ေရွးအီဂ်စ္တုိ႔နဲ႔ ေခတ္ၿပဳိင္ အဆီးရီးယန္း အင္ပါယာ

Posted on

ယူဖေရးတီး-တိုက္ဂရစ္ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ေဒသ (ေဘဘီလုံလြင္ျပင္) ၏ ေျမာက္ဖက္၊ လျခမ္းရပ္ဝန္းေဒသ ၏ေတာင္ဖက္တြင္ အဆူး(Assur) အမည္ရွိ ေဒသတည္ရွိသည္။ အဆူး ဟူသည့္ အမည္မွာ ကိုးကြယ္ေသာ နတ္အား အစြဲျပဳ၍ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အဆီးရီးယား(Assyria) ဟုေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုလာၾကကာ ထိုေဒသရွိ လူမ်ိဳးမ်ားအား အဆီးရီးယန္း ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

ထို အဆီးရီးယန္းတို႔သည္ မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည္ကို လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေဒသမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၾကသည္ကို လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာမသိရွိရေပ။ ဘာသာစကားအားျဖင့္ အက္ကတ္ဒီးယန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္တူကာ ကြဲျပားမႈအနည္းငယ္ရွိသည္။

ေခတ္ဦး အဆီးရီးယန္း သမိုင္း

ဘီစီ ၂၉၀၀ ခန္႔မွ စကာ အဆီးရီးယန္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား တည္ေထာင္ကာေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆီးရီးယန္းမ်ားသာမက၊ ဆူမားရီးယန္းမ်ားပါ ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကသည္။ အဆီးရီးယားၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေသးငယ္ကာအင္အားနည္းသည္ျဖစ္၍ ေျမာက္ပိုင္းမွ ဟစ္တိုက္ႏြယ္ဝင္မ်ား၏ မၾကာခဏက်ဴးေက်ာ္ျခင္းကို ခံရေလ့ရွိသည္။ ထို႔အတူ ေတာင္ပိုင္းအမ္မို႐ိုက္ႏြယ္ဝင္မ်ား အင္အားႀကီးလၽွင္လည္း အသာတၾကည္ပင္ လက္ေအာက္ခံၾကသည္။

ကာလၾကာေသာအခါ အဆီးရီးယန္းမ်ားသည္လည္း က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားကို တြန္းလွန္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္မ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ထူေထာင္လာၾကသည္။ ထို႔အတူ မိမိအား အုပ္စိုးဖူးပါလ်က္ႏွင့္ ပ်က္သုဥ္းသြားရသည့္ အင္အားႀကီးသူမ်ားထံမွလည္း သင္ခန္းစာမ်ားကို ေကာင္းစြာရၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္မွ စည္းလုံးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းလာကာ အဆူးၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံ၏အခ်က္အခ်ာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္လာသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

စစ္အင္အား ႀကီးထြားေစရန္သာမက စီးပြားအင္အားႀကီးထြားရန္ပါ အဆီးရီယန္းတို႔ ႀကိဳးစာၾကသည္။ အာရွမိုင္းနားေတာင္ဖက္ရွိ စီလီရွားေဒသမွ ေငြတြင္းမ်ားအထိတိုင္ အဆီးရီးယန္းတို႔ ေပါက္ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမွ ရရွိသည့္ ေငြအား ကုန္စည္ဖလွယ္ေရးတြင္ အစားထိုးအသုံးျပဳၾကသည္။ ေငြထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အာမခံခ်က္ထားရွိေရးတြင္မူ ဝတ္ေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရသည္။

ထိုမၽွမက ခ်က္လက္မွတ္ အျဖစ္လည္း ႐ႊံ႕ျပားမ်ားတြင္ စာေရးမွတ္၍လည္း အသုံးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ေငြ၊ ခ်က္လက္မွတ္ အသုံျပဳနည္းမ်ားသည္ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အထူးအဆင္ေျပလြယ္ကူေစသျဖင့္ ေနာင္တြင္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈကို ေျပာင္းလဲေပးေစႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အင္ပါယာထူေထာင္ျခင္း

အဆီးရီးယားႏိုင္ငံငယ္ေလးသည္ အစဦးတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ားကို ခံရသျဖင့္ ထိုက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားအား ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ စစ္တပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာအခါတြင္ မိမိကတစ္လွည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ရန္ပါ ရည္႐ြယ္လာၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခအား သိမ္းယူရန္ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ရွိၾကသည့္ မ်ားျပားလွေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားကို အႏိုင္ယူရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွာ အင္ဒို-ဥေရာပသားမ်ား၏ မီတန္းနီးႏိုင္ငံ၊ ဖီနီရွန္းႏိုင္ငံ၊ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မီတန္းနီးႏိုင္ငံသည္ စစ္အင္အားေတာင့္ေတာင္းကာ တစ္ခ်ိန္က အဆီးရီးယားတို႔အား က်ဴးေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအား ထီးရိပ္မိုးထားသည့္ အေနာက္ဖက္မွ အီဂ်စ္တို႔ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေနအထားတြင္ရွိျပန္သည္။

ဘီစီ၁၄၀၀ ခန္႔တြင္ အာရွမိုင္းနားေဒသမွ ဟစ္တိုက္မ်ား အင္အားေကာင္းလာကာ အင္ပါယာထူေထာင္၍ ေတာင္ဖက္ရွိ အီဂ်စ္အင္ပါယာႏွင့္ စစ္ၿပိဳင္ျပဳၾကသည္။ ဘီစီ ၁၂၀၀ ခန္႔တြင္ အေနာက္ဖက္မွ ရန္သူမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဟစ္တိုက္အင္ပါယာၿပိဳလဲသြားသည္။ စစ္ကာလၾကာျမင့္သျဖင့္ အီဂ်စ္လည္း ေနာက္ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ဆက္လက္ၿပိဳလဲသြားၿပီး အီဂ်စ္ႏွင့္ လက္တြဲသည့္ မီတန္းနီးႏိုင္ငံပါ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားသည္။

သို႔ျဖင့္ အဆီးရီးယန္းတို႔၏ အေနာက္ဖက္က်ဴးေက်ာ္စစ္တြင္ အဓိကအခက္အခဲႀကီးမ်ား ၿမိဳလဲကာ အင္အားအသင့္အတင့္သာရွိၾကသည့္ ပါလက္စတိုင္း၊ ဖီနီရွန္း ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆီးရီးယန္းတို႔အေနျဖင့္ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တစ္လႊားမွ အင္အားႀကီး ရန္သူမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသျဖင့္ ဘီစီ ၇၅၀ ေရာက္မွသာလၽွင္ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခဖက္သို႔ ဦးတည္လာႏိုင္သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အင္အားေကာင္းသည့္ ဒမက္စကပ္အား အႀကီးအမႉးထားကာ က်န္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားက အဆီးရီးယန္းတို႔အား ခုခံၾကေသာ္လည္း ဘီစီ ၇၃၂တြင္ ဒမက္စကပ္ က်သျဖင့္ က်န္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္မ်ားလည္း အဆီးရီးယားထံ အညံ့ခံရသည္။ ထိုေနာက္တြင္ အနီးအပါးရွိႏိုင္ငံငယ္မ်ားအား ဆက္လက္ ခ်ီတက္သိမ္းသြင္းသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ အဆူးၿမိဳ႕အား အေျခတည္သည့္ အဆီးရီးယားအင္ပါယာသည္ အေနာက္အာရွတြင္ အင္အားျပည့္ဝသည့္ အင္ပါယာအျဖစ္သို႔ေရာက္လာသည္။

နင္နေဗးၿမိဳ႕ေတာ္

နင္းနေဗးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕႐ိုးႏွစ္ထပ္ကာရံထားေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အျပင္ၿမိဳ႕႐ိုးသည္ တိုက္ဂရစ္ျမစ္ကမ္းနဖူးေပၚတြင္ အရွည္ႏွစ္မိုင္ခြဲခန္႔ ရွိသည္။ က်န္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ရွစ္မိုင္ေက်ာ္ ရွည္လ်ားသည္။ ထိုအတြင္းတြင္မွ အတြင္းၿမိဳ႕႐ိုးျဖင့္ ကာရံထားသည့္ နန္းေတာ္တည္ရွိျပန္သည္။ ဘုရင္ ဆနက္အာရစ္သည္ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထူးဝါသနာပါသူျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ နင္နေဗးပန္ဝန္းက်င္ရွိ တိုက္ဂရစ္ျမစ္ကမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ဥယ်ာဥ္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေစသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ သူ႕အင္ပါယာအတြင္းရွိ ထူးျခားသည့္ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိေစသည္။ ထိုအပင္မ်ားအနက္ အိႏၵိယမွ ယူေဆာင္လာသည့္ ဝါပင္ လည္းပါဝင္သည္။

အီဂ်စ္အား အႏိုင္ရျခင္း

ဆနက္အာရစ္အား ဆက္ခံ၍ ဘီစီ ၆၈၁တြင္ သားေတာ္ အီဆာဟက္ဒြန္(Esarhaddon) (ဘီစီ ၆၈၁-၆၉၉)နန္းတက္လာသည္။ ၎လက္ထက္တြင္ အီဂ်စ္က ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းေျခေဒသရွိ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအား ပုန္ကန္ရန္ အားေပးသျဖင့္ အီဂ်စ္သို႔ စစ္ခ်ီသည္။ အီဂ်စ္ေအာက္ပိုင္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသအား သိမ္းယူၿပီးခ်ိန္တြင္ အီဆာဟက္ဒြန္ ကြယ္လြန္သျဖင့္ သားေတာ္ အဆူးဘာနီပါ(Assurbanipal)(၆၉၉-၆၂၆) မွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္သည့္အတြက္ အီဂ်စ္လည္း အညံ့ခံရသည္။
အဆီးရီးယား တပ္မေတာ္

ဒုတိယ ဆာဂြန္လက္ထက္တြင္ တည္ေထာင္လာသည့္ အဆီးရီးယား တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ၎၏ေျမးေတာ္စပ္သည့္ အီဆာဟက္ဒြန္ လက္ထက္တြင္ အင္အားအင္မတန္ ေတာင့္တင္းသည့္ စစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစစ္တပ္ႀကီးသည္ သံ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ စစ္တပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံအရ စစ္သည္အမ်ားစုမွ ေလးသည္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ လွံရွည္ကိုင္သည့္ ဒိုင္းကာ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္တြင္ ျမင္းတပ္ႏွင့္ ျမင္းဆြဲစစ္ရထားမ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ ဘီးေျခာက္လုံးပါ သံခ်ပ္ကာရထားမ်ားအား ၿမိဳ႕႐ိုးဖ်က္လက္နက္အျဖစ္ သုံးၾကေသးသည္။ ထို သံခ်ပ္ကာကားေပၚတြင္ သံျဖင့္ ကာရံထားသည့္ ေမၽွာ္စင္ငယ္ ႏွစ္ခုပါဝင္ၿပီး တစ္ခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲအတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ခုမွာ ေလးသည္ေတာ္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုလက္နက္မ်ားအျပင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ အဆီရီးယန္းတပ္သားတို႔၏ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္မွာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရသည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ ျပာပုံအတိက်န္ရစ္တတ္သည့္ အျပင္ ခုခံတိုက္ခိုက္သည့္ ထိုၿမိဳ႕၏အႀကီးအကဲ၊ ရွင္ဘုရင္ စသူတို႔မွာလည္း အရွင္လတ္လတ္ တံက်င္လၽွိဳကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရေသးသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကိုလည္း သတ္ျဖတ္ကာ အစုလိုက္ပုံထားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ရွိသမၽွေသာ ေ႐ႊေငြ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဆိတ္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ျမင္း စသျဖင့္ မက်န္ေလေအာင္ သိမ္းယူေလ့ရွိသည္။ အညံ့ခံသည့္တိုင္ ရွင္ဘုရင္အား ေခါင္းျဖတ္၍ ထိုေခါင္းျပတ္ကို အမတ္မ်ားက လည္တြင္ ဆြဲထားရျပန္သည္။

အင္ပါယာ ယိမ္းယိုင္လာျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ႏိုင္ငံက်ယ္ျပန္႔လာသည့္အတြက္ စစ္တပ္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လာရသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲအခ်ိန္မ်ားမဟုတ္လၽွင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးၿပီး စစ္ပြဲရွိလၽွင္ စစ္မႈထမ္းၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္းစစ္တပ္တည္ေထာင္လိုက္ေသာအခါတြင္ လယ္သမားတို႔အေနျဖင့္ စစ္မႈထမ္းျခင္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးရေတာ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင္း အင္ပါယာတစ္ဝွမ္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသူမဲ့ လယ္ေျမမ်ား ေပါမ်ားလာၿပီး စီးပြားေရး ဆုပ္ယုတ္လာသည္။

ထိုသို႔ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ အင္ပါယာအတြင္းသို႔ စီးပြားေရး အျမင္က်ယ္သည့္ အာေရးမီးယန္း(Arameans) လူမ်ိဳးမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အဆီးရီးယန္းဘာသာစကားႏွင့္ အာေရးမီးယန္းဘာသာစကားႏွစ္ခုတြင္ အာေရးမီးယန္းဘာသာစကားမွာ အသုံးက်ယ္ျပန္႔ တြင္က်ယ္လာၿပီး အဆီးရီးယန္းဘာသာစကားမွာ က်ဆင္းလာသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ နင္နေဗးမွာပင္ အဆီးရီးယန္းဘာသာစကားထက္ အာေရးမီးယန္းဘာသာစကားကို ပိုမိုအသုံးျပဳလာၾကသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အင္ပါယာယိမ္းယိုင္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အဘက္ဘက္မွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက အင္ပါယာဗဟိုခ်က္ကို ဦးတည္ကာ က်ဴးေက်ာ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်လာၾကျခင္းမွာလည္း ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ေတာင္ဖက္မွ အာေရးမီးယန္းမ်ား၊ အေရွ႕ဖက္ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ဖက္မွ ကယ္လ္ဒီးယန္းမ်ား(Caldians)၊ ေျမာက္ဖက္မွ အင္ဒို-ဥေရာပအႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ မီးဒီးစ္လူမ်ိဳး(Medes) ႏွင့္ ပါရွန္းလူမ်ိဳး(Persians) မ်ား ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ အဘက္ဘက္မွ လူလႈိင္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ အုပ္စုႀကီးငယ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်လာၾကျခင္းကို အဆီးရီးယန္းတို႔ မည္သို႔မွ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။

အင္ပါယာၿပိဳလဲေစသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စစ္တပ္အတြင္းတြင္ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားျပားလြန္းေနျခင္းမွာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ပ်က္စီးခ်ိန္ႀကဳံေသာအခါတြင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔မွာ မည္သို႔မၽွ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အဆီးရီးယန္းမ်ားပ်က္လၽွင္ မိမိတို႔ လြတ္လပ္မည္ ဟူေသာ အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ပင္ ရန္သူဖက္မွ ပါၾကေတာ့သည္။

ပ်က္စီးျခင္း

ဘီစီ ၆၁၆တြင္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ကယ္လ္ဒီးယန္းတို႔သည္ အဆီးရီးယန္းတို႔အား ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ေဘဘီလုံအား ၿမိဳ႕တည္ကာ နဘိုေပၚလက္ဆာ(Nabopolassar) ဆိုသူက အက္ကတ္ဘုရင္(King of Akkad) အမည္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အဆူးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းအထိ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္လာသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အဆူးၿမိဳ႕ေတာ္ မက်ေသာ္လည္း အဆီးရီးယန္းတပ္မ်ားက ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မ႐ႈမလွ႐ႈံးႏွိမ့္သည္။

ဘီစီ ၆၁၄တြင္ ေျမာက္ပိုင္းမွ မီးဒီးစ္တို႔သည္ ဘုရင္ ဆိုင္းယက္ဆီရိစ္(Cyaxares)၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဆူးၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္သည္။ ထိုေနာက္ နဘိုေပၚလက္ဆာႏွင့္ ဆိုင္းယက္ဆီရိစ္တို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ နင္နေဗးၿမိဳ႕ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္သည္။ အဆီးရီးယန္းတို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ ခုခံၾကေသာ္လည္း တတိယအႀကိမ္ ဘီစီ ၆၁၂တြင္ နင္နေဗးၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျပပုံဘဝသို႔ ဆင္းသက္ရသည္။

ထိုျပာပုံ၊ မီးခိုးလုံးႀကီးအား ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ရက္စက္သည့္အင္ပါယာေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ လူတို႔၏ ဟစ္ေႂကြးသံမွာ ကပ္စပီယန္ပင္လယ္မွ ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္းအထိ တစ္ခဲနက္ ေပၚထြက္လာသည္ဟုပင္ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဤသို့ျဖင့္ အဆီးရီးယားႏုိင္ငံႀကီးသည္ ပ်က္စီးခဲ့ေလေတာ့သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply