ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ သြားရာလမ္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ (၆)ခု

Posted on

ေရးသားသူ – ထက္ေအာင္ဟိန္း (Myanmar-Network)

လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္တိုင္ ေအာင္ၿမင္ရန္ ၾကိဳးစားရမည္႔အစား တစ္ပါးသူ ေအာင္ၿမင္သြားသည္ကိုသာ ၾကည္႔၍ ေ၀ဖန္ကဲ႔ရဲ႕ေနတတ္ၾကေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ားအဖုိ႔ ေအာင္ၿမင္မႈႏွင္႔ ေ၀းကြာေနလိမ္႔ဦးမည္။ ေအာင္ၿမင္မႈသည္ ဘ၀တြင္ ေနာက္က်တယ္ ဆုိတာ မရွိပါ။ စတင္ၿခင္းသည္သာလွ်င္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လမ္းစၿဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ လက္လွမ္းမမွီႏိူင္ေလာက္ေအာင္ေ၀ကြားလွသည္မဟုတ္ – လက္တစ္ကမ္း အကြာမွာပင္ ရွိသည္။

မေအာင္ၿမင္ေသးေသာသူမ်ားသည္ ညံ႔ဖ်င္းေသာေၾကာင္႔မဟုတ္ “ေအာင္ၿမင္ၿခင္း” တည္းဟူေသာ တံခါးကို မေခါက္ၾကေသာေၾကာင္႔သာ ၿဖစ္သည္။ တံခါးတုိ႔သည္ လြယ္လြယ္ေတာ႔ ပြင္႔လိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။ ဇြဲ၊လံု႕လ၊၀ီရိယ ရွိမွသာ ဖြင္႔ႏူိင္လိမ္႔မည္။ မိမိသည္ တံခါးတုိ႔ကို တစ္ၾကိမ္မွ်ပင္ မေခါက္ရေသးပဲႏွင္႔ ေအာင္ၿမင္သူတစ္ေယာက္ မၿဖစ္လာေသးသည္မွာ ဘာမွ်ထူးဆန္းေသာ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ တံခါးတုိ႔ကို မပြင္႔မခ်င္း ေခါက္ဖုိ႔သာ အဓိက လုိအပ္ပါသည္။

၁။ ပန္းတုိင္

ဘ၀မွာေအာင္ၿမင္မႈ ရရွိရန္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ရမည္႔ အလုပ္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ (Goal) ထားရွိရမည္ၿဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ထားရွိဖုိ႔အတြက္ “မိမိဘာၿဖစ္ခ်င္တာလဲ” ဆုိသည့္ ေမးခြန္း မိမိကုိယ္ကုိ ေမးဖုိ႔လုိသည္။ ထုိပန္းတုိင္သည္ တိက်ေသခ်ာရမည္၊ ၿဖစ္ႏိူင္ေၿခရွိရပါမည္၊ မိမိ၏ အမွန္မကယ္ၿဖစ္လုိေသာ အရာၿဖစ္ရမည္၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားရွိရမည္။ (ဥပမာ-ေနာင္ ၅ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ေငြသိန္း ၁၀၀က်ပ္ ပိုင္ဆုိင္ရမည္။) ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိၿပီးၿပီ ဆုိလွ်င္လည္း ဒီအတုိင္ထားလုိ႔ မရေသး။ အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ၿဖစ္သည္။

၂။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း

မည္သည္႔လုပ္ငန္းမဆုိ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ရစၿမဲပင္ ၿဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ မေရးဆြဲ ေသာအလုပ္သည္ မည္သည္႔အခါမွ် ေအာင္ၿမင္ႏူိင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာေျပာရမည္ဆုိရင္ အေဆာက္အဦး တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ထုိအေဆာက္အဦးကို မည္သည္႔ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္မည္၊ အလုပ္သမား မည္မွ် သံုးစြဲမည္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္မည္၊ မည္ကဲ႔သို႔ စတင္မည္၊ ဘိလပ္ေၿမမည္မွ်ကုန္မည္၊ အုတ္ခ်ပ္ မည္မွ်သံုးစြဲမည္၊ ထံုးမည္မွ် သံုးစြဲမည္ စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရသကဲ့သို႕ မိမိလုပ္ငန္းႏွင္႔ ပတ္သပ္ေသာ အစီအစဥ္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲထားရွိရန္မွာ လြန္စြာ အေရးၾကီးပါသည္။

၃။ ရည္မွန္းခ်က္ေနာက္သို႕ လုိက္ရန္

ငါးကိုအလုိရွိေသာ တံငါသည္ သည္ ေရထဲသုိ႔ဆင္းရမည္ ၿဖစ္သည္။ သားေကာင္ကုိ အလုိရွိေသာမုဆုိးသည္လည္း သားေကာင္ေနာက္ကို မ်က္ေခ်မပ်က္လုိက္ရမည္ မွာ ဧကန္ပင္ ၿဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ၿမင္ခ်င္ ေသာသူသည္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ေနာက္သို႕ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လုိက္ရေပမည္။ မိမိလုပ္သည့္ အလုပ္၊ မိမိေတြးေသာ အေတြး၊ မိမိ၏ စိတ္ ႏွင္႔ မိမိ၏ နိစၥဓူ၀ ကိစၥရပ္ တုိ႔တြင္ ၉၀% ခန္႔သည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥၿဖစ္ရမည္။ ထုိသို႔ မဟုတ္က ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ ၀ုိးတ၀ါးသာၿဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

၄။ လုပ္အား

ေအာင္ၿမင္မႈဟု ဆုိရာတြင္ ေမြးကတည္းက ပါလာသည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ တည္ေဆာက္မွသာ ရႏူိင္ေသာ အရာၿဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ လုပ္အားသြင္းလွ်င္ သြင္းသေလာက္ ေအာင္ၿမင္မည္ ၿဖစ္သည္။ (ဥပမာ- ရႊံ႕ေစး သည္ သူ႔ဘာသာ တန္ဖုိးရွိလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိရႊံ႕ေစးကို ကေလးကစားစရာ အရုပ္တစ္ခုခု လူက ၿပဳလုပ္လုိက္လွ်င္ တန္ဖိုးရွိလာသည္။ ထုိထက္မက ထုိအရုပ္ကေလး ကို ပုိမုိလွပေအာင္ ၿပဳလုပ္လုိက္လွ်င္ ပိုမုိ တန္ဖိုးတက္လာမည္။) ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ စာေရးဆရာၾကီး ဦးေအာင္သင္းက “လုပ္အားသြင္းေလေလ၊ တန္ဖုိးတက္ေလေလ” ဟု ဆုိထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လူလူခ်င္းအတူတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ၿမင္တဲ႔သူ ၿဖစ္သြားၾကသနည္း ဆုိရင္ ထုိသူသည္ မိမိထက္ အဆမ်ားစြာ ေတာ္လွသည္ မဟုတ္။ ပိုမုိ လုပ္အားသြင္းၿခင္း သို႔မဟုတ္ ပုိမုိၾကိဳးစားၿခင္းကသာလွ်င္ မိမိထက္ ပုိေတာ္ၿပီး ေအာင္ၿမင္သြား ရၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

၅။ ဆန္းစစ္၊ ေလ႔လာ

လူအမ်ားစုမွာ သူတစ္ပါးကိုသာ ေ၀ဖန္တတ္ၾက၍ ကုိယ္႔ကိုကုိယ္ ေ၀ဖန္မႈမၿပဳလုပ္ၾကေပ။ သတိထားရမည္႔အခ်က္မွာ မိမိကုိယ္ကုိ မေအာင္ႏိုင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည္႔ကိစၥမွ ေအာင္ၿမင္မည္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိေအာင္ႏိုင္ရန္မွာ လြန္စြာ အေရးၾကီးသည္။ မိမိကိုယ္ကုိ ေအာင္ႏိုင္ရန္ မိမိရဲ႕အမွား သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ကို သိရန္ မိမိကုိယ္ကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ ရမည္။ သိၿပီးရင္ လက္ခံရမည္။ “ငါ ဘာလုိအပ္ခ်က္ ရွိေနတယ္” ဆုိသည္ကို လက္ခံလိုက္မွသာ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆုိသည္႔အရာမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာမည္။

မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရန္ ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနလွ်င္ မိမိတြင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီ ဆုိသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ မေမ႔ပါႏွင့္။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ ဘာလဲဆုိတာကို ေသခ်ာစြာ သိရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ သိၿပီဆုိလွ်င္ မည္သို႕ ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရမည္။ နည္းလမ္းရၿပီဆုိရင္လည္း လုပ္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါမည္။

ေအဒီ ၁၉ ရာစုခန္႔က ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ စစ္ပြဲ သံုးၾကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါသည္။ သံုးၾကိမ္လံုး ရႈံးနိမ့္ရေသာ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ၿပန္ေတြးၾကည္႔လွ်င္ မိမိ၏ အရႈံးကုိ ၿပန္လည္မဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင္႔ ဆန္းစစ္ေသာ္လည္း အမွားကို မၿပဳၿပင္ခဲ႔ ေသာေၾကာင္႔သာ ၿဖစ္ႏိုင္သည္။ ပထမအၾကိမ္ ရွုံးနိမ့္ခဲ႔စဥ္ကသာ အမွားကို ေသခ်ာသုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ႔မည္ဆုိပါလွ်င္ သံုးၾကိမ္စလံုး ရွုံးနိမ့္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါေပ။ ထုိေၾကာင္႔ ေရွ႕ကဆုိခဲ႔ ၿပီးသည္အတုိင္း မိမိ၏ အမွား သို႔မဟုတ္ လုိအပ္ခ်က္ကို ေလ႔လာသံုးသပ္ၿပီး ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ရန္မွာ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု ၿဖစ္သည္။

၆။ အခ်ိန္

အခ်ိန္သည္ တန္ဖုိးရွိသည္ ဆုိေသာအခ်က္ကို မည္သည္႔ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မွ သေဘာထားကြဲလြဲ ၾကမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္သည္ သူဘာသာ တန္ဖုိးမရွိပါ။ အခ်ိန္ကို မည္သို႕သံုးသည္ဆုိသည့္ အေပၚတြင္သာ မူတည္၍ တန္ဖုိးရွိလာၿခင္းၿဖစ္သည္။ သင္သည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ဂိမ္းကစားေနမည္၊ ဘီယာေသာက္ေနမည္၊ ဖဲရိုက္ေနမည္၊ ၾကက္တုိက္ေနမည္ ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္ကေတာ႔ ကုန္ေနလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ သင္႔အတြက္ေတာ႔ ထုိအခ်ိန္သည္ အက်ိဳးရွိလိမ္႔မည္မဟုတ္။ ထုိကဲ႔သုိ အခ်ိန္ကုိ ၿဖဳန္းတီးၿခင္းသည္ သင္႔အား က်ရႈံးၿခင္းကိုသာ ေရာက္ေစလိမ္႔မည္ ၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ သင္သည္ ေအာင္ၿမင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္လိုလွ်င္ အခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးၿပဳ တတ္ရန္ လိုသည္။

အခ်ဳပ္အားၿဖင္႔ ဆုိေသာ္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းသည္ မိမိႏွင္႔ လက္လွမ္း မမွီႏိူင္ေအာင္ ေ၀းကြာလြန္းလွသည့္ အယူအဆတစ္ခုသာ မဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ လက္တစ္ကမ္းတြင္သာ ရွိသည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းသို႔ သြားရာလမ္း တြင္ သိသလုိလုိႏွင္႔ သတိမထားမိၾကေသာ၊ လုပ္သလုိလုိႏွင္႔ ေသခ်ာစြာ မလုပ္ၿဖစ္ၾကေသာ အေရးပါလွသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကို ေရးသားရင္း စာဖတ္သူမ်ားအား သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ လုိက္ပါသည္။

ထက္ေအာင္ဟိန္း
Myanmar-Network

—————

အောင်မြင်ခြင်းသို့ သွားရာလမ်းအတွက် လိုအပ်ချက်တချို့ (unicode)

ရေးသားသူ – ထက်အောင်ဟိန်း (Myanmar-Network

လူများစွာတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင် အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားရမည့်အစား တစ်ပါးသူ အောင်မြင်သွားသည်ကိုသာ ကြည့်၍ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့နေတတ်ကြပေသည်။ ထိုသို့သော သူများအဖို့ အောင်မြင်မှုနှင့် ဝေးကွာနေလိမ့်ဦးမည်။ အောင်မြင်မှုသည် ဘဝတွင် နောက်ကျတယ် ဆိုတာ မရှိပါ။ စတင်ခြင်းသည်သာလျှင် အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိရန် လမ်းစဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် လက်လှမ်းမမှီနိူင်လောက်အောင်ဝေကွားလှသည်မဟုတ် – လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာပင် ရှိသည်။

မအောင်မြင်သေးသောသူများသည် ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်မဟုတ် “အောင်မြင်ခြင်း” တည်းဟူသော တံခါးကို မခေါက်ကြသောကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ တံခါးတို့သည် လွယ်လွယ်တော့ ပွင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဇွဲ၊လုံ့လ၊ဝီရိယ ရှိမှသာ ဖွင့်နိူင်လိမ့်မည်။ မိမိသည် တံခါးတို့ကို တစ်ကြိမ်မျှပင် မခေါက်ရသေးပဲနှင့် အောင်မြင်သူတစ်ယောက် မဖြစ်လာသေးသည်မှာ ဘာမျှထူးဆန်းသော ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် တံခါးတို့ကို မပွင့်မချင်း ခေါက်ဖို့သာ အဓိက လိုအပ်ပါသည်။

ပန်းတိုင်

ဘဝမှာအောင်မြင်မှု ရရှိရန် ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမည့် အလုပ်မှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (Goal) ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရှိဖို့အတွက် “မိမိဘာဖြစ်ချင်တာလဲ” ဆိုသည့် မေးခွန်း မိမိကိုယ်ကို မေးဖို့လိုသည်။ ထိုပန်းတိုင်သည် တိကျသေချာရမည်၊ ဖြစ်နိူင်ခြေရှိရပါမည်၊ မိမိ၏ အမှန်မကယ်ဖြစ်လိုသော အရာဖြစ်ရမည်၊ အချိန်ကန့်သတ်ထားရှိရမည်။ (ဥပမာ-နောင် ၅နှစ်ကြာလျှင် ငွေသိန်း ၁၀ဝကျပ် ပိုင်ဆိုင်ရမည်။) ရည်မှန်းချက် ထားရှိပြီးပြီ ဆိုလျှင်လည်း ဒီအတိုင်ထားလို့ မရသေး။ အပတ်တကုတ် ကြိုးစား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ရစမြဲပင် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် မရေးဆွဲ သောအလုပ်သည် မည်သည့်အခါမျှ အောင်မြင်နိူင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာပြောရမည်ဆိုရင် အဆောက်အဦး တစ်ခု ဆောက်လုပ်ရာတွင် ထိုအဆောက်အဦးကို မည်သည့် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆောက်လုပ်မည်၊ အလုပ်သမား မည်မျှ သုံးစွဲမည်၊ ဘယ်အချိန်မှာ စတင်မည်၊ မည်ကဲ့သို့ စတင်မည်၊ ဘိလပ်မြေမည်မျှကုန်မည်၊ အုတ်ချပ် မည်မျှသုံးစွဲမည်၊ ထုံးမည်မျှ သုံးစွဲမည် စသည်ဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရသကဲ့သို့ မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သပ်သော အစီအစဉ်ကို တိကျသေချာစွာ အသေးစိတ် ရေးဆွဲထားရှိရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးပါသည်။

ရည်မှန်းချက်နောက်သို့ လိုက်ရန်

ငါးကိုအလိုရှိသော တံငါသည် သည် ရေထဲသို့ဆင်းရမည် ဖြစ်သည်။ သားကောင်ကို အလိုရှိသောမုဆိုးသည်လည်း သားကောင်နောက်ကို မျက်ချေမပျက်လိုက်ရမည် မှာ ဧကန်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်ချင် သောသူသည်လည်း ရည်မှန်းချက်နောက်သို့ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ရပေမည်။ မိမိလုပ်သည့် အလုပ်၊ မိမိတွေးသော အတွေး၊ မိမိ၏ စိတ် နှင့် မိမိ၏ နိစ္စဓူ၀ ကိစ္စရပ် တို့တွင် ၉၀% ခန့်သည် မိမိရည်မှန်းချက် နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ မဟုတ်က ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် ဝိုးတဝါးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

လုပ်အား

အောင်မြင်မှုဟု ဆိုရာတွင် မွေးကတည်းက ပါလာသည် မဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို တည်ဆောက်မှသာ ရနိူင်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို လုပ်အားသွင်းလျှင် သွင်းသလောက် အောင်မြင်မည် ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ရွှံ့စေး သည် သူ့ဘာသာ တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုရွှံ့စေးကို ကလေးကစားစရာ အရုပ်တစ်ခုခု လူက ပြုလုပ်လိုက်လျှင် တန်ဖိုးရှိလာသည်။ ထိုထက်မက ထိုအရုပ်ကလေး ကို ပိုမိုလှပအောင် ပြုလုပ်လိုက်လျှင် ပိုမို တန်ဖိုးတက်လာမည်။) ထိုအကြောင်းအရာကို စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းက “လုပ်အားသွင်းလေလေ၊ တန်ဖိုးတက်လေလေ” ဟု ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် လူလူချင်းအတူတူ အဘယ်ကြောင့် အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်သွားကြသနည်း ဆိုရင် ထိုသူသည် မိမိထက် အဆများစွာ တော်လှသည် မဟုတ်။ ပိုမို လုပ်အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုကြိုးစားခြင်းကသာလျှင် မိမိထက် ပိုတော်ပြီး အောင်မြင်သွား ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

ဆန်းစစ်၊ လေ့လာ

လူအများစုမှာ သူတစ်ပါးကိုသာ ဝေဖန်တတ်ကြ၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝေဖန်မှုမပြုလုပ်ကြပေ။ သတိထားရမည့်အချက်မှာ မိမိကိုယ်ကို မအောင်နိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး မည်သည့်ကိစ္စမှ အောင်မြင်မည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ရန်မှာ လွန်စွာ အရေးကြီးသည်။ မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်ရန် မိမိရဲ့အမှား သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက် ကို သိရန် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ် ရမည်။ သိပြီးရင် လက်ခံရမည်။ “ငါ ဘာလိုအပ်ချက် ရှိနေတယ်” ဆိုသည်ကို လက်ခံလိုက်မှသာ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ရမည် ဆိုသည့်အရာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာမည်။

မိမိလျှောက်လှမ်းနေသော ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေလျှင် မိမိတွင် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပြီ ဆိုသည်မှာ သေချာသည်။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့်။ မိမိ၏ အားနည်းချက် ဘာလဲဆိုတာကို သေချာစွာ သိရှိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သိပြီဆိုလျှင် မည်သို့ ပြင်ဆင်ရမည် ဆိုသည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရမည်။ နည်းလမ်းရပြီဆိုရင်လည်း လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမည်။

အေဒီ ၁၉ ရာစုခန့်က မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် စစ်ပွဲ သုံးကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ သုံးကြိမ်လုံး ရှုံးနိမ့်ရသော အကြောင်းကို သေချာစွာ ပြန်တွေးကြည့်လျှင် မိမိ၏ အရှုံးကို ပြန်လည်မဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်သော်လည်း အမှားကို မပြုပြင်ခဲ့ သောကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမအကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့စဉ်ကသာ အမှားကို သေချာသုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့မည်ဆိုပါလျှင် သုံးကြိမ်စလုံး ရှုံးနိမ့်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါပေ။ ထိုကြောင့် ရှေ့ကဆိုခဲ့ ပြီးသည်အတိုင်း မိမိ၏ အမှား သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မှာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်သည်။

အချိန်

အချိန်သည် တန်ဖိုးရှိသည် ဆိုသောအချက်ကို မည်သည့် အတွေးအခေါ် ပညာရှင်မှ သဘောထားကွဲလွဲ ကြမည်မဟုတ်။ သို့သော် အချိန်သည် သူဘာသာ တန်ဖိုးမရှိပါ။ အချိန်ကို မည်သို့သုံးသည်ဆိုသည့် အပေါ်တွင်သာ မူတည်၍ တန်ဖိုးရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် အားလပ်ချိန်တွင် ဂိမ်းကစားနေမည်၊ ဘီယာသောက်နေမည်၊ ဖဲရိုက်နေမည်၊ ကြက်တိုက်နေမည် ဆိုလျှင် အချိန်ကတော့ ကုန်နေလိမ့်မည်။ သို့သော် သင့်အတွက်တော့ ထိုအချိန်သည် အကျိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို အချိန်ကို ဖြုန်းတီးခြင်းသည် သင့်အား ကျရှုံးခြင်းကိုသာ ရောက်စေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အောင်မြင်သော လူတစ်ယောက် ဖြစ်လိုလျှင် အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြု တတ်ရန် လိုသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော် အောင်မြင်ခြင်းသည် မိမိနှင့် လက်လှမ်း မမှီနိူင်အောင် ဝေးကွာလွန်းလှသည့် အယူအဆတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ လက်တစ်ကမ်းတွင်သာ ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းသို့ သွားရာလမ်း တွင် သိသလိုလိုနှင့် သတိမထားမိကြသော၊ လုပ်သလိုလိုနှင့် သေချာစွာ မလုပ်ဖြစ်ကြသော အရေးပါလှသည့် အကြောင်းအရာ အချို့ကို ရေးသားရင်း စာဖတ်သူများအား သတိပေး နှိုးဆော် လိုက်ပါသည်။

ထက်အောင်ဟိန်း
Myanmar-Network

Leave a Reply