ရမ္းၿဗဲကြ်န္း စစ္ပြဲ (သုိ႔) ျမန္မာျပည္က ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ မိေက်ာင္းတုိက္ခုိက္မႈ

Posted on

ေရးသားသူ – Academy Page

ဒုတိယ ကမ ၻာစစ္ အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ေဖေဖါ ္၀ါရီလအခ်ိန္က ျမန္မာနိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲက်ြန္း တြင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲတပြဲၿဖစ္သည္ ။ ၿဗိတိသွ် တို ့ မွ ထိုစစ္ပြဲအား ျမန္မာနိင္ငံ အေနာက္ဖက္ ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း စစ္ဆင္ေရးဆင္ေရး၏ အေရးပါသည့္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲအၿဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၾကသည္ ။

စစ္ပြဲကို အိႏိၵယ တြင္အေၿခစိုက္သည့္ ( တပ္မဟာ ၁၅ ) မွ ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ အင္အား ၅ – ေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ ဆင္ႏြဲ ခဲ့ၾကသည္ ။ ထိုေဒသ သည္ ေရခ်ိဳ ၊ ေရငံ ေန( မီးေက်ာင္းၾကီးမ်ား ) က်င္လည္ က်က္စားခဲ့ရာ ေဒသၿဖစ္ၿပီး ေၿမၿပင္စစ္ပြဲ အမ်ားစုသည္ရႊံ ့ႏြံ ့ထူထပ္ရာ ဒီေရေတာ ေဒသ တြင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သၿဖင့္ ထိုစစ္ပြဲ ကို Crocodile attack ဟုလည္း ေခၚသည္ ။

ေနာက္ခံသမိုင္း

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ၿမန္မာနိင္ငံ အတြင္းသို ့ ဂ်ပန္မ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့သၿဖင့္ အဂၤလိပ္တို ့သည္ အိႏိၵယ ေဒသ သို ့ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ ။ ဒုတိယ ကမ ၻာစစ္ ကာလ ၁၉၄၂ – ခုနွစ္ အေစာပိုင္း မွစ၍ ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း ႏွင့္တကြ အခ်က္အျခာက် သည့္ ျမန္မာနိင္ငံ ေတာင္ဖက္ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသ ကို သိမ္းယူထားခဲ့ၾကသည္ ။

ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္တို ့သည္ အဓိက စစ္စခန္းအား ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ့ကမ္း အနီး ရွိ ေရွးေဟာင္း ( ေက်ာက္တလံုး ဘုရား ) အနီး ေက်ာက္ဂူ ထဲတြင္ အခိုင္အမာ တပ္စြဲ ထားၾကသည္ ။ ၁၉၄၄ – ႏွစ္ကုန္အခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္တို ့သည္ Akyab ( စစ္ေတြၿမိဳ ့) ကို သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အဂၤလိပ္ စစ္ဗိုလ္ (Major-General H. M. Chambers) မွ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေဒသကိုသိမ္းယူရန္ အစီအမံၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

ရမ္းၿဗဲကၽြန္းသည္ မိုင္ ၅၀ ရွည္ၿပီး မိုင္ ၂၀ အက်ယ္ရွိသည့္ ၿမန္မာနိင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးကၽြန္းၿဖစ္သည္ ။ ကိုလိုနီေခတ္ အခ်ိန္က ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရွိ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ့သည္ အဂၤလိပ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ ့တၿမိဳ ့ၿဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခ်ိန္အတည္းက ေလယာဥ္ကြင္းရွိခဲ့သည့္ၿမိဳ ့ၿဖစ္သည္ ။

စစ္ပြဲ

အဂၤလိပ္ တို ့သည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း ႏွင့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းအား ၁၉၄၅ ဇြန္န၀ါရီလ ၂၁ – ရက္ေန ့တြင္ စတင္စစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ ။ အိႏိၵယ ရွိၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ အင္အားမ်ားကို စုစည္းခဲ့ကာ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္ ။ ပထမဆံုး ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚရွိ ေက်ာက္ၿဖဴဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္ၿဖဴ ေလယာဥ္ကြင္းကို သိမ္းယူရန္ၿဖစ္သည္ ။

ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္တို ့မွလည္း အဂၤလိပ္တို ့သည္ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ့အားၾကီးမားသည့္စစ္ပြဲ တစ္ခု ဆင္ႏြဲမည္ကို သိသၿဖင့္ ခံတပ္ကိုေသ ခ်ာ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္ ။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာနိင္သည့္ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ့အေနာက္ဖက္ကမ္းေၿခတြင္ မိုင္းမ်ားၿမွဳပ္ထားခဲ့ၾကသည္ ။

သို ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တို ့သည္ အာရွ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ စစ္ရွံဳးေနၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ စစ္အင္အားမွာလဲ က်ဆင္းလ်က္ ရွိခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။

အဂၤလိပ္တို ့သည္ ၾကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ၁၉၄၅ ခု ဇြန္န၀ါရီလ ၂၁ -ရက္ေန ့တြင္ စစ္ပြဲကိုစတင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္ ။ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ – ေန ့တြင္ အေနာက္ဖက္ ကမ္းေၿခေဒသ အခ်ိဳ ့ကို သိမ္းယူနိင္ခဲ့သည္ ။ အဂၤလိပ္တို ့သည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း အား စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲေနခ်ိန္မွာပင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ – ရက္ေန ့တြင္ ရန္းၿဗဲကၽြန္း ႏွင့္ ၆.၂ မိုင္သာကြာေ၀းသည့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းအား သိမ္းယူ ရန္ တပ္ဖြဲ ့တခ်ိဳ ့ကို ေစလြတ္ခဲ့သည္ ။

အဂၤလိပ္တပ္သည္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းအား ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ -ရက္ေန ့တြင္သိမ္းယူခဲ့သည္ ။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေဒသ တြင္စစ္ပြဲဆက္မ်ားစြာၿဖစ္ပြားၿပီး ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာ ထြက္ေၿပး ခဲ့သၿဖင့္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ -ရက္ေန ့ ေရာက္ မွ
အဂၤလိပ္တို ့ရမ္းၿဗဲကၽြန္းကိုသိမ္းယူနိင္ခဲ့သည္ ။

စစ္ပြဲၿပီးေနာက္

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ ေရတပ္မွ စစ္သည္ ၅၄၀၀၀ ႏွင့္ စစ္ယာဥ္မ်ိဳးစံု ၁၀၀၀ ႏွင့္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ ကို သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္ ။

ထိုစစ္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စစ္သား ႏွင့္ အရပ္သား မည္မွ် ေသဆံုး သည္ ဆိုသည့္ မွတ္တမ္းမရွိဘဲ ဂ်ပန္စစ္သား ၁၀၀၀ခန္႔ ကၽြန္းေပၚမွ ထြက္ေၿပးသြားခဲ့သည္။

(ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားေျပးသြားရာ အရပ္သည္  လမုရႊံႏြံေတာႀကီးျဖစ္ၿပီး ေရငံေနမိေက်ာင္းႀကီးမ်ားႀကီးစုိးရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထုိမိေက်ာင္းႀကီးမ်ားမွာ ေပါင္ ၂၀၀၀ ခန့္အေလးခ်ိန္စီးကာ အရွည္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္သည့္အထိရွည္လ်ားေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အမဲလုိက္သတၱဝါႀကီးမ်ားျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ့သာမန္အရြယ္မိေက်ာင္းလတ္တစ္ေကာင္သည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ လြယ္ကူစြာသတ္ျဖတ္စားေသာက္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ဂ်ပန္တပ္သားမ်ားမွာ ထုိသတၱဝါႀကီးမ်ား၏ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံသြားၾကရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အေယာက္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ပါေသာဂ်ပန္တပ္မ်ားမွာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ၅၂၀ ခန့္သာလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿဗိတိသ်ွတပ္မ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းကုိခံၾကရရွာေလသည္ ဟု သိရသည္)

စစ္ပြဲ သမိုင္းထဲ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ ့

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အခ်ိန္က ရမ္းၿဗဲကၽြန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးႏွစ္အတန္ၾကာသည္အထိ စစ္က်န္ ပံုရိပ္မ်ားရွိ ေနခဲ့သည္ ။ ေလယာဥ္ကြင္း အနီး တြင္ သံခ်ပ္ကာ ကား မ်ား ၊ စစ္ ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိသည့္ စစ္လက္နက္ သခၤ်ဳိင္းရွိခဲ့ သည္ ။ ထို ႔အတူ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အနီးတြင္ နွစ္ျမဳပ္ေနသည့္ သေဘၤာငယ္ အမ်ားအျပားရွိ ခဲ့သည္ ။

ေလယာဥ္ကြင္း အနီး မလွမ္းမကမ္းတြင္ စစ္ပြဲတြင္က်ရွံုးခဲ့သည့္ သူမ်ားကိုျမႇုပ္နွံ ထားရာစစ္သခၤ်ဳိင္းလည္း ရွိသည္။ ထို စစ္သခၤ်ဳိင္းထဲတြင္ အဂၤလိပ္ စစ္ဗိုလ္ မ်ားအတြက္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ ႀကီးမား သခၤ်ဳိင္းဂူ မ်ား ရွိခဲ့သည္ ။ ရခိုင္ေဒသ သည္လဲၿပည္နယ္မဟုတ္ ပဲ ရခိုင္၀ိေသတ တိုင္း ၊

ခုေတာ့ ……အဂၤလိပ္ စစ္ယာဥ္ သခၤ်ဳိင္းလည္းမရွိေတာ့ ၊ အဂၤလိပ္ စစ္သခၤ်ဳိင္းလည္း မရွိေတာ့ ၊ ရခိုင္သည္လဲ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ၿဖစ္သြားခဲ့သည္ ။ အဂၤလိပ္တို ့မွ ဤစစ္ပြဲအေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေပမယ့္
ကၽြန္ေတာ္တို ့ၿမန္မာ အမ်ားစု က စစ္ပြဲအေၾကာင္းကို မသိၾကပါဘူး။ ရမ္ၿဗဲကြ်န္းတုိက္ပြဲသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ထင္ရွားသည့္တုိက္ပြဲမဟုတ္ေသာ္လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေကာင္းဆုံး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေလသည္။

Academy Page

————————

ရမ်းဗြဲကျွန်း စစ်ပွဲ (သို့) မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် မိကျောင်းတိုက်ခိုက်မှု (unicode)

ရေးသားသူ – Academy Page

ဒုတိယ ကမ ၻာစစ် အတွင်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖေါ ္ဝါရီလအချိန်က မြန်မာနိင်ငံ၏ အနောက်ဖက် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲကျွန်း တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ပွဲတပွဲဖြစ်သည် ။ ဗြိတိသျှ တို့ မှ ထိုစစ်ပွဲအား မြန်မာနိင်ငံ အနောက်ဖက် နှင့် တောင်ပိုင်း စစ်ဆင်ရေးဆင်ရေး၏ အရေးပါသည့် စစ်ပွဲတစ်ပွဲအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည် ။

စစ်ပွဲကို အိန္ဒိယ တွင်အခြေစိုက်သည့် ( တပ်မဟာ ၁၅ ) မှ ကြည်း ၊ ရေ ၊ လေ အင်အား ၅ – သောင်းကျော် နှင့် ဆင်နွဲ ခဲ့ကြသည် ။ ထိုဒေသ သည် ရေချို ၊ ရေငံ နေ( မီးကျောင်းကြီးများ ) ကျင်လည် ကျက်စားခဲ့ရာ ဒေသဖြစ်ပြီး မြေပြင်စစ်ပွဲ အများစုသည်ရွှံ့နွံ့ထူထပ်ရာ ဒီရေတော ဒေသ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ထိုစစ်ပွဲ ကို Crocodile attack ဟုလည်း ခေါ်သည် ။

နောက်ခံသမိုင်း

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာနိင်ငံ အတွင်းသို့ ဂျပန်များ ဝင်ရောက်လာခဲ့သဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့သည် အိန္ဒိယ ဒေသ သို့ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြသည် ။ ဒုတိယ ကမ ၻာစစ် ကာလ ၁၉၄၂ – ခုနှစ် အစောပိုင်း မှစ၍ ဂျပန်စစ်တပ်သည် ရမ်းဗြဲကျွန်း နှင့်တကွ အချက်အခြာကျ သည့် မြန်မာနိင်ငံ တောင်ဖက် ကမ်းရိုးတမ်းဒေသ ကို သိမ်းယူထားခဲ့ကြသည် ။

ထိုအချိန်က ဂျပန်တို့သည် အဓိက စစ်စခန်းအား ကျောက်ဖြူမြို့ကမ်း အနီး ရှိ ရှေးဟောင်း ( ကျောက်တလုံး ဘုရား ) အနီး ကျောက်ဂူ ထဲတွင် အခိုင်အမာ တပ်စွဲ ထားကြသည် ။ ၁၉၄၄ – နှစ်ကုန်အချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့သည် Akyab ( စစ်တွေမြို့) ကို သိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ် (Major-General H. M. Chambers) မှ ရမ်းဗြဲကျွန်းဒေသကိုသိမ်းယူရန် အစီအမံပြုလုပ်ခဲ့သည် ။

ရမ်းဗြဲကျွန်းသည် မိုင် ၅၀ ရှည်ပြီး မိုင် ၂၀ အကျယ်ရှိသည့် မြန်မာနိင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည် ။ ကိုလိုနီခေတ် အချိန်က ရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ်ရှိ ကျောက်ဖြူမြို့သည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့တမြို့ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်စဉ်အချိန်အတည်းက လေယာဉ်ကွင်းရှိခဲ့သည့်မြို့ဖြစ်သည် ။

စစ်ပွဲ

အင်္ဂလိပ် တို့သည် ရမ်းဗြဲကျွန်း နှင့် မာန်အောင်ကျွန်းအား ၁၉၄၅ ဇွန်နဝါရီလ ၂၁ – ရက်နေ့တွင် စတင်စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ဗျူဟာချမှတ်ခဲ့ကြသည် ။ အိန္ဒိယ ရှိကြည်း ၊ ရေ ၊ လေ အင်အားများကို စုစည်းခဲ့ကာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် ။ ပထမဆုံး ရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ်ရှိ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်း နှင့် ကျောက်ဖြူ လေယာဉ်ကွင်းကို သိမ်းယူရန်ဖြစ်သည် ။

ထိုအချိန်က ဂျပန်တို့မှလည်း အင်္ဂလိပ်တို့သည် ကျောက်ဖြူမြို့အားကြီးမားသည့်စစ်ပွဲ တစ်ခု ဆင်နွဲမည်ကို သိသဖြင့် ခံတပ်ကိုသေ ချာ ပြင်ဆင်ထားကြသည် ။ အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဝင်ရောက်လာနိင်သည့် ကျောက်ဖြူမြို့အနောက်ဖက်ကမ်းခြေတွင် မိုင်းများမြှုပ်ထားခဲ့ကြသည် ။

သို့သော်လည်း ဂျပန်တို့သည် အာရှ စစ်မျက်နှာတွင် စစ်ရှုံးနေပြီဖြစ်သဖြင့် စစ်အင်အားမှာလဲ ကျဆင်းလျက် ရှိချိန်ဖြစ်သည် ။

အင်္ဂလိပ်တို့သည် ကြိုတင် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ၁၉၄၅ ခု ဇွန်နဝါရီလ ၂၁ -ရက်နေ့တွင် စစ်ပွဲကိုစတင်ဆင်နွဲခဲ့ကြသည် ။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ – နေ့တွင် အနောက်ဖက် ကမ်းခြေဒေသ အချို့ကို သိမ်းယူနိင်ခဲ့သည် ။ အင်္ဂလိပ်တို့သည် ရမ်းဗြဲကျွန်း အား စစ်ပွဲ ဆင်နွဲနေချိန်မှာပင် ဇန်နဝါရီ ၂၆ – ရက်နေ့တွင် ရန်းဗြဲကျွန်း နှင့် ၆.၂ မိုင်သာကွာဝေးသည့် မာန်အောင်ကျွန်းအား သိမ်းယူ ရန် တပ်ဖွဲ့တချို့ကို စေလွတ်ခဲ့သည် ။

အင်္ဂလိပ်တပ်သည် မာန်အောင်ကျွန်းအား ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ -ရက်နေ့တွင်သိမ်းယူခဲ့သည် ။ ရမ်းဗြဲကျွန်းဒေသ တွင်စစ်ပွဲဆက်များစွာဖြစ်ပွားပြီး ဂျပန်များဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး ခဲ့သဖြင့် ၁၉၄၅ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၂ -ရက်နေ့ ရောက် မှ
အင်္ဂလိပ်တို့ရမ်းဗြဲကျွန်းကိုသိမ်းယူနိင်ခဲ့သည် ။

စစ်ပွဲပြီးနောက်

မှတ်တမ်းများအရ ထိုစစ်ဆင်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ် ရေတပ်မှ စစ်သည် ၅၄၀၀၀ နှင့် စစ်ယာဉ်မျိုးစုံ ၁၀၀၀ နှင့် ကုန်တန်ချိန် ၁၄၀၀၀ ကို သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည် ။

ထိုစစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်စစ်သား နှင့် အရပ်သား မည်မျှ သေဆုံး သည် ဆိုသည့် မှတ်တမ်းမရှိဘဲ ဂျပန်စစ်သား ၁၀၀ဝခန့် ကျွန်းပေါ်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။

(ဂျပန်စစ်သားများပြေးသွားရာ အရပ်သည်  လမုရွှံနွံတောကြီးဖြစ်ပြီး ရေငံနေမိကျောင်းကြီးများကြီးစိုးရာ နေရာဖြစ်သည်။ ထိုမိကျောင်းကြီးများမှာ ပေါင် ၂၀၀၀ ခန့်အလေးချိန်စီးကာ အရှည် ပေ ၂၀ ကျော်သည့်အထိရှည်လျားသော ကြောက်မက်ဖွယ် အမဲလိုက်သတ္တဝါကြီးများဖြစ်လေသည်။ သူတို့သာမန်အရွယ်မိကျောင်းလတ်တစ်ကောင်သည် လူတစ်ယောက်ကို လွယ်ကူစွာသတ်ဖြတ်စားသောက်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ ဂျပန်တပ်သားများမှာ ထိုသတ္တဝါကြီးများ၏ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံသွားကြရခြင်းဖြစ်လေသည်။ အယောက် ၁၀၀၀ ကျော်ပါသောဂျပန်တပ်များမှာ ထက်ဝက်ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီး ၅၂၀ ခန့်သာလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့သည်။ လွတ်မြောက်လာသူတော်တော်များများမှာလည်း ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များဖြင့် ဗြိတိသျှတပ်များ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံကြရရှာလေသည် ဟု သိရသည်)

စစ်ပွဲ သမိုင်းထဲ ကျောက်ဖြူမြို့

ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အချိန်က ရမ်းဗြဲကျွန်းစစ်ပွဲကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်အတန်ကြာသည်အထိ စစ်ကျန် ပုံရိပ်များရှိ နေခဲ့သည် ။ လေယာဉ်ကွင်း အနီး တွင် သံချပ်ကာ ကား များ ၊ စစ် လေယာဉ်ဟောင်းများ အများအပြား ရှိသည့် စစ်လက်နက် သင်္ချိုင်းရှိခဲ့ သည် ။ ထို့အတူ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အနီးတွင် နှစ်မြုပ်နေသည့် သင်္ဘောငယ် အများအပြားရှိ ခဲ့သည် ။

လေယာဉ်ကွင်း အနီး မလှမ်းမကမ်းတွင် စစ်ပွဲတွင်ကျရှုံးခဲ့သည့် သူများကိုမြှုပ်နှံ ထားရာစစ်သင်္ချိုင်းလည်း ရှိသည်။ ထို စစ်သင်္ချိုင်းထဲတွင် အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ် များအတွက်ပြု လုပ်ထားသည့် ကြီးမား သင်္ချိုင်းဂူ များ ရှိခဲ့သည် ။ ရခိုင်ဒေသ သည်လဲပြည်နယ်မဟုတ် ပဲ ရခိုင်ဝိသေတ တိုင်း ၊

ခုတော့ ……အင်္ဂလိပ် စစ်ယာဉ် သင်္ချိုင်းလည်းမရှိတော့ ၊ အင်္ဂလိပ် စစ်သင်္ချိုင်းလည်း မရှိတော့ ၊ ရခိုင်သည်လဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖြစ်သွားခဲ့သည် ။ အင်္ဂလိပ်တို့မှ ဤစစ်ပွဲအကြောင်းကို သေသေချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပေမယ့်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာ အများစု က စစ်ပွဲအကြောင်းကို မသိကြပါဘူး။ ရမ်ဗြဲကျွန်းတိုက်ပွဲသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ထင်ရှားသည့်တိုက်ပွဲမဟုတ်သော်လည်း ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့လေသည်။

Academy Page

Leave a Reply