ထူးထူးျခားျခား ႏုိင္ငံတကာ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ

ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းသည္ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုအၾကား၌ ေျမျပင္တြင္ေရးဆြဲထားသည့္ အမွတ္ အသားမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးျဖင့္ဆြဲထားသည့္ မျမင္ရေသာမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕နယ္စပ္ေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္မ်ဥ္းကိုမွ ေရးဆြဲ မထားဘဲ သေကၤတမ်ားသာ ျပထားျခင္းမ်ားလည္းရွိရာ အေ၀းေျပးကားလမ္းမၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ကားေမာင္းလာစဥ္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္သန္းသည့္ သေကၤတသည္ ႀကိဳဆိုပါ၏ (သို႔မဟုတ္) ႏႈတ္ဆက္ပါ၏ဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ မ်ဥ္းမ်ားသည္ သာမာန္နယ္စပ္မ်ားႏွင့္မတူညီဘဲ ထူးျခားေသာ လကၡဏာ မ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကရေပသည္။

၉။ စပိန္ ေမာ္ရိုကို နယ္စပ္

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ceuta သည္ ၁၈ ဒသမ ၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာ(၇ ဒသမ ၁စတုရန္း မိုင္) က်ယ္၀န္းကာ ေျမာက္အာဖရိကတိုက္၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိသည့္ သီးျခားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံက စပိန္ႏိုင္ငံပိုင္သည့္ ယင္းေနရာကို ၀န္းရံထားၿပီး ဂ်ီဘေရာ္တာေရလက္ၾကားရွိ အီဘာရီယန္ ကၽြန္းဆြယ္က နယ္ေျမပိုင္းျခားထား သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ Ceuta သည္ ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ တို႕၏ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေနသည္။

ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံသည္ Ceuta ကို စပိန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿမိဳ႕ Melilla ႏွင့္ အတူ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေမာ္ရိုကိုႏွင့္ စပိန္နယ္စပ္၊ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ကၽြန္းမ်ားလည္းရွိေနရာ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ ေမာ္ရိုကိုႏွင့္ နယ္စပ္ကို သုံးမီတာျမင့္၍ အေပၚ တြင္ ဆူးလိပ္မ်ားတင္ထားသည့္ စည္းရိုးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၈။ နယ္သာလန္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ နယ္စပ္

Baarle Nassau သည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံပိုင္ Baarle Hertog ႏွင့္ ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္ေနသည္။ Hertog သည္ Nassau ပိုင္ေျမမ်ားက၀န္းရံေနသည့္ သီးျခားေျမေနရာ ၂၆ ခု ရွိေနကာ Hertog ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ Nassau ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမေနရာ သည္ အလြန္ေသးငယ္၍ တစ္ဧက၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႕သာက်ယ္၀န္းသည္။ထို႕ေၾကာင့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းတည္ေနရာသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္မ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ခြလ်က္တည္ရွိေနသည္။ျပထားသည့္ပုံတြင္ ၀ဲဘက္ျခမ္းသည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံပိုင္နယ္ေျမျဖစ္ကာ ယာဘက္ျခမ္းကို နယ္သာလန္က ပိုင္ဆိုင္သည္။

၇။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ (ဘာတာ၀ဲလ္ Bir Tawil)

ဘာတာ၀ဲလ္သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္တည္ရွိသည့္ ဧရိယာ ၇၉၅ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းေသာေျမေနရာျဖစ္ သည္။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ၿဗိတိသွ်တို႕က ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲခဲ့သျဖင့္ ဘာတာ၀ဲလ္ ကို အမွတ္မထင္ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။မတူညီသည့္ နယ္စပ္မ်ဥ္း ႏွစ္ေၾကာင္းက မတူညီေသာနယ္ေျမႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘာတာ၀ဲလ္ႏွင့္ ဟာလိပ္ (Halaib) တို႕ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

ဟာလိပ္တြင္ သယံဇာတမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း ဘာတာ၀ဲလ္တြင္မည္သည့္သယံဇာတမွ မရွိေခ်။ မူလ နယ္စပ္မ်ဥ္း ပိုင္းျခားမႈတြင္ သယံဇာတ ေပါမ်ားၾကြယ္၀သည့္ ဟာလိပ္သည္ အီဂ်စ္ပိုင္နယ္ေျမအတြင္းပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံက ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ က သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ မူလ နယ္စပ္မ်ဥ္းကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႕အတူ ဆူဒန္ကလည္း ဟာလိပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးက ဘာတာ၀ဲလ္ကို တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ပုတ္ထုတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဘာတာ၀ဲလ္ သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ အလိုမရွိသည့္ နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

၆။ နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ (ဧ၀ရက္ေတာင္ Mount Everest)

ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံး ေတာင္းျဖစ္သည့္ ဧ၀ရက္သည္ နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္တည္ရွိသည္။ ဧ၀ရက္ေတာင္ကို တက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားသည္ နီေပါႏိုင္ငံဘက္မွ တက္ေရာက္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္းတရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဧ၀ရက္ေတာင္၏ အလယ္သည္ နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕၏ နယ္နိမိတ္ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံး နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတည္ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

၅။ ကိုလံဘီယာ ခရိုင္ District of Columbia

ကိုလံဘီယာခရိုင္၏ မူလအေနအထားသည္ ေမရီလန္းႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားတို႕မွ ျဖတ္ထုတ္ထားသည့္ ၾကီးမားေသာစိန္တုံးတစ္တုံး ႏွင့္ တူညီေနခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗာဂ်ီးနီးယားပိုင္သည့္ အပိုင္းကို ေမရီလန္းသို႕ ေပးခဲ့ရသည္။ကိုလံဘီယာခရိုင္၏ အရြယ္အစား၊ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ တည္ေနရာတို႕ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ထူးျခားလာခဲ့သည္။ မူလက နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ခရိုင္နယ္ေျမ တစ္ခုလုံး၏ တစ္မိုင္အကြာတြင္ႀကီးမားေသာ ေက်ာက္တုံးမ်ား အလုံး ၁၀၀ ခ်ထားခဲ့ၿပီး မူလ နယ္စပ္မ်ဥ္းသည္ တစ္ဘက္လွ်င္ ၁၀ မိုင္ ရွည္လ်ားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေက်ာက္တုံးအမ်ားစုမွ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာခရိုင္၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္းအမွတ္အျဖစ္ ေမရီလန္းတြင္ ေဆးလ္ဗားေရပူစမ္းရွိသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္အေနာက္ ေျမာက္နယ္စပ္မ်ားတြင္ရွိသည့္ ရိပ္သာလမ္းမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ ထူးျခားစြာတည္ရွိေနၾက ရာလမ္း၏ေျမာက္ပိုင္းသည္ ေမရီလန္းပိုင္ ျဖစ္၍ ေကြ႕ေနသည့္ေနရာသည္ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းျဖစ္သည္။ လမ္းတစ္ဖက္ရွိ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ကပ္ထားသည့္ ဖုန္း နံပတ္မ်ား သည္ ေမရီလန္းခရိုင္နံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေရးထားသည့္ နယ္ေျမ သေကၤတနံပါတ္သည္ အျခားခရိုင္ နံပါတ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

၄။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ( ဒါဘီမ်ဥ္း၊ ဗားေမာင့္ Derby Line, Vermont)

ဒါဘီၿမိဳ႕သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကို ခြလ်က္ တည္ရွိေနကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းသည္ ဒါဘီၿမိဳ႕ႏွင့္ အိမ္ မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျဖတ္သန္းေနသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုေနအိမ္မ်ားတြင္ အစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ေသည့္ ေနရာက တစ္ ႏိုင္ငံ၊ စားေသာက္သည့္ ေနရာက တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ကေနဒါ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းသည္ ဒါဘီၿမိဳ႕ရွိ ဟက္ဟ္ကဲလ္ အခမဲ့ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ေအာ္ပရာ ကဇာတ္ရုံတို႕ကို ျဖတ္သန္းေနသည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာ ျဖတ္သန္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ေအာ္ပရာ ကဇာတ္ရုံ၏ စင္ျမင့္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံဘက္တြင္တည္ရွိ၍ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ ပြဲၾကည့္ခုံ အမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပိုင္နက္အတြင္း တည္ ရွိေနၾကသည္။ ကဇာတ္ရုံသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ခြေနသျဖင့္ ကဇာတ္ရုံ စာပို႕ လိပ္စာသည္ အေမရိကန္လိပ္စာတစ္ခုႏွင့္ ကေနဒါ လိပ္စာ တစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

၃။ အိႏၵိယ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ (ကို႕ခ်္ဘီဟာ ခရိုင္ Cooch-Behar District)

ကို႕ခ်္ဘီဟာ ခရိုင္နယ္စပ္သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Baarle-Nassau ႏွင့္ Baarle-Hertog နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းတည္ရွိေနသကဲ့သို႕ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းေရာက္ရွိေနသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသုံး ေငြေၾကးကို သုံးစြဲသည့္ အိႏၵိယပိုင္နယ္ေျမ Balapara khagrabari သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား ၀န္းရံေနသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ တည္ ရွိေနသည္။သို႕ေသာ္ ယင္းေနရာကိုပင္ အျခား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ေျမမ်ားက ထပ္မံ၀န္းရံေနကာ ေနာက္ထပ္ အိႏၵိယနယ္ ေျမက လည္း ၀န္းရံေနျပန္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျခားနယ္ေျမမ်ားၾကားတြင္ရွိေနသည့္ Balapara khagrabari သည္ အျခားနယ္ေျမမ်ားက ထပ္မံ၀န္းရံေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နယ္စပ္ေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂။ ကိုရီးယား စစ္မဲ့ဇုန္ Korean Demilitarized Zone

ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မိုင္ ၁၆၀ ရွည္လ်ား၍ ၂ ဒသမ ၅ မိုင္က်ယ္၀န္းေသာ စစ္မဲ့ဇုန္သည္ ယခင္က ကမၻာေပၚတြင္ စစ္တပ္မ်ားအမ်ားဆုံးခ်ထားသည့္နယ္စပ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ျခမ္းရွိ ပန္မန္ဂၽြန္(Panmunjom)ေက်းရြာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အိမ္ေတာ္တြင္ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္အခါမွ ဆုံေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟုယူဆခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မြန္ဂ်ယ္အင္းတို႕၏ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊အက်ိဳး စီးပြား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ပန္မန္ဂၽြန္ ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတို႕သည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ၿပီးၿပည့္စုံေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းစင္ေရးကို အတည္ျပခဲ့ဳၾက ကာ စစ္ရပ္ဆိုင္းေရးသေဘာတူညီမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီးယား စစ္ပြဲအဆုံးသတ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။  ကိုရီးယားစစ္ပြဲကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးသည့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာေသာသေဘာထားမွ ေျပာင္းလဲခဲ့သူ ကင္ဂ်ဳံအန္း သည္ ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္မြန္ဂ်ယ္အင္းႏွင့္အတူ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္ရွိ စစ္ေရးအရ ကန္႕သတ္ပိုင္းျခားထားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသို႕အတူလမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းေနရာသည္ ထူးျခားေသာ နယ္နိမိတ္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁။ ရုရွား အေမရိကန္ နယ္စပ္ (ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ The Diomedes)

ဒိုင္အိုမီးဒီးစ္သည္ ဘာလင္ေရလက္ၾကားအတြင္းရွိ ကၽြန္းစုအတြဲ တစ္တြဲျဖစ္သည္။ ေသးငယ္သည့္ ဒိုင္အိုမီးဒီးစ္ ကၽြန္းသည္ အေမရိကန္ပိုင္နယ္ေျမျဖစ္ကာ လူဦးေရ ၁၄၆ ဦး ေနထိုင္လ်က္ရွိႀကီး ႀကီးမားေသာ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းကို ရုရွႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္ကာ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေနထိုင္သူ မရွိေခ်။ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းႏွစ္ကၽြန္းသည္ ႏွစ္မိုင္ခြဲခန္႕သာ ကြာျခားလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရက္စြဲမ်ဥ္း (International Date Line)သည္ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းႏွစ္ခုအၾကားမွ ျဖတ္သန္းေနကာ ယင္းမ်ဥ္းသည္ပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းျဖစ္ေပသည္။

ယင္းနယ္စပ္မ်ဥ္း၏ ထူးျခားခ်က္သည္ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းငယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းႀကီးကို လွမ္း ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကလွ်င္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံသို႕ ၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္ေနသကဲ့သို႕ အခ်ိန္မ်ဥ္းေၾကာင့္ မိမိတို႕ေဒသရက္စြဲ၏ ေနာက္ရက္ကို လွမ္းၾကည့္ေနရျခင္းျဖစ္ေနေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းငယ္ေပၚတြင္ စေနေန႕ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္သည္ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းႀကီးေပၚ၌ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၆ နာရီ ျဖစ္သည္။

ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ကၽြန္းငယ္တြင္ ၀က္ဘ္ကင္မရာ (webcam) တစ္ခုကို ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ တပ္ဆင္ထားရာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားသည္ ကင္မရာကို မိမိတို႕ လိုအပ္သကဲ့သို႕ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သျဖင့္ အဖက္ဖက္သို႕ လ်င္ျမန္စြာ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးႏိုင္ ကာ ဒိုင္အို မီးဒီးစ္ ကၽြန္းႀကီး၏ ပုံရိပ္မ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႕၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၾကေပသည္။

ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ တည္ရွိလာခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္း မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လုံၿခဳံေရးအတြက္အေရးပါသည့္အျပင္ ထူးျခားေသာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမ်ားသည္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတအလင္း မဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply