သီရိပစၥယာရဲ႕ရတနာ (သုိ႔) ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ဆိုင္မြန္ထူးသန္႔
ဓာတ္ပုံ – ဆိုင္မြန္ထူးသန္႔

(၁) သီရိပစၥယာ

ပုဂံမင္းဆက္(၇)ဆက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေသလည္ေၾကာင္မင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေအဒီ(၄)ရာစုခန္႔တြင္ ယုန္လႊတ္ကြၽန္းအရပ္မွ ေလာကနႏၵာအရပ္သုိ႔ေျပာင္းေရြ႕နန္းစိုက္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဘုန္းက်က္သေရ လွ်ံေဝေတာက္ညီးသျဖင့္ “သီရိပစၥယာ”ဟုအမည္တြင္ေလသည္။သီရိပစၥယာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ယုန္လႊတ္ကြၽန္းအရပ္ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပဲ ပထဝီအေနအထားေကာင္းမြန္သည္။ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ေရအလံုအေလာက္ရသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပိုမိုလြယ္ကူသည္။ “ေလာကနႏၵ”ဆိပ္ကမ္းသည္ပင္ သီရိပစၥယာ ေအာက္စြယ္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊စီးပြားေရးအတြက္ပါအခ်က္အခ်ာက်ေသးသည္။

သီရိပစၥယာတြင္ မင္းေပါင္း (၆)ဆက္စိုးစံခဲ့ၿပီး သိုက္တိုင္မင္းလက္ထက္တြင္ ကုန္းပိုင္းက်ေသာ တပၸဝတီသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕နန္းစိုက္ေလသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကားမသိရေခ်။ သုိ႔ေသာ္သကၠရာဇ္ ၆၅၂ထိုးတ႐ုတ္ျပန္ဘုရားမင္စာ၌
“ငါ့ေကာင္းမႈကို ဖ်က္သသူကား ေညာင္ဦးကသည္ သီရိပစၥယာတိုင္ေအာင္ ကမ္းၿပိဳသကဲ့သုိ႔ စီးပြားခ်မ္းသာယုတ္ေစေသာ္”ဟုက်ိန္ဆိုထားသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ထိုေခတ္ကတည္းကပင္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈသည္ ဆိုးဝါးခဲ့ဟန္တူသည္။ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈဒဏ္ကိုကာကြယ္ရန္ ပိုမိုလံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္းသုိ႔ေျပာင္းေရြ႕နန္းစိုက္ခဲ့သည္ေလာဟု ေတြးေတာမိသည္။ သီရိပစၥယာေဒသတြင္ ေလ့လာဖြယ္ရာ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ားစြာတည္ရွိသည္။ ေလာကနႏၵာေစတီႏွင့္ ဖက္လိပ္ဘုရားတို႔မွာထင္ရွားသည္။

(၂)ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ား

ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကား ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသနနယ္ေျမ သီရိပစၥယာရြာေတာင္ဘက္ နာမည္ေက်ာ္ေလာကနႏၵာဘုရား သြားရာလမ္းနံေဘးတြင္တည္ရွိသည္။ ဖက္လိပ္ဘုရား ႏွစ္ဆူရွိေသာေၾကာင့္ ကြဲျပားေစရန္ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ အဆူကို အေရွ႕ဖက္လိပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္ရွိအဆူကို အေနာက္ဖက္လိပ္ဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚတြင္သည္။ ပါးစပ္ရာဇဝင္မ်ားအရ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကို ေစာလူးမင္းေကာင္းမႈဟုဆိုၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ ယင္းအေဆာက္ဦးမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၊ေရွးေဟာင္းအကၡရာပုံစံ၊ ဗိသုကာလက္ရာတို႔ကိုေထာက္ထား၍ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ထက္ ေနာက္မက်ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ဆၾကသည္။

ေစတီႏွစ္ဆူလံုးမွာ ေအာက္ေျခေလးေထာင့္တြင္ ေပါင္းကူးမိုး၍ အေပၚတြင္ သီဟို႒ပုံထူပါအထြတ္ပါရွိသည္။ ထူပါတြင္ စိမ့္ညက္ညီအမေစတီကဲ့သုိ႔အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ မ်က္ႏွာမူသည့္မုခ္ကပ္ငယ္ေလးခုပါရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းပုံအထက္ဆီမွ ေဖာင္းရစ္ေနရာအထိ ဖက္လိပ္နားေတာင္းႏွင့္ အသြင္တူသျဖင့္ ဖက္လိပ္ဘုရား ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ယခင္က အေနာက္ဖက္လိပ္ဘုရားတြင္ ေခါင္းေလာင္းပုံနားအထိေျမမ်ားမို႔လ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ဖက္လိပ္ဘုရားတြင္လည္း ေခါင္းေလာင္းပုံေအာက္အဂၤေတျပားအမိုးေနရာေလာက္ထိေျမမ်ား မို႔လ်က္ရွိခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကို သာမန္သီဟိုဠ္ပုံေစတီမ်ားဟု ယူဆကာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာအေလးမထားခဲ့ေပ။

သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ႏွစ္ (၁၉၀၇)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ ေက်ာက္စာဌာနမွ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကို တူးေဖာ္သုေတသနျပဳေလရာ ယင္းေစတီမ်ားအေျခတြင္ကပ္ထားေသာ ေျမမီးဖုတ္အုတ္ႂကြပ္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ေလသည္။ အေနာက္ဖက္လိပ္ဘုရား အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္ ကပ္ထားေသာ႐ုပ္ခ်ပ္မ်ားမွာမူ တူးေဖာ္၍ ေပၚစဥ္ကပင္ မူလေနရာတို႔မွကြာမက်ေသးေပ။

 

(၃)ေျမမီးဖုတ္အုတ္ႂကြပ္မ်ား

ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ႐ုပ္ခ်ပ္မ်ားမွာ ေျမသားကိုနိပါတ္ေတာ္လာ ဇာတ္လမ္းသ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စဥ့္သုတ္ထားျခင္းအလွ်င္းမရွိေပ။ ဤအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ အေတာ္ေရွးက်သည့္ လကၡဏာကိုေဆာင္ေလသည္။ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားကိုပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ လက္ရာအထူးေကာင္းမြန္သည္။ အာနႏၵာဂူေတာ္ႀကီးရွိ စဥ့္ခ်ပ္မ်ားကိုပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဇာတ္ေပါင္းကား (၅၄၇)ဇာတ္သာရွိေလရာ အေနာက္ဖက္လိပ္ဘုရားတြင္ (၅၅၀)ျပည့္ေအာင္ ေဝလာမဇာတ္၊မဟာေဂါဝိႏၵဇာတ္၊ သုေမဓပဏိဇာတ္တို႔ကို ထူးထူးျခားျခားျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဇာတ္လမ္းသ႐ုပ္ေဖာ္႐ုပ္လံုး႐ုပ္ႂကြမ်ားမွာပီျပင္သည္။နတ္၊သိၾကား၊ရွင္ဘုရင္၊ အမတ္၊ ရေသ့၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးစသည္တို႔၏ ေနထိုင္ဝတ္စားဟန္ကိုလည္းေကာင္း ျမစ္ေခ်ာင္းေရေျမ၊အေဆာက္အံုပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ အေနအထားကိုလည္းေကာင္း၊ပုဂံေခတ္လူေနမႈစ႐ိုက္ႏွင့္ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပုဂံေခတ္တူရိယာပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာႏိုင္သည္။

ဇာတ္ေတာ္မ်ားကိုသ႐ုပ္ေဖာ္ရာတြင္ ဘုရားေလာင္းကို ထီးျဖဴမ်ားမိုးထားသျဖင့္ ဘုရားေလာင္းကိုလြယ္ကူစြာခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဇာတ္ေတာ္၏အမည္ႏွင့္ နံပါတ္ကိုလည္း ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးထိုးထားသျဖင့္ ပုဂံေခတ္စာေပသမုိင္းကိုပါ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းစာလံုးမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဤဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားရွိ ႐ုပ္ခ်ပ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခ်ပ္သည္ ေရႊစည္းခံုေစတီႀကီးေအာက္ဆံုးအဆင့္ အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္မွသုံးကြက္ေျမာက္အကြက္တြင္ ကပ္ထားလ်က္ရွိသည္ကိုထူးဆန္းစြာေတြ႕ရသည္။ ကႆပမႏၵိယဇာတ္ကြက္ျဖစ္ေလသည္။ မည့္သည့္ အခ်ိန္ကာလကမည္သူယူေဆာင္သြားၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ကပ္ေလသည္ကို မသိရေခ်။

(၄) ဖက္လိပ္ဘုရားမွ ေရွးေဟာင္းမြန္စာမ်ား

ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားသည္ ေရွးအခါက ခံ့ညားထည္ဝါသည့္ အသြင္သဏၭာန္ရွိခဲ့ေပလိမ့္မည္။အေရွ႕ဖက္လိပ္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္လိပ္အၾကားရွိအေျခခံအုတ္႐ိုးမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယခင္က အေဆာက္ဦးမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့လိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ား ဝန္းက်င္ရွိအေျခခံ႐ုပ္႐ိုးမ်ားကို တူးေဖာ္သုေတသနျပဳစဥ္က ေရွးေဟာင္းမြန္စာျဖင့္ေရးထိုးထားသည့္ ေက်ာက္စာအပိုင္းအစမ်ားကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။

အေနာက္ဖက္လိပ္ဘုရားတြင္လည္း တူးေဖာ္သုေတသနျပဳစဥ္က အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာ ႐ုပ္ခ်ပ္မ်ားအၾကားရွိအဂၤေတေဘာင္ေပၚတြင္ ေရွးေဟာင္းမြန္စာမ်ားျဖင့္ ဇာတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရာမ်ားကိုေရးထိုးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ယင္းစာေပအေထာက္အထားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားသည္သက္တမ္းရင့္ၿပီး ေရွးက်ေသာ ဘုရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိေပသည္။

(၅) နိဂုံး

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကိုမူလပုံစံမပ်က္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည္။တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေသာ ႐ုပ္ခ်ပ္အပိုင္းအစမ်ားကို မူလေနရာမပ်က္ရေလေအာင္ ျပန္လည္စီစဥ္ၿပီးနံရံတြင္ကပ္ထားၿပီး ၊႐ုပ္ခ်ပ္မ်ား ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္မပ်က္စီးရေလေအာင္ မူလေပါင္းကူးမိုးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားသည္နာမည္ေက်ာ္ ေလာကနႏၵာေစတီသုိ႔ သြားရာကားလမ္းနံေဘးတြင္တည္ရွိေသာ္လည္း သံစကာမ်ားကာရံထားျခင္းေၾကာင့္ သိရွိသူနည္းပါးလွသည္။ အမ်ားစုက ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကိုသတိမထားမိ။ ေလာကနႏၵာဘုရားကိုသာသြားရန္ဆုိင္းျပင္းသျဖင့္ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကို ထိန္ခ်န္တတ္ၾကသည္။

အမွန္ေတာ့ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားသည္ ပုဂံေခတ္၏ ေရွးက်ေသာအႏုပညာလက္ရာမ်ား ၊စာေပအေထာက္ထားမ်ားစုေဝးရာ ရတနာပုံႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ပုဂံအႏုပညာလက္ရာမ်ား အေၾကာင္း၊ပုဂံေခတ္အႏုပညာလက္ရာမ်ား၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာပုံအေၾကာင္းကိုေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကိုခ်န္လွပ္ထား၍ ရႏိုင္မည္မထင္ပါ။ ပုဂံေခတ္၏အေမြ၊သီရိပစၥယာ၏ရတနာျဖစ္ေသာဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားကို ေလ့လာၾကေစလိုသည္။ ေလ့လာၾကဖုိ႔ လည္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါေတာ့သည္။

ဆိုင္မြန္ထူးသန္႔
၁၊၇၊၂၀၁၇

မွတ္ခ်က္။ ။ဖက္လိပ္ဘုရားမ်ားအတြင္းရွိ႐ုပ္ခ်ပ္မ်ားကိုေလ့လာရာတြင္႐ုပ္လံုး႐ုပ္ႂကြမ်ားကို လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္းမ်ာ းမျပဳလုပ္ၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္

မွီးျငမ္းစာအုပ္မ်ား

မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး
ပုဂံဘုရားမ်ားသမုိင္း ( ဦးခင္ေမာင္ႀကီး )
အေနာ္ရထာအရင္ကျမန္မာႏိုင္ငံ ( ဗိုလ္မႉးဘရွင္ )
ပုဂံသုေတသနလမ္းၫႊန္ ( ဦးဗိုေက )

သမုိင္းကေျပာေသာပုဂံ၊ပုဂံကေျပာေသာသမုိင္း ( ေဒါက္တာသက္လြင္ )
ပုဂံသြားမွတ္တမ္း ( ေရႊကိုင္းသား )
ပုဂံခရီးသြားလမ္းၫႊန္ ( တင္ႏိုင္တိုး )

Leave a Reply