ကမာၻတလႊား အျမင့္ဆုံး အေဆာက္အအုံႀကီးမ်ား

Posted on

၁၀။ တိုင္ေပ ၁၀၁ ေမွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံု (၁၆၇၀ေပ)

ထိုင္ဝမ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ တုိင္ေပတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံု၏ (၁၀၁)ထပ္ ျမင့္မားမႈကို အစြဲျပဳၿပီး ၁၀၁ ဆိုေသာ ေမွ်ာ္စင္အမည္ကို သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စတုရန္းေပ ၄.၄သန္းက်ယ္၀န္းသည့္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားကာ ေပေပါင္း ၁,၆၇၀ ျမင့္မားသည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၉၃ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

၉။ China Zun အေဆာက္အအုံ (၁၇၃၂ေပ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕အလယ္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည့္ မုိးေမွ်ာ္အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ စတုရန္းေပ ၄.၆သန္းရွိေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အထပ္ေပါင္း ၁၀၃ထပ္ရွိကာ အျမင့္ေပ ၁၇၃၂ေပ ရွိသည္။ အထပ္ေပါင္း ၆၀တြင္ ရုံးခန္းမ်ားရွိၿပီး ၊ အထပ္ေပါင္း ၂၀တြင္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား ႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၃၀၀ ရွိသည့္ ဟုိတယ္ပါရွိသည့္အျပင္ ေခါင္မုိးေပၚတြင္လည္း မုိးေမွ်ာ္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းထားသည္။

၈။ ထ်န္က်င္း CTF ေငြေၾကးစင္တာ (၁၇၃၉ေပ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ထ်န္က်င္းၿမဳိ႕တြင္တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ၿပီးလုနီးျဖစ္သည္။ စတုရန္းေပ ၂.၇ သန္းအက်ယ္ရွိေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အထပ္ေပါင္း ၁၀၁ထပ္(ေျမႀကီးေအာက္ ၄ထပ္အပါအ၀င္) ရွိကာ အျမင့္ ၁၇၃၉ေပ ရွိသည္။

၇။ ကြမ္က်ဳိး CTF ေငြေၾကးစင္တာ (၁၇၃၉ေပ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္က်ဳိးၿမဳိ႕တြင္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၅.၄ သန္း ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အထပ္ေပါင္း ၁၁၁ထပ္(ေျမေအာက္ ၅ထပ္အပါအ၀င္) ရွိကာ အျမင့္ေပ ၁၇၃၉ေပ ျမင့္သည္။
ကုန္က်စရိတ္ေနႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ဘီလ်ံေက်ာ္ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ၁နာရီလ်င္ ၄၅မုိင္အျမန္ႏႈန္းရွိသည့္ ဓာတ္ေလွကားေပါင္း ၉၅စင္းကုိ ထပ္ဆင္ထားသည္။

၆။ လြတ္လပ္ေရးေမွ်ာ္စင္ (One World Trade Center) (၁၇၇၆ေပ)

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကမာၻေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈႀကီးအတြင္း ၿပိဳက်သြားေသာ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ ေမွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အမွတ္တရအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အထပ္ေပါင္း (၁၀၄)ထပ္ ပါဝင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ယခင္ကမာၻ႕ကုန္သြယ္မႈ ေမွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံု ေနရာေဟာင္း၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၁,၇၇၆ ေပ အျမင့္ရွိသည္။

၅။ Lotte World Tower (၁၈၁၉ေပ)

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမဳိ႕တြင္တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စတုရန္းေပ ၃.၂၇သန္း က်ယ္၀န္းသည့္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားကာ အထပ္ေပါင္း ၁၂၉ထပ္(ေျမႀကီးေအာက္ ၆ထပ္ အပါအ၀င္) ပါရွိသည္။ အျမင့္ေပ ၁၈၁၉ေပ ရွိသည္။

၄။ Ping An ေငြေၾကးစင္တာ (၁၈၂၁ေပ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွိန္းက်ိန္ၿမဳိ႕တြင္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စတုရန္းေပ ၄.၁သန္းက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားကာ အျမင့္ေပ ၁၈၂၁ ေပရွိၿပီး အထပ္ေပါင္း ၁၁၅ထပ္ ရွိသည္။  ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

၃။ မကၠာေတာ္ဝင္နာရီ ေမွ်ာ္စင္ဟိုတယ္ (၁၉၁၇ေပ)

ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ အထင္ကရ ဘာသာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ မကၠာတြင္ တည္ရွိသည္။ အထပ္ေပါင္း(၁၂၀)ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁,၉၇၁ ေပထိ ျမင့္မားသည္။

၂။ ရွန္ဟိုင္းေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံု (၂၀၇၃ေပ)

ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္မားဆံုး အေဆာက္အအံုႀကီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးသည္ ၂,၀၇၃ ေပ ျမင့္မားၿပီး (၁၂၁)ထပ္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

၁။ ဘာ့ဂ်္ကာလီဖာေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံု (၂၇၂၂ေပ)

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုတြင္ တည္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻေပၚ၌ အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးသည္ ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္ေဆာင္ပုံရိပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာသည္။ ၂,၇၂၂ ေပ ျမင့္မားၿပီး အထပ္ေပါင္း (၁၆၃)ထပ္ ပါဝင္သျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အထပ္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး အေဆာက္အအံုအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။

Leave a Reply