ကမာၻတလႊား စိတ္၀င္စားစရာ သဘာ၀ ေနရာ ၈ ခု

Posted on

ေရးသားသူ – Academy Page

၁။ Uluru-Kata Tjuta

၁၉၅၈ – ခုႏွစ္ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႀသစေႀတလွ်တိုက္ အလယ္ပိုင္းရွိအမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ၿဖစ္သည္ ။ ဤေနရာမ်ားအား ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ UNESCO က ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခု အၿဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။ ထိုဥယ်ာဥ္အား ၁၉၉၃ – ခုႏွစ္တြင္ Uluru-Kata Tjuta အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္ ။

ထိုေနရာေဒသ တြင္ ေရွးအခ်ိန္မွစ၍ ၾသစေၾတလွ်တိုက္၏ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္သည့္ Aboriginal လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအခ်ိန္က Aboriginal လူမ်ိဳးမ်ား၏ေက်ာက္ေတာင္နံရံေပၚမွပန္းခ်ီကားမ်ားကိုလဲဤဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ၿမင္ေတြ ့ နိင္သည္ ။

ယေန ့အခ်ိန္ထိလဲ ၾသစေၾတးလွ်လူဦးေရ၏ ၂.၂% မွာ Aboriginal လူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္သည္ ။ ဤဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ထူးရွားသည့္ဘူမိပံုရိပ္နွစ္ခုရွိသည္ ။ ၄င္းတို ့မွာ–

ကမ ၻာ့အၾကီးဆံုးေက်ာက္တလံုး Uluru ႏွင္ အုပ္စု လိုက္တည္ရွိေနတဲ့အလံုးပံုေက်ာက္တံုး ၿဖစ္သည့္ Kata Tjuta တို ့ၿဖစ္ၾကသည္ ။ ထိုဥယ်ာဥ္သို ့ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းကမ ၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားစြာလာေရာက္ၾကည့္ရွဳၾကသည္ ။

Uluru

ကမ ၻာေပၚရွိ အႀကီးဆံုးေသာေက်ာက္တလံုးၿဖစ္သည္ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သန္း ၇၀ – အခ်ိန္က ထိုေက်ာက္တံုးသည္ၾကီးမားသည့္ေရကန္ထဲမွ ကၽြန္းဟုဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားမွဆိုသည္ ။ ထိုေက်ာက္တလံုးသည္ ၂.၂ မိုင္ရွည္ၿပီး
၁၁၄၂ ေပ ၿမင့္ သည္ ။ ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ဤေက်ာက္တံုးသည္ အနီေရာင္မွ ခရမ္းနုေရာင္သို ့ေၿပာင္းသြားတတ္သည္ ။

Kata Tjuta

Uluru-Kata Tjuta အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ထဲရွိ အုပ္စုလိုက္တည္ရွိေနတဲ့အလံုးပံုေက်ာက္တံုးၿဖစ္သည္ ။ ထိုေက်ာက္တံုးမ်ားသည္ မ်ိဳးတူမ်ားေပါင္းစုထားသည့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားၿဖစ္သည္ ။ အၾကီးဆံုးေက်ာက္လံုးမွာအျမင့္ ၁၇၉၁ – ေပအထိရွိသည္ဟုဆိုသည္ ။

အေရအတြက္- ၃၀ ခန္ ့ရွိၿပီး သည္ေဒသတြင္ Olgas ဟုအမည္ေက်ာ္သည္ ။ ဤ ေက်ာက္တံုးမ်ားသည္လည္း ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္မွ ခရမ္းနုေရာင္သို ့ေၿပာင္းလဲ သြားတတ္သည္။

၂။ Grand Canyon

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု အာရီဇိုးနားၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္းရွိ Grand Canyon ( ကမ ၻာေက်ာ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ) သည္ထူးၿခားသည့္ သဘာ၀ ဘူမိပံုရိပ္တခုၿဖစ္သည္ ။ ဒီေနရာကို အမ်ိဳးသားဥယာဥ္ အၿဖစ္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ဥယ်ာဥ္တခုလံုးသည္ ၁၂၁၇၄၀၃ ဧက က်ယ္၀န္းသည္ ။

ဤေဒသကို Colorado ၿမစ္မွၿဖတ္ေက်ာ္ စီးဆင္းသြားခဲ့သည္ ။ ထို Colorado ၿမစ္ေပၚတြင္ Glen Canyon ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီး ေရစီးဆင္မွဳကိုထိန္းခ်ဳပ္ကာ Grand Canyon ၏ သဘာ၀ အီကိုစနစ္ မပ်က္စီးေစရန္ကာကြယ္ထားသည္ဟုဆိုသည္ ။ ထိုအထဲမွ အၾကီးဆံုး ေတာင္ႀကားေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ အက်ယ္ ၁၈ မိုင္ အနက္ ၅၀၀၀ ေပ ေက်ာ္ရွိသည္ ။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ တြင္ World Heritage Sites အၿဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ခရီးသြားသန္းခ်ီ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ေနရာၿဖစ္သည္ ။

ထိုဥယ်ာဥ္၏အထင္ရွားဆံုးေနရာမွာToroweap Point ၿဖစ္သည္ ။ Toroweap Point ရွိေခ်ာက္ကမ္းပါး ေက်ာက္လႊာမ်က္ႏွာၿပင္သည္ေန ့အခ်ိန္တြင္ မ်က္လွည့္ျပသလုိ အေရာင္ေၿပာင္းလဲတတ္သည္။ ေနဝင္ဆည္းဆာညေနခ်မ္းတြင္ အနီေရာင္ မွ အညိုေရာင္ သို ့ေၿပာင္းလဲသြားတတ္သည္။

၃။ Devils Tower

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု မီခ်ီကန္ၿပည္နယ္ Wyoming ေဒသတြင္တည္ရွိၿပီး Devils Tower ဟုအမည္ေက်ာ္သည္ ။ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္ေႀကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ေက်ာက္ေတာင္ၿဖစ္ၿပီး ကမ ၻာေက်ာ္ထူးၿခားသည့္ ဘူမိပံုရိပ္တခုၿဖစ္သည္ ။

ထိုရႊံေတာင္သ႑ာန္ Devils Tower သည္ အၿမင့္ ၁၂၈၀ ေပ အထိရွိၿပီး ၁.၅ ဧကအက်ယ္ရွိသည္ ။ ဤေဒသအား ၁၉၀၆ – ခုႏွစ္မွစတင္ကာ Devils Tower အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အၿဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုဥယ်ာဥ္မွာ ၁၃၄၇ ဧက က်ယ္၀န္းသည္ ။ ထိုေတာင္၏အစင္းရာမ်ားသည္၀က္၀ံဘီလူးမ်ား၏ လက္သည္းရာၿဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ပံုၿပင္မ်ားတြင္ ေၿပာဆိုေရးသားခဲ့ၾကသည္ ။

၄။ Normandy Cliffs

ၿပင္သစ္နိဳင္ငံ ေနာ္မန္ဒီကမ္းေၿခတေနရာမွ အၿဖဴေရာင္ ကမ္းပါးေစာက္ၿဖစ္သည္ ။ အဂၤလန္နိင္ငံ Dover အနီးရွိ အၿဖဴေရာင္ထံုးေက်ာက္ ကမ္းပါးေစာက္ ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္ ။ အဂၤလန္ကၽြန္း ႏွင့္ ၿပင္သစ္ကမ္းေၿခေဒသအား အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားမွပိုင္းၿခားထားသည္ ။

ေရွးေခတ္ Cretaceous Era အခ်ိန္က အဂၤလန္ကၽြန္း ႏွင့္ ၿပင္သစ္ေဒသကို တံတားကဲ့သို ့ ထံုးေက်ာက္မ်ားမွဆက္သြယ္ထားသည္ဟု ဘူမိပညာရွင္မ်ားမွဆိုသည္ ။ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ေရခဲမ်ားအရည္ေပ်ာ္ၿခင္း ၊ ေရတိုက္စားၿခင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို ့ ကမ္းပါးေစာက္မ်ားၿဖစ္ေပၚေနသည္ဟုဆိုသည္ ။ ထို ထူးၿခားသည့္အၿဖဴေရာင္ ကမ္းပါးေစာက္မ်ားသည္ ေနာ္မန္ဒီကမ္းေၿခေဒသ၏ ထင္ရွားသည့္ landmark လည္းျဖစ္သည္ ။

၅။ Giant’s Causeway,

ေၿမာက္အိုင္ယာလန္ ႏွင့္ စေကာ့တလန္ကို ၿဖတ္သြားသည့္ ေရစီးလမ္းေၾကာင္း တေနရာမွ ထူးၿခားသည့္ ဘူမိပံုရိပ္တခုၿဖစ္သည္ ။ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္ ေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ေက်ာက္ၿဖစ္သည္ ။ ေခ်ာ္ရည္စီးေႀကာင္းမ်ားေအးခဲၿပီးေနာက္ ေထာက္တိုင္ပံုၿဖစ္ေနသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားမွယံုႀကည္ႀကသည္ ။ ေရွးပံုၿပင္အရ ထိုေဒသ ႏွစ္ခုကို ေၿခနင္းၿဖတ္ေက်ာ္ရာ ေလွကားေက်ာက္တံုးမ်ားဟုဆိုသည္ ။

၆။ Wolfberg Arch,

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ Cape Town ေဒသ ေၿမာက္ဖက္တြင္ရွိသည္ ။ ဤေဒသသည္လွိဳင္းေလၿပင္းထန္ရာေဒသ ၿဖစ္သည္ ။ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေရေလတိုက္စားၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ သဲေက်ာက္ေတာင္ၿဖစ္သည္ ။

၇။ Sognafjord

ေရလမ္းေၾကာင္း မိုင္ ၁၂၀ အထိရွိသည့္ ေနာ္ေ၀ေဒသမွ အရွည္ဆံုး fjord ေခၚ ေတာင္ေစာင္း ေလွ်ာက္ကမ္းပါးရွိရာေဒသၿဖစ္သည္ ။ ထူးၿခားသည့္ ဘူမိပံုရိပ္တခုၿဖစ္သည့္ Fjord မ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ ့နိင္သည့္ေဒသ မွာ ေနာ္ေ၀ ေဒသၿဖစ္သည္ ။

Fjord ဆိုသည္မွာ ပင္လယ္ကမ္းေၿခအနီး ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ မတ္ေစာက္သည့္ ေၿခာက္ကမ္းပါး ႏွင့္အတူ ေရလမ္းေၾကာင္း ၿဖစ္ေပၚ ေနသည့္ေနရာၿဖစ္သည္ ။ ကမ ၻာၾကီး ပူေႏြးလာမွဳေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေၿခအနီး ေတာင္ေစာင္းမ်ားရွိ Glaciers ေခၚ ေရခဲခ်ပ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ရာမွ Fjord မ်ားၿဖစ္ေပၚ လာၿခင္းဟု ဆိုသည္ ။

၈။ Glacier

ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ Gravity ေႀကာင့္တေရြ ့ေရြ ့ေလ်ာက်ေနသည့္ ေရခဲၿပင္ကို Glaciers ဟုေခၚသည္ ။ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္း၊ေၿမာက္၀င္ရိုးစြန္း ၊ အလာစကာ ၊ Greenland စေသာ အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား ၊ ေရေငြ ့မ်ားစုဖြဲ ့ၿပီး ေတာင္ေစာင္းမ်ားေပၚတြင္ေရခဲခ်ပ္မ်ားၿဖစ္ေပၚေန ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။

အပူပိုင္းေဒသရွိအလြန္ၿမင့္မားေသာေတာင္မ်ားတြင္လည္း Glaciers မ်ားကိုေတြ ့ၿမင္နိဳင္သည္ ။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ကမ ၻာ့ကုန္းေၿမ၏ ၁၀% ကို Glaciers မ်ားကဖုန္းလႊမ္းထားဆဲၿဖစ္ၿပီး ကမ ၻာ့ ေရခ်ိဳပမာဏ ၈၀% ရွိ သည္ဟုပညာရွင္မ်ားမွဆိုသည္ ။ ပံုမွာၿပိဳင္ဖက္ကင္းတဲ့သဘာ၀အလွတရားမ်ားစုစည္းရာ အလာစကာေဒသမွ Glaciers မ်ားၿဖစ္သည္ ။

Academy Page

Leave a Reply