္တြန္း ေပးၾကရမွာပါ။

ကိုးကား
လွသမိန္ ၏ ဗဟုသုတစြယ္စုံ
ဦးရဲေဝ(ျမန္မာစာ)၏ ေအာင္ပြဲဝင္ စာစီစာကုံးမ်ား
Good Health Journal

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply