ဟန္ေဂရီ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏိုင္ငံ သည္ ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ပန္ႏိုနီယမ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံ ၊အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ တို႔ ရွိၾကသည္။  ဟန္ေဂရီသည္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနတိုးအဖြဲ႕၊ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႕ ႏွင့္ ဗိုက္စ္ဂရက္ဒ္ အဖြဲ႕ တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ရွန္ဂန္နယ္နိမိတ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

ေဗာ္လကန္ကၽြန္းဆြယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေရွ႕ဘက္၌ ရုိးေမးနီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၆ မိုင္၊ ေတာင္ဘက္၌ ယူဂိုစလားဗီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ၃၁၁ မိုင္၊ အေနာက္ဘက္၌ ဩစ ႀတီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၁၂ မိုင္၊ ေျမာက္ဘက္၌ ခ်က္ကိုစလိုဗား ကီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ၃၅၃ မိုင္ နယ္နိမိတ္ျခင္း စပ္လ်က္ရွိသည္။ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းဟူ၍ကား လုံးဝ မရွိေခ်။ ပထမကမၻာစစ္ အၿပီး ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႀတီအႏြန္ စာခ်ဳပ္အရ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၃၅၉၁၈ စတုရန္းမိုင္သာ က်န္ေတာ့ သည္။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လြင္ျပင္ႀကီးမ်ားျဖစ္၍ ပ်မ္းမၽွျခင္းအားျဖင့္ ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၃၃ဝ ေပျမင့္သည္။ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေပ ၃၃ဝဝ ျမင့္ေသာ မၾတာ ေတာင္တန္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ေပ ၂၂၈၁ ျမင့္ေသာ ဗာကိုနီေဖာရက္ေဒသမွ လြဲ၍ ပိုမိုျမင့္ေသာ ေတာင္တန္းဟူ၍ မရွိ ေခ်။ အျခားထင္ရွားေသာ ေတာင္မ်ား မွာ၊ ဗတ္၊ တိုကစ္၊ မက္ဆက္ စသည့္ ေတာင္တန္းမ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟန္ေဂရီဘာသာျဖင့္ ဒူးေနာေခၚ ဒန္းႏ်ဴ ျမစ္သည္ ဟန္ေဂရီႏွင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား ႏိုင္ငံအၾကား တြင္ နယ္နိမိတ္သဖြယ္ ပိုင္းျခား စီးဆင္း၍ တစ္ဖန္ ေတာင္ ဘက္သို႔ ခ်ိဳးကာ စီးဆင္းသြားသည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ အျခား ထင္ရွားေသာ ျမစ္တစ္ခုမွာ အေရွ႕ပိုင္းကို ေျမာက္မွ ေတာင္သို႔ ျဖတ္စီးေသာ တစ္ဇာ ျမစ္ေခၚ သီစျမစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒန္းၫုျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပတိုက္၏ အႀကီးဆုံးေသာ ကုန္းတြင္ ေရအိုင္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ဗာလတန္အိုင္သည္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အျခားထင္ရွားေသာ ေရအိုင္တစ္ခုမွာ ဩစႀတီး ယားႏိုင္ငံႏွင့္ စပ္လ်က္ ရွိေသာေနရာ၌ တည္ရွိသည္။ ဟန္ေဂရီ ဘာသာျဖင့္ ဖားေတာအိုင္ဟု ေခၚေသာ ႏ်ဴေဆဒလာ ေရအိုင္ ျဖစ္သည္။ ဒန္းၫုျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဥေရာပတိုက္၌ အႀကီးဆုံး ေသာ လြင္ျပင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဟန္ေဂရီလြင္ျပင္ႀကီးေခၚ အယ္လ ဖိုး လြင္ျပင္ႀကီး ရွိသည္။ ဗာကိုနီေဖာရက္၏ အေနာက္ဘက္ တြင္မူ ဟန္ေဂရီလြင္ျပင္ ကေလးေခၚ ေအာလဖိုး လြင္ျပင္ ကေလး ရွိသည္။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ ေႏြအခါမ်ား၌ ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္း၍ ေဆာင္းအခါမ်ား၌ အလြန္ေအးသည္။ ေဆာင္းကူး ရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီမ်ားတြင္ မိုးအမ်ားဆုံး ႐ြာသြန္းတတ္သည္။ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ပ်မ္းမၽွမိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၄ဝ ခန္႔႐ြာသြန္း၍ လြင္ျပင္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ ပ်မ္းမၽွ မိုးေရခ်ိန္ ၁၅ လက္မခန္႔သာ ႐ြာသြန္းသည္။ အခ်ဳပ္ ဆိုရေသာ္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းသည္ အေနာက္ပိုင္းေလာက္ မိုးမရေခ်။

ဟန္ေဂရီ ဟူေသာအမည္မွာ အလယ္ေခတ္ လက္တင္ဟန္ေဂရီဘာသာစကားမွ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟန္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏နယ္ေျမ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ တူရကီစကားလုံး၏ အဓိပၸါယ္တြင္မႈ ျမား၁၀စင္း ၊လူ ၁၀ ေယာက္ ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္း စာရင္းအရ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ ၏ လူဦးေရသည္ ၉.၇၉သန္း ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မက္ဂ်ာေခၚ ဟန္ေဂရီယန္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၏။ ယင္းတို႔သည္ တူရကီလူမ်ိဳးႏွင့္ ဖင္းလူမ်ိဳးတို႔ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္တူေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾက သည္။ သူတို႔သည္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေသြးစပ္ဟန္ တူေလ သည္။ မက္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း အျခားဥေရာပ တိုက္သားမ်ားထက္ အနည္းငယ္ အရပ္ နိမ့္၏။ အင္အား ေတာင့္တင္းႀကံ႕ခိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနမႈ ထိုင္မႈတြင္ စနစ္က်၍ သန္႔ရွင္း၏။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ာမန္၊ ဆလိုဗက္၊ ႐ူေမးနီးယန္း၊ က႐ိုးေအးရွန္း၊ ဆဗ္ႏွင့္ ဂ်စ္ပစီ လူနည္းစုမ်ားလည္း ေနထိုင္ လ်က္ရွိ၏။ ေျပာဆိုၾကေသာ ဘာသာစကားမွာမူ ၉ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ဟန္ေဂရီဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ဘာသာစကားလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကားသည္ အျခားေသာ ဥေရာပဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အေတာ္ပင္ ကြဲျပား ျခားနားမႈ ရွိ၏။ ဖင္းႏွင့္ လက္ဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ အနည္း ငယ္ နီးစပ္သည္။  တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ လူဦးေရ၏ ၅၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ လယ္ယာ လုပ္ ကိုင္ၾက၍ ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြထက္ဝက္ခန္႔ကို လယ္ယာလုပ္ငန္း မွ ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ စုေပါင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ စုေပါင္းလယ္ယာ၏ အဓိက စိုက္ပ်ိဳး ေသာ ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ားမွာ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ ႐ိုင္းဂ်ဳံ၊ ျမင္းစား ဂ်ဳံ၊ ဗာလီ၊ အာလူး၊ ေျပာင္းႏွင့္ သၾကားမုန္လာတို႔ ျဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ အရသာရွိေသာ သစ္သီးမ်ားထြက္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္း ထင္ရွားေလရာ ထြက္ေသာ သစ္သီးမ်ားမွာ စပ်စ္သီး၊ ပန္းသီး၊ သစ္ေသာ့သီး၊ ႏွင္းသီး၊ တ႐ုတ္ဆီးသီးႏွင့္ ဖ႐ုံသီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဟန္ေဂရီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမင္းကို အလြန္ ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ ဟန္ေဂရီျမင္းမ်ိဳးေကာင္းမ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ အမ်ားအျပား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ဒန္းၫုျမစ္ႏွင့္ တစ္ဇာျမစ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗာလတန္အိုင္တြင္လည္း ေကာင္း တံငါလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾက၏။ အျခားဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ စကၠဴလုပ္ငန္း၊ ဂ်ဳံထုတ္လုပ္ငန္၊ သၾကားထုတ္လုပ္ငန္း၊ အရက္ခ်က္လုပ္ငန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ သံႏွင့္ သံမဏိ လုပ္ငန္း၊ စက္သုံး ကိရိယာမ်ားလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္စာရင္းအရ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံသား တစ္ဦးစီ၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ၂၈၃၇၅ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ ၄၆ ျဖစ္သည္။

ဗူဒါပက္သည္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ ၁၃၅ မိုင္အကြာ ဒန္းၫုျမစ္ေပၚတြင္ ခြ၍ တည္ရွိေနေသာ အႁမြာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဒန္ၫုျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေပၚရွိ ဗူးဒၿမိဳ႕၊ အိုဗူးၿမိဳ႕၊ ဒၿမိဳ႕တို႔ႏွင့္ အေရွ႕ဖက္ ကမ္းေပၚရွိ ပက္ၿမိဳ႕တို႔ကို ေပါင္း၍  ဗူဒါပက္ၿမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္သည္။ လူဦးေရ ၂သန္းနီးပါး ေနထုိင္သည့္ ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။

အျခားထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဆဲဂက္၊ ဒယ္ဗရယ္ဆန္၊ ပက္ခ်၊ မစၥေကာ့ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ မီးရထားလမ္းမိုင္ေပါင္း ၅၀၀၆ မိုင္ခန္႔ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းကအေတာ္ပင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ဒန္းၫုျမစ္သည္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ကူးသန္းသြားလာေရး အတြက္ လမ္းမသဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း မီးရထား ျဖင့္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္ ရွိေလသည္။ အႀကီးဆုံးေလဆိပ္မွာ Budapest Ferenc Liszt ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ျဖစ္သည္။

သမုိင္း

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ (ေရွးအေခၚ ပန္ႏိုးနီးယားႏွင့္ ေဒးဆီးယား ျပည္နယ္မ်ား)တြင္ ေရွးဦးစြာ ကဲ့အႏြယ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဆလဗအႏြယ္ အမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုေနာက္ ေရာမတို႔ တန္ခိုးနိမ့္က်ခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမန္ အႏြယ္ လူမ်ိဳးစုတို႔ ဝင္ေရာက္ စိုးမိုးခဲ့သည္။ ထိုေနာက္တြင္ ဟန္းလူမ်ိဳးမ်ားက တစ္လွည့္ အုပ္စိုးခဲ့၏။ ၅၆၇ ခုႏွစ္တြင္ အဗာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေလာင္းဗတ္တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ၍ ဝင္ေရာက္လာၿပီးလၽွင္ ေဒးဆီးယားႏွင့္ ပန္ႏိုးနီးယားျပည္ နယ္တို႔ကို သိမ္းယူလိုက္ၾကသျဖင့္ ေလာင္းဗတ္တို႔လည္း အီတလီႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရေလသည္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ အဗာလူမ်ိဳးတို႔သည္ တျဖည္းျဖည္း တန္ခိုးမွိန္သြားေသာအခါ ဟန္ေဂရီ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူလိုက္ၾကေလသည္။ ၇၉၁ ခုႏွစ္မွ ၇၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း အဗာ တို႔ကို ဧကရာဇ္ရွားလမိန္းက ေျခမႈန္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ၈၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေရးဗီးယားႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။

၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟန္ေဂရီထီးနန္းကို ဆက္ခံစိုးစံခဲ့ေသာ ဂီဇာဘုရင္လက္ထက္တြင္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဥေရာပ အေနာက္ဖ်ားမွ ခရစ္ယာန္ အယူဝါဒ ေရာက္လာသည္။ ၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂီဇာဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ေရဖ်န္းမဂၤလာ ခံယူလိုက္ၿပီး ေနာက္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾက သည္။ ၁၃၄၇ ခုႏွစ္မွ ၁၃၆ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကပ္ေရာဂါႀကီး ႏွိပ္စက္ သျဖင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့၍ ႏိုင္ငံအေျခမွာလည္း ယိမ္းယိုင္ခဲ့ရေလသည္။

မတ္သီးယတ္ ဟြန္ ေယာ္ဒီသည္ ၁၄၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဟန္ေဂရီဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မတ္သီးယတ္သည္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔အတြင္ တိုင္းျပည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈကို အားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးခဲေလ့သည္။ ထိုျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့၍ ပညာေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ေဟာင္းႀကီးမ်ားကို အသက္ဆက္ေပးၿပီးလၽွင္ ပရက္စဗူး တကၠသိုလ္ကိုလည္း ၁၄၆၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပထမကမၻာစစ္ ၿပီးဆုံးေသာအခါ ဩစႀတီးယား-ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ စစ္႐ႈံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့၍ ဟက္ပစဗတ္မင္းဆက္လည္း ျပတ္သြားေလသည္။ ဟန္ေဂရီႏွင့္အျခားဩစႀတီးယား လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လည္း လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၾက၏။ ထရန္ဆီလေဗနီးယန္း လူမ်ိဳး၊ ဆလိုဗက္လူမ်ိဳးႏွင့္ က႐ုတ္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ခြဲထြက္သြားေလသည္။ ပထမဦးစြာ ဟန္ေဂရီ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ ဟန္ေဂရီသမၼတႏိုင္ငံ တည္ ေထာင္ခဲ့ေလသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္စက ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသည္ ၾကားေနႏိုင္ငံ အျဖစ္ ေနလိုေသာ္လည္း မိမိယခင္က ပိုင္ခဲ့ေသာ ထရန္ဆီလ ေဗးနီးယား ျပည္နယ္ကို ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ဟူေသာ ဂ်ာမနီ တို႔၏ ကတိေၾကာင့္ ဝင္႐ိုးတန္း အုပ္စုဘက္သို႔ ပါသြား၏။  ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယာယီ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး ကာ ထိုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၌ ျပည္သူ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့၏။  ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံတြင္ ဟန္ေဂရီ သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ အမ်ားက သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ ၾက၍ ေဒါက္တာ ဇိုလတန္တစ္လဒီအား သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကေလသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၾက သည္။ ယင္းဥပေဒကား ဆိုဗီယက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စုေပါင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာ သည္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဟန္ေဂရီ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ထႂကြ ပုန္ကန္ ၾကေသာ္လည္း ႐ုရွစစ္တပ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ ပုန္ကန္သူမ်ား ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ အထိရွည္ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲကာ  Mátyás Szűrös က သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။လက္ရွိသမၼတ မွာ János Áder ျဖစ္သည္။

VIDEO

Wikipedia

Leave a Reply