အဂၤလန္အား ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သူ ၀ီလီယံ

Posted on

ယေန႔ အဂၤလန္တြင္ အုပ္စိုးေနေသာ မင္းဆက္အား အစျပဳခဲ့သည့္ ေအာင္ႏိုင္သူ ဝီလီယံ (William the Conqueror) ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနာ္မန္ဒီၿမိဳ႕စားႀကီး ပထမေရာဘတ္ မွဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕က ၿမိဳ႕စားႀကီး၏ တိတ္တိတ္ပုန္းမယားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕စားႀကီးထံတြင္ ထိုသားတစ္ဦးတည္းသာရွိသျဖင့္ အဖအေမြကိုဆက္ခံရရွိသည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၀၃၅အေရာက္မွီကပင္ ဝီလီယံအား ဆက္ခံသူအျဖစ္ေ႐ြးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ရွစ္ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဝီလီယံမွာ ၿမိဳ႕စားျဖစ္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူလားမေျမာက္ေသးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအား အမႈထမ္းတို႔က အေလးမစိုက္ပဲ မင္းမဲ့တိုင္းျပည္ကဲ့သို႔ ထင္ရာစိုင္းခဲ့ၾကသည္မွာ ဝီလီယံ၏ အထိန္းေတာ္ သုံးေယာက္ဆက္တိုက္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္အထိျဖစ္သည္။ ငယ္ဆရာလည္း လုပ္ႀကံခံရသည့္ ေဘးမွ မလြတ္ခဲ့ေပ။ မိမိအား အေစာင့္အေရွာက္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ဘုရင္ ပထမဟင္နရီ ကိုယ္တိုင္ ဩဇာမရွိသျဖင့္ အသက္မေသသည့္ ဝီလီယံမွာ မ်ားစြာကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အသက္ ၁၅ႏွစ္အ႐ြယ္ ၁၀၄၂တြင္ ဘုရင္က သူေကာင္းျပဳသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သဖြယ္ ေနာ္မန္ဒီနယ္ရွိ ၿမိဳ႕စားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ထိုနယ္တြင္ ဩဇာအႀကီးဆုံးအုပ္စိုးသူျဖစ္လာသည္။ ထိုမၽွမက ၁၀၆၃တြင္ အိမ္နီးခ်င္း မိန္းနယ္ ကိုရယူၿပီး ၁၀၆၄တြင္ ၿဗိတိန္နီနယ္က ဩဇာခံေၾကာင္းဝန္ခံကာ၊ အႀကီးအကဲအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

အဂၤလန္ကၽြန္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

၁၀၄၂ မွ ၁၀၆၆ထိ အဂၤလန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္မွ ဝန္ခံသူ အက္ဒြပ္ ျဖစ္ၿပီး သားသမီးမထြန္းကားသျဖင့္ ဆက္ခံလိုသူ မ်ားျပားေနခဲ့ရသည္။ ဝီလီယံ၏ အဖိုး၏ ႏွမမွာ အက္ဒြပ္၏ မိခင္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ဝီလီယံ၏ အရည္အခ်င္းကို အက္ဒြပ္က သေဘာက်သည္ေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ၁၀၅၀တြင္ မိမိအားဆက္ခံသူမွာ ဝီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဒြပ္က ေၾကညာသည္။ အက္ဒ္ဝပ္၏ ေယာက္ဖလည္းျဖစ္ တန္ခိုးဩဇာအႀကီးဆုံးလည္းျဖစ္သည့္ ဟာ႐ိုး ေဂၚဒြန္ဆင္ ကို ဝီလီယံက ဖမ္းဆီးကာ အက်ပ္ကိုင္ၿပီး မိမိကို အဂၤလန္ထီးနန္းဆက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေစသည္။

ထိုေနာက္ ဟာ႐ိုးအား က်မ္းက်ိန္ေစၿပီး ျပန္လြတ္ေစသည္။ ၁၀၆၆တြင္ အက္ဒ္ဝပ္ ကြယ္လြန္ေသာ္ ဟာ႐ိုးအား ဘုရင္ေ႐ြးေကာက္သည့္ ဝီတန္ၿမိဳ႕စားႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က ေထာက္ခံၿပီး နန္းတင္ၾကသျဖင့္ အဂၤလန္ကၽြန္းအား သိမ္းရန္ စစ္ျပင္ေတာ့သည္။ ေရွးဦးစြာ ေရတပ္ဖြဲ႕ၿပီး ၁၀၆၆ဩဂုတ္လဆန္းတြင္ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ေလျပင္း တိုက္သျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကို မျဖတ္သာေသာေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္အတြင္း ေနာ္ေဝဘုရင္ ဟာ႐ိုးဟာဒရာေအ့က ေျမာက္ပင္လယ္ကိုျဖတ္ကာ အဂၤလန္ကို က်ဴးေက်ာ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟာ႐ိုးေဂၚဒြန္လည္း ဝီလီယံ၏ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို တြန္းလွန္ရန္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အသင့္ေစာင့္ေနေသာတပ္မ်ားကို ေခၚယူၿပီး ေျမာက္ဖက္သို႔ စစ္မ်က္ႏွာလွည့္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရသည္။ ၂၅၊ စက္တင္ဘာ၊ ၁၀၆၆ စတန္းဖို႔ဒ္ တံတားတိုက္ပြဲတြင္ ေနာေဝဘုရင္ ဟာ႐ိုးက်ဆုံးၿပီး သူ႕တပ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုတ္ခြာသြားသည္။

ထိုေန႔မွ ၂ ရပ္အၾကာတြင္ ေလေၾကာင္းေျပာင္းသျဖင့္ ဝီလီယံလည္း အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္ကူးၿပီး တပ္မ်ားခ်သည္။ ဟာ႐ီုးလည္း ေျမာက္ပိုင္းမွ တပ္မ်ားကို ေတာင္ပိုင္းသို႔ ျပန္လည္ခ်ီတက္ေစၿပီး ဝီလီယံတပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေစသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၄ ၊ေအာက္တိုဘာ ၊၁၀၆၆ တြင္ ဟက္စတင္းစ္တိုက္ပြဲတိုက္ခိုက္ၾကၿပီး ထိုေန႔ညေနတြင္ပင္ ဟာ႐ိုးေဂၚဒြန္ဆင္ ႏွင့္ သူ႕ညီေတာ္ႏွစ္ပါး က်ဆုံးသည္။ ထိုေနာက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ၁၀၆၆၊ ခရစၥမတ္ေန႔တြင္ ဘိသိက္သြန္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ခံယူသည္။ သို႔ျဖင့္ အဂၤလန္တြင္ အဂၤလိုဆက္ဇြန္ မင္းဆက္ပ်က္ၿပီး ေနာ္မန္မင္းဆက္ စတင္ေပၚထြန္းလာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ အျခားအေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား

ဝီလီယံနန္းတက္လၽွင္ သူပုန္ထမႈငယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ ငါးႏွစ္ၾကာႏွိမ္ႏွင္းခ်ိန္အတြင္း ရန္သူ အဂၤလန္ၿမိဳ႕စားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုပါ သိမ္းယူလိုက္ၿပီး မိမိ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ လယ္ယာေျမစနစ္တြင္ ကံေကၽြးခ်စနစ္ကို ထူေထာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအဖို႔မူ အရွင္သခင္ေျပာင္းသည္ဟုသာ အမွတ္ထားရေလာက္ေအာင္ ၫွင္သာစြာကိုင္တြယ္ၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အတိအက်စာရင္းေကာက္ယူေစသည္။ ထိုစာရင္းမွာ ဒြန္းမ္စေတးက်မ္း ဟုေခၚၿပီး ယေန႔တိုင္ လန္ဒန္ျပည္သူ႕မွတ္တမ္း႐ုံးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဝီလီယံ၏ ေနာ္မန္က်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ အဂၤလန္တြင္ ျပင္သစ္-အဂၤလိုဆက္ဇြန္ ေရာေႏွာဓေလ့ေပၚထြန္းလာရၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဟူ၍ ဘာသာစကားအသစ္ေပၚထြန္းလာၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲလာခဲ့သည္။ေနာက္ရာစုႏွစ္ ၃ခုေက်ာ္၊ ၄ခုအတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတို႔၏ သဒၵါသုံးစြဲပုံမွာလည္း ေျပာင္းလဲလာသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဝီလီယံ၏ ေနာ္မန္က်ဴးေက်ာ္စစ္ အၿပီးတြင္ အျခားမည္သူကမွ အဂၤလိပ္ကၽြန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မက်ဴးေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာ္မန္တို႔၏ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အလြန္ခိုင္ခံေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ယေန႔ အဂၤလိပ္ပုံစံ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနသည္။ ယေန႔တိုင္ အဂၤလန္တြင္ အုပ္စိုးေနသည့္ မင္းဆက္မွာ ဝီလီယံ မွဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။

မိသားစု ႏွင့္ ဘဝနိဂုံး

အိမ္ေထာင္ရွိၿပီး သားငါးဦး ၊သမီးငါးဦးရွိသည္။အဂၤလန္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိ ျပင္သစ္တြင္သာ အခ်ိန္အမ်ားစု ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။ ဘာသာစကားအားျဖင့္လည္း ျပင္သစ္ဘာသာတစ္မ်ိဳးကိုသာ ေျပာဆိုတတ္ၿပီး စာမတတ္ေပ။ ျပင္သစ္ေျမာက္ပိုင္း ႐ိုအန္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၁၀၈၇၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

ရည္ၫႊန္းကိုးကား
ေက်ာ္စြာ၁၀၀-ေဒါက္တာသန္းထြန္း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply