ခရမ္းလြန္ ၊ အနီေအာက္ ႏွင့္ အိတ္ဇ္ေရး တုိ႔အေၾကာင္း

Posted on

၁။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ဆိုသည္မွာ ျမင္ႏိုင္ေသာ ခရမ္းေရာင္ျခည္ထက္ လႈိင္းတိုေသာ မျမင္ႏိုင္သည့္ ေရာင္ျခည္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ငွက္ငယ္မ်ားကဲ့သို႔ တိရစၧာန္ အမ်ားစုကမူ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဟု ေခၚရျခင္းမွာ လူတို႔ျမင္ႏိုင္ေသာ ခရမ္းေရာင္ထက္ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ လႈိင္းအလ်ားတို႔အေနျဖင့္ သာလြန္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ေခၚ အာထရာဗြိဳင္းအိုရ္လက္ ultraviolet ကို အဂၤလိပ္လို အတိုေကာက္အားျဖင့္ ယူဗြီ UV ဟု ေခၚၿပီး နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္သာ ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ ေနေရာင္တြင္ အဓိကအမ်ားအျပားပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ကမာၻ႔မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ေက်ာ္ေလာက္မွာကတည္းက အိုဇုန္းလႊာ(Ozone Layer) ရဲ႕ စစ္ထုတ္ေပးလိုက္မႈေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ရဲ႕ စုစုေပါင္း ၃ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ လူသားေတြအေပၚမွာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ပ်က္စီးသြားေသာ အျမင့္ပိုင္းရွိ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈသည္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား ကမၻာေျမသို႔ က်လာျခင္းကို မတားဆီးႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပား ကင္ဆာမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာသည္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အနည္းငယ္သည္ အက်ိဳးျပဳေသာ္လည္း မ်ားလြန္းလၽွင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ ထိုေရာင္ျခည္သည္ ပိုးမႊားကို ေသေစႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း ၈ ၏ အထက္ကို ေက်ာ္လြန္လာလၽွင္ လူသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္က ပိုမိုဖိစီးလာသည္။ အသားေနေလာင္သည္။ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိအျမင္အာ႐ုံ ထိခိုက္သည္။ DNA မ်ား ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ သားသမီးမရႏိုင္ ျဖစ္လာသည္။

သိပၸံသုေတသီပညာရွင္တို႔က နာႏိုမီတာ ၄ဝဝ ေအာက္ရွိေသာေရာင္ျခည္ကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သတ္မွတ္ၿပီး လႈိင္းအလ်ား နာႏိုမီတာ ၇၆ဝ ထက္ပိုေသာ ေရာင္ျခည္ကို အနီေအာက္ေရာင္ျခည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္ အဆိုပါ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က လူ႕ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ လြန္ကဲစြာေရာက္ရွိပါက ျပင္းထန္ေသာ အေရျပားေရာဂါ၊ မ်က္စိတိမ္စြဲေဝဒနာမ်ားေပၚၿပီး ကိုယ္လက္အဂၤါမစုံလင္ေသာ ကေလးမ်ားကို ေမြးဖြားရသည္။  ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနေလာင္ျခင္း၊ အသားအေရာင္ၫိုမည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိေတြ႕မႈ ကာလၾကာေသာအခါ မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္း၊ အေရျပားမ်ား အ႐ြယ္မတိုင္မီ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ ခုခံအားက်ဆင္းျခင္း၊ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ျခင္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က လူသားကို ဆိုးက်ိဳးသာေပးသည္ မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းက်ိဳးကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သင့္တင့္မၽွတစြာ က်ေရာက္ပါက ခႏၶာကိုယ္မွလိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ဒီကို ရရွိ၍ ေသြးထဲမွ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓာတ္ကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ အာ႐ုံေၾကာ ႂကြက္သားကလာပ္စည္းကို ရရွိသည္။ ရင္ေသြးကေလးမ်ားအတြက္ အ႐ိုးေပ်ာ့ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အသားဝါျဖစ္ေသာ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားကို ေနေရာင္ျခည္တြင္ ျပသရသည္။ ေနေရာင္ျခည္မွ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္အီးကို ရရွိသည္။

၂။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္

အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ဆိုသည္မွာ အနီေရာင္အျပင္ဖက္ရွိ ေရာင္ျခည္ဟု အဓိပၸာယ္ရ၍ ထိုေရာင္ ျခည္မ်ိဳးသည္ ပူေနသည့္ပစၥည္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာၿမဲျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္ ထြက္ေပၚေလာက္ေအာင္ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုမွ အလင္းေရာင္ကို၊ ပုံပမာ· ေနေရာင္ကို သုံးေျမွာင့္ဖန္တုံးေခၚ ပရစ္ဇမ္ျဖင့္ ခံၾကည့္ေသာအခါ သက္တံ့ မွာကဲ့သို႔ ျပာ၊ စိမ္း၊ ဝါ၊ နီ စေသာ အေရာင္ခုနစ္မ်ိဳးပါသည့္ ေရာင္စုံသက္တံ့စင္းကိုရသည္။ ထိုေရာင္စုံသက္တံ့စင္းကို စပက္ ထရမ္ဟုေခၚ၏။ သက္တံ့စင္းသည္ တစ္ဖက္တြင္ အနီေရာင္ ျဖင့္ အဆုံးသတ္၍ အနီေရာင္အျပင္ဖက္၌ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္ ေသာ အေရာင္မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ အပူတိုင္းကရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္လၽွင္ကား ေရာင္ျခည္တစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္းကို သိရ၍ ထိုေရာင္ျခည္မ်ားမွာ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾက ေပသည္။

အပူကိုေဆာင္ေသာ ေရာင္ျခည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေရာင္ျခည္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ အပူေရာင္ျခည္မ်ားဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ မီးစြဲေနသည့္ မီးေသြး တစ္ခဲကို မီးဖိုမွထုတ္ယူလိုက္လၽွင္ နီရဲေသာအလင္းေရာင္သည္ တျဖည္းျဖည္း မွိန္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္သြားၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ မီးခဲအနီး၌ လက္ကိုျပၾကည့္ပါ က အပူရွိန္ရွိေသးေၾကာင္းကိုမူ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရလိမ့္ေပမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ အင္ဖရာရက္ေခၚ အပူေရာင္ျခည္မ်ား ရွိျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္သည္ အလင္းေရာင္ျခည္မ်ား နည္းတူ လႈိင္းသေဘာျဖင့္ ေ႐ြ႕လ်ားပ်ံ႕လြင့္ၾက၍ ျဒပ္ဝတၳဳ တစ္ခုခုေပၚသို႔ က်ေရာက္ေသာအခါ အပူကိုျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္မ်ား၏ လႈိင္းအလ်ားသည္ အရွည္ ဆုံးျဖစ္ေသာ အလင္းလႈိင္းတို႔ထက္ အဆေပါင္း ၄ဝဝ ခန္႔ ပင္ ပို၍ရွည္ၾကေသးသည္။ ထိုသို႔ လႈိင္းအလ်ား ရွည္ျခင္းေၾကာင့္ သာမန္အလင္းေရာင္ျခည္မ်ား မျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကို ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၾကသည္။ လူသားတို႔သည္ ၁ဝ၅ဝ နာႏိုမီတာရွည္ေသာလႈိင္းအလ်ားကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖန္ႏွင့္ေရကဲ့သို႔ ေသာ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားမွာမူ သာမန္အလင္းေရာင္ျခည္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာေစေသာ္လည္း အင္ဖရာရက္ ေရာင္ျခည္မ်ားကိုကား ျဖတ္သန္းခြင့္ မျပဳၾကေခ်။ ယခုအခါ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူ ႏိုင္သည့္ဖလင္မ်ားကို တီထြင္ထားၿပီျဖစ္ရာ ထိုဖလင္မ်ိဳးျဖင့္ လုံးဝေမွာင္ေနသည့္အခန္းထဲမွာပင္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ယူႏိုင္ေပသည္။

အင္ဖရာရက္ဓာတ္ပုံပညာ(အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္းပညာ)သည္ ေလေၾကာင္းမွ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူေရး တြင္ အလြန္အေရးပါ၏။ ထိုဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကိရိယာမ်ိဳးျဖင့္ မိုးမ်ား အုံမႈိင္းေနခ်ိန္မွာပင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူႏိုင္ရာ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္တို႔သည္ တိမ္ေတာင္တိမ္လိပ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းသြားလာႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္၏ အသုံးက်မႈမ်ားမွာ မနည္း လွေခ်။ ဤေရာင္ျခည္မ်ားျဖင့္ အေၾကာ၊ အဆစ္ေရာင္နာႏွင့္ အလားတူေရာဂါမ်ားကို ကုသေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္၍ ထိုအတြက္ အင္ဖရာရက္ေရာင္ျခည္မ်ားကို အလိုရွိသည့္ေနရာေပၚသို႔ လႊတ္ ထုတ္ က်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ အင္ဖရာရက္ဓာတ္မီးတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ထားေပသည္။

အနီေအာက္ေရာင္ျခည္၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ အထူးသျဖင့္ Far Infrared သည္

အေသြး၊ အသားမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းမႈ(Regeneration)ကိုအားေပးျခင္း
ႏွစ္ျခိဳက္စြာအိပ္စက္ေစမႈကိုအားေပးျခင္း
ခႏၶာကိုယ္၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း
ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း

နာက်င္မႈေဝဒနာကိုေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ျခင္း
ေသြးလည္ပတ္မႈအားေကာင္းေစျခင္း
ၾကြက္သားမ်ားပိုမိုက်န္းမာေစျခင္း

ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ cell မ်ား၏ ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း
ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ မလုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဆိပ္မ်ားကိုစြန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း
အာ႐ံုေၾကာစနစ္မ်ားကိုအားေကာင္းေစျခင္း

ကိုယ္ခံအားစနစ္(Immunity)ကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း
ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေဟာ္မုန္းမ်ားအားထိန္းညွိေပးႏိုင္ျခင္း
ျပန္ရည္ေၾကာ(Lymph) စနစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သည္ေရာဂါမ်ားကိုတိုက္ရိုက္တိုက္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲခႏၶာကိုယ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပံုမွန္ျဖစ္ေစကာေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သည္ အ႐ိုးၾကီးထြားမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ရာအနီေအာက္ေရာင္ျခည္သည္ပင္အ႐ိုးပြေရာဂါကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

၃။ အိတ္ဇ္ေရးေရာင္ျခည္

အိတ္ဇ္ေရး ဆိုသည္မွာ လၽွပ္စစ္သံလိုက္ေရာင္ျခည္ တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။  ဘာသာစကား အေျမာက္အမ်ားတြင္ အိတ္ဇ္ေရးကို ေရာ့ဂ်န္ ေရာင္ျခည္ (Röntgen radiation) ဟု ေခၚဆိုေလ့ ရွိၾကၿပီး အိတ္ဇ္ေရးကို စတင္ ေတြ႕ရွိသူ ဝီလ္ဟမ္ေကာ္နရက္ေရာ့ဂ်န္ကို ဂုဏ္ျပဳ၍ ေခၚဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။သူသည္ အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ ေရာင္ျခည္ တစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ အမည္မသိ X ဟု အမည္ေပးခဲ့ရာမွာ အိတ္ဇ္ေရးဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အလင္းေရာင္ျခည္ (X-rays) သည္ ဖန္ကို ေဖာက္ထြင္းသြားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သစ္သား၊ သံစသည္တို႔ကိုမူ မေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေပ။ ဤအခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္၍ အေထြအထူး စဥ္းစားျခင္း၊ အံ့ဩျခင္းမျဖစ္ေတာ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သစ္သား၊ သံစသည္တို႔ကိုပင္ ေဖာက္ထြင္းႏိုင္သည့္ ေရာင္ျခည္တစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟုဆိုလၽွင္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ အံ့ဩစရာျဖစ္လာေလသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလင္းေရာင္ျခည္ တစ္ခုတည္းသာလၽွင္ ေရာင္ျခည္ဆို၍ရွိၿပီးလၽွင္ အလင္းႏွင့္ေရာင္ျခည္ကို အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္မွတ္ေနမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္ေသာအလင္းေရာင္ျခည္အျပင္ အျခားေရာင္ျခည္မ်ား အမ်ားအျပားပင္ရွိေသး၍၊ အိပ္စေရးသည္ ထိုေရာင္ျခည္တို႔အနက္ တစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အိပ္စေရးကို ယခုအခါ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္ ေသာ ကိစၥအမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အရာ ဝတၳဳတို႔ကို ထြင္းေဖာက္ႏိုင္ေသာသတၱိေၾကာင့္ ယခင္က အိပ္စ ေရးကို အသုံးခ်ခဲ့သူမ်ားသည္ ေနာင္ေသာ္ အသားအေရမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းခံရၿပီးလၽွင္ အခ်ိဳ႕မွာ ေသေလာက္ေအာင္ပင္ ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားခဲ့ရေပသည္။ ယခုအခါ၌မူ အဆိုပါ ေဘးရန္မ်ားမွ ကာကြယ္နည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္၍ အိပ္စေရးကို စိတ္ခ် စြာ အသုံးျပဳေနႏိုင္ၾကေပၿပီ။

အိပ္စေရးေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္အခါ အခ်ိဳ႕ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အေရာင္ထြက္၍ အခံမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ၌ အရိပ္ေပၚတတ္သည္။ ဇင့္ဆာလဖိုက္ဓာတ္ သုတ္လိမ္းထား ေသာ အျပားတစ္ခုခုကို လက္၏ေနာက္မွခံ၍ လက္ေရွ႕ရွိ အိပ္စေရးႁပြန္မွ ေရာင္ျခည္လႊတ္လိုက္ေသာ္ ေနာက္ခံအျပား တြင္ လက္႐ိုး႐ိုးအရိပ္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ယင္းသို႔ အရိပ္ေဖာ္ေပးေသာကိရိယာကို ဖလူအို႐ိုစကုပ္ေခၚ ဓာတ္မွန္ ကိရိယာဟုေခၚသည္။ ဤအရိပ္ကို ပုံဖမ္းဓာတ္မွန္ျဖင့္ ကူးယူ ပါက ေရဒီယိုဂရပ္ (ဓာတ္မွန္ပုံ) ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေခၚေလ့ရွိ ေသာ အိပ္စေရးဓာတ္ပုံကို ရေလသည္။

အိပ္စေရးေရာင္ျခည္ကို အဓိက အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားစိုက္ဆရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္တို႔ သည္ လူနာ၏ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းပိုင္း အေျခအေနကို အိပ္စေရး ဓာတ္ပုံျဖင့္ ေလ့လာစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ အိပ္စေရးဓာတ္ပုံကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာေရာဂါကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ သည္မဟုတ္၊ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရာဂါမ်ားကိုပင္ႀကိဳတင္ ၍သိရွိထားႏိုင္သည္။ အ႐ိုးက်ိဳး၍ ဆက္ထားေသာေနရာကို အံကိုက္မကိုက္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ကိုယ္တြင္း၌ဝင္ေနေသာ က်ည္ဆန္ကိုလည္း လြယ္ကူစြာရွာေဖြ၍ ခြဲထုတ္ႏိုင္သည္။ သြား စိုက္ဆရာဝန္မ်ားအဖို႔မွာ သြားတို႔၌ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မကုသမီ အိပ္စေရးဓာတ္ပုံျဖင့္ ေလ့လာစစ္ေဆး ႏိုင္ၾကေလသည္။

အိပ္စေရးေရာင္ျခည္ သက္သက္ျဖင့္လည္း ကင္ဆာ ေရာဂါ၊ ယဥ္းနာ၊ ေရာင္နာႏွင့္ အျခားအနာမ်ားကို ကုသႏိုင္ ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အိပ္စေရးေရာင္ျခည္ကို လိုသည္ထက္ ပို၍ ၾကာၾကာျဖစ္ေစ၊ မ်ားမ်ားျဖစ္ေစေပးမိပါက လူကိုအႏၲရာယ္ ေပးတတ္ေလသည္။ အိပ္စေရးကို စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားတိုးခ်ဲ႕၍ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳလာၾကၿပီ။ အထုူးသျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးပစၥည္းမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းအေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးမ်ားေလသည္။ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အေကာက္အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔ မသကၤာေသာ ကုန္ထုပ္မ်ား အတြင္း၌ မည္သို႔ေသာပစၥည္းမ်ားပါသည္ကို လြယ္ကူစြာၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳၾကသည္။ စိန္၊ ပုလဲ စသည့္ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား စစ္သည္၊ မစစ္သည္ကိုလည္း အိပ္စ ေရးကိရိယာႏွင့္ပင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာကိရိယာတို႔တြင္ အတြင္းရွိေၾကးနန္းႀကိဳးမ်ား ျပတ္ေတာက္ ေနျခင္းရွိ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သံ၊ သံမဏိ၊ သတၱဳ တို႔ျဖင့္ သြန္းလုပ္ရေသာ ပစၥည္းကိရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္း၌ အနာအဆာ ပါ မပါကို စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ယခုအခါ အိပ္စေရးကို တြင္တြင္ႀကီး ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၾက ေပၿပီ။ ေရွးပန္းခ်ီေက်ာ္ႀကီးတို႔၏ လက္ရာဟုထင္ရေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို အိပ္စေရးကိရိယာျဖင့္ အတုႏွင့္အစစ္ ခြဲျခား ျပႏိုင္သည္။ ဤမၽွသာမဟုတ္ေသး၊ အိပ္စေရးတြင္ အျခားအသုံး ဝင္သည့္အခ်က္ အေျမာက္အျမားရွိေသးသည္။ ဟက္ဖနီယမ္ဟု ေခၚေသာ ဓာတုျဒပ္စင္အသစ္ကို အိပ္စေရးေရာင္ျခည္ အသုံးခ် ျခင္းျဖင့္ပင္လၽွင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေလသည္။

လွသမိန္ – ဗဟုသုတစြယ္စုံ
Myanmar Wikipedia
ေရႊလင္းျပည့္စုံ – ကမာၻ ေန ႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္
အနီေအာက္ေရာင္ျခည္၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

Leave a Reply