ယေန႔ အာဖရိက အေၾကာင္း အံ့ၾသစရာ (၉) ခ်က္

Posted on

ေရးသားသူ – ဟန္လင္းေအာင္(Messenger News)

ကမၻာ့သမိုင္း သက္တမ္း အရွည္ဆံုး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိရာ အာဖရိကတိုက္၊ ယေန႔ကမၻာတြင္ တိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တည္ရွိရာ အာဖရိကတိုက္ အေၾကာင္း လူသိနည္းေနေသးသည့္ အံ့ၾသစရာ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ား ရွိေနသည္။ အာဖရိကသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုလုပ္ျပႏုိင္ေသာတိုက္၊ အစဥ္အလာမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရဲေသာ တိုက္အျဖစ္လည္း ေတြ႕ရသည္။ အံ့ၾသစရာမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနေသာ ေဒသျဖစ္၏။

ယေန႔ အာဖရိက အေၾကာင္း အံ့ၾသစရာ (၉) ခ်က္ကိုလည္းေအာက္တြင္ ေ၀မွ်ပါဦးမည္။

၁။ ကမာၻ႔ဘာသာစကား (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဖရိကတြင္သာ ေျပာေသာစကားမ်ား ျဖစ္သည္။

အာဖရိကတိုက္တြင္ ဘာသာ စကားေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ထိ ေျပာဆို သံုးႏႈန္းေနၾကသည္။ အားလံုးကို အာဖရိကသမဂၢ၏ ႐ံုးသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွာပင္ ဘာသာစကားေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ ရွိသည္။

၂။ ကမာၻ႔ေျမာက္ပိုင္း သမပိုင္းဇံုမွ ေတာင္ပုိင္း သမပိုင္းဇံုထိ ျဖန္႔က်က္ တည္ရွိသည့္ တစ္ခု တည္းေသာ တုိက္လည္းျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အပူဆံုးတိုက္လည္း ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အေျခာက္ေသြ႕ဆံုးတိုက္လည္း ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္ထက္ ေလးဆပိုႀကီးသည့္တိုင္ အာဖရိကတိုက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေျဖာင့္အတိုင္း တည္ရွိသျဖင့္ ဥေရာပထက္ ကမ္း႐ိုးတန္းမိုင္ ပိုတိုသည္။

၃။ အာဖရိက လူဦးေရသည္ က်န္တစ္ကမာၻလံုးထက္ ပိုငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသည္။

အာဖရိက တိုက္သား (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အသက္ (၂၀) ေအာက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔လူဦးေရ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ပ်မ္းမွ် အသက္သည္ပင္ (၃၀) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အာဖရိကတိုက္သည္ ကေလး အခ်ဳိးအစား အမ်ားဆံုးတိုက္လည္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာလူႀကီး (၁၀၀) လွ်င္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ မွီခိုကေလးငယ္ (၇၃) ဦးထိရွိသည္။ ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း၏ ႏွစ္ဆျဖစ္သည္။

၄။ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ အာဖရိက လူဦးေရသည္ သန္း (၂၃၀၀) ထိ ရွိလာမည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား တစ္ႏုိင္ငံတည္းသည္ပင္ လက္ရွိလူဦးေရ (၁၉၀) သန္းမွ သန္း (၄၄၀) သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ကမာၻ႔လူဦးေရ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဖရိကတိုက္သားမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ (၉) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ႔ရာမွ တစ္ဟုန္ထိုး တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ကမာၻ႔မိုဘိုင္းဘဏ္ အေကာင့္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အာဖရိကမွခ်ည္း ျဖစ္သည္။

အာဖရိကတိုက္သား (၁၂) ရာခိုင္ႏႈန္းထိသည္ မိုဘိုင္းဘဏ္အေကာင့္ ရွိၾကသည္။ ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ ပိုမ်ားသည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံသား (၅၈) ရာခိုင္ႏႈန္းထိတြင္ မိုဘိုင္းဘဏ္အေကာင့္ ရွိသည္။ အာဖရိကတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ သမား႐ိုးက် ဘဏ္အေကာင့္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

၆။ ၂၀၁၅ တြင္ အီသီယိုးပီးယားသည္ ကမာၻ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အျမန္ဆံုးၿမိဳ႕ အျဖစ္ ရပ္တည္သည္။

အီသီယိုးပီးယား ဂ်ီဒီပီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ႏွစ္ကထက္ (၁၀ ဒသမ ၂) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ အာဖရိကတိုက္ ဆာဟာရ သဲကႏၲာရေတာင္ပုိင္းျခမ္း ေဒသသည္ ၂၀၁၅ တြင္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးႏႈန္း (၃ ဒသမ ၅) ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည့္တိုင္ အီသီယိုးပီးယားက သိသိသာသာ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၇။ အာဖရိကတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စာမတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

စာမတတ္သူမ်ား အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဖရိကလ တိုက္တစ္ခြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေနသည့္တိုင္ တိုးတက္မႈက ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားထဲတြင္ စာမတတ္သူ (၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာ၊ ယခုအခါ (၄၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနေသးသည္မွာ အားမရဖြယ္ ျဖစ္သည္။

၈။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းၿပီးလွ်င္ ေနာလီး၀ုဒ္သည္ ဒုတိယေျမာက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ဆံုး က႑ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ ေနာလီး၀ုဒ္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ လူတစ္သန္းနီးပါး အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးလ်က္ ရွိသည္။ သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ကား (၅၀) ခန္႔ ထြက္ရွိေနသည္။ ေနာလီး၀ုဒ္ေရွ႕တြင္ အိႏၵိယမွ ေဘာလီး၀ုဒ္သာ ရွိေတာ့သည္။ ေနာလီး၀ုဒ္သည္ ေဒၚလာသန္း (၃၃၀၀) တန္ ေစ်းကြက္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ရုပ္ရွင္ကားထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္တြင္ ေဟာလိ၀ုဒ္သည္ တတိယေနရာတြင္ရွိေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈတြင္မူ ထိပ္ဆုံးမွရပ္လွ်က္ရွိသည္)

၉။ ကမာၻတစ္၀န္း ထုတ္မသံုးရေသးေသာ လက္က်န္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဖရိကတြင္ ရွိေနသည္။

ေရႊလက္က်န္ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပလက္တီနမ္ လက္က်န္ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိသည္လည္း အာဖရိက ေျမတြင္ ရွိေနသည္။ လူသားမ်ား ထုတ္သံုးမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ေရနံတင္ပုိ႔သူ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အီရတ္၊ ကူ၀ိတ္ တို႔ထက္ပင္ တင္ပို႔မႈ ပိုမ်ားသည္။

ဟန္လင္းေအာင္(Messenger News)

Leave a Reply