အစၥေရးႏိုင္ငံကို တန္ျပန္ ေထာက္လွမ္းခဲ့ေသာ သူလွ်ိဳ

Posted on

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ရဲ႕ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ

အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ေမာ့ဆက္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကို အၿမဲတမ္း ေထာက္လွမ္းနားစြင့္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ ရန္သူမ်ားကလည္း အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ကာ ၾကည့္႐ႈေနၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္တကြ အျခား အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေလသည္။ ေ႐ွ႕ဆက္ေဖာ္ျပမည့္ အခန္းမ်ားသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ႀကီး ပါ၀င္ေဆာက္ရြက္ခဲ့ေသာ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ျပသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သာဓကမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဘင္ဂူရီယန္၏ သူငယ္ခ်င္း အစၥေရးဘီးယား

အစၥေရးဘီးယား သို႔မဟုတ္ လူမ်ားက သူ႔ကို “ပစ္ကီ”ဟု ေခၚေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္ အီဆာဟာရယ္မွ ဆင့္ေခၚစာကို ရေသာအခါ ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်ည္းသြားရေလသည္။ အီဆာ၏ စာသည္ တုံးတိတိႏိုင္ၿပီ အာဏာသံ ပါလွသည္။ “က်ဳပ္႐ုံးခန္းကို လာခဲ့ပါ”ဟူသည္တည္း။

ဘီးယားသည္ စစ္ေရးျပႆနာမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္နားလည္သူအျဖစ္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္၏ တိုင္ပင္ေဖာ္ တိုင္ပင္ဖက္ ရင္းႏွီးေသာ လူယုံတစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႔ကို လူသိမ်ားပါသည္။
သူသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံမွ ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ျဖစ္သည္။ ဘီးယားသည္ ေျမေအာက္ ဂ်ဴးတပ္မေတာ္ျဖစ္ေသာ ဟာဂါးနားထဲသို႔ ဝင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္စြာ အမႈထမ္းခဲ့ေလသည္။ သူသည္ စူးစမ္းေဝဖန္တတ္ေသာ ဉာဏ္႐ွိၿပီး စစ္ပညာလည္း တတ္ကၽြမ္းသျဖင့္ ရာထူးခ်က္ခ်င္းတက္ကာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ကို ရခဲ့သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ၿပီးေသာအခါ အစၥေရးဘီးယားသည္ တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဌာနကို တာဝန္ယူရေလသည္။ ဘီးယားကို အစိုးရဧည္ခံပြဲမ်ား၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္ႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍ ထိုင္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။ ဘီးယားသည္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္၌ စစ္တပ္မွ ထြက္၍ ႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူစိတ္ဝင္စားေသာ စစ္ဘက္ေလာကႏွင့္ အဆက္မျပတ္ခဲ့ပါေခ်။ သူသည္ အစၥေရးတပ္မေတာ္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ား၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူသိခ်င္ေသာ စစ္ေရးသတင္းမွန္သမွ်ကို သိႏိုင္ေမးႏိုင္ခြင့္ ရ႐ွိထားေလသည္။ အေရးႀကီးလွေသာ စစ္တပ္၏ ဗ်ဴဟာနည္းနာမ်ား၊ စီမံခ်က္မူၾကမ္းမ်ား၊ ေျမပုံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သူ႔လက္ထဲသို႔ ေရာက္ၾကရသည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ဘီးယားတို႔ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲသမိုင္း တရားဝင္ ေရးသားျပဳစုခိုင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သီးသန္႔ အခန္းတစ္ခန္း ေပးထားၿပီး ဘီးယားသည္ ဤအခန္းထဲ၌ သုေတသန စတင္ျပဳလုပ္ေရးသားခဲ့သည္။ စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ ဘီးယား၏ ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ ျပင္ပသို႔ပင္ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ သူသည္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ စစ္ေရးစစ္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီမွ ဂ်ိဳးဇက္ထေရာ့ ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရိန္းဟတ္ဒ္ ဂီလင္ ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘီးယားကို အလြန္အထင္ႀကီး ေလးစားၾကသည္။

အစၥေရးဘီးယားသည္ အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္၍ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ေပးေနစဥ္ လူငယ္မ်ားကို မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံအတြက္ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဝတၱရားမ်ား႐ွိေၾကာင္း၊ “အေ႐ွ႕ဘက္မွ ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ကြန္ျမဴနစ္အႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ရန္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ ပါဝင္ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” သတိေပးစကား ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘီးယားသည္ ဥေရာပ၌ ေျမျပင္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက က်င့္သုံးရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျပလိုက္ေသာအခါ ဥေရာပ႐ွိ ေနတိုးဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားပင္ သူ႔ကို လက္ဖ်ားခါကာ ခ်ီးက်ဴးၾကေလေတာ့သည္။ ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရးဌာနမွ အရာ႐ွိႀကီးမ်ားက ဤမွ်ေလာက္ စစ္ေရးစစ္ရာ ျပႆနာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွံ႔စပ္ နားလည္ထားေသာ ဘီးယားကို ပါးစပ္မွ ဖြင့္၍ပင္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကေလသည္။

ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘီးယားကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို အီဆာဟာရယ္က မိမိအား လာေတြ႕ရန္ ဆင့္စာ ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ ေရးေပးလိုက္ေသာအခါ အလြန္ ဆတ္ဆတ္ခါသြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အီဆာဟာရယ္ကလည္း ဤသို႔ေသာ ေလးစားရမည့္ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးကို ေလးစားမႈ အလ်ဥ္းမျပခဲ့ပါ။ ဘီးယားသည္ ဆီဆာ၏ ႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ ေဆးျပင္းလိပ္ ပါစပ္းတြင္ ခဲ၍ ဝင္လာၿပီး ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္၏ ေ႐ွ႕တည့္တည့္ ကုလားထိုင္တြင္ ေစြ႕ကနဲ ဝင္ထိုက္လိုက္ေသာအခါ သူ႔မ်က္ႏွာ မေက်နပ္မႈကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ဘီးယားသည္ ပမာမခန္႔ အမူအရာျပဳ၍ ေဆးလိပ္ျပာကို လက္မႏွင့္ ေတာက္ကာ ေခၽြလိုက္ၿပီး ကိုယ္ကို ေ႐ွ႕သို႔ ကိုင္းညြတ္ကာ ခပ္တိုတိုပင္ ေျပာလိုက္သည္။
“ကိုင္း… လိုရင္းကို တိုတိုေျပာဗ်ာ… က်ဳပ္မွာ အခ်ိန္မ႐ွိဘူးဗ်…”

အီဆာသည္ ထိပ္ေျပာင္စျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ ဘီးယား၏ မ်က္လုံးကို စိုက္ၾကည့္လိုက္သည္။ ေဆးလိပ္ျပာေခ်းကပ္ေနသျဖင့္ ဝါက်င္စ ျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးပိုင္႐ွင္ ဘီးယား၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုလုံးတြင္ သူ႔ကို ရြံ႐ွာမုန္းတီးမႈမ်ား လႊမ္းၿခံဳထားေၾကာင္း အီဆာက သိလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အီဆာသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေၾကာက္တတ္သူ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘီးယား၏ မ်က္ႏွာကို တည့္တည့္စိုက္ၾကည့္ၿပီးမွ တိုေတာင္းတိက်ေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ေမးလိုက္ေလသည္။
“ခင္ဗ်ား အေ႐ွ႕ဘာလင္ကို ဘာျဖစ္လို႔ သြားသြားေနရတာလဲ… ခင္ဗ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံကိုေရာ ဘာ့ေၾကာင့္ သြားခဲ့တာလဲ…”
ထို႔ေနာက္ အီဆာသည္ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနက်အက်င့္အတိုင္း အမိန္႔ေပးသည့္ ေလသံကို ျမႇင့္တင္ကာ ေျပာလိုက္ျပန္သည္။

“ခင္ဗ်ားကို ဒီကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ မပလူးပါနဲ႔လို႔ က်ဳပ္ သတိေပးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား”
အီဆာသည္ သူ၏ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားေသာ လက္သီးကို စားပြဲေပၚကို ထုခ်လိုက္ၿပီး တအားေအာ္လိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္သတိေပးမယ္ ဘီးယား… ခင္ဗ်ား ေနာက္ ဥေရာပကို ဘယ္ေတာ့မွ မသြားရေတာ့ဘူး သိလား…”

ဘီးယားသည္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ မတ္တတ္ထရပ္လိုက္သည္။ ဘင္ဂူရီယန္အပါအဝင္ မည္သူကမွ် သူ႔ကို ဤသို႔ မေျပာရဲခဲ့ပါ။
“ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘာဆိုင္သလဲ… က်ဳပ္ဒီကိစၥကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုင္မယ္… ေနာက္ၿပီး က်ဳပ္ရဲ႕ပါတီကိုပါ တင္ျပမယ္ သိလား…”ဟု ဘီးယားကလည္း ျပန္ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။ ဘီးယားသည္ ဤသို႔ ျပန္ေအာ္ၿပီး အီဆာ၏ အခန္းထဲမွ အလ်င္အျမန္ ထြက္ခြာသြားေလသည္။ အီဆာသည္ ဘီးယားအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္း က်န္ခဲ့သည္။ ဘီးယားသည္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းက အေမရိကန္ က်င့္က်င္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့သည္။ သူသည္ ယခင္က အလြန္လက္ဝဲဆန္ေသာ “မာပမ္”ပါတီကို ဝင္ခဲ့ၿပီး သူ၏ပါတီအတြင္း အနည္ငယ္ ေပ်ာ့သူမ်ားႏွင့္ မတည့္သျဖင့္ ထြက္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ မၾကာမီကမွ ဘင္ဂူရီယန္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရပါတီသို႔ ဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘီးယား၏ ဝါဒသစ္မွာ “ဘင္ဂူရီယန္ အသက္႐ွည္ပါေစ၊ သင္လုပ္သမွ် ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံပါမည္”ဟူသည္တည္း။ အီဆာသည္ ဘီးယား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီခြဲမ်ားကို မေက်နပ္ျခင္း မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အယူဝါဒမွာ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္လွျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးေတာ့သံသယ ျဖစ္ေနမိသည္။ ေမာ့ဆက္ေခါင္းေဆာင္ အီဆာအဖို႔ ဘယ္ပါတီခြဲ ဘယ္ဝါဒမွ မ႐ွိ။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုတည္းသာ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ဘီးယားသည္ အခြင့္အေရးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟု အီဆာက သံသယ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘီးယား ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဆီဆာသည္ သူ၏ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ “ဒီကိစၥကို က်ဳပ္ရဲ႕ပါတီကိုပါ တင္ျပမယ္သိလား”ဟု ဘီးယားေျပာသြားသည္ကို အီဆာ ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သူ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ အီဆာသည္ ပါတီခြဲမ႐ွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီးယား သိသည္။ ဘင္ဂူရီယန္၏ ပါတီဝင္ ဟုတ္သည္/မဟုတ္သည္မွာ အဓိကအေၾကာင္း မဟုတ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာပါတီ ကိုယ္ဝင္ႏိုင္သည္။ အီဆာသည္ ဘီးယားေျပာခဲ့ေသာ စကားကို တျဖည္းျဖည္း နားလည္လာသည္။ ယုတၱိမ႐ွိေသာ စကားကို ေဒါသျဖစ္၍ ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အီဆာသည္ ဘီးယားေၾကာင့္ အနည္းငယ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘင္ဂူရီယန္ကို ေျပာျပထားမည္ဟု စဥ္းစားမိ၏။ သူသည္ ယခင္ကလည္း ဘီးယားအေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေျပာျပခဲ့ဖူးပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဘီးယားကို အလြန္ယုံၾကည္ေလသည္။ အီဆာသည္ ဘီးယား၏ နာမည္ႀကီးျခင္းႏွင့္ ၾသဇာတိကၠမ ႐ွိျခင္းတို႔ကို မနာလိုျဖစ္ေနသည္ဟု ဘင္ဂူရီယန္က ထင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အီဆာသည္ ေနာက္တြန္႔ဆုတ္တတ္သူ မဟုတ္၊ သူသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ သြားေတြ႕ၿပီး ဘီးယားအေပၚ သံသယျဖစ္စရာမ်ား႐ွိေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္သည္။
“ဘီးယားဟာ သူနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ စစ္ဘက္သတင္းေတြကို လိုက္နားေထာင္တယ္၊ စုံစမ္းေနတယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္…။ သူ ဥေရာပကို သြားရင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြကို ခဏခဏ သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ ႐ု႐ွားသံတမန္ေတြနဲ႔လည္း သူ ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီးတယ္။ သူဟာ ဒီသံတမန္ေတြနဲ႔ ခဏခဏ ေတြ႕ဆုံပါတယ္”
အီဆာသည္ ဘီးယားအေၾကာင္း သိထားသမွ် ဆက္ေျပာေလသည္။

“ဘီးယားရဲ႕ လူမႈေရးဘဝကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ထူးျခားခ်က္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူ တဲလာဗီၿမိဳ႕ရဲ႕ ညကပြဲေတြမွာ ပိုက္ဆံကို ေရလိုျဖဳန္းေနတယ္။ သူရတဲ့ လခထက္ပိုၿပီး သုံးေနတယ္ေလ။ မၾကာခင္က သူ ျမဴးနစ္ကို ေရာက္တုန္း ေဒၚလာ(၂ဝဝ)တန္ ခ်က္လက္မွတ္တစ္ခု ဘယ္သူ႔ဆီကလဲ မသိဘူး သူရသြားတယ္။ သူ႔အတြက္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ မိန္းမမိတ္ေဆြေတြအတြက္ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ အဝတ္အစားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဝယ္တယ္။ သူ႔မိန္းမနဲ႔လည္း အဆင္မျပဘူး။ ညေနတိုင္း ဘင္ရဟူဒါလမ္းက အရက္ဆိုင္မွာ အမူးေသာက္ၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတယ္ဗ်”
အီဆာသည္ ဤလို ဒုစ႐ိုက္မ်ိဳး လုံးဝမလုပ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါသသံျဖင့္ ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ နားလည္တာကေတာ့ ဘီးယားဟာ တန္ျပန္သူလွ်ိဳေတြ ခံစားေနရသလို စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္ေနတယ္။ မၾကာမီက သူဟာ လင္႐ွိမယားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဖာက္ျပားေနတာ လင္ႀကီးသိသြားလို႔ သူ႔ကို လူၾကားထဲမွာ ဆြဲထိုးတာ သြားေတာင္ကၽြတ္သြားတယ္”
ဘီးယားက ဘင္ဂူရီယန္ကို မိမိကားတိုက္မႈျဖစ္ၿပီး သြားကၽြတ္သြားသည္ဟု ေျပာထားခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ အီဆာ ေျပာသမွ်တို႔ကို သူ မယုံၾကည္ေတာ့ပါ။
“ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလုပ္က လူတကာကို သံသယျဖစ္ဖို႔ မဟုတ္လား။ က်ဳပ္အေနနဲ႔ေတာ့ ဘီးယားကို လုံးဝယုံၾကည္တယ္”ဟု ဘင္ဂူရီယန္က အီဆာကို ခပ္ေအးေအး ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ဤတြင္ ၿပီးစီးသြားေသာ္လည္း အီဆာအဖို႔ ျပႆနာ မေျပလည္ေသးပါ။ အီဆာသည္ မည္သူ႔ကိုမဆို “ဟုတ္ကဲ့”ဟု ေခါင္းညိတ္တတ္သည့္ လူစားမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္သည္ သူ၏ အရည္အခ်င္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ “ဟုတ္ကဲ့”လူစားတစ္ဦးသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို မေဝဖန္ဘဲ လြယ္ကူစြာ ေ႐ွာင္ထြက္မည္ ျဖစ္သည္။ အီဆာကမူ ဤသို႔ မဟုတ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ျပလိုက္သည္။ သူသည္ သူ၏ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဘီးယားအား ခါတိုင္းထက္ ပို၍ သတိဝီရိယထား ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းလိုက္သည္။ ေမာ့ဆက္ဌာနမွ မွတ္တမ္း သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ ဘီးယား ျပာေျပာေနေသာ သူ၏ ဇာတ္လမ္းစုံ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္/မမွန္ ပိုက္စိတ္တိုက္ ႐ွာေဖြၾကေတာ့သည္။ အီဆာဟာရယ္သည္ နာမည္ႀကီးျဖစ္ေသာ မသကၤာစရာ ပုဂၢိဳလ္၏ ေနာက္သို႔ ေျခရာခံလိုက္ေလသည္။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ည။
အီဆာႏွင့္ ဘီးယားတို႔ ႏွစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆုံၿပီး (၈)လခန္႔ၾကာသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးတို႔ အလြန္တန္းဖိုးထားၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ က်င္းပေလ့႐ွိေသာ ပါ့စ္အိုဗာ အခါသမယ ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးအခါက ဂ်ဴးတို႔ အီဂ်စ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာၾကျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ဂ်ဴးတို႔သည္ မိသားစုဆုံ၍ ညစာစားေသာက္ၾကရသည္။ အီဂ်စ္တို႔လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာလာပုံကို ျပန္လည္ေျပာၾကေလသည္။ ထိုေန႔ည (၈)နာရီတြင္ တဲလာဗီၿမိဳ႕ ဘရန္ေဒးခ္ လမ္း၊ အမွတ္(၆၇) အိမ္ခန္းထဲမွ လူတစ္ေယာက္ ထြက္လာသည္။ ညသည္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမထဲပင္လယ္ဘက္မွ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလေအးကေလးက သူ႔ကို က်ီစယ္လိုက္သျဖင့္ သူသည္ အေပၚအက်ႌၾကယ္သီးကို တပ္လိုက္သည္။ သူ၏ လက္ထဲတြင္ လက္ဆြဲအိတ္တစ္လုံး ကိုင္ထားပါသည္။

လူသူကင္း႐ွင္းေသာ လမ္းအတိုင္း သူေလွ်ာက္လာၿပီးေနာက္ သူ႔ေနာက္သို႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္/မလိုက္ ေသခ်ာေစရန္ မၾကာခဏ ျပန္ၾကည့္ေလသည္။ သူသည္ လမ္းက်ဥ္းတစ္ခုကို ခ်ိဳးဝင္လိုက္ၿပီး တယ္လီဖုန္း႐ုံ တစ္႐ုံ၏ အေမွာင္ရိပ္တြင္ ရပ္လိုက္သည္။ သူသည္ သူ၏ အခန္းမွ ကိုက္(၂ဝဝ)ေလာက္သာ ေဝးေသးေသာ္လည္း ေမာပန္းေနၿပီး အသက္ျပင္းစြာ ႐ွဴေနေၾကာင္း သိသာလွသည္။ သူသည္ အေမာေျပသြားရန္ ေခတၱမွ် ရပ္ၿပီး ေနာက္သို႔ တစ္ခါ လွည့္ၾကည့္လိုက္ျပန္သည္။ မည္သူမွ် မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာအခါ သူသည္ လမ္းထဲသို႔ ကမန္းကတန္း ေလွ်ာက္သြားၿပီး လမ္းေထာင့္႐ွိ စားေသာက္ဆိုင္ငယ္ တစ္ခုထဲသို႔ ဝင္လိုက္ေလသည္။

စားေသာက္ဆိုင္ ပိုင္႐ွင္ကလည္း ေဖာက္သည္တစ္ဦး လာသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္သြားသည္။ ထိုသူသည္ ေကာ့ညက္ ဘရန္ဒီတစ္ခြက္ မွာလိုက္ၿပီး လမ္းမွ အလင္းေရာင္ သိပ္မက်ေသာ ေခ်ာင္မွ စားပြဲတစ္လုံးတြင္ ေနရာယူလိုက္သည္။ သူသည္ သူ၏ လက္ဆြဲအိတ္ကို သူ႔အနီးမွ ထိုင္ခုံေပၚတြင္ တင္ထားလိုက္သည္။ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္က စကားေရာေဖာေရာ လာလုပ္ေသာအခါ သူက အဖက္လုပ္၍ စကားမေျပာခ်င္သည့္အေနႏွင့္ ခပ္တိုတိုေတာင္းေတာင္း ျပန္ေျပာေလသည္။ သူသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာပင္ သူ၏ ဘရန္ဒီကို ၿမဳံ႕ေနေလသည္။ ထိုသူသည္ စီးကရက္ တစ္လိပ္ကို မီးညႇိလိုက္ၿပီး စိတ္လႈပ္႐ွားေသာ အမူအရာႏွင့္ နာရီကို ၾကည့္လိုက္သည္။

၅ မိနစ္ၾကာေသာအခါ လူတစ္ေယာက္ စားေသာက္ခန္းထဲသို႔ ဝင္လာသည္။ သူသည္ ညစ္ထတ္ထတ္ ဝတ္စုံတစ္ခုကို ဝတ္ထားၿပီး ေဘးအနားက်ယ္က်ယ္ ဦးထုပ္ကို ေဆာင္းထားသည္။ ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ စကားတစ္ခြန္းမွ် မေျပာၾကပါ။ မၾကာမီတြင္ ေနာက္ဝင္လာသူသည္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီး အျပင္သို႔ လွမ္းထြက္သြားေလသည္။ သူ၏ လက္ထဲတြင္ ပထမလူ၏ လက္ဆြဲအိတ္ ပါသြားေလသည္။ စကၠန္႔အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါ ပထမလူသည္ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီး ဘရန္ဒီအတြက္ ပိုက္ဆံ႐ွင္းေပးၿပီး အေမွာင္ထုထဲသို႔ ထြက္သြားေလသည္။ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္လည္း လွဲက်င္း၍ ဆိုင္ပိတ္လိုက္ေလသည္။

အရပ္႐ွည္႐ွည္ ပထမလူသည္ ေနာက္သို႔ တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္လိုက္ၿပီး သူလာသည့္ လမ္းအတိုင္း ျပန္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ သူ႔လက္ထဲမွာ ဘာမွ် မပါေတာ့ေခ်။ သူ႔အိမ္ခန္း႐ွိေသာ အေဆာက္အအုံေ႐ွ႕သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုသူသည္ ေနာက္ျပန္မၾကည့္ေတာ့ဘဲ အထဲသို႔ ဝင္သြားသည္။ သူ႔ေနာက္သို႔ မည္သူမွ် ေနာက္ေယာင္ခံ မလိုက္လာေၾကာင္း သူ ေသခ်ာစြာ သိပါသည္။ ထိုသူသည္ ေလွကားမွ တက္လာၿပီး သူ႔အခန္းထဲသို႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ ဝင္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေရးထားေသာ စာအုပ္မ်ား ေလးဘက္ေလးတန္တြင္ စီထားေသာ သူ၏ စာၾကည့္ခန္းထဲသို႔ ဝင္သြားေလေတာ့သည္။ သူသည္ စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္ ထိုင္လိုက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေလသည္။

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
လွ်င္ျမန္စြာ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားတစ္စီး၏ စက္သံသည္ ဘရန္ေဒးခ္ လမ္း၏ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။ ကားသည္ အိမ္အမွတ္(၆၇)ေ႐ွ႕တြင္ ရပ္လိုက္ၿပီး စားေသာက္ခန္းထဲသို႔ ဝင္လာေသာ ဦးထုပ္ႏွင့္ ဒုတိယလူ ဆင္းလာေလသည္။ သူ႔လက္ထဲတြင္မူ စားေသာက္ဆိုင္ခန္းထဲတြင္ ပထမလူထံမွ သူယူသြားေသာ လက္ဆြဲအိတ္ ပါလာေလသည္။ ထိုသူသည္ အိမ္အမွတ္(၆၇) တံခါးမႀကီးဆီးသို႔ ေလွ်ာက္လာခဲ့ၿပီး တံခါးကို မေခါက္ဘဲ လွမ္းဝင္လိုက္သည္။ သူ႔ကို အတြင္းမွ လူက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာ သိသာလွပါသည္။ သူသည္ ၾကာၾကာေနမည့္ လူလည္း မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ကားစက္ကို မသတ္ဘဲ ထားခဲ့ပါသည္။

အီဆာဟာရယ္၏ အိမ္မွ တယ္လီဖုန္းသည္ ျမည္လာေလသည္။ ဆီဆာသည္ စကားေျပာခြက္ကို ခ်က္ခ်င္းေကာက္ကိုင္လိုက္သည္။ သူသည္ ဤဖုန္းကို ေစာင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ထိပ္တန္းသူလွ်ိဳတစ္ဦး၏ အသံျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း သိလိုက္ပါသည္။ ဤမွ် ဘာသာေရးအရ ထူးကဲေသာ ညမ်ားတြင္ ေခၚျခင္းအတြက္ အီဆာကို ေတာင္းပန္စရာ မလိုပါ။
“ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ လူဟာ အခုညေနမွာ ႐ု႐ွားၾကားလူနဲ႔ ေတြ႕ေနတယ္။ ေစာေစာပိုင္းက ခင္ဗ်ားသိထားတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ထဲမွာ ေတြ႕ၿပီးၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူက သူပါလာတဲ့ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီးကို ေပးလိုက္ၿပီး သူတို႔ လူစုခြဲလိုက္တယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူကို အိမ္အျပန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ႐ွဲဒိုးလိုက္ၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ လက္ဆြဲအိတ္လည္း ျပန္ပါလာတယ္”

အီဆာသည္ အလြန္စိတ္ပူသြားသည္။ သို႔ေသာ္ သူအံ့ၾသျခင္း မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ယခုအခ်ိန္သည္ကား ဝင္ဖမ္းရန္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု အီဆာ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ အရာရာကို ပိပိရိရိ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ပါေမာကၡ ဘီးယားကို ယခုေလာေလာဆယ္ ႐ု႐ွာသူလွ်ိဳမ်ားအား ထိပ္တန္းလွ်ိဳဝွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးေနစဥ္ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါက တစ္ကမၻာလုံး တုန္လႈပ္သြားၿပီး ဘင္ဂူရီယန္ အစိုးရပင္ ျပဳတ္က်ႏိုင္ပါသည္။ အီဆာက ႐ွ႐ွားသံအရာ႐ွိ ထြက္သြားမွ ဝင္ဖမ္းၾကရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအား ဘီးယား၏ အခန္းကို ႐ွာေဖြရန္ႏွင့္ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ဝရမ္းမ်ား ယူထားရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ဤကိစၥသည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အီဆာ တြက္ထားသည္။

အီဆာသည္ ဖုန္းကို တစ္ခါ ထပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္ထံသို႔ ဆက္လိုက္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး လိုင္းေပၚမွာ စကားေျပာသည္မွာ ဆယ္စကၠန္႔ပင္ မၾကာပါ။ အီဆာက ႐ိုး႐ိုးေလးပင္ အစီရင္ခံလိုက္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ ဒီည အစၥေရးဘီးယားကို ဖမ္းမလို႔…”
ဘင္ဂူရီယန္သည္ ေခတၱမွ် ေတြေဝသြားၿပီးမွ ျပန္ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ခင္ဗ်ားတာဝန္ ခင္းဗ်ားလုပ္ပါ…”

နံနက္ေစာေစာ ၂ း ၃ဝ တြင္ ဘီးယားသည္ သူ၏ စာၾကည့္ခန္းထဲတြင္ စာဖတ္ေနသည္။ သားေရလက္ဆြဲအိတ္ႀကီးသည္ အနီး႐ွိ စားပြဲေပၚတြင္ သူ႔ဧည့္သည္ ျပန္သြားကတည္းက ထားသည့္အတိုင္းပင္ ႐ွိေလသည္။ အတြင္းက ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း နဂိုအတိုင္း ႐ွိေနပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ တံခါးေခါက္သံ ေပၚလာသည္။ ဘီးယားသည္ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီးကို ဝွက္ရန္ပင္ အခ်ိန္မရလိုက္ေတာ့ပါ။ သူ၏ ကုလားထိုင္ေဟာင္းႀကီးေပၚမွ ထဖို႔လည္း အခ်ိန္မရလိုက္ေတာ့ပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကၽြမ္းက်င္စြာ တံခါးကို ေျခေထာက္ႏွင့္ ေဆာင့္ကန္ၿပီး ဖြင့္ေပးလိုက္ရာ လူ(၇)ေယာက္ အစီအရီ ေျပးဝင္လာၿပီး ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ထိုင္ေနမိေသာ ဘီးယား၏ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ရပ္ေနၾကပါသည္။
“ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ဖမ္းလိုက္ၿပီ။ က်ဳပ္တို႔ဆီမွာ ဖမ္းဝရမ္း ပါတယ္”ဟု တစ္ေယာက္က ခပ္ေအးေအး ေျပာသည္။

ထိုအရာ႐ွိသည္ သူ၏ လက္ဆြဲအိတ္ႀကီးဆီသို႔ မ်က္စိတစ္ခ်က္ ေဝွ႔ၾကည့္လိုက္ေၾကာင္း ဘီးယား ျမင္လိုက္ပါသည္။ သူသည္ အီဆာအား ဘင္ဂူရီယန္ ဖုန္းေပၚတြင္ ေျပာေသာ ေလသံအတိုင္း တေသြမတိမ္း ေျပာလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ားတာဝန္ ခင္ဗ်ားလုပ္ပါ…”
ဘီးယားသည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအရာ႐ွိကို ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနပါသည္။ သူက ထိုသူကို “ေဆးလိပ္ေသာက္ဦးမယ္ေနာ္”ဟု ခြင့္ေတာင္းလိုက္ပါသည္။ ေမာ့ဆက္အရာ႐ွိသည္ သူေတြ႕ေနေသာ လူသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိေနပါသည္။

ဘီးယားသည္ အစၥေရး ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကထိကတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အရန္တပ္ဖြဲ႕တြင္ သူသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ အႀကံေပးအရာ႐ွိ၊ အတိုင္ပင္ခံ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အခန္းထဲတြင္ ေရာက္ေနသူအားလုံး စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားေနၾကရပါသည္။ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူတို႔ ဖမ္းမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆိုဗီယက္သူလွ်ိဳတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မယုံၾကည္ႏိုင္ၾကပါ။ သူတို႔ မွားမ်ားမွားေနၾကၿပီလားဟု စဥ္းစားၾကသည္။ မွားတာ ျဖစ္ပါေစဟုပင္ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရမလို ျဖစ္ေနသည္။ မည္မွ်ပင္ သံသယေတြ ႐ွိေနပါေစ၊ ေမာ့ဆက္အရာ႐ွိက လက္ဆြဲအိတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ သံသယေတြ လြင့္ေပ်ာက္သြားေလသည္။ သားေရအိတ္ထဲတြင္ အစၥေရး လက္နက္ပစၥည္းစက္႐ုံမ်ားစာရင္း အတိအက်အျပင္ အျခား ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔ ၿဖဳံသြားရသည့္ ပစၥည္းမွာ ဘင္ဂူရီယန္၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စာအုပ္ေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘီးယားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေခါင္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေတြးေခၚေၿမာ္ျမင္မႈမ်ားကို ေဆာင္းပါးေရးလိုပါသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ဘင္ဂူရီယန္ကိုယ္တိုင္ ငွားရမ္းထားေသာ ဒိုင္ယာရီေလး ျဖစ္ေလသည္။ ဘင္ဂူရီယန္၏ ဒိုင္ယာရီေလးထဲတြင္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေလရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားပင္ မသိၾကရေသးပါ။ ဘီးယားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ အက်ဥ္းခ်ထားလိုက္ေလသည္။ အီဆာဟာရယ္သည္ ဘင္ဂူရီယန္အား သူ၏ ဒိုင္ယာရီကို ျပန္ေပးအပ္လိုက္ေသာအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။
“ေအးဗ်ာ… က်ဳပ္ပတ္ပတ္လည္မွာ လူလိမ္ေတြ ဝိုင္းေနၿပီ…”

ဘီးယား၏ သတင္းသည္ ဘင္ဂူရီယန္အား အေတာ္ပင္ စိတ္ထိခိုက္သြားေစသည္။ အီဆာက မိမိသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကပင္ ဘီးယားကို သကၤာမကင္း ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထပ္မေျပာေနေတာ့ပါ။ အီဆာႏွင့္ မိုေ႐ွဒါယန္တို႔သည္ ဘီးယား စစ္တပ္ထဲ ျပန္ဝင္ခ်င္သည့္ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ဘင္ဂူရီယန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အႀကံေပးအရာ႐ွိရာထူး ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူငင္ဖတ္႐ႈခဲ့သည္။ ယခုမူ ဘီးယားသည္ ေမာ္စကိုတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူလွ်ိဳလုပ္ေပးေနခဲ့ေၾကာင္း အီဆာ ေသခ်ာသိေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဘီးယားသည္ သူ႔ကို စတင္ေမးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရက္အေတာ္ၾကာၾကာ အမွန္ဖြင့္မေျပာဘဲ ေနခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ သူလိွမ့္ခဲ့ေသာ သူ၏ လံၾကဳပ္ ဘဝဇာတ္လမ္းကိုပင္ ျပန္ေျပာေနသည္။

သူေျပာေသာ ဘဝဇာတ္လမ္းမွာ ဤသို႔တည္း။
ဘီးယားကို ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ မိဘမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ ဥေရာပသို႔ ျပန္ေရႊ႕လာၾကသည္။ ဘီးယားသည္ ဗီယင္နာ တကၠသိုလ္တြင္ လူမႈေရးပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္ အႏုပညာစာေပကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က သူသည္ ျပဇာတ္ေလာကတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မက္ခ္ရိန္းဟတ္၏ တပည့္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ ဘီးယားသည္ တကၠသိုလ္၌ ႐ွိေနစဥ္ ၾသစႀတီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂဲလ္ ဘတ္ေဒါလ္ ျဖဳခ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ၾကေသာ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ နာဇီတို႔ႏွင့္ျဖစ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းတြင္လည္း ပါခဲ့သည္။ သူသည္ နာမည္ေက်ာ္ ဝီနာ နယူးစတက္ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ၿပီး ၾသစႀတီးယား အေပ်ာ္တမ္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ အရာ႐ွိတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဘီးယားက ေျပာခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘီးယားသည္ စပိန္သို႔ သြားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ဖက္ဆစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သူ၏ စစ္ပညာျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ သင္တန္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ဘက္အရာ႐ွိမ်ာကို သိကၽြမ္းခဲ့ေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ သူပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး စစ္႐ႈံးမည့္အေျခအေနတြင္ သူသည္ စပိန္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ေမာ္စကိုသို႔ သြားကာ စစ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ဘီးယားသည္ ေမာ္စကိုသို႔ မသြားဘဲ ဗီယင္နာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ သူသည္ ဇီယြန္ဝါဒကို သက္ဝင္ယုံၾကည္လာၿပီး ပါလက္စတိုင္းေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဘီးယားက သူ႔ကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ကန္တန္တန္ေျပာရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္သည္။
“ကဲ… အဲဒါ က်ဳပ္ဘဝဇာတ္လမ္းပဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ သိၿပီးသားပါဗ်ာ”

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ၿပီး (၄)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဘီးယားထံသို႔ အီဆာ ေရာက္လာသည္။ အက်ဥ္းသားသည္ စစ္ေဆးသူမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဖြင့္မေျပာေၾကာင္း အီဆာ သိထားသျဖင့္ လာေတြ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘီးယားကို သူ႔႐ုံးခန္းသို႔ ေခၚေတြ႕စဥ္ကကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာကို တည့္တည့္စိုက္ၾကည့္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အေပၚစီးေလသံႏွင့္ ေျပာလိုက္ေလသည္။
“ခင္ဗ်ား ဆိုဗီယက္သူလွ်ိဳဆိုတာ က်ဳပ္သိတယ္။ ခင္ဗ်ား အမွန္ကို ဖြင့္ေျပာပါ။ လူတိုင္းကို ေျပေျပလည္လည္ျဖစ္ေအာင္ ခင္ဗ်ာ ကူညီရင္ ခင္ဗ်ားအတြက္လည္း ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ကဲ… ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကို အမွန္ ဖြင့္ေျပာစမ္းပါ”

ဘီးယားသည္ အီဆာက သူ႔ကို ေသြးတိုးစမ္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသျဖင့္ သူေျပာေနက်အတိုင္း ဇာတ္ေၾကာင္း တစ္ေခါက္ျပန္ေလေတာ့သည္။ ဘီးယား ေျပာၿပီးေသာအခါ ဆီဆာက ခပ္ေအးေအးပင္ ျပန္ေျပာေလသည္။
“ခင္ဗ်ားဟာ လူလိမ္တစ္ေယာက္ပဲ”
“ၾသစႀတီးယားမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မိဘေတြ ႐ွိခဲ့တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ လိုက္႐ွာၿပီးၿပီ၊ မေတြ႕ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားလွိမ့္သလို သူတို႔ဟာ ဂ်ဴးေတြသာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ား ငယ္ငယ္က ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေရႊပန္းအေရျပားကို ဘာျဖစ္လို႔ သူတို႔ မျဖတ္ေပးခဲ့တာလဲ”

“က်ဳပ္တို႔ ၾသစႀတီးယားမွာ မွတ္တမ္းေတြ လွန္ေလွာ႐ွာၿပီးၿပီ။ ခင္ဗ်ား ဘယ္တုန္းကမွ စစ္မတိုက္ခဲ့ဖူးဘူး။ ေနာက္ၿပီး ခင္ဗ်ား ၿဖီးခဲ့သလို ဘာေဒါက္တာဘြဲ႕မွလည္း ခင္ဗ်ား မရခဲ့ဖူးဘူး။ ခင္ဗ်ား စစ္တကၠသိုလ္လည္း မတက္ခဲ့ဘူး ဟုတ္လား။ အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ဴးေတြကို ဘယ္တက္ခြင့္ေပးပါ့မလဲဗ်။ ၾသစႀတီးယား အေပ်ာ္တမ္းတပ္ဖြဲ႕က မွတ္တမ္းေတြ ႐ွာေပးခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ား နာမည္ မ႐ွိပါဘူး” အီဆာက ဆက္ေျပာျပန္သည္။
“စပိန္ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဖက္ဆစ္ေတြကို တိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္တပ္မေတာ္ရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြထဲမွာလည္း ခင္ဗ်ားနာမည္ မ႐ွိဘူး။ ခင္ဗ်ား စပိန္မွာ စစ္တိုက္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ဘယ္စစ္ပြဲမွာမွလည္း ဝင္ၿပီး မတိုက္ခဲ့ဖူးဘူး ဟုတ္လား”
“ကဲ… ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ ဆိုတာ က်ဳပ္ကို ေျပာစမ္းပါ။ က်ဳပ္တို႔ မွန္တာကို သိခ်င္တယ္”

ေမာ့ဆက္သည္ မိမိ၏ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းကို သိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘီးယား ေသေသခ်ာခ်ာ သိလိုက္ပါၿပီ။ သူ ေခ်ာင္ပိတ္ေနေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ (၃)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူ၏ သူလွ်ိဳလုပ္ခဲ့ပုံမ်ားကို တစ္လုံးမက်န္ ျပန္ေျပာေလေတာ့သည္။

ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ဘီးယားကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ စူးအက္စစ္ပြဲအၿပီး၌ စတင္လႈပ္႐ွားသြားေနခဲ့သည္ဟု အီဆာက ေတြးထင္ခဲ့ေလသည္။ ထို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူရသမွ်ေသာ သတင္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေပးပို႔ေစခဲ့ပါသည္။
ျပင္သစ္တို႔သသည္ အစၥေရးသို႔ စစ္လက္နက္မ်ား ေပးပို႔ေနစဥ္က ဘီးယားသည္ အစၥေရးတို႔ ရေသာ လက္နက္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး မည္ေရြ႕မည္မွ် ရ႐ွိသည္ဟုပင္ အေရအတြက္ကိုပါ သတင္းေပးခဲ့ေလသည္။
ထို႔အတူ အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ အစၥေရးတို႔ လက္နက္ရ႐ွိေနစဥ္ လက္နက္မ်ားအေၾကာင္း သူေထာက္လွမ္းခဲ့ၿပီး ထိုႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ မၾကာခဏ သြား၍ ေနတိုးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ေထာက္လွမ္းစုံးစမ္းခဲ့ပါသည္။

ေမာ္စကိုမွ သူ၏ ဆရာႀကီးမ်ားကမူ ဘီးယားကို အစၥေရးတို႔၏ သိပၸံသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အဏုျမဴသိပၸံသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း စုံစမ္းေထာက္လွမ္းခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ဘီးယားသည္ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေရာေမႊကာ ျပန္ေျပာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူေျပာသမွ်ကို ေမာ့ဆက္က မွတ္ထားကာ မွန္ကန္မႈ ႐ွိ/မ႐ွိ အစၥေရး ဥေရာပႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ွိေနၾကေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေထာက္လွမ္းစုံးစမ္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘီးယားေျပာခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားသည္ ေမာ့ဆက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စိတ္႐ွည္႐ွည္ႏွင့္ တိက်ခိုင္လုံစြာ ႐ွာေဖြေပးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္တြင္ ေၾကပ်က္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရေလသည္။

ဘီးယားအမႈကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုံးတင္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးသည္။ သက္ေသအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း စသည္တို႔ကို အေျမာက္အျမား တင္ျပစစ္ေဆးရသျဖင့္ တစ္ခါတရံတြင္ တံခါပိတ္ စစ္ေဆးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံသို႔ ေပးခဲ့ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း အခ်ိဳ႕ကို ယခုတိုင္း လူသိ႐ွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ဘဲ ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘီးယားသည္ ႐ု႐ွားတို႔ကို အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ခန္းအေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လက္နက္ေရာင္းေပးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စာရင္းကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။ ဘီးယားသည္ မိမိလုပ္ခဲ့သည္မ်ားမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု တရားခြင္၌ ခုခံ တင္ျပေလသည္။
“အစၥေရးႏိုင္ငံကို အေနာက္အုပ္စု အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လက္ထဲ မက်သြားေအာင္ က်ဳပ္ ကယ္တင္ရမယ္ ထင္လို႔ က်ဳပ္ထင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

“အစၥေရးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ က်ဳပ္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ဘယ္တုန္းကမွ သစၥာမေဖာက္ပါဘူး။ က်ဳပ္ႏိုင္ငံကို က်ဳပ္ကယ္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရး ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕မယ့္ဆဲဆဲ မေတြ႕ရေလေအာင္ လမ္းေျပာင္းေပးဖို႔ က်ဳပ္ႀကိဳးစားခဲ့တာပါပဲ” ။ ေနာက္ဆုံး၌ အစၥေရးဘီးယားကို ေအာက္႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္(၁ဝ)ႏွစ္ ခ်မွတ္ေလသည္။ ဘီးယားသည္ မေက်နပ္သျဖင့္ အထက္႐ုံးသို႔ အယူခံဝင္ေလရာ အထက္႐ုံးက အျပစ္ဒဏ္ကို (၁၅)ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္ေလသည္။ ဘီးယားသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ႐ွိ ႐ွက္တာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္ သူ၏ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို သေဘာတရားေရးရာမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ပင္ သူသည္ မိမိအစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ေသးသည္။

ဘီးယား၏ ဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဆိုဗီယက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ KGB သည္ ေမာ့ဆက္ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ဘီးယားအား အကူအညီ မေပးသည့္အျပင္ ေထာက္မွ လြတ္ရန္လည္း လုံးဝ မႀကိဳးစားၾကေခ်။ ဘီးယားသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး ေထာင္ထဲမွာပင္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးဘီးယားသည္ သူ၏ ဇာတိဇစ္ျမစ္ကို လုံးဝ ထုတ္မေျပာခဲ့ပါ။ ထိုမွတပါး သူသည္ ဆိုဗီယက္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ KGB ၏ သူလွ်ိဳျဖစ္သည္ဟုလည္း ဝန္မခံပါ။ သို႔ေသာ္ ဘီးယားကို အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥေရးအသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ ဖန္းတီးယူလိုက္သည့္ ပုံစံသည္ အလြန္အံဝင္ၿပီး ပိရိလွပါသည္။ ဤသို႔ ဖန္တီးယူသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးနည္းသည္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ေလာက္က ဆိုဗီယက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီး စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္နည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က အဂၤလိပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ေနေသာ ပါလက္စတိုင္းေဒသကို သူလွ်ိဳပ္လုပ္ငန္း အဓိကနယ္ေျမအျဖစ္ KGB က သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနမွာ ထိုစဥ္က ပိုလန္ႏွင့္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွ ဂ်ဴးမ်ား ပါလက္စတိုင္းသို႔ ခိုးဝင္ေနၾကေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူလွ်ိဳတစ္ဦးဦးကို သူလွ်ိဳလုပ္ခိုင္းရန္လည္း လြယ္ကူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္ ဆယ္စုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟစ္တလာ တန္ခိုးထြားလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားမွ ဂ်ဴးဒုကၡသည္မ်ား ပါလက္စတိုင္းသို႔ ထြက္ေျပးကာ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ဂ်ာမန္စကားေျပာေသာ ဆိုဗီယက္သူလွ်ိဳမ်ားကလည္း ပါသြားေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ အစၥေရးဘီးယားသည္ ဤဒုတိယအသုတ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဆိုဗီယက္သူလွ်ိဳ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ ေသခ်ာပါသည္။

ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ဒုကၡခံကာ ဘီးယားအတြက္ ဟန္ေဆာင္ဘဝတစ္ခု ဖန္းတီးယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ သူ႔ကို အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႐ွိသည့္ သူလွ်ိဳမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ သူလွ်ိဳတစ္ဦးဟု ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘီးယားကို ဖမ္းဆီးမိၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားေသာအခါက်မွ ၾသစႀတီးယားတြင္ ႐ွိေသာ ေမာ့ဆက္သူလွ်ိဳမ်ားက အစၥေရးဘီးယား အမည္႐ွိသည့္ ၾသစႀကီးယန္းတစ္ေယာက္ တကယ္ပင္ ႐ွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းစုံစမ္း ရ႐ွိေလသည္။ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲေသာ ၾသစႀတီးယန္းလူမ်ိဳး ဂ်ဴးေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနာင္ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂူရီယန္၏ ရင္ႏွီးေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္လာသည့္ ဘီးယားႏွင့္ ႐ုပ္ခ်င္း ဆင္တူေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဘီးယားအစစ္သည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။ သူ႔အေၾကာင္း ယခုထိ ဘာသံမွ် မၾကားရေတာ့ပါ။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္သည္ KGB ၏ သူလွ်ိဳဘီးယား ပါလက္စတိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုလႈံလာသည့္ႏွစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
႐ု႐ွားတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)နီးပါး ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ သူတို႔၏ သူလွ်ိဳကို စတင္လႈပ္႐ွားေစခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ကာလသည္ အလြန္ပင္ ႐ွည္ၾကာလွေသာ ကာလျဖစ္ေလသည္။ ဆိုဗီယက္တို႔သည္ ဘီးယားထံမွ အေရးႀကီးဆုံးေသာ သတင္းမ်ား ရ႐ွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိသာလွပါသည္။ ဘီးယားသည္ တဲလာဗီမွ ေန၍ စစ္ေရးသတင္း ေထာက္လွမ္းရ႐ွိသမွ်တို႔ကို ေမာ္စကိုသို႔ အေျမာက္အျမား ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဘီးယား၏ ဇာတိဇစ္ျမစ္အမွန္ကို ယေန႔တိုင္ မည္သူကမွ် အေသအခ်ာ မသိႏိုင္ၾကပါ။
ဘီးယား ဘယ္က ေပၚလာခဲ့ပါသနည္း။ ဘီးယားကို KGB က မည္သို႔မည္ပုံ သိမ္းသြင္းသြားခဲ့ပါသနည္း။
ဘီးယားကို တိုက္႐ိုက္ ေစခိုင္းသူမ်ားမွာ မည္သူနည္း။
ဤေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ KGB ၏ ဖိုင္တြဲမ်ားထဲတြင္ ႐ွိၾကပါသည္။ ထိုျပင့္ သူ႔ကိုသူ အစၥေရးဘီးယားဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ သူလွ်ိဳ၏ သခ်ႋဳင္းေျမပုံထဲတြင္လည္း ႐ွိေနပါသည္။ ။

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ ဘာသာျပန္ဆုိေသာ THE MOSSAD စာအုပ္မွ

Leave a Reply