ဂ်ပန္နတ္ဘုရားမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

မူရင္းေရးသားသူ – ရဲထြန္းေက်ာ္

ရွင္တိုဘာသာ သို႔မဟုတ္ ကာမီႏိုမီခ်ီသည္ နတ္ဘုရား(ကာမီ)မ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ အဓိကကိုးကြယ္လ်က္ ရွိေသာ မိရိုးဖလာ ဘာသာျဖစ္သည္။ ရွင္တိုဘာသာသည္ ေရွးအစဥ္အလာ ဂ်ပန္ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ဒ႑ာရီမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို စုစည္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရွင္တိုဘာသာ၌ ဘာသာေရး က်မ္းစာဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိေသာ္လည္း ကိုဂ်ီကီ (ေရွးျဖစ္မွတ္တမ္း) ႏွင့္ နီဟြန္းဂီ (ေရွးေဟာင္းဂ်ပန္သမိုင္း) တို႔၌ နတ္ဘုရားမ်ား၏ အေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္ကို ဖန္ဆင္း တည္ေထာင္ပုံ ႏွင့္ ေနနတ္သမီး အမေတးရာဆုမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္မ်ားအေၾကာင္း ကိုေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

ရွင္တိုဘာသာအရ သစ္ပင္၊ေတာေတာင္၊ျမစ္ေခ်ာင္း၊အင္းအိုင္မ်ား၌ ကာမီ ေခၚ နတ္ဘုရားမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆသည္သာမက တခ်ိဳ႕ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ား (စစ္သူႀကီးမ်ား၊သူရဲေကာင္းမ်ား)ကိုလည္း နတ္ဘုရားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ဧကရာဇ္သည္ သက္ရွိထင္ရွား နတ္ဘုရားျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွင္တို ဓေလ့ထုံးစံကို လက္ခံယုံၾကည္က်င့္သုံးၾကေသာ္လည္း ရွင္တိုဘာသာဝင္ဟု ခံယူသူမွာ အလြန္နည္းပါး၍ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရွင္တိုနတ္ကြန္းေပါင္း ၈၁၀၀၀ ရွိ၍ ရွင္တိုဘုန္းႀကီး ၈၅၀၀၀ ရွိသည္။ ရွင္တိုနတ္ဘုရားေပါင္း ၈သန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာထင္ရွားသည္။

ရွင္တိုဘာသာအရ ထင္ရွားေသာနတ္ဘုရားမ်ားမွာ

၁။ အေမႏိုမီနာကႏူရွီ (ပထမဆံုးပြင့္ေသာ နတ္ဘုရား)
၂။ အီဇူနာဂီ (သက္ရွိကမၻာ၏ နတ္ဘုရား)
၃။ အီဇူနာမီ (မရဏကမၻာ၏ နတ္ဘုရားမ)
၄။ မဟာနတ္ဘုရား အမာေတးရာဆု (ေနနတ္ဘုရားမ)

၅။ စုကုယိုမီ (လနတ္ဘုရား)
၆။ ဆူဆာႏိုဝို (မုန္တိုင္းႏွင့္ပင္လယ္ကိုစိုးပိုင္ေသာနတ္ဘုရား)
၇။ ဖူက်င္း (ေလနတ္ဘုရား)
၈။ ဟာခ်ီမန္ (ရွင္တိုဘာသာ၏ စစ္နတ္ဘုရား)

၉။ရိုင္က်င္း (မိုးႀကိဳးနတ္ဘုရား)
၁၀။ ေဆြက်င္း (ေရနတ္ဘုရား)
၁၁။ အီနာရီ (ဆန္စပါး နတ္ဘုရား)
၁၂။ ရူက်င္း (ပင္လယ္ကိုအစိုးရေသာနဂါး)

၁၃။ တဲန္ဂ်င္ (ပညာေရးနတ္ဘုရား)
၁၄။ အဲဘီဆု (ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းနတ္ဘုရား)
၁၅။ နိနိဂီ (အမေတးရာဆု၏ ေျမးေတာ္)
စသည့္နတ္ဘုရားမ်ားျဖစ္သည္။

၁။ ဘီရွာမြန္တဲန္ (စစ္နတ္ဘုရား)

စစ္နတ္ဘုရား ဘီရွာမြန္တဲန္သည္ ကံၾကမၼာေစာင့္ နတ္ဘုရား ၇ပါးအနက္ တပါးအဝင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားအရ ေျမာက္အရပ္ကို ေစာင့္ၾကပ္ရေသာ နတ္စစ္သူႀကီးျဖစ္သည္။ ဘီရွာမြန္ ဟူေသာအမည္မွာ ေဝႆဝဏၰ ဟူေသာပါဠိအမည္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုေဝရနတ္မင္းဟူ၍လည္း ေခၚသည္။ စစ္နတ္ဘုရား ဘီရွာမြန္တဲန္ကို စစ္ဝတ္တန္ဆာ အျပည့္အစုံ၊ လက္တဖက္၌ လွံ၊လက္တဖက္၌ ေစတီငယ္ ကို ထည့္သြင္းပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကသည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားက ဘီရွာမြန္တဲန္နတ္ဘုရားက တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

၂။ တဲန္ဂ်င္ (ပညာေရးနတ္ဘုရား)

တဲန္ဂ်င္နတ္ဘုရားသည္ ပညာေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ရွင္တိုနတ္ဘုရားျဖစ္သည္။ စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ နတ္ဘုရားျဖစ္သည္။ တဲန္ဂ်င္ ဟူေသာအမည္မွာ မိုးေကာင္းကင္နတ္ဘုရား ဟုအဓိပၸါယ္ရ၍ အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၵရာယ္မ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရးကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္ဘုရားအျဖစ္ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာေမးပြဲမ်ား မေျဖမီ တဲန္ဂ်င္နတ္ဘုရား၏ နတ္ကြန္း၌ ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။

၃။ ဘဲန္ဇိုင္တဲန္ (အႏုပညာနတ္ဘုရားမ)

အႏုပညာနတ္ဘုရားမ ဘဲန္ဇိုင္တဲန္ သည္ ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားမ သူရႆတီကို ဂ်ပန္မႈျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကံၾကမၼာေစာင့္ နတ္ဘုရားတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းတိုင္း၌ ဘဲန္ဇိုင္တဲန္နတ္ဘုရားမကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဘဲန္ဇိုင္တဲန္နတ္ဘုရားမကို ဂ်ပန္ရိုးရာ ဘီဝါ တူရိယာကို တီးခတ္ေနေသာ ဂုဏ္သေရရွိအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကသည္။ သရုပ္ေဆာင္၊စာေရးဆရာ၊ကေခ်သည္ႏွင့္ ေဂးရွားမယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာနတ္ဘုရားမ ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

၄။ အဲဘီဆု (ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းနတ္ဘုရား)

အဲဘီဆု နတ္ဘုရားသည္ အီဇူနာဂီႏွင့္ အီဇူနာမီတို႔၏ ပထမဆံုးသားသမီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရိုးမ်ားမပါဘဲ ေမြးဖြားလာခဲ့သျဖင့္ ပင္လယ္ထဲသို႔ ေမွ်ာခ်ျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မေသပဲ ေနာင္အခါ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္း နတ္ဘုရားအျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။ နတ္ဘုရား အဲဘီဆုကို လက္တဖက္၌ ငါးမွ်ားတံ၊ လက္တဖက္၌ ငါးႀကီးတေကာင္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ တံငါတဦးအျဖစ္ပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကသည္။ အဲဘီဆုသည္ တံငါသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ဂ်ပန္မ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။ အဲဘီဆုနတ္ဘုရားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ၊ေကာက္ပဲသီးႏွံႂကြယ္ဝမႈ၊သားငါးပုစြန္ေပါမ်ားမႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

၅။ အီနာရီ (ဆန္စပါးနတ္ဘုရား)

ဆန္စပါးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကအစားအစာျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အီနာရီနတ္ဘုရားသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑၌ တည္ရွိေနသည္။ နတ္ဘုရားအီနာရီကို လယ္သမားမ်ားက ဆန္စပါးအထြက္တိုးရန္ ကိုးကြယ္သည္သာမက ကုန္သည္မ်ားကပါ စီးပြားတိုးတက္မႈ အတြက္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေက်းရြာတိုင္း၌ အီနာရီနတ္ဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္ နတ္ကြန္းတခု ရွိျမဲျဖစ္သည္။ ဒ႑ာရီအရ အီနာရီနတ္ဘုရားသည္ အစားအစာနတ္ဘုရားမ အူခဲမိုခ်ီ၏ လင္ေယာက်ၤားျဖစ္သည္။ နတ္ဘုရားအီနာရီကို ပုရိသအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဣတၳိယအသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္းကိုးကြယ္ၾကသည္။ ေျမေခြးမ်ားသည္ နတ္ဘုရား အီနာရီ၏ အေစအပါးျဖစ္သည္။

၆။ ဖုက်င္း (ေလနတ္ဘုရား)

ေလနတ္ဘုရား ဖုက်င္းသည္ အသက္အႀကီးဆံုး ရွင္တို နတ္ဘုရားျဖစ္၍ အီဇာနာဂီႏွင့္ အီဇာနာမီ တို႔ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္၍ ဂ်ပန္ျပည္ကို မဖန္ဆင္းခင္ကတည္းကပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ကမၻာသည္ အစပထမ၌ ျမဴခိုးမ်ားျဖင့္ ရစ္ဆိုင္းေနေလရာ ဖုက်င္းသည္ ေလအိတ္ကိုဖြင့္၍ ျမဴခိုးမ်ားကို ေလျဖင့္တိုက္ခတ္၍ ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမျပင္ကို ဆက္သြယ္ေသာ တံတားတစင္းေပၚလာခဲ့သည္။ အီဇာနာဂီႏွင့္ အီဇာနာမီတို႔သည္ ထိုတံတားမွ ဆင္းသက္၍ ကမၻာေျမကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖုက်င္းနတ္ဘုရားကို တိရစၧာန္သားေရကို ဝတ္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ပခုံး၌ ေလအိတ္ကိုထမ္းထားသည့္ ရယ္စရာ မိစၧာအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကသည္။

၇။ ရိုင္က်င္း (မိုးႀကိဳးနတ္ဘုရား)

မိုးႀကိဳးနတ္ဘုရား ရိုင္ဂ်င္းကို ယိုမီေခၚမရဏကမၻာ၏ အရွင္သခင္ အီဇာနာမီ၏ ပုပ္ပြေနေသာခႏၶာမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ရိုင္ဂ်င္း နတ္ဘုရားကို ဗံုမ်ားတီးခတ္ေနေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ နတ္ဘုရားတစ္ပါးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေရးဆြဲၾကသည္။ ရိုင္ဂ်င္းနတ္ဘုရားတြင္ လက္ေခ်ာင္း သုံးေခ်ာင္းသာရွိၿပီး ထိုလက္ေခ်ာင္း မ်ားသည္ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊အနာဂါတ္ဟူေသာ ကာလသုံးခုကိုရည္ညြန္းသည္။ေအဒီ ၁၂၇၄ ႏွင့္ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မြန္ဂိုဧကရာဇ္ ကူဗလိုင္ခန္သည္ ဂ်ပန္ျပည္ကိုသိမ္းယူရန္ ေရတပ္မ်ားေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရတပ္မ်ားပ်က္စီးကာ ရွံုးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ရိုင္ဂ်င္းနတ္ဘုရားသည္ တန္ခိုးျဖင့္ မုန္တိုင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

၈။ ေဆြဂ်င္း (ေရနတ္ဘုရား)

ေရနတ္ဘုရား ေဆြဂ်င္းသည္ ရွင္တိုဘာသာ၌ အေရးပါေသာ နတ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ေရမွန္သမွ်ကို ပိုင္စိုးသည္။ စမ္းေခ်ာင္း၊အင္းအိုင္မွအစ ပင္လယ္သမုဒၵရာအထိ ရွိရွိသမွ်ေရတို႔သာမက ေရေနသတၱဝါ ငါးလိပ္၊မိေက်ာင္း တို႔ကိုလည္း အစိုးရသည္။ ေဆြဂ်င္းနတ္ဘုရားသည္ အဓိကအားျဖင့္ တံငါသည္မ်ား ငါးဖမ္းၾကရာ၌ ကူညီမစသည္။ ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားက ကမၻာေျမျပင္၌ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာေရမ်ားရွိေနေအာင္ ေဆြဂ်င္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေဆြဂ်င္းနတ္ဘုရားကို ဂ်ပန္ျပည္တဝွမ္းလုံး၌ ကိုးကြယ္ၾက၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေသာ ပြဲေတာ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေလသည္။

၉။ ရူးဂ်င္း (နဂါး)

ရူးဂ်င္းေခၚ နဂါးမင္းႀကီးသည္ ပလယ္သမုဒၵရာကို အစိုးရၿပီးလွ်င္ ရူးဂူးဂ်ိဳ အမည္ရွိေသာ ေရေအာက္နန္းေတာ္၌ ေနထိုင္သည္။ နဂါးမင္းႀကီးသည္ ပင္လယ္၏ အဓိကစြမ္းအင္ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ လူေယာင္ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာ တန္ခိုးလည္းရွိသည္။ ငါး၊လိပ္၊ကဏန္းတို႔သည္ နဂါးမင္းႀကီး၏ အေစအပါးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ နဂါးမင္းႀကီး ထူးဆန္းေသာရတနာမ်ားရွိ၍ ထိုရတနာမ်ားျဖင့္ ဒီေရကို တိုးေအာင္ေလ်ာ့ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ နဂါးမင္းႀကီး ရူးဂ်င္းသည္ ဂ်ပန္၏ ပထမဆံုးဧကရာဇ္ ဂ်င္းမူး၏ အေဘးေတာ္ျဖစ္သည္။

ရဲထြန္းေက်ာ္

—————–

ဂျပန်နတ်ဘုရားများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

မူရင်းရေးသားသူ – ရဲထွန်းကျော်

ရှင်တိုဘာသာ သို့မဟုတ် ကာမီနိုမီချီသည် နတ်ဘုရား(ကာမီ)များကို ကိုးကွယ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အဓိကကိုးကွယ်လျက် ရှိသော မိရိုးဖလာ ဘာသာဖြစ်သည်။ ရှင်တိုဘာသာသည် ရှေးအစဉ်အလာ ဂျပန်ယုံကြည်မှုများ၊ ဒဏ္ဍာရီများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို စုစည်းထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရှင်တိုဘာသာ၌ ဘာသာရေး ကျမ်းစာဟူ၍ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိသော်လည်း ကိုဂျီကီ (ရှေးဖြစ်မှတ်တမ်း) နှင့် နီဟွန်းဂီ (ရှေးဟောင်းဂျပန်သမိုင်း) တို့၌ နတ်ဘုရားများ၏ အကြောင်း၊ ဂျပန်ပြည်ကို ဖန်ဆင်း တည်ထောင်ပုံ နှင့် နေနတ်သမီး အမတေးရာဆုမှ ဆင်းသက်လာသော ဂျပန်ဧကရာဇ်များအကြောင်း ကိုဖော်ပြရေးသားထားသည်။

ရှင်တိုဘာသာအရ သစ်ပင်၊တောတောင်၊မြစ်ချောင်း၊အင်းအိုင်များ၌ ကာမီ ခေါ် နတ်ဘုရားများ ရှိသည်ဟု ယူဆသည်သာမက တချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်များ (စစ်သူကြီးများ၊သူရဲကောင်းများ)ကိုလည်း နတ်ဘုရားအဖြစ်သတ်မှတ်၍ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများအတွက် ဂျပန်ဧကရာဇ်သည် သက်ရှိထင်ရှား နတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းသည် ရှင်တို ဓလေ့ထုံးစံကို လက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးကြသော်လည်း ရှင်တိုဘာသာဝင်ဟု ခံယူသူမှာ အလွန်နည်းပါး၍ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရှင်တိုနတ်ကွန်းပေါင်း ၈၁၀၀၀ ရှိ၍ ရှင်တိုဘုန်းကြီး ၈၅၀၀၀ ရှိသည်။ ရှင်တိုနတ်ဘုရားပေါင်း ၈သန်းကျော်ရှိသော်လည်း အနည်းငယ်သာထင်ရှားသည်။

ရှင်တိုဘာသာအရ ထင်ရှားသောနတ်ဘုရားများမှာ

၁။ အမေနိုမီနာကနူရှီ (ပထမဆုံးပွင့်သော နတ်ဘုရား)
၂။ အီဇူနာဂီ (သက်ရှိကမ္ဘာ၏ နတ်ဘုရား)
၃။ အီဇူနာမီ (မရဏကမ္ဘာ၏ နတ်ဘုရားမ)
၄။ မဟာနတ်ဘုရား အမာတေးရာဆု (နေနတ်ဘုရားမ)

၅။ စုကုယိုမီ (လနတ်ဘုရား)
၆။ ဆူဆာနိုဝို (မုန်တိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကိုစိုးပိုင်သောနတ်ဘုရား)
၇။ ဖူကျင်း (လေနတ်ဘုရား)
၈။ ဟာချီမန် (ရှင်တိုဘာသာ၏ စစ်နတ်ဘုရား)

၉။ရိုင်ကျင်း (မိုးကြိုးနတ်ဘုရား)
၁၀။ ဆွေကျင်း (ရေနတ်ဘုရား)
၁၁။ အီနာရီ (ဆန်စပါး နတ်ဘုရား)
၁၂။ ရူကျင်း (ပင်လယ်ကိုအစိုးရသောနဂါး)

၁၃။ တဲန်ဂျင် (ပညာရေးနတ်ဘုရား)
၁၄။ အဲဘီဆု (ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနတ်ဘုရား)
၁၅။ နိနိဂီ (အမတေးရာဆု၏ မြေးတော်)
စသည့်နတ်ဘုရားများဖြစ်သည်။

၁။ဘီရှာမွန်တဲန် (စစ်နတ်ဘုရား)

စစ်နတ်ဘုရား ဘီရှာမွန်တဲန်သည် ကံကြမ္မာစောင့် နတ်ဘုရား ၇ပါးအနက် တပါးအဝင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များအရ မြောက်အရပ်ကို စောင့်ကြပ်ရသော နတ်စစ်သူကြီးဖြစ်သည်။ ဘီရှာမွန် ဟူသောအမည်မှာ ဝေဿဝဏ္ဏ ဟူသောပါဠိအမည်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုဝေရနတ်မင်းဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ စစ်နတ်ဘုရား ဘီရှာမွန်တဲန်ကို စစ်ဝတ်တန်ဆာ အပြည့်အစုံ၊ လက်တဖက်၌ လှံ၊လက်တဖက်၌ စေတီငယ် ကို ထည့်သွင်းပုံဖော်ရေးဆွဲကြသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများက ဘီရှာမွန်တဲန်နတ်ဘုရားက တရားမျှတမှု နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။

၂။တဲန်ဂျင် (ပညာရေးနတ်ဘုရား)

တဲန်ဂျင်နတ်ဘုရားသည် ပညာရေးကိုစောင့်ရှောက်သော ရှင်တိုနတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ စာပေပညာရှင်များနှင့် ကဗျာဆရာများ၏ နတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ တဲန်ဂျင် ဟူသောအမည်မှာ မိုးကောင်းကင်နတ်ဘုရား ဟုအဓိပ္ပါယ်ရ၍ အစောပိုင်းများတွင် သဘာဝဘေးအန္ဒရာယ်များမှ ရှောင်ရှားရန် ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပညာရေးကိုစောင့်ရှောက်သော နတ်ဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ဂျပန်လူမျိုးများသည် စာမေးပွဲများ မဖြေမီ တဲန်ဂျင်နတ်ဘုရား၏ နတ်ကွန်း၌ ဆုတောင်းလေ့ရှိကြသည်။

၃။ဘဲန်ဇိုင်တဲန် (အနုပညာနတ်ဘုရားမ)

အနုပညာနတ်ဘုရားမ ဘဲန်ဇိုင်တဲန် သည် ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားမ သူရဿတီကို ဂျပန်မှုပြုထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဂျပန်ပြည်သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကံကြမ္မာစောင့် နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းတိုင်း၌ ဘဲန်ဇိုင်တဲန်နတ်ဘုရားမကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘဲန်ဇိုင်တဲန်နတ်ဘုရားမကို ဂျပန်ရိုးရာ ဘီဝါ တူရိယာကို တီးခတ်နေသော ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးအဖြစ် ပုံဖော်ရေးဆွဲကြသည်။ သရုပ်ဆောင်၊စာရေးဆရာ၊ကချေသည်နှင့် ဂေးရှားမယ်များကို စောင့်ရှောက်သောနတ်ဘုရားမ ဖြစ်သည်ဟု ဂျပန်လူမျိုးများက ယုံကြည်ကြသည်။

၄။အဲဘီဆု (ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနတ်ဘုရား)

အဲဘီဆု နတ်ဘုရားသည် အီဇူနာဂီနှင့် အီဇူနာမီတို့၏ ပထမဆုံးသားသမီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အရိုးများမပါဘဲ မွေးဖွားလာခဲ့သဖြင့် ပင်လယ်ထဲသို့ မျှောချခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း မသေပဲ နောင်အခါ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း နတ်ဘုရားအဖြစ် ထင်ရှားလာသည်။ နတ်ဘုရား အဲဘီဆုကို လက်တဖက်၌ ငါးမျှားတံ၊ လက်တဖက်၌ ငါးကြီးတကောင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် တံငါတဦးအဖြစ်ပုံဖော်ရေးဆွဲကြသည်။ အဲဘီဆုသည် တံငါသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်သည်ဟု ဂျပန်များကယုံကြည်ကြသည်။ အဲဘီဆုနတ်ဘုရားသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ကောက်ပဲသီးနှံကြွယ်ဝမှု၊သားငါးပုစွန်ပေါများမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

၅။အီနာရီ (ဆန်စပါးနတ်ဘုရား)

ဆန်စပါးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဓိကအစားအစာဖြစ်သဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အီနာရီနတ်ဘုရားသည် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍ၌ တည်ရှိနေသည်။ နတ်ဘုရားအီနာရီကို လယ်သမားများက ဆန်စပါးအထွက်တိုးရန် ကိုးကွယ်သည်သာမက ကုန်သည်များကပါ စီးပွားတိုးတက်မှု အတွက်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဂျပန်ကျေးရွာတိုင်း၌ အီနာရီနတ်ဘုရားကို ပူဇော်သည့် နတ်ကွန်းတခု ရှိမြဲဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီအရ အီနာရီနတ်ဘုရားသည် အစားအစာနတ်ဘုရားမ အူခဲမိုချီ၏ လင်ယောင်္ကျားဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရားအီနာရီကို ပုရိသအသွင်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဣတ္ထိယအသွင်ဖြင့် လည်းကောင်းကိုးကွယ်ကြသည်။ မြေခွေးများသည် နတ်ဘုရား အီနာရီ၏ အစေအပါးဖြစ်သည်။

၆။ဖုကျင်း (လေနတ်ဘုရား)

လေနတ်ဘုရား ဖုကျင်းသည် အသက်အကြီးဆုံး ရှင်တို နတ်ဘုရားဖြစ်၍ အီဇာနာဂီနှင့် အီဇာနာမီ တို့ ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်၍ ဂျပန်ပြည်ကို မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကပင် ရှိနေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသည် အစပထမ၌ မြူခိုးများဖြင့် ရစ်ဆိုင်းနေလေရာ ဖုကျင်းသည် လေအိတ်ကိုဖွင့်၍ မြူခိုးများကို လေဖြင့်တိုက်ခတ်၍ ဖယ်ရှားလိုက်လျှင် ကောင်းကင်နှင့်မြေပြင်ကို ဆက်သွယ်သော တံတားတစင်းပေါ်လာခဲ့သည်။ အီဇာနာဂီနှင့် အီဇာနာမီတို့သည် ထိုတံတားမှ ဆင်းသက်၍ ကမ္ဘာမြေကို ဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဖုကျင်းနတ်ဘုရားကို တိရစ္ဆာန်သားရေကို ဝတ်ဆင်ပြီးလျှင် ပခုံး၌ လေအိတ်ကိုထမ်းထားသည့် ရယ်စရာ မိစ္ဆာအဖြစ် ပုံဖော်ရေးဆွဲကြသည်။

၇။ ရိုင်ကျင်း (မိုးကြိုးနတ်ဘုရား)

မိုးကြိုးနတ်ဘုရား ရိုင်ဂျင်းကို ယိုမီခေါ်မရဏကမ္ဘာ၏ အရှင်သခင် အီဇာနာမီ၏ ပုပ်ပွနေသောခန္ဓာမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရိုင်ဂျင်း နတ်ဘုရားကို ဗုံများတီးခတ်နေသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ နတ်ဘုရားတစ်ပါးအဖြစ် ပုံဖော်ရေးဆွဲကြသည်။ ရိုင်ဂျင်းနတ်ဘုရားတွင် လက်ချောင်း သုံးချောင်းသာရှိပြီး ထိုလက်ချောင်း များသည် အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂါတ်ဟူသော ကာလသုံးခုကိုရည်ညွန်းသည်။အေဒီ ၁၂၇၄ နှင့် ၁၂၈၁ ခုနှစ်များတွင် မွန်ဂိုဧကရာဇ် ကူဗလိုင်ခန်သည် ဂျပန်ပြည်ကိုသိမ်းယူရန် ရေတပ်များစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပြင်းထန်သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများကြောင့် ရေတပ်များပျက်စီးကာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရိုင်ဂျင်းနတ်ဘုရားသည် တန်ခိုးဖြင့် မုန်တိုင်းများ တိုက်ခတ်စေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဂျပန်လူမျိုးများက ယုံကြည်ကြသည်။

၈။ ဆွေဂျင်း (ရေနတ်ဘုရား)

ရေနတ်ဘုရား ဆွေဂျင်းသည် ရှင်တိုဘာသာ၌ အရေးပါသော နတ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးလျှင် ရေမှန်သမျှကို ပိုင်စိုးသည်။ စမ်းချောင်း၊အင်းအိုင်မှအစ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအထိ ရှိရှိသမျှရေတို့သာမက ရေနေသတ္တဝါ ငါးလိပ်၊မိကျောင်း တို့ကိုလည်း အစိုးရသည်။ ဆွေဂျင်းနတ်ဘုရားသည် အဓိကအားဖြင့် တံငါသည်များ ငါးဖမ်းကြရာ၌ ကူညီမစသည်။ ဂျပန်ပြည်သူများက ကမ္ဘာမြေပြင်၌ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောရေများရှိနေအောင် ဆွေဂျင်းမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဆွေဂျင်းနတ်ဘုရားကို ဂျပန်ပြည်တဝှမ်းလုံး၌ ကိုးကွယ်ကြ၍ ပူဇော်ကန်တော့သော ပွဲတော်များလည်း များစွာရှိလေသည်။

၉။ ရူးဂျင်း (နဂါး)

ရူးဂျင်းခေါ် နဂါးမင်းကြီးသည် ပလယ်သမုဒ္ဒရာကို အစိုးရပြီးလျှင် ရူးဂူးဂျို အမည်ရှိသော ရေအောက်နန်းတော်၌ နေထိုင်သည်။ နဂါးမင်းကြီးသည် ပင်လယ်၏ အဓိကစွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီးလျှင် လူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သော တန်ခိုးလည်းရှိသည်။ ငါး၊လိပ်၊ကဏန်းတို့သည် နဂါးမင်းကြီး၏ အစေအပါးများဖြစ်ကြသည်။ နဂါးမင်းကြီး ထူးဆန်းသောရတနာများရှိ၍ ထိုရတနာများဖြင့် ဒီရေကို တိုးအောင်လျော့အောင် ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ နဂါးမင်းကြီး ရူးဂျင်းသည် ဂျပန်၏ ပထမဆုံးဧကရာဇ် ဂျင်းမူး၏ အဘေးတော်ဖြစ်သည်။

ရဲထွန်းကျော်

Leave a Reply